Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 2/5/10 at 07:30 [ QUOTE ]

ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ พฤษภาคม 2553) "เว็บวัดท่าซุง"


ข้อมูลจาก.. หนังสือ "ธัมมวิโมกข์"
ฉบับ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๓


"จามร" และ " วิชชุดา " - รวบรวม
ผู้ถ่ายภาพ นาย พสิษฐ์ หีบพร


วันที่ ๒, ๓, ๔, ๕ เมษายน ๒๕๕๓
ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และ พระสงฆ์ ๓ รูป มี พระใบฏีกาประทีป, พระละออง และ พระชิดชนก เดินทางไปรับสังฆทานและ ฝึกมโนมยิทธิ ณ บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพ ฯ

วันที่ ๒ เม.ย. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เวลา ๐๗.๐๐ น. ออกเดินทางจากวัดไปบ้าน พล.อ.อ. อาทร โรจนวิภาต เพื่อรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้ว
เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางเข้าบ้านสายลม
ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ ลงรับสังฆทานและสนทนากับ ญาติโยมพุทธบริษัท
เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก

วันที่ ๓ และ ๔ เม.ย. ฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๓ ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๖๐ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๑๔ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๑๙๗ คน
ฝึกท่องเที่ยว ฯ - คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๓๕๗ คน

วันที่ ๔ ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๖๕ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๒๔ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๖๒ คน
ฝึกท่องเที่ยว ฯ - คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๔๒๗ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้ง ๒ วัน ๗๘๔ คน


วันที่ ๓ และ ๕ เม.ย.
ตอนเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ ลงรับสังฆทาน เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๒.๐๐ น. รับสังฆทานต่อกระทั่ง เวลา ๑๕.๓๐ น. ขึ้นพัก

ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก โดย คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชพรหมยาน เวลา ๒๐.๐๐ น. ถวายสังฆทาน เวลา ๒๑.๐๐ น. ดร.ปริญญา นุตาลัย นำสวด อิติปิโส ทำนองสรภัญญะ และ พระคาถาเงินล้าน จบแล้วร่วมกันอุทิศส่วนกุศล ท่านพระครูปลัดอนันต์ ให้พร เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก
วันที่ ๖ เม.ย. เดินทางกลับวัด

บางส่วนของบทสนทนาที่บ้านสายลมเดือนนี้มีเรื่องกําหนดงานบุญที่วัดท่าซุงในเดือนเมษายน และก็มีการบอกบุญงานทอดผ้าป่าสร้างวัดที่เยอรมัน ซึ่ง ท่านพระครูปลัดอนันต์ จะนําพระสงฆ์และคณะญาติโยมเดินทางไปวันที่ ๖ เดือนพฤษภาคม โดยที่ พระอาจินต์ ธมฺมจิตฺโต พร้อมด้วยพระสงฆ์จากวัดท่าซุงได้เดินทางไปเผยแผ่พุทธศาสนา โปรดญาติโยมคนไทยแถบนั้นมาระยะหนึ่งแล้ว

คณะลูกหลาน พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ส่วนมากทานบารมีเต็มกันแทบทั้งนั้น หลายท่านพอได้ยินว่าแม้คณะเดินทางจะครบจํานวนคนแต่ยังคงต้องการทุนเพิ่ม ก็กุลีกุจอถวายปัจจัยสมทบเพื่อซื้อที่ดินทันที ถือคติว่าทํา (บุญ) เร็ว รวยเร็ว เห็นผลทันใจ จะมีมากมีน้อยไม่เป็นไรเต็มใจสร้างทานบารมี ได้อานิสงส์วิหารทานเต็มที่เพราะร่วมซื้อที่ดินพร้อมอาคาร

