Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 23/12/10 at 06:45 [ QUOTE ]

รายงาน "มูลนิธิหลวงพ่อปาน - พระมหาวีระ ถาวโร" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓


รายงานผลการดำเนินงาน

มูลนิธิหลวงพ่อปาน - พระมหาวีระ ถาวโร

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
วันที่ ๑, ๒, ๓, ๔ มกราคม ๒๕๕๓
ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป มี พระใบฎีกาประทีป อตฺถทสฺสี, พระอาจินต์ ธมฺมจิตฺโต,
พระละออง ธมฺมจาโร เดินทางไปสอนพระกรรมฐานฝึกมโนมยิทธิ และรับสังฆทานที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพฯ

วันที่ ๒ ม.ค. และ ๓ ม.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๒ ม.ค. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๙๙ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๔๐ คน
ฝึกท่องเที่ยวตามภพต่าง ๆ ๓๗ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๘๙ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้งหมด ๕๒๕ คน

วันที่ ๓ ม.ค. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๕๔ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๓๔ คน
ฝึกท่องเที่ยวตามภพต่าง ๆ ๓๗ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๓๐ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้งหมด ๔๒๑ คน
รวมทั้งสองวัน ๙๔๖ คน

ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก โดยนายปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เวลา ๒๐.๐๐ น. ถึง ๒๑.๐๐ น. รับถวายสังฆทาน

วันที่ ๒๗, ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓
ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ พร้อมพระสงฆ์ ๘ รูป และคณะครูฝึกฆราวาส เดินทางไปสอนพระกรรมฐาน
ฝึกมโนมยิทธิและรับสังฆทานที่ บริษัทไทยโอเชี่ยนอุตสาหกรรม จำกัด เลขที่ ๘๒/๒ ถนนเทพารักษ์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ บ้านนางรัตนา ชินบุตรานนท์

วันที่ ๒๗ ม.ค. เวลา ๑๗.๓๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ ทำพิธีบวงสรวง มีการฝึกมโนมยิทธิให้แก่
บุคคลภายนอกและพนักงานของบริษัทไทยโอเชี่ยนอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน ๒๓๘ คน
แยกเป็นฝึกขั้นต้น (ฝึกใหม่) ๖๑ คน
ฝึกญาณ ๘ ๑๗๗ คน

มีครูฝึกจากบ้านสายลมไปช่วยฝึก ๙ คน โดยมีนายปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์สมาทานพระกรรมฐานรับการฝึกมโนมยิทธิจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ

วันที่ ๒๘ ม.ค. เวลา ๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และ พระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโร ทำพิธีบวงสรวง และทำบุญประจำปีของบริษัทไทยโอเชี่ยนอุตสาหกรรม จำกัด โดยนางรัตนา ชินบุตรานนท์ พร้อมด้วยพนักงานร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วถวายเครื่องไทยทาน

วันที่ ๒๙, ๓๐, ๓๑ มกราคม และวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๓ รูป มี พระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโร, พระอาจินต์ ธมฺมจิตฺโต,
พระสมนึก สุธมฺมภิรสทฺโธ เดินทางไปสอนพระกรรมฐานฝึกมโนมยิทธิ และรับสังฆทานที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพฯ

วันที่ ๓๐ ม.ค. และ ๓๑ ม.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๓๐ ม.ค. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๖๖ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๙๘ คน
ฝึกท่องเที่ยวตามภพต่าง ๆ ๓๕ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๑๙๕ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้งหมด ๔๙๖ คน

วันที่ ๓๑ ม.ค. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๒๒ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๘๓ คน
ฝึกท่องเที่ยวตามภพต่าง ๆ ๕๕ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๖๓ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้งหมด ๕๔๐ คน
รวมทั้งสองวัน ๑,๐๓๖ คน

ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก โดยนายปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เวลา ๒๐.๐๐ น. ถึง ๒๑.๐๐ น. รับถวายสังฆทาน

วันที่ ๔ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ มอบหมายให้พระเจ้าหน้าที่ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร ร่วมกับมูลนิธิหลวงพ่อปาน – พระมหาวีระ ถาวโร นำโดยพระสมนึก สุธมฺมภิรสทฺโธ เดินทางไปเยี่ยมชาวกะเหรี่ยงในเขตอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ที่เคยช่วยเหลือไว้ในปีพ.ศ.๒๕๕๑

และเมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ เพื่อไปเดินท่อประปาภูเขาให้แก่ชาวกะเหรี่ยงหมู่บ้านหม่องกั๊ว เพิ่มจากจุดเดิมที่เคยทำไว้เพื่อให้พอแก่ความต้องการ ระยะทางยาว ๗๐๐ เมตร
รวมค่าใช้จ่ายในการเดินท่อประปาภูเขาที่หมู่บ้านหม่องกั๊ว เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๙,๒๐๘ บาท

นอกจากเดินท่อประปาภูเขาแล้ว ทางพระเจ้าหน้าที่ศูนย์สงเคราะห์ฯ ได้ทำฝายกั้นน้ำให้แก่ชาวบ้าน และเทปูนปรับพื้นสำหรับตั้งแท็งค์เก็บน้ำ PVC ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๖ แท็งค์ ถวายวัดหม่องกั๊ว สำหรับจ่ายน้ำภายในวัด คิดเป็นมูลค่า ๓๑,๒๐๐ บาท

และทางมูลนิธิหลวงพ่อปาน – พระมหาวีระ ถาวโร ได้บริจาคน้ำเกลือจำนวน ๑,๐๐๐ ถุง ตั้งธนาคารน้ำเกลือสำหรับช่วยชีวิตเบื้องต้น มอบให้แก่ ๑๔ หมู่บ้าน คิดเป็นมูลค่า ๔,๘๐๐ บาท และมอบไว้ให้เป็นกองทุนใช้ในเวลาฉุกเฉิน เช่นเกิดโรคระบาด คิดเป็นมูลค่า ๒๕,๐๐๐ บาท
และได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปรักษาชาวบ้านเป็นเวลา ๔ วัน โรคที่ตรวจพบส่วนใหญ่ได้แก่ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคขาดสารอาหาร โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ มีผู้ป่วยเข้ามาให้การรับการรักษาจำนวน ๒๒๗ คน นอกจากให้การรักษาแล้ว คณะแพทย์ยังให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ชาวบ้านด้วย
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๒๕๙,๖๐๘ บาท

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ อนุมัติให้พระสงฆ์ ๔ รูป มี พระอาจินต์ ธมฺมจิตฺโต เป็นหัวหน้าคณะ เดินทางไปที่วัดพุทธไทยเนอร์แบร์ก เมืองเนอร์นแบร์ก และสมาคมศิษย์วัดท่าซุง เมือง เมืองวิสบาเดน ประเทศเยอรมนี เพื่อเจริญศรัทธาและสอนพระกรรมฐานฝึกมโนมยิทธิให้แก่คนไทยและชาวต่างประเทศ


วันที่ ๒๖, ๒๗, ๒๘ กุมภาพันธ์ และ ๑ มีนาคม ๒๕๕๓
งานปฏิบัติธรรมปิดวาจารักษาศีล ๘ กรรมบถ ๑๐ พระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโร เป็นประธาน ร่วมกับท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ พร้อมด้วยพระวิเชียร สุธมฺมปายโก, พระปรี และพระชะอุ้ม จัดงานปฏิบัติธรรมปิดวาจาในบริเวณป่าราชพฤกษ์ ๑๐๐ ไร่ เป็นเวลา ๓ คืน ๒ วัน งานนี้จัดเป็นครั้งที่ ๓ มีอุบาสิกาเข้าร่วมทั้งหมด ๑๐๒ คน และอุบาสกเข้าร่วม ๖ คน

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ทำบุญวันมาฆบูชา ทำบุญใส่บาตรที่ศาลาพระพินิจอักษร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ในระหว่างพระสงฆ์ฉันภัตตาหาร เปิดวีดิทัศน์พระธรรมเทศนา เรื่องวันมาฆบูชา โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๑๗.๓๐ น. พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ นำพระสงฆ์และญาติโยมพุทธบริษัทร่วมกันเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ ๕, ๖, ๗, และ ๘ มีนาคม ๒๕๕๓
ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป มี พระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตฺโต, พระไพบูลย์ คุณวิปุโล,
พระบุญชู สุธมฺมอาภากโร เดินทางไปสอนพระกรรมฐานฝึกมโนมยิทธิ และรับสังฆทาน ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพฯ

วันที่ ๖ มี.ค. และ ๗ มี.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๖ มี.ค. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๕๔ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๗๓ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้งหมด ๒๕๔ คน

วันที่ ๗ มี.ค.ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๒๗ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๖๓ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๘๕ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้งหมด ๕๑๒ คน
รวมทั้งสองวัน ๗๖๖ คน

ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก โดยนายปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เวลา ๒๐.๐๐ น. ถึง ๒๑.๐๐ น. รับถวายสังฆทาน

วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๓
พิธีบวงสรวงสักการะบูรพมหากษัตริย์หน้าพระราชานุสาวรีย์ โดยท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ พร้อมด้วยคณะศิษย์ฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุก ๆ พระองค์ และคณะครูนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา ร่วมจัดการแสดงชุดต่าง ๆ พร้อมด้วยคณะวงโยธวาทิต น้อมถวายเป็นราชสักการะหน้ามหาวิหาร ๑๐๐ เมตร ต่อจากนั้นพระสงฆ์วัดท่าซุงเจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักรกัปปวัตนสูตร และสวดพระอภิธรรม ณ ศาลา ๑๒ ไร่ พร้อมกันนี้นักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา ร่วมบรรเลงดนตรีไทยวงปี่พาทย์สมโภชในงานนี้ด้วย

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๓
เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ ทำพิธีบวงสรวงที่ศาลพระภูมิเจ้าที่ของวัดท่าซุง และบวงสรวง
ทำบุญประจำปี ๒๕๕๓ ที่ศาลา ๑๒ ไร่ โดยคณะพระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง และเจ้าหน้าที่ฆราวาสพร้อมกันเตรียมการต้อนรับพระเถรานุเถระที่กราบนิมนต์มาในงานวันนี้

ท่านเจ้าคุณพระธรรมปริยัติโมลี เจ้าคณะภาค ๓ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล จบแล้วพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เสร็จแล้ว ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ นำเครื่องไทยทานถวายแด่ ท่านเจ้าคุณพระธรรมปริยัติโมลี เจ้าคณะภาค ๓ และท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยพระเถรานุเถระครบทุกองค์ ต่อจากนั้นนายปริญญา นุตาลัย กราบอาราธนาพระธรรมปริยัติโมลี กล่าวสัมโมทนียกถา

วันที่ ๒, ๓, ๔, ๕ เมษายน ๒๕๕๓
ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป มี พระใบฎีกาประทีป อตฺถทสฺสี, พระละออง ธมฺจาโร, พระชิดชนก สุธมฺมจิตฺตปุณโณเดินทางไปสอนพระกรรมฐานฝึกมโนมยิทธิและรับสังฆทาน ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพฯ

วันที่ ๓, ๔ เม.ย. มีการฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๓ เม.ย. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๖๐ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๑๔ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๑๙๗ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้งหมด ๓๓๕๗ คน

วันที่ ๔ เม.ย.ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๖๕ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๒๔ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๖๒ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้งหมด ๔๒๗ คน
รวมทั้งสองวัน ๗๘๔ คน

ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก โดยนายปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เวลา ๒๐.๐๐ น. ถึง ๒๑.๐๐ น. รับถวายสังฆทาน

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓
ท่านเจ้าคุณพระอุทัยธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดหนองขุนชาติ รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีบรรพชา (บวชเณร) ให้แก่นักเรียนชายโรงเรียนสุธรรมยานเถระวิทยา จำนวน ๑๒๐ คน นักเรียนหญิงบวชชีพราหมณ์ถือศีล ๘ จำนวน ๑๗๔ คน เป็นเวลา ๗ วัน เพื่ออุทิศกุศลถวายให้แก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน โดยทำพิธีที่มหาวิหาร ๑๐๐ เมตร และลาศีลวันที่ ๑๕ เมษายน ตอนช่วงเย็นหลังเสร็จพิธีสะเดาะเคราะห์รอบที่ ๒ และสรงน้ำพระและสามเณร

