Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 30/9/10 at 10:34 [ QUOTE ]

ภาพข่าว ..งานมรณภาพหลวงพ่อฯ ครบรอบ 18 ปี เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 53


วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๓

เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุนถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่สวนป่าไผ่
เวลา ๐๘.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ เริ่มทำพิธีบวงสรวง ภายในพระวิหาร ๑๐๐ เมตร

เวลา ๐๘.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์และเจ้าหน้าที่ต้อนรับพระมหาเถรานุเถระที่นิมนต์มา ที่ด้านหน้ามหาวิหาร ๑๐๐ เมตร แล้วนิมนต์เข้าพักที่รับรองตรงระเบียงด้านทิศตะวันออก (พระอาคันตุกะพักที่ระเบียงด้านประดิษฐานพระปัจเจกพุทธเจ้า)สถานที่จัดเลี้ยง ที่วิหาร 100 เมตร มีอาหารให้เลือกมากมายอย่างเต็มที่เจ้าหน้าที่จัดเลี้ยงของวัดและคณะศิษย์ ที่นำอาหารมาจัดเลี้ยง มีอาหารให้รับประทานเกือบทุกอย่าง


เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเถรานุเถระ เริ่มทยอยเดินทางมาถึงพระวิหาร ๑๐๐ เมตร

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระมหาเถรานุเถระ ที่รับนิมนต์เจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระมหาเถรานุเถระ ภายในมหาวิหาร ๑๐๐ เมตร และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงและพระอาคันตุกะที่เดินทางมาร่วมงาน พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าภาพไทยทานถวายเครื่องไทยทาน เสร็จแล้วอุทิศส่วนกุศล พระภิกษุสงฆ์ให้พร

เจ้าภาพถวายเครื่องไทยทานท่านพระครูปลัดอนันต์ ถวายเครื่องไทยทาน แด่พระเถรานุเถระที่มาร่วมงาน
เวลา ๑๒.๓๐ น. พระมหาสังฆเถระ กล่าวสัมโมทนียกถา ต่อจากนั้น
เวลา ๑๔.๐๐ น.พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง สวดมาติกา ถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ จบแล้วเจ้าภาพถวายผ้าบังสุกุลและถวายเครื่องไทยทาน พระภิกษุสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล แล้วอุทิศส่วนกุศล พระภิกษุสงฆ์ให้พร เป็นเสร็จพิธี

คณะทีมงานฯ ขออนุโมทนาผู้ที่ไปร่วมงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งผู้ที่ไม่สามารถจะไปได้ แต่ได้ถวายปัจจัยหรือ "โอนเงินทำบุญออนไลน์" ผ่านเวปวัดท่าซุงทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

คณะทีมงานฯ.


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top