ส่วนงานบอกบุญวันที่ ๒๕ เมษายน ที่ ท่านพระครูปลัดอนันต์ และ พระครูสมุห์พิชิต (หลวงพี่โอ) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารพระสงฆ์ ๑๐๐ รูป และสร้างเจดีย์จัดงานบรรจุศพพระดีที่ วัดโพธิ์สุทธาวาส นครสวรรค์ หากญาติโยมท่านใดว่างก็เชิญไปร่วมงานบุญ หรือถ้าไปไม่ได้จะฝากปัจจัยร่วมทําบุญก็ได้เช่นกันทําบุญไหว้ครูประจำปีที่บ้านสายลม
วันอาทิตย์ที่ ๔ เมษายน

ปีนี้ลูกหลาน พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ในกรุงเทพ ฯ คงจะติดธุระกันมาก ผนวกกับการชุมนุมทางการเมือง ทําให้การจราจรบนถนนหลายเส้นทางในเมืองเป็นอัมพาต เดินทางไม่สะดวก เช้าวันงานไหว้ครูบ้านสายลมจึงมีลูกศิษย์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อมาร่วมพิธีบวงสรวงไม่หนาตาเหมือนปีก่อน คนที่มาร่วมงานปีนี้เลยได้กําไร เพราะหาที่จอดรถง่ายและได้นั่งใกล้ปะรําพิธีบวงสรวง


อาคารหลังใหม่ของท่านเจ้าของบ้านตกแต่งสวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้ว โต๊ะทําพิธีบวงสรวงตั้งอยู่ที่หน้าศาลพระภูมิ พื้นที่ถนนเหลือเว้นพอแค่เป็นช่องทางสําหรับเดินเข้าสู่ด้านในบ้านเท่านั้น ถนนโดยรอบเต็มไปด้วยศิษยานุศิษย์ซึ่งนั่งรอพิธีด้วยความสงบเรียบร้อย
โลกร้อนขึ้นอากาศเลยร้อนมากกว่าทุกปี ด้านในบ้านสายลมซึ่งเปิดเครื่องปรับอากาศเย็นสบาย เลยเต็มแน่นไปด้วยบรรดาลูกศิษย ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ที่มารอทําสังฆทานตั้งแต่เช้า


เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ ทำพิธีบวงสรวง ที่บ้านสายลม (ทำพิธีที่บ้านคุณหนุ่ย) เสร็จแล้ว ท่านพระครูปลัดอนันต์ ประพรมนํ้าพุทธมนต์บวงสรวงให้ครอบครัวท่านเจ้าของบ้านและศิษยานุศิษย์ในบ้านสายลมพระใบฏีกาประทีป เดินประพรมนํ้ามนต์บวงสรวงให้คณะญาติโยมที่รออยู่บริเวณโดยรอบ


ท่านพระครูปลัดอนันต์ นั่งประจําที่ในห้องรับสังฆทาน กล่าวนำขอขมาโทษพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ มี พระเดชพระคุณหลวงปู่ปาน และพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เป็นที่สุด


เสร็จแล้วครอบครัวของท่านเจ้าบ้าน เข้าถวายสังฆทานตามด้วยญาติโยมพุทธบริษัท และลูกศิษย์ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งหมดที่รออยู่ กระทั่งถึงเวลาเพล จึงฉันภัตตาหาร

บรรพชาสามเณรและบวชชีพราหมณ์
วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓


พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระอุทัยธรรมานุวัตร วัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ,อุทัยธานี รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณร นักเรียนชาย ร.ร. พระสุธรรมยานเถระวิทยา จำนวน ๑๒๐ คน และบวชชีพราหมณ์ รักษากรรมบถ ๑๐ นักเรียนหญิง จำนวน ๑๗๔ คน ที่มหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร เป็นเวลา ๗ วัน เพื่อถวายส่วนกุศลแด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน และลาศีลวันที่ ๑๕ เม.ย. ตอนช่วงเย็นหลังเสร็จพิธีสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๒ หลังจากสรงน้ำพระสงฆ์และสามเณรกันแล้วงานทําบุญวันสงกรานต์ ณ ศาลาพระพินิจอักษร
วันที่ ๑๓ และ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๓