วันที่ ๑๓, ๑๔, เมษายน ๒๕๕๓
ทำบุญสงกรานต์ ในตอนเช้าทำบุญใส่บาตรและถวายภัตตาหารพระสงฆ์ ที่ศาลาพระพินิจอักษรในระหว่าง
พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร เปิดวีดิทัศน์พระธรรมเทศนาเรื่องทำบุญสงกรานต์ โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ต่อจากนั้นญาติโยมพุทธบริษัท ได้ร่วมกันก่อพระเจดีย์ทรายที่บริเวณหน้ามหาวิหาร ๑๐๐ เมตร เวลา ๒๐.๐๐ น. สวดพระอภิธรรม

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๓
ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ และสรงน้ำพระ ณ ศาลา ๑๒ ไร่ ในตอนเช้าทำบุญใส่บาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ในระหว่างพระสงฆ์ฉันภัตตาหารได้เปิดวีดิทัศน์พระธรรมเทศนาโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ

เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และ พระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตฺโต ทำพิธีบวงสรวง เนื่องในพิธีสะเดาะเคราะห์ที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์รอบที่ ๑ นายปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์เรื่องพิธีสะเดาะเคราะห์ จบแล้ว, สมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐาน และเจริญจิตภาวนา ๑๐ นาที จากนั้นพระสงฆ์สวดมาติกา ๑ จบ ญาติโยมพุทธบริษัทที่เข้าร่วมในพิธีคลุมผ้าขาว พระสงฆ์สวดบังสุกุลตาย-บังสุกุลเป็น เสร็จแล้วพระสงฆ์ให้พร พร้อมทั้งประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่ผู้ที่มาร่วมพิธี
เวลา ๑๔.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์รอบที่ ๒
เวลา ๑๕.๐๐ น. สรงน้ำพระ และสามเณรนักเรียนโรงเรียนสุธรรมยานเถระวิทยา จำนวน ๑๒๐ รูป ลาสิกขาที่ศาลา ๑๒ ไร่

วันที่ ๓๐ เมษายน และวันที่ ๑, ๒, ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป มี พระพิษณุ สุธมฺมธโร, พระอนุชิต สุธมฺมอนุตตโร, พระอวยพร สุธมฺมอพฺภาทโร เดินทางไปสอนพระกรรมฐานฝึกมโนมยิทธิและรับสังฆทาน ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพฯ

วันที่ ๑, ๒ พ.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๑ พ.ค. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๑๖ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๖๓ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้งหมด ๒๑๖ คน

วันที่ ๒ พ.ค.ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๕๐ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๒๕ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๙๒ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้งหมด ๕๑๒ คน
รวมทั้งสองวัน ๗๒๘ คน

ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก โดยนายปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เวลา ๒๐.๐๐ น. ถึง ๒๑.๐๐ น. รับถวายสังฆทาน

วันที่ ๖- ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๓ รูป มี พระบุญมา ปภาธโร, พระฉัตรพล สุธมฺมภทฺทโก, พระชิดชนก สุธมฺมอาจิตฺปุญโญ และคณะศิษย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ จำนวน ๓๓ คน เดินทางไปทอดผ้าป่าเพื่อร่วมซื้อที่ดินสร้างวัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก เมืองเนอร์นแบร์ก ประเทศเยอรมนี

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓
เสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่๑, ๕, ๖, ๗ และสักการะพระพุทธชินราช และกราบพระศพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าซุง และถวายผ้าห่มพระพุทธชินราชพร้อมถวายไทยทาน ก่อนเสด็จกลับ พระใบฎีกาประทีป อตฺถทสฺสี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นตัวแทนวัดท่าซุงถวายปัจจัย จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ร่วมมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย และถวายพระเครื่องสมเด็จองค์ปฐม ๓ องค์

วันที่ ๒๑, ๒๒, ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ พร้อมด้วยพระสงฆ์และคณะครูฝึกฆราวาส เดินทางไปที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช) เลขที่ ๑๓ ซอยกิ่งจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสอนกรรมฐานฝึกมโนมยิทธิและรับสังฆทาน

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ทำบุญวันวิสาขบูชา ทำพิธีไหว้ครูและพิธีสะเดาะเคราะห์ ในตอนเช้าทำบุญใส่บาตร และถวายภัตตาหารแด่
พระสงฆ์ที่ศาลา ๑๒ ไร่

เวลา ๐๘.๐๐ น. นายปริญญา นุตาลัย กล่าวนำอาราธนาอุโบสถศีล พระสