Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 30/5/10 at 07:44 [ QUOTE ]

ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ มิถุนายน 2553) "เว็บวัดท่าซุง"


ข้อมูลจาก.. หนังสือ "ธัมมวิโมกข์"
ฉบับ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๓


"จามร" และ " วิชชุดา " - รวบรวม
ผู้ถ่ายภาพ นาย พสิษฐ์ หีบพร


วันที่ ๓๐ เมษายน และวันที่ ๑, ๒, ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๔ รูป มี พระพิษณุ, พระอนุชิต, พระอวยพร เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิ ณ บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพฯ
วันที่ ๓๐ เม.ย. ฉันภัตตาหารเช้าแล้วออกเดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต เพื่อรับสังฆทาน เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางเข้าบ้านสายลม
ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ ลงรับสังฆทานและสนทนาธรรมกับญาติโยมพุทธบริษัท

วันที่ ๑ - ๒ พ.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิ แบบครึ่งกำลัง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๑ พ.ค. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๑๖ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๖๓ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ - คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้งหมด ๒๓๒ คน

วันที่ ๒ พ.ค. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๕๐ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๒๕ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๙๒ คน
รวมผู้มาฝึกทั้งหมด ๕๑๒ คน
รวม ๒ วัน ๘๙๐ คน

วันที่ ๑, ๒ และ ๓ พ.ค.
ตอนเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ ลงรับสังฆทาน เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล เวลา ๑๒.๑๕ น. รับสังฆทานต่อจนกระทั่ง เวลา ๑๕.๓๐ น. ขึ้นพัก
ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญ พระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก โดยเปิดวีดิทัศน์คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เวลา ๒๐.๐๐ น. หลังสวดมนต์เสร็จ ดร. ปริญญา นุตาลัย นำกล่าวคำถวายสังฆทาน เวลา ๒๑.๐๐ น. ดร. ปริญญา นำสวด อิติปิ โส ทำนองสรภัญญะและคาถาเงินล้าน จบแล้วอุทิศส่วน กุศล ท่านพระครูปลัดอนันต์ ให้พรแล้วขึ้นพัก
วันที่ ๔ พ.ค. เดินทางกลับวัดวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (เสด็จเป็นการส่วนพระองค์) มาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๑, ๕, ๖, ๗ และสักการะพระพุทธชินราช และกราบพระศพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน และทำบุญผ้าห่มพระพุทธชินราชและถวายไทยทาน ก่อนเสด็จกลับ พระใบฎีกาประทีป เป็นตัวแทนของทางวัดท่าซุง ถวายปัจจัยจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ร่วมมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย และถวายพระเครื่องสมเด็จองค์ปฐม ๓ องค์ ทรงเสด็จชมสถานที่ด้านหน้าวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร รวมเวลาครึ่งชั่วโมงก็เสด็จกลับวันที่ ๖ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ นำพระภิกษุ ๓ รูป คือ พระบุญมา ปภาธโร , พระฉัตรพล สุธมฺมภทฺทโก , พระชิดชนก สุธมฺมอาจิตฺปุญโญ และ ลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ จำนวน ๓๓ คน เดินทางไปทอดผ้าป่าเพื่อร่วมซื้อที่สร้างวัด วัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก เมืองเนอร์นแบร์ก ประเทศเยอรมนี และในการเดินทางไปครั้งนี้ ได้ถือโอกาสฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง และเต็มกำลังให้แก่ญาติโยมที่วัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก และที่เมืองเวลส์ เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรียด้วย

วันที่ ๖ พ.ค. เวลา ๑๓.๒๕ น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG ๙๒๔ ไปลงที่ท่าอากาศยานมิวนิค ถึงเวลา ๑๙.๓๐ น. คุณศิริพร โกรส (คุณแมว) และเพื่อน ๆ ที่อิงโกลสตัท พระอาจินต์, คุณลักษมี ฤทธานนท์ (คุณแดง) และคณะญาติโยมที่วัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก อีก ๑๒ ท่าน นั่งรถบัส ๕๐ ที่นั่งไปรับคณะพระครูปลัดอนันต์ ที่ ท่าอากาศยานมิวนิค และนำมาพักที่วัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก คณะผู้ติดตาม ๓๓ คน พักที่โรงแรม Am Stadt Park ซึ่งอยู่ใกล้วัด