ช่วงเช้าตรู่ญาติโยมพุทธบริษัทซึ่งอยู่รักษาศีลที่วัดและบางส่วนที่เพิ่งเดินทางมาถึง รีบเลือกซื้ออาหารคาวหวานผลไม้จากร้านค้าที่ตั้งอยู่โดยรอบศาลาพระพินิจ ฯ เพื่อนําไปวางถวายหน้าพระพุทธ, ใส่บาตร และจัดสำรับอาหารถวายพระสงฆ์ ก่อนจะนั่งเขียนชื่อญาติผู้ล่วงลับใส่โลงแก้วจําลอง และหยอดตู้ทําบุญสําหรับบังสุกุล เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว

เวลา ๐๗.๔๕ น. ทายกตีระฆังอาราธนาพระสงฆ์ขึ้นบนอาสนะ ทายกนำกราบพระและอาราธนาศีล ท่านพระครูปลัดอนันต์ ให้ศีล ทายกอาราธนาธรรม พระสงฆ์สวดมาติกา จากนั้นทายกนำกล่าวถวายภัตตาหาร ญาติโยมร่วมกันประเคนถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์


ขณะที่พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า พระเจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงเปิดวีดิทัศน์พระธรรมเทศนาเนื่องในวันสงกรานต์ โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ เสร็จแล้วพระสงฆ์สวดบังสุกุลตาย ๓ จบ ทายกนำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร แล้วลงจากอาสนะ ปีนี้คนมาทำบุญกันมากนั่งเต็มศาลาพระพินิจอักษร ร้านค้าขายอาหารหมดก่อนเวลา

วันอังคารที่ ๑๓ เมษายน ปีนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ ท่านพระครูปลัดอนันต์ ปรารถนาจะให้ ญาติโยมสร้างบุญกุศลอย่างเต็มที่รับปีใหม่ไทย จึง ไม่ได้งดการฝึกมโนมยิทธิที่มหาวิหาร ๑๐๐ เมตร ในเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
ในช่วงบ่าย ท่านพระครูปลัดอนันต์ ลงรับสังฆทาน มีญาติโยมเดินทางมาที่วัดเป็นจํานวนมาก เห็นแล้วค่อยเบาใจที่คนไทยยังคงยึดมั่นอยู่กับวัด


เวลา ๑๖.๐๐ น. ก่อนที่จะปิดวิหาร ๑๐๐ เมตร พระเอกชัยและพระพี่เลี้ยงวัดท่าซุง ได้นำสามเณรและชีพราหมณ์ นักเรียน ร.ร. พระสุธรรมยานเถระวิทยา กราบนมัสการถวายพานธูปเทียนแพและรับโอวาทจากท่านพระครูปลัดอนันต์


ท่านพระครูปลัดอนันต์ จึงได้มอบปัจจัยให้แก่สามเณรตามที่มีเจ้าภาพถวายไว้ จากนั้นสามเณรและชีพราหมณ์ได้เข้าไปสรงนํ้าและขอพรจากท่านพระครูปลัดอนันต์ เนื่องใน "วันสงกรานต์" อันเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยตามประเพณี


ความที่อากาศร้อนจัด แดดจัดมาก ทําให้การเริ่มก่อพระเจดีย์ทรายที่ด้านหน้ามหาวิหาร ๑๐๐ เมตร กว่าจะมีผู้กล้า มีจิตศรัทธาเริ่มก่อพระเจดีย์ทราย ก็ล่วงเข้าไปช่วงหลังบ่ายสี่โมงเย็นไปแล้ว


ทุกคณะตั้งใจสร้างตั้งใจก่อพระเจดีย์กันเต็มที่ ประดิษฐ์ประดอยตกแต่งอย่างสวยงาม แม้แดดจะลดแต่กว่าจะก่อเสร็จก็ร้อนตากเหงื่อกันถ้วนหน้า ต้องใช้กำลังใจดีเต็มเปี่ยมจริง ๆ จึงทําสำเร็จและสวยงาม ยิ่งเริ่มมืดจุดเทียนสวยงามสว่างไสว ได้ฟังเสียงสวดขอขมาพระรัตนตรัย สรรเสริญพระพุทธคุณ แล้วยิ่งเพิ่มศรัทธา ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ คณะด้วย.. "สาธุ"ในช่วงหัวคํ่า ท่านพระครูปลัดอนันต์ ขึ้นบนอาสนะที่ศาลาพระพินิจอักษรหลังหนึ่งทุ่มไม่นานนักเพื่อพูดคุยเจริญศรัทธาซึ่งก็เป็นเรื่องของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ให้กับญาติโยมพุทธบริษัทที่นั่งเบียดเสียดอยู่กันเต็มศาลาว่า เคยได้ยินพระเดชพระคุณหลวงพ่อกล่าวไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ว่าอีก ๓๐ ปี ประเทศไทยจะดีขึ้น คนไทยจะมีความสุข..นี่ก็เหลือเวลาอีก ๓ เท่านั้นเอง..!ในระหว่างรอเวลา บางท่านก็นั่งเขียนชื่อผู้ตาย หยอดตู้ทําบุญถวายพระสวดพระอภิธรรม บางท่านก็ไปผาติกรรมผ้าไตรcและผ้าสบงที่ด้านหลัง จนถึงเวลา ๒๐.๐๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงขึ้นสวดพระอภิธรรม ๗ บท ญาติโยมพุทธบริษัท และลูกศิษย์ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อซึ่งปีนี้มากันมากกว่าทุกปี นั่งกันแน่นศาลาจนที่นั่ง บนศาลาพระพินิจนั่งกันไม่หมด จนญาติโยมบางส่วนต้องลงมานั่งกันด้านล่างหน้าศาลาพระพินิจอักษร พอพระสงฆ์สวดพระอภิธรรม ทุกคนต่างพนมมือนั่งฟังด้วยความสงบสํารวมทันที


จบแล้ว ญาติโยมเข้าทอดผ้าบังสุกุล ส่วนที่ผ้ากองสูงมากเป็นพิเศษทุกครั้งคือต้นแถว


จากนั้น ท่านพระครูปลัดอนันต์ แนะนําให้ญาติโยมพุทธบริษัท และศิษยานุศิษย์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ให้กําหนดจิตขึ้นพระนิพพานพิจารณากายหยาบ ใช้สติและปัญญาฟังพระสงฆ์สวดบังสุกุลตาย เสร็จแล้วทายกกล่าวนําอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร จบพิธีต่างแยกย้ายกันกลับที่พัก บางท่านก่อนกลับก็แวะรับถุงน้ำหวานดื่มคลายร้อน ซึ่งปีนี้มีผู้มีจิตเมตตานำมาเลี้ยงหน้าศาลาพระพินิจอักษร

วันที่ ๑๔ และ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๓
เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์รับสังฆทานที่มหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร งดฝึกมโนมยิทธิ เพื่อให้ญาติโยมซึ่งเดินทางมาไกลได้มีโอกาสเข้ากราบสรีรศพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ถวายสังฆทาน และกราบพระเที่ยวชมรอบวัดได้เต็มที่

วันที่ ๑๕ เมษายน ทําบุญวันสงกรานต์ ทําพิธีสะเดาะเคราะห์ สรงนํ้าพระภิกษุสามเณร
เวลา ๐๖.๐๐ น. พระสงฆ์ฉันเช้าที่ใต้อาคารศาลา ๑๒ ไร่ โดยที่ศาลา ๔ ไร่ มีเจ้าภาพ จัดเลี้ยงอาหารสามเณร ชีพราหมณ์ และผู้มาร่วมงานบุญที่วัดตั้งแต่เช้ามืด
เวลา ๐๗.๐๐ น. ญาติโยมพุทธบริษัท ทำบุญใส่บาตรถวายภัตตาหาร ที่ศาลา ๑๒ ไ ร่


ท่านพระครูปลัดอนันต์ เริ่มนั่งรับสังฆทานเจริญศรัทธาพุทธบริษัทแต่เช้า เวลา ๐๘.๐๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงขึ้น นั่งบนอาสนสงฆ์เรียบร้อยแล้ว ทายก ดร.ปริญญา นุตาลัย กล่าวเชิญตัวแทนฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทายกกล่าวนำกราบพระรัตนตรัย และอาราธนาศีล ๕ ประธานสงฆ์ พระครูสมุห์พิชิต ให้ศีล จบแล้ว ทายกอาราธนาพระธรรม จากนั้นพระสงฆ์สวดมาติกา ๑ จบดร.ปริญญา นำกล่าวถวายภัตตาหาร ญาติโยมเข้าประเคน พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร ระหว่างนั้นพระเจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงเปิดวีดิทัศน์พระธรรมเทศนาเรื่องการสะเดาะเคราะห์ โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ จากนั้นพระสงฆ์สวดบังสุกุลตาย ๓ จบ แล้วทายกนำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร ญาติโยมทยอยกันถวายสังฆทาน มี พระสงฆ์ ๓ รูป คือ พระครูปลัดอนันต์ พระครูสังฆรักษ์สุรจิต และ พระครูใบฎีกาสมพงษ์ รับสังฆทาน

เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ และ พระครูสังฆรักษ์สุรจิต ทำพิธีบวงสรวงที่ ศาลา ๑๒ ไร่ เนื่องในพิธีสะเดาะเคราะห์


ทายกประกาศกำหนดพิธีการแต่ละช่วง ญาติโยมเริ่มเข้านั่งเต็มพื้นที่ มีจุดให้ผาติกรรม ผ้าขาว และบูชาดอกไม้พานครูที่ด้านประตูทางเข้าศาลา ๑๒ ไร่ ระหว่างรอเวลาญาติโยมส่วนหนึ่ง นั่งเขียนชื่อใส่กระดาษหย่อนลงในโลงแก้วจําลอง เพื่อร่วมพิธีสะเดาะเคราะห์ และหยอดตู้ถวายพระสงฆ์ภายในศาลา ๑๒ ไร่ มีจุดบริการจากตึกรับแขก ให้เช่าบูชาวัตถุมงคล จําหน่ายหนังสือ คําสอน เทป ซีดีธรรมะ ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ซุ้มบุญทุกประเภทของคุณลุงยกทรง ร้านจําหน่ายหนังสือธัมมวิโมกข์ ร้านขนมปังจาก โรงขนมปังวัดท่าซุง ร้านขายสินค้าป่าละอู ร้านขายเครื่องดื่มแช่เย็น ร้านยาสมุนไพร และหน่วยรับบริจาคโลหิต จากสภากาชาดจังหวัดอุทัยธานี


เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๑ ลำดับแรก คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดวิดิทัศน์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เรื่องพิธีสะเดาะเคราะห์ อานิสงส์การบวชเณร การฟังพระอภิธรรม จบแล้ว พระเดชพระคุณหลวงพ่อ นําสมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐาน และให้นั่งภาวนา พุทโธ ๑๐ นาที จากนั้นพระสงฆ์สวดมาติกา ๑ จบ ญาติโยมที่มาร่วมพิธีสะเดาะเคราะห์คลุมผ้าขาวพระสงฆ์สวดบังสุกุลตาย ตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อแนะนำให้อธิษฐานว่า ขอใหัเคราะห์ร้ายโชคไม่ดีหมดไปกับเสียงสวดของพระ พระสงฆ์สวดบังสุกุลเป็น ตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อแนะนำให้อธิษฐานว่า ขออานิสงส์ของการทําทาน รักษาศีล เจริญภาวนา บุญกุศลตั้งแต่ครั้งอดีตชาติจงมารวมตัวกัน ส่งผลให้ชีวิตนับแต่นี้ต่อไปมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง จากนั้นอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร เสร็จพิธีสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๑


พิธีวันนี้ช่วงเช้าคนมาร่วมงานกันคึกคักแน่นเต็มศาลา ๑๒ ไร่ เสร็จพิธีสะเดาะเคราะห์แล้วบางท่านก็ทําสังฆทาน บ้างก็ไปบริจาคโลหิต บางท่านก็เดินทางกลับทันที เมื่อเดินออกไปจาก ประตูศาลา ๑๒ ไร่ ก็จะได้รับการประพรมนํ้าพระพุทธมนต์จากหลวงพี่บุญมาและหลวงพี่สมมาศ


