Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 1/3/10 at 22:19 [ QUOTE ]

ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ มีนาคม 2553) "เว็บวัดท่าซุง"


ข้อมูลจาก.. หนังสือ "ธัมมวิโมกข์"
ฉบับ เดือน มีนาคม ๒๕๕๓


"จามร" และ " วิชชุดา " - รวบรวม
ผู้ถ่ายภาพ นาย พสิษฐ์ หีบพร


วันที่ ๒๗ , ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓
คุณรัตนา ชินบุตรานนท์ นิมนต์ ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๘ รูป เดินทางไปฝึกมโนมยิทธิ และรับสังฆทาน ที่โรงงานไทยโอเซี่ยน ถนนเทพารักษ์ อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ เนื่องในงานทำบุญประจำปีของโรงงาน

วันที่ ๒๗ ม.ค. เวลา ๑๗.๓๐ น . มีการฝึกมโนมยิทธิให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอก จำนวน ๒๓๘ คน แยกเป็น ฝึกขั้นต้น (ฝึกใหม่) ๖๑ คน ฝึกญาณแปด ๑๗๗ คน มีครูฝึกจากบ้านสายลมไปช่วยฝึก ๙ คน เสร็จแล้วร่วมกันถวายสังฆทาน และอุทิศส่วนกุศล

วันที่ ๒๘ ม.ค. เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ และ พระครูสมุห์พิชิต ทำพิธีบวงสรวง ที่หน้าโรงงาน เสร็จแล้วมีการฟ้อนรำถวายของพนักงานของโรงงาน ๓ ชุด สวยงามมาก
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วถวายสังฆทาน และเครื่องไทยทานแด่พระสงฆ์ แล้วอุทิศส่วนกุศล เวลา ๑๑.๑๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เสร็จแล้วพระสงฆ์ ๖ รูปเดินทางกลับวัด

วันที่ ๒๙ , ๓๐ , ๓๑ มกราคม และ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

เวลา ๐๙.๐๐ น.ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และ พระสงฆ์ ๓ รูป มี พระครูสมุห์พิชิต (หลวงพี่โอ) , พระอาจินต์ , พระสมนึก ไป รับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพ ฯ

วันที่ ๒๙ ธ.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เวลา ๐๙.๐๐ น. ออกเดินทางจากโรงงานไทยโอ เซี่ยนไปบ้าน พล.อ.อ.อาทรโรจนวิภาต เพื่อรับสังฆทาน มีญาติโยมถวายสังฆทานกันไม่มากแต่ ได้เงินสังฆทานถึง ๔๐,๔๐๐ บาท และร่วมทำบุญอีกหลายรายการ รวมเงินทั้งสิ้น ๕๔๐,๑๐๐ บาท
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางเข้าบ้านสายลม
ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ ลงรับสังฆทาน และสนทนากับญาติโยมพุทธบริษัท เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก

วันที่ ๓๐ , ๓๑ ม.ค. มีการฝึกมโน มยิทธิ แบบครึ่งกำลัง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๓๐ ม.ค. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๖๖ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๙๘ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๑๙๕ คน
ฝึกท่องเที่ยว ฯ ๓๕ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๔๙๖ คน

วันที่ ๓๑ ม.ค. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๒๒ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๘๓ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๖๓ คน
ฝึกท่องเที่ยว ฯ ๕๕ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๕๔๐ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้ง ๒ วัน ๑,๐๓๖ คน

วันที่ ๓๐ , ๓๑ ม.ค. และ ๑ ก.พ. ตอนเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ ฯ ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๒.๐๐ น. รับสังฆทานต่อ
เวลา ๑๕.๓๐ น. ขึ้นพัก
ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญ พระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก โดยเปิดวีดิทัศน์ คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เวลา ๒๐.๐๐ น. ถวายสังฆทาน เวลา ๒๑.๐๐ น. ดร. ปริญญา นำสวด อิติปิ โส ทำนองสรภัญญะ และ คาถาเงินล้าน จบแล้วอุทิศส่วนกุศล ท่านพระครูปลัดอนันต์ให้พร เวลา ๓ ทุ่มครึ่ง ขึ้นพัก
วันที่ ๒ ก.พ. เดินทางกลับวัดวันที่ ๔ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
พระเจ้าหน้าที่ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร ร่วมด้วยมูลนิธิหลวงพ่อปาน - พระมหาวีระ ถาวโร


คณะได้เดินทางไปเยี่ยมชาวกะเหรี่ยง เขตอำเภออุ้งผาง จังหวัดตาก ที่เคยไปสงเคราะห์ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ และหลังจากเสร็จงานบวชพระถือธุดงค์แล้ว วันที่ ๒๔ - ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๒ ก็ลงไปเยี่ยมเยียนอีก เพื่อไปดูผลงานที่ทำไว้ และดูปัญหาใหม่ที่พอจะช่วยแก้ไขได้ เมื่อไปดูงานมาแล้วก็มารายงานให้ท่านพระครูปลัดอนันต์ทราบ


วันที่ ๔ ก.พ. พระสงฆ์เจ้าหน้าที่ของศูนย์ ฯ และฆราวาส จำนวน ๘ คันรถปิ๊คอัพก็ออกเดินทางจากวัดท่าซุงพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์จำนวนหนึ่ง เพื่อไปต่อท่อประปาภูเขาให้แก่ชาวกะเหรี่ยง หมู่บ้านหมองกั๊ว เพิ่มจากจุดที่เคยทำไว้ เพื่อให้พอแก่ความต้องการ ระยะทางยาว ๗๐๐ เมตร


อุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อท่อประปา มีราย จ่ายดังนี้
ข้อต่อท่อขนาดต่าง ๆ จากร้านอรุณการช่าง จังหวัดอุทัยธานี เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๑๐๒ บาท
อุปกรณ์ที่สั่งซื้อที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จำนวน ๕๐ รายการ คิดเป็นเงิน ๑๔๖,๑๐๖ บาท

รวมค่าใช้จ่าในการต่อท่อประปาภูเขาที่หมู่บ้านหม่องกั๊ว เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๙,๒๐๘ บาท

นอกจากการต่อท่อประปาภูเขาแล้ว ทางพระเจ้าหน้าที่ศูนย์สงเคราะห์ ฯ ได้ทำฝายกั้นน้ำให้แก่ชาวบ้านและเทปูนพื้นที่สำหรับแท็งค์เก็บน้ำของวัดสำหรับจ่ายนํ้าภายในวัด เป็นถัง PVC ขนาดบรรจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๖ แท็งค์ คิด เป็นมูลค่า ๓๑,๒๐๐ บาท


นอกจากนี้ ทางมูลนิธิหลวงพ่อปาน - พระมหาวีระ ถาวโร ได้บริจาคน้ำเกลือ จำนวน ๑,๐๐๐ ถุง สำหรับช่วยชีวิตเบื้องต้น มอบให้แก่ ๑๔ หมู่บ้าน คิดเป็นมูลค่า ๔,๘๐๐ บาท และมอบไว้ให้เป็นกองทุนใช้ในเวลาฉุกเฉิน เช่น เกิดโรคระบาด คิดเป็นมูลค่า ๒๕,๐๐๐ บาท


ทางมูลนิธิหลวงพ่อปาน - พระมหาวีระ ถาวโร ได้นำแพทย์เคลื่อนที่ไปรักษาชาวบ้าน เป็นเวลา ๔ วัน มี คุณหมอหน่อง คุณหมอนิตย์ คุณหมอตุ๋ย และ คุณปุ้ย โรคที่ตรวจพบส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านเป็น ได้แก่ โรคติดเชื้อระบบทางเดิน หายใจ โรคขาดอาหาร โรคที่เกิดจาการสูบบุหรี่ มีผู้ป่วยเข้ามาให้การักษา จำนวน ๒๒๗ คน นอกจากรักษาแล้ว คุณหมอยังให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ชาวบ้านด้วย


การเดินทางครั้งนี้ มีรถร่วมเดินทาง ๘ คัน


มีชาวบ้านช่วยออกมาขนของ ให้เงินเขาก็ไม่รับ ทางมูลนิธิช่วยจ่ายค่าน้ำมันให้ เป็นเงิน ๓๙,๔๐๐ บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๒๕๙,๖๐๘ บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดบาท)

รายนามผู้บริจาคเงินช่วยเหลือศูนย์สงเคราะห์ ฯ ในการเดินทางไปต่อท่อประปาภูเขา มีรายนามดังนี้๑. เดือนมกราคม ๒๕๕๓ รับเงินบริจาคจาก พระครูสมุห์พิชิต (หลวงพี่โอ)
- ร่วมทำบุญธนาคารน้ำเกลือ ๖,๒๐๐ บาท
- ร่วมทำบุญแท็งค์น้ำ ๑ แท็งค์
- ช่วยบริจาคเงินต่อท่อประปาภูเขา ๑๐,๐๐๐ บาท

๒. คุณนิตย์ (โคราช) ร่วมทำบุญซื้อแท็งค์น้ำ ๕,๐๐๐ บาท
๓. คุณตุ๋ย ร่วมทำบุญต่อท่อประปา ๖๒๐ บาท
๔. คุณชัยวัฒน์ , คุณสิริยา คุณธนากร และ ด.ช. ธีระ เทพเสนา ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท
๕. คุณอโนทัย บุตรบิน (เยอรมัน) ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท


๖. คุณพัดนิดา (นก) เยเดล และครอบครัว ร่วมทำบุญต่อท่อประปา ๑,๐๐๐ บาท
๗. พระอาจินต์ ธมฺมจิตฺโต ร่วมทำบุญต่อท่อประปา ๕,๐๐๐ บาท (ฉบับก่อนได้นำลงแล้ว)
๘. คุณหน่อง ร่วมทำบุญต่อท่อประปา ๕,๐๐๐ บาท
๙. คุณเอง จ.ราชบุรี ร่วมทำบุญต่อท่อประปา ๕๐๐ บาท
๑๐. คุณแดง ร่วมทำบุญต่อท่อประปา ๒๐๐ บาท

๑๑. พระเก่ง และญาติ ร่วมทำบุญต่อท่อประปา ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๒. คุณมณีรัตน์ และครอบครัว (เยอรมัน) ร่วมทำบุญต่อท่อประปา ๒,๐๐๐ บาท
๑๓. คุณพรรณทิพย์และครอบครัว (เยอรมัน) ร่วมทำบุญต่อท่อประปา ๑,๐๐๐ บาท
๑๔. คุณสุวรรณา ธนากุลประเสริฐ และคณะ ร่วมทำบุญต่อท่อประปา ๓๐๐ บาท
๑๕. พ.ญ. มาลินี เวศลุไร ร่วมทำบุญต่อท่อประปา ๒,๓๐๐ บาท


๑๖. คุณณัฏฐ์ อนันสุภูริชัย , คุณโชคชัย - คุณสุชาดา - คุณธนพร - คุณธนภูมิ - คุณอนันต์ วนากุลชัย , คุณจีรันชยา อนันสุภูริชัย , คุณวรพร จิราสะวานิช , คุณรัตนา ไพรรัตนาการ , คุณนิพาลักษณ์ กิติตรากร , คุณซุ่ยลั้ง แซ่โอ้ว , คุณณัฏฐนนท์ ร่วมทำบุญธนาคารน้ำเกลือ ๙,๐๐๐ บาท
๑๗. พระวิเชียร สุธมฺมวชิโร ร่วมทำบุญต่อท่อประปา ๒,๓๐๐ บาท
๑๘. คุณทิพยา ทัศนา ร่วมทำบุญทุกอย่าง ๕,๐๐๐ บาท
๑๙. คุณการณ์ (ตึกขาว) ร่วมทำบุญทุกอย่าง ๕๐๐ บาท
๒๐. คุณปุ้ย ร่วมทำบุญต่อท่อประปา ๕๐๐ บาท

๒๑. คุณน็อต ร่วมทำบุญต่อท่อประปา ๓,๐๐๐ บาท
๒๒. เฮียฮง , คุณน้อย ร่วมทำบุญต่อท่อประปา ๓,๐๐๐ บาท


๒๓. คุณโอ๋ , คุณมินม์ , คุณเกรียง ร่วมทำบุญทุกอย่าง ๓,๖๐๐ บาท
๒๔. พระพิษณุ ร่วมทำบุญทุกอย่าง๓๐๐ บาท
๒๕. คุณวิช ร่วมทำบุญทุกอย่าง ๓๐๐ บาท
๒๖. คุณนงลักษณ์ บุญยไวโรจน์ ร่วมทำบุญต่อท่อประปา ๖,๐๐๐ บาท
๒๗. คุณหน่อง ร่วมทำบุญค่าน้ำมันรถ ๓,๐๐๐ บาท
๒๘. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญ ทุกอย่าง ๓,๐๐๐ บาท