วันที่ ๗ พ.ค. เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการสมาคมและคณะศิษย์วัดพุทธไทย เนอร์นแบร์กทำพิธีต้อนรับพระครูปลัดอนันต์ เวลา ๑๖.๓๐ น. ลูกหลานคนไทย - เยอรมัน รำถวาย ๓ ชุด
วันที่ ๘ พ.ค. ฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลังที่วัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก มีผู้สนใจมาฝึก คนไทย ๙๖ คน คนเยอรมัน ๕ คนวันที่ ๙ พ.ค. ฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลังที่ห้องประชุมอยู่ใกล้วัด มีผู้สนใจฝึก ๔๙๐ คน การฝึกได้ผลเป็นที่พอใจ ฝึกเสร็จแล้วถวายสังฆทาน และถวายผ้าป่า


คณะผ้าป่าของพระครูปลัดอนันต์นำมาทอดที่วัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก เพื่อร่วมซื้อที่สร้างวัด ได้เงินทั้งสิ้น ๔๘,๙๘๔.๘๕ ยูโร กับ ๒๖,๔๓๐ บาท กับ ๔๐๐ สวิสฟรังก์ กับ ๒๐๐ ดอลลาร์


เมื่ออุทิศส่วนกุศลและพระสงฆ์ให้พรแล้ว คุณเศรษฐา ชัยมหาวงศ์ ขอให้ร้องเพลงร่วมกันในเพลงสดุดีมหาราชา และสรรเสริญพระบารมี

วันที่ ๑๐ พ.ค. คุณลักษมี ฤทธานนท์ พาท่านพระครูปลัดอนันต์ พระสงฆ์ ๔ รูป และคณะ ผู้ติดตาม เดินทางไปประเทศฮอลแลนด์ แวะถวายภัตตาหารเพลที่บ้าน คุณมุกข์ดา แซ่ทรง ถวาย ผ้าป่า เสร็จแล้ว เดินทางต่อ ไปชมอุทยานดอกไม้ทิวลิป ที่เมือง คอยเค่นโฮฟ ประเทศฮอลแลนด์วันที่ ๑๑ พ.ค. ดร. วรจิตต์ ทรงเจริญ จากเมืองอัมสเตอร์ดัม ได้นำคณะพระครูปลัดอนันต์ ล่องเรือชมบ้านเรือนสองฝั่งคลอง ในเมืองอัมสเตอร์ดัม และพาไปชมโรงงานเจียรไนเพชรที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฮอลแลนด์ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร. วรจิตต์ เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล และจัดเลี้ยงคณะผู้ติดตามร้านอาหารจีนด้วย จากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ น. คุณลักษมี ฤทธานนท์ ได้นำคณะพระครูปลัดอนันต์ เดินทางไปเมืองบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม

วันที่ ๑๒ พ.ค. หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว คุณเกษ - คุณเก๋ (ลูกสาวของแม่ชีพะยวน อยู่วัดท่าซุง) นำคณะผู้ติดตามไปซื้อของในเมือง คุณป้าน้อย นำอาหารกล่องมาถวายพระ และเลี้ยงคณะผู้ติดตามด้วย
เวลา ๑๒.๓๐ น. ออกเดินทางไปประเทศสวิส ผ่านประเทศลักส์แซมเบอร์ก ผ่านเมือง Colma เมือง Strassburg ประเทศฝรั่งเศส ผ่านเมือง brasel ประเทศสวิส แวะรับอาหารกล่องจาก คุณบุษยา (คุณเยาว์) คุณหนุ่ม ที่เมือง brasel

วันที่ ๑๓ พ.ค. หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว คุณลักษมี ฤทธานนท์ ได้นำคณะพระครูปลัดอนันต์ไปขึ้นกระเช้าบนยอดเขาชมเมือง แต่โชคไม่ดีฝนตก มองเห็นแต่เมฆหมอกเท่านั้น
เวลา ๑๑.๐๐ น. ป้าแวว โกธรรม เจ้าของร้านอาหารแวว อยู่เมือง Thun เป็นเจ้าภาพถวายเพลแด่พระสงฆ์และเลี้ยงคณะผู้ติดตาม


เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางไปวัดศรีนครินทร์ เมือง Gretzenbach ประเทศสวิส พระครูปลัดอนันต์และคณะผู้ติดตามร่วมทอดผ้าป่า ได้เงิน ๕๑๐ ยูโร เวลา ๑๕.๐๐ น. เดินทางกลับเมืองเนอร์นแบร์ก ประเทศเยอรมัน

วันที่ ๑๔ พ.ค. เวลา ๐๘.๓๐ น. พระครูปลัดอนันต์และคณะผู้ติดตาม เดินทางไปประเทศออสเตรีย ตามคำนิมนต์ของ คุณศิริพร โกรส , คุณชนะ พึ่งเสือ และคณะศิษย์เมืองเรเกนส์บวร์ก เมืองอิงโกลสตัท ประเทศเยอรมัน เมืองเวลส์ เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย
เวลา ๑๑.๐๐ น. เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลที่ร้านอาหารริมทาง เสร็จแล้วเดินทางต่อไปเมือง Passau เจ้าภาพนำล่องเรือชมแม่นํ้าสามสายที่มาบรรจบกัน เมือง Passau
เวลา ๑๕.๓๐ น. เดินทางไปเมือง Wels ประเทศออสเตรีย

วันที่ ๑๕ พ.ค. เดินทางไปสำนักปฏิบัติธรรม Bad Schallen บ้าน คุณพะเยาว์ - คุณเกฮาร์ด อยู่เมือง Wels เวลา ๑๐.๓๐ น. คุณโสภิตา ประธานสมาคมเพื่อนไทย นิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เสด็จเตี่ย (กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) เสร็จแล้วถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์


เวลา ๑๓.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลังให้แก่คณะญาติโยม จำนวนคนไทย ๕๘ คน คนเยอรมัน ๕ คน รวม ๖๓ คน ฝึกเสร็จแล้วถวายสังฆทาน อุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร แล้วเดินทางต่อไปเมืองเวียนนา

วันที่ ๑๖ พ.ค. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมแล้ว เวลา ๐๙.๐๐ น. ออกเดินทางไปห้องประชุมในใจกลางเมืองเวียนนา เพื่อฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น.ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ญาติโยมรับประทานอาหาร

เวลา ๑๒.๓๐ น. เริ่มฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง ท่านพระครูปลัดอนันต์ ทำพิธีบวงสรวง เสร็จแล้วสมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐาน และเปิดคำแนะนำการฝึกมโน ฯ แบบเต็มกำลัง โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน จบแล้วญาติโยมนั่งภาวนา หมดเวลา ๑๔.๓๐ น. ผู้ฝึกวันนี้ จำนวน ๑๒๐ คน ฝึกที่นี่ได้ผลน้อย เพราะผู้คนยังใหม่กันอยู่ บางคนมีความรู้สึกกลัว


ฝึกเสร็จแล้วถวายสังฆทาน ถวายผ้าป่า และช่วยกันบริจาคเงินช่วยค่าเช่าสถานที่ ๑,๒๖๖ ยูโร เรียบร้อยแล้วอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร เวลา ๑๖.๐๐ น. เดินทางกลับที่พัก

วันที่ ๑๗ พ.ค. เวลา ๐๘.๐๐ น. ออกเดินทางไปชมพระราชวังเชอนบรุน ซึ่งเป็นพระราชวังพักร้อนของกษัตริย์ของประเทศออสเตรียที่สวยงาม
เวลา ๑๐.๐๐ น. เดินทางไปทานอาหารที่ร้านอาหารทองไทย โดยมี คุณชนะ - คุณอัญชลี (คุณแขก) เป็นเจ้าของร้าน และเป็นเจ้าภาพถวายเพลแด่พระสงฆ์และเลี้ยงคณะผู้ติดตาม
เวลา ๑๓.๐๐ น. เดินทางกลับเมือง เนอร์นแบร์ก ประเทศเยอรมัน

วันที่ ๑๘ พ.ค. หมดภารกิจงานพระศาสนา พระครูปลัดอนันต์พักผ่อนที่วัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก คณะผู้ติดตามไปซื้อของฝาก และบางส่วนไปชมพระราชวัง Neuschwanstien อยู่เมืองฟุสเซ่น ใกล้เมืองมิวนิค

วันที่ ๑๙ พ.ค. เวลา ๑๕.๐๐ น. คณะ ท่านพระครูปลัดอนันต์ เตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย ญาติโยมร่วมกันถวายสังฆทาน พระอาจินต์ ธมฺมจิตฺโต ประธานสงฆ์วัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก มอบใบโมทนาบัตรแก่คณะผ้าป่าจากเมืองไทย และมอบของที่ระลึก คุณกัลยา ชวาทส์ รองประธานสมาคมวัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก เป็นตัวแทนของคณะกรรมการสมาคมและญาติโยมที่เนอร์นแบร์ก กล่าวขอบคุณพระครูปลัดอนันต์ที่โปรดเมตตาเดินทางมาเยี่ยม และนำเงินมาร่วมทอดผ้าป่าซื้อที่ที่วัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก และขออภัยถ้าหากว่าการต้อนรับคณะครั้งนี้มีสิ่งขาดตกบกพร่อง

คุณลักษมี ฤทธานนท์ กล่าวเสริมว่า รู้สึกดีใจที่งานมอบหมายของหลวงพ่อพระครูปลัดอนันต์ สามารถทำได้สำเร็จ ทั้งนี้ก็ด้วยอาศัยทุกคนตั้งใจช่วยงานกันอย่างเต็มที่ พระครูปลัดอนันต์ กล่าวว่า มาแล้วก็รู้สึกอบอุ่น ถึงแม้ว่าเราจะเกิดมาคนละพ่อแม่ แต่ก็รู้สึกว่าเมื่อพบและพูดคุยกันแล้ว ก็เหมือนรู้จักกันมานาน ทั้งนี้ก็คงจะเป็นเพราะว่า เราเกิดมามีความศรัทธาพ่อคนเดียวกัน คือ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

ต่อจากนั้นพระอาจินต์นำญาติโยมขอขมาพระรัตนตรัย คุณกัลยา นำขอขมาพระสงฆ์ มี ท่านพระครูปลัดอนันต์ เป็นประธาน เสร็จแล้ว พระอาจินต์ นำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร แล้วขนกระเป๋าขึ้นรถบัส พระอาจินต์ พระธีระ พระทนงศักดิ์ คุณลักษมี คุณเริงฤทธิ์ และคณะญาติโยมที่เนอร์นแบร์กติดตามไปส่งที่ท่าอากาศยานมิวนิค เครื่องบินออกเวลา ๒๑.๕๐ น. รวมเวลาการเดินทางมาเยอรมนี ๑๕ วัน

วันที่ ๒๑, ๒๒, ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ท่านพระครูปลัดอนันต์ เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช) เลขที่ ๑๓ ถ. กิ่งจันทร์ ซอยกิ่งจันทร์ อ. เมือง จ. นครราชสีมา
วันศุกร์ที่ ๒๑ พ.ค. เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก เสร็จแล้ว รับสังฆทาน และสนทนาธรรม
วันเสาร์ที่ ๒๒ พ.ค. เวลา ๐๙.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก เสร็จแล้ว รับสังฆทานและสนทนาธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พ.ค. เวลา ๐๙.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
ยอดผู้มาฝึกทั้งหมด ๓ วัน รวม ๓๑๒ คน ช่วงนี้เป็นช่วงเคอร์ฟิวส์ เนื่องจากเหตุการณ์ไม่สงบ จึงทำให้มีผู้มาฝึกมโนมยิทธิ น้อยกว่าเดือนก่อน ๆ
เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางกลับวัดท่าซุงแจ้งข่าว

วันที่ ๒, ๓, ๔, ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓

ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพ ฯ
วันที่ ๓, ๔ ก.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.โมทนา

๑. คุณสัจจะ ทันการ, คุณกรรณิการ์ การ-เดช ถวายอาหารและยารักษาโรค ประจำเดือน เมษายน มีรายการดังนี้ ค่าอาหาร ๑๖,๗๕๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๒. คุณศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล (แต๋ว) และครอบครัว นำเครื่องดื่มมาเลี้ยงคณะครูฝึก ที่บ้านสายลม
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๓. Mr.Shake โดย คุณสุขขา อ่อนจิต และคุณกรกมล ชูชัยศรี นำเครื่องดื่มมาเลี้ยงคณะ ครูฝึกที่บ้านสายลม ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๔. คุณพรพรรณ เลิศลํ้า (ต๋อย) และคณะ นำดอกไม้มาให้ผู้ฝึกใหม่บูชาครูในการฝึกมโนมยิทธิที่บ้านสายลม เดือนพฤษภาคม มูลค่า ๒,๒๕๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๕. รายนามเจ้าภาพซื้อเสบียงสำหรับบวชเณร ถวายให้สำนักสงฆ์ศูนย์ศิษย์พระราชรหมยาน (ป่า ละอู) หัวหิน เดือน เมษายน ๒๕๕๓ มีรายนาม ดังนี้
คุณนุชรี ๑๐,๐๐๐ บาท
คุณวรรบูลย์และคณะ ๖,๕๐๐ บาท
คุณนพรุจน์ และคุณสุวพัฒน์ ๖,๕๐๐ บาท
คุณสามารถ ๔,๐๐๐ บาท
คณะลูกหลานบ้านสายลม ๓,๙๙๗ บาท
คุณบุญมา ๓,๐๐๐ บาท
คุณปิโยรส ๒,๕๐๐ บาท
คุณสุนันท์ ๒,๐๐๐ บาท
คุณลัดดาวัลย์ ๑,๐๐๐ บาท
คุณชูเดช ๑,๐๐๐ บาท
คุณสุรางค์ ๑,๐๐๐ บาท
คุณวัชรพงศ์ ๑,๐๐๐ บาท
คุณชิน และครอบครัวพันธุ ๑,๐๐๐ บาท
คุณนิรันดร์ ๑,๐๐๐ บาท
คุณตี๋ ๑,๐๐๐ บาท
ครูติ๊ก ๕๐๐ บาท
คุณปรางทิพย์ ๕๐๐ บาท
คุณพิพัฒน์และคุณอรวรรณ ๕๐๐ บาท
คุณประสงค์และคุณนพพรชัย ๕๐๐ บาท
รวมเงิน ๔๗,๔๙๗ บาท

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง


๖. ผู้บริจาคเงินซื้อเสบียงและสิ่งของให้สำนัก สงฆ์ศูนย์ศิษย์พระราชรหมยาน (ป่าละอู) หัวหิน เดือน เมษายน ๒๕๕๓ มีรายนาม ดังนี้
- คุณป้าครูอัมพร, คุณป้าครูศิวาลัย ทำบุญ ข้าวสาร ๑ กระสอบ และถวายแปรงสีฟัน รวม ๗๕ อัน
- คุณวรรษบูลย์ สุขไพบูลย์ และคณะ ถวาย มาม่า ๑ กล่อง และปลากระป๋อง ๑๐ กระป๋อง
- คุณนงลักษณ์ ลิ้มแสงวงษ์ทอง ถวายผ้าไตรจีวร จำนวน ๕ ชุด
- คุณนพรุจน์ และคุณสุวพัฒน์ ถวายยา รักษาโรค จำนวน ๓ กล่อง

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
กำหนดการสอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)

วันที่ ๙, ๑๐, ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ท่านพระครูปลัดอนันต์ เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิที่
ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช) เลขที่ ๑๓ ถ. กิ่งจันทร์ ซอยกิ่งจันทร์ อ. เมือง จ. นครราชสีมา

วันศุกร์ที่ ๙ ก.ค. เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก เสร็จแล้ว รับสังฆทาน และสนทนาธรรม
วันเสาร์ที่ ๑๐ ก.ค. เวลา ๐๙.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก เสร็จแล้ว รับสังฆทาน และสนทนาธรรม
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ก.ค. เวลา ๐๙.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางกลับวัดท่าซุง

ขอเชิญลูกศิษย์และพุทธบริษัทที่สนใจ ก็ขอให้ไปตามวันเวลาดังกล่าว สำหรับท่านที่อยู่จังหวัดไกล ๆ อยากมาปฏิบัติก็สามารถมาพักค้างคืนที่สำนัก ฯ ได้ สงสัยโปรดติดต่อสอบถาม คุณยายเสาวพงษ์, คุณยายศรีพร โทร. ๐๔๔- ๒๕๒๐๕๓

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top