ก่อนกลับ บางท่านยังไม่เดินทางกลับก็ใช้เวลาไปกราบสรงนํ้าพระบรมสารีริกธาตุที่วิหารสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐม หลายท่านพอเสร็จพิธีสะเดาะเคราะห์ก็ไปต่อคิวยาวรับประทานอาหารกันอยู่ที่ศาลา ๔ ไร่ ซึ่งแถวยาวเหยียดถึงจะมีให้เลือกหลายร้านก็ตาม

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่ พระสงฆ์ใต้อาคารศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๓ รูป มี พระครูปลัดอนันต์ พระครูสังฆรักษ์สุรจิต พระครูใบฎีกาสมพงษ์ รับสังฆทานต่อ


เวลา ๑๔.๐๐ น. เริ่มทำ พิธีสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๒ (พิธีกรรมเหมือนรอบที่ ๑) เมื่อเสร็จพิธีแล้วจึงเริ่มสรงนํ้าพระภิกษุและสามเณร ที่ใต้อาคารศาลา ๑๒ ไร่ สถานที่ทำพิธีสะเดาะเคราะห์และสรงนํ้าพระสงฆ์และสามเณรตกแต่งสวยงามเหมือนเคย ต้องกราบขอบคุณพระเจ้าหน้าที่และขออนุโมทนาบุญกับฆราวาสเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่ร่วมกันจัดงานครั้งนี้
เวลา ๑๗.๐๐ น. สามเณรลาสิกขา และชีพราหมณ์ลาศีล ที่ศาลา ๒ ไร่แจ้งข่าว

วันที่ ๔, ๕, ๖, ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓

พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระ สงฆ์ ๓ รูป เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพ ฯ
วันที่ ๕, ๖ มิ.ย. มีการฝึกมโน มยิทธิ ตั้งแต่ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.โมทนา

๑. คุณสัจจะ ทันการ, คุณกรรณิการ์ การ-เดช ถวายอาหารและยารักษาโรค ประจำเดือน เมษายน
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๒. คุณศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล (แต๋ว) และครอบครัว นำเครื่องดื่มมาเลี้ยงคณะครูฝึก ที่บ้านสายลม ในวันเสาร์ ขออนุโมทนาเป็น อย่างสูง
๓. คุณพรพรรณ เลิศลํ้า (ต๋อย) แล ะคณะ นำดอกไม้มาให้ผู้ฝึกใหม่บูชาครูในการฝึกมโน-มยิทธิที่บ้านสายลม เดือนเมษายน รวมมูลค่า ๒,๑๓๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๔. คุณบุญนัด สังข์แก้ว, คุณวัฒนา วงษาก้อ และคณะ ถวายเงินซ่อมแซมต้นบายศรี บวงสรวงของวัดท่าซุง รวมเป็นเงิน ๑๓,๕๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๕. รายนามผู้เป็นเจ้าภาพอาหาร, สิ่งของ และของกินของใช้ที่สำนักสงฆ์ ศูนย์ศิษย์พระราชพรหมยาน (ป่าละอู) อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเดือนเมษายน มีรายนาม ดังนี้
คุณวรบูรณ์ และคุณสามารถ ถวายข้าวสาร ๔ กระสอบ
คุณป้าครูอัมพร, คุณป้าครูสิวลัย ถวายข้าวสาร ๑ กระสอบ
คุณสามารถ ถวายเงิน ๔๐๐ บาท
คุณนพรุจ, คุณสุพัทร์ คณะลูกหลานบ้านสายลม ทำบุญซื้อแก๊ส น้ำมันพืช น้ำปลา และอื่นๆ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