ขอโมทนาเป็นอย่างสูง


รายนามผู้ทำบุญสมทบทุนธนาคารน้ำเกลือ จำนวน ๕๐๐ ถุง มี รายรามดังนี้
๑. คุณรัชนีย์ บุญเสนอ (ผู้รวบรวม) ๘,๑๐๐ บาท
๒. คุณมยุรี ชัยทวีพร ๒,๐๐๐ บาท
๓. ม.ล. ปริยา นงรัตน์ ๑,๐๐๐ บาท
๔. คุณยายเสาวพงศ์ - คุณยายศรีพร วงศ์สวัสดิ์ ๑,๐๐๐ บาท
๕. คุณอัศนียา บูรณศิริ ๑,๐๐๐ บาท

๖. คุณพัชรินทร์ ณ สงขลา ๑,๐๐๐ บาท
๗. คุณโสภิต จะโนภาษ ๑,๐๐๐ บาท
๘. คุณชูศรี ศรีมงคล ๑,๐๐๐ บาท
๙. คุณสิวิมล ปัญจสุทธิ ๑,๐๐๐ บาท
๑๐. คุณกิริยา ด่านสุวรรณดำรง ๑,๐๐๐ บาท

๑๑. คุณสิริรักษ์ ศักดิ์อมรรัชต์ และ ครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
๑๒. คณะสีคิ้ว จ. นครราชสีมา ๑,๐๖๐ บาท
๑๓. คุณอภิชัย วิชัยธนพัฒน์ ๑,๐๐๐ บาท
๑๔. คุณมณีรัตน์ วิชัยธนพัฒน์ ๕๐๐ บาท
๑๕. คุณวิชัย สินศุภรัตน์ ๕๐๐ บาท

๑๖. คุณกนกลักษณ์ กระแสฉิมพลี ๕๐๐ บาท
๑๗. คุณกาญจนภณ ศรีดอกพุด ๕๐๐ บาท
๑๘. คูณวิภาดา ประทีปแสง ๕๐๐ บาท
๑๙. คุณศศิธร ใจศิริ ๓๐๐ บาท
๒๐. คุณเพ็ญพิมล ตรีวิชัยพงศ์ และครอบครัว ๒๕๐ บาท

๒๑. คุณคุณกุหลาบ ๑๐๐ บาท
๒๒. คุณอาแปะ (ศูนย์โคราช) ๑๐๐ บาท
๒๓. คุณรัชรินทร์ เพียงโงก ๓๔๐ บาท
๒๔. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๕๐ บาท
๒๕. คุณบุญเรือน ทำบุญสมทบทุนซื้อเข็มให้น้ำเกลือชนิดพิเศษ ๑,๕๐๐ บาท
๒๖. คุณมณีรัตน์ วิชัยธนพัฒน์ บริจาคเข็มน้ำเกลือ จำนวน ๑๐๐ อัน

ขอโมทนาเป็นอย่างสูง
แจ้งข่าว

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ท่านพระอาจินต์ ธมมจิตฺโต เดินทางไปประเทศเยอรมัน เพื่อฝึกมโนมยิทธิให้แก่คนไทย และคนต่างประเทศที่วัดพุทธไทยเนอร์แบร์ก เมืองเนอร์แบร์ก และที่สมาคมศิษย์วัดท่าซุง เมืองวิสบาเดน จะเดินทางกลับกลางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ และในเดือนมีนาคม จะมีพระสงฆ์เดินทางตาม ไปอีก ๓ องค์

วันที่ ๖ , ๗ , ๘ มีนาคม ๒๕๕๓
ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสาบลม ๑ กรุงเทพฯ
วันที่ ๖ , ๗ มีการฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่ เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.โมทนา

๑. คุณสัจจะ ทันการ, คุณกรรณิการ์ การเดช ถวายเงินสำหรับเป็นค่าอาหารสุนัขบริเวณภายในวัดท่าซุง ประจำเดือนมกราคม รวมอาหาร ๑๙,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๒. คุณศิริวัฒนา บัญชาเทวกุล (แต๋ว) และครอบครัว นำเครื่องดื่มมาเลี้ยงคณะครูฝึกที่บ้านสายลมในวันเสาร์
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๓. คุณพรพิศ โชติหิรัญรัตน์ และ คุณบงกช เกียรติเรืองชัย นำเครื่องดื่มมาเลี้ยงคณะ ครูฝึกที่บ้านสายลม ในวันอาทิตย์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๔. คุณพรพรรณ เลิศลํ้า (ต๋อย) และ คณะลูกศิษย์หลวงพ่อ นำดอกไม้มาให้ผู้ฝึกใหม่บูชาครูในการฝึกมโนมยิทธิที่บ้านสายลม เดือนกุมภาพันธ์ มูลค่า ๒,๔๑๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๕. คณะบ้านก๋ง โดย อาจารย์สมพงษ์ หลุนประยูร เป็นหัวหน้า ร่วมกันถวายสังฆทาน เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๕๓ เป็นเงิน ๔๐,๕๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๖. รายชื่อผู้ร่วมทำบุญบวชพระธุดงค์ ปี ๒๕๕๒ มีดังต่อไปนี้
คุณวัชระพัฒน์ ยิ่งธนานนท์ (เปิ้ล)
คุณวชพร ยิ่งธนานนท
คุณพลอยนภัส ยิ่งธนานนท
คุณชญาวลัย ยิ่งธนานนท
คุณภูรีวัฒน์ ยิ่งธนานนท
คุณทิวหนิ่น วงศ์สกุล
คุณสมศักดิ์ วงศ์สกุล
คุณจิรานันท์ วงศ์สกุล
คุณนัยนา วงศ์สกุล
คุณสุพิชญาน์ วงศ์สกุล
รอ.ณรงศักดิ์ นนต์ประสิทธิ์
คุณเอมอร นนต์ประสิทธิ์
คุณเบญจรัตน์ นนต์ประสิทธิ์
คุณธีรนาฏ นนต์ประสิทธิ์
คุณรุ้งนภา แพ่งจันทึก
คุณธัญพร สุวรรณากุล
คุณธนพัทธ์ สุวรรณากุล
คุณกรธวัช สุวรรณากุล
คุณประภัส ลาวัลย์กุล
คุณมัณฑนา เลิศไพบูลย์
คุณพัชวัชร์ เลิศไพบูลย์
คุณสถิตย์ มาไทย
คุณมัณฑนา ยอดอัคคะ
คุณอนุชิต สิงห์เอี่ยม
คุณสโรชา สิงห์เอี่ยม
คุณเล็ก นิลโสภณ (ชาย)
คุณเล็ก นิลโสภณ (หญิง)
คุณสุรชัย มานะลัภนเจริญ
คุณบัวผัน มานะลัภนเจริญ
ณสุภัค มานะลัภนเจริญ
ณศุภลักษณ์ มานะลัภนเจริญ
ณสุพจน์ มานะลัภนเจริญ
ณสุชาติ มานะลัภนเจริญ
คุณกัญญานัฏ มานะลัภนเจริญ พนักงาน และเพื่อน ๆ
รวมยอดทั้งหมด ๒๐,๗๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๗. ผู้บริจาคเงินซื้อเสบียงและสิ่งของให้สำนัก สงฆ์ศูนย์ศิษย์พระราชรหมยาน (ป่าละอู) หัวหิน
เดือน มกราคม ๒๕๕๓ มีรายนาม ดังนี้
ทำบุญซื้อข้าวสาร
คุณป้าครูสิวลัย,คุณป้าครูอัมพร จำนวน ๑ กระสอบ
คุณสุนันท์ จำนวน ๑ กระสอบ
คุณสามารถ จำนวน ๑ กระสอบ
รวมเงิน ๗,๘๐๐ บาท

ทำบุญค่าแก๊ส, นํ้ามันพืช และอื่น ๆ
คุณนพรุจ ,คณะลูกหลานบ้านสายลม ๒,๐๐๐ บาท

ทำบุญอาหารแห้ง
คุณวัชรพงษ์ ๒,๐๐๐ บาท
คุณบุญส่ง ๑,๐๐๐ บาท
คุณปิโยรส ๑,๐๐๐ บาท
คุณสามารถ ๕๐๐ บาท
คุณปรางทิพย์ และคุณจำปี ๕๐๐ บาท

คุณชนินทร์ และครอบครัวสุทธิวงศ์
บริจาคเสื้อขาว จำนวน ๑,๔๗๕ ตัว
บริจาคกระโปรงยาว จำนวน ๒๓๑ ตัว

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top