รายนามผู้บริจาคเงินและสิ่งของร่วม ทำบุญในงานทำบุญประจำปี เมื่อวันที่ ๑๓, ๑๔ มี.ค. ๒๕๕๓ มีรายนามดังนี้
๑. คณะกองทุน เลี้ยงพระวันที่ ๑๓-๑๔ มี.ค. ญาติโยมจากบ้านสายลมร่วมทำบุญเป็นเงิน ๑๒๖,๔๔๐ บาท ญาติโยมจากวัดท่าซุงร่วม ทำบุญสมทบเพิ่มอีก ๒๙,๓๕๐ บาท หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเงินถวายวัด สมทบกองทุนหลวงพ่อปาน เป็นเงิน ๑๔๗,๘๕๐ บาท ขออนุโมทนาเป็น อย่างสูง
๒. คุณสุธี สุวรรณทัต และคณะ ถวายขนมหวานเลี้ยงพระ วันที่ ๑๓-๑๔ มี.ค. เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๓. คุณปกรณ์ เอื้อชลิตนุกูล และครอบครัว ร่วมถวายอาหารเลี้ยงพระ วันที่ ๑๓-๑๔ มี.ค. รวมเป็นเงิน ๕,๓๗๒ บาท ขออนุโมทนาเป็น อย่างสูง
๔. สำนักสงฆ์ ศูนย์ศิษย์พระราชพรหมยาน (ป่าละอู) อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ถวายอาหารเลี้ยงพระในงานทำบุญประจำปี วันที่ ๑๓-๑๔ มี.ค. มีผักและผลไม้ รวมเป็นเงิน ๑๐,๑๒๐ บาทขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

รายนามผู้บริจาคเงินและสิ่งของร่วมทำบุญงานฝึกมโนเต็มกำลังและงานเททองหล่อพระ เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๓ มีรายนามดังนี้
๑. คุณป้าอัจฉรา ไพบูลย์ และคณะ จัดพุ่มดอกมะลิ และพานดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา ในงานที่ ศาลา ๑๒ ไร่ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๒. คณะศิษย์พระชลอ วัดศาลพันท้าย ฯ เลี้ยงอาหารผู้มาในงาน มี หอยทอด๕๐,๐๐๐ บาท, ลอดช่อง ๗,๐๐๐ บาท และผลไม้ ๗,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๓. คุณยุพร และคณะจากร่มเกล้า เลี้ยงข้าวเหนียวไก่ทอด และข้าวต้มกุ้ง เป็นเงิน ๑๐,๒๑๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๔. คุณอารี เลี้ยงข้าวเหนียวมะม่วง เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๕. กลุ่มลูกศิษย์หลวงพ่อจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี วิทยาเขตปทุมธานี เลี้ยงอาหาร เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาทขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๖. คณะช่างโจ๋ เลี้ยงขนมปังปิ้ง เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๗. ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระราชพรหมยาน สาขาโคกสมบูรณ์ เลี้ยงน้ำดื่ม และเมี้ยงคำ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๘. คณะคุณต๋อยดอกไม้ เลี้ยงก๋วยเตี๋ยว ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๙. คณะคุณแสวง และแม่ชีพยวน เลี้ยงไอศครีม เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๐. คุณวรนุช เหลาจันทึก, คุณสุชาติ สายันห์, คุณประทุม, คุณละเอียด ไชยวัฒน์ และคุณป้าแจ๋ว เลี้ยงขนมจีน และทอดมัน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๑. คณะปลาร้าโคราช เลี้ยงข้าวเหนียว ส้มตำ น้ำพริก ผัก และผัดหมี่ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๒. คณะแม่ผลผลไม้ เลี้ยงผลไม้ เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๓. คณะเฮียกวง เลี้ยงปาท่องโก๋ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๔. คณะคุณเล็ก พัทยา เลี้ยงข้าวมันไก่ เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๕. คณะหลวงพี่โอ และคุณอ๊อด เลี้ยงกล้วยทอด เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๖. คณะคุณสุเทพ เลี้ยงน้ำสมุนไพร และข้าวผัดแหนม ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๗. คณะแม่จำเนียร เลี้ยงข้าวต้ม, กาแฟ และโอวัลติน แก่ผู้มาในงานทำบุญประจำปี ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๘. ลุงเต่าและคณะ เลี้ยงโอเลี้ยง และ ชาเย็น แก่ผู้มาในงานทำบุญประจำปี ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๙.โรงครัววัด เลี้ยงอาหารหลายอย่าง แก่ผู้มาในงานทำบุญ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๒๐. โรงนํ้าแข็งโพธิ์หอม อ.ชัณสูตร จ. สิงห์บุรี ถวายนํ้าแข็ง ๒๑๖ ก้อน เพื่อเลี้ยงผู้ที่มา ทำบุญประจำปี
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๒๑. โรงนํ้าแข็งพรพิบูลย์ อ.เมือง จ. อุทัยธานี ถวายนํ้าแข็ง ๓๐๐ ถุง เพื่อเลี้ยงผู้ที่มา ทำบุญประจำปี
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

รายนามคณะที่นำอาหารมาเลี้ยงผู้มาทำบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์พระราชพรหมยาน (โคราช)
จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๕- ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๓
มีรายนามดังนี้
๑. คณะสีคิ้ว
๒. คณะรวมสหาย
๓. คณะแม่ประนอม
๔. คณะปลาร้า อ.บ้านขามสะแกแสง
๕. คณะครูเชิด อ.ปักธงชัย
๖. คณะบ้านไร่ปลายตะวัน บ.วังน้ำเขียว
๗. คณะโคกสมบูรณ์ จ.ลพบุรี ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

รายนามผู้บริจาคเงินและสิ่งของร่วม ทำบุญในงานทำบุญสะเดาะเคราะห์ เมื่อวันที่ ๑๔, ๑๕ เมษายน ๒๕๕๓ มีรายนามดังนี้
๑. คุณป้าอัจฉรา ไพบูลย์ และคณะ จัดพุ่มดอกมะลิ และพานดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา ในงานที่ ศาลา ๑๒ ไร่
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๒. คณะคุณสมาน เลี้ยงราดหน้า เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง


๓. คณะคุณศิริกรผ้าไหม พนมเปญ เลี้ยงบะหมี่ และขนมหวาน ๒๕,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๔. คณะหลวงพี่โอ และคุณอ๊อด เลี้ยงกล้วยทอด เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๕. คณะคุณปุ๊ สุรินทร์ เลี้ยงน้ำอัดลม เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๖. คณะครอบครัวศรีบุญรักษ์ เลี้ยงข้าวเหนียวไก่ทอด เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๗. คณะแม่จำเนียร เลี้ยงข้าวต้ม, ขนมจีนแกงเขียวหวาน กาแฟ และโอวัลติน ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๘. คณะเฮียกวง เลี้ยงเย็นตาโฟ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง


๙. ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระราชพรหมยาน สาขาโคกสมบูรณ์ เลี้ยงอาหารหลายอย่าง เป็น เงิน ๘,๐๐๐ บาท
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง


๑๐. คุณวารุณี และคณะ เลี้ยงก๋วยเตี๋ยว เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๑. คณะคุณสุเทพ เลี้ยงน้ำสมุนไพร ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง


๑๒. คณะช่างโจ๋ เลี้ยงขนมปังปิ้ง เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง


๑๓. ลุงเต่าและคณะ เลี้ยงโอเลี้ยง ชาเย็น แก่ผู้มาในงาน ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง


๑๔.โรงครัววัด เลี้ยงอาหารหลายอย่าง แก่ผู้มาในงานทำบุญสะเดาะเคราะห์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง


๑๕. โรงนํ้าแข็งโพธิ์หอม อ.ชัณสูตร จ. สิงห์บุรี ถวายนํ้าแข็ง ๒๕๒ ก้อน เพื่อเลี้ยงผู้ที่มาทำบุญสะเดาะเคราะห์ตลอดงานขออนุโมทนา เป็นอย่างสูง


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 3/5/10 at 05:18 [ QUOTE ]


(Update 3-05-53)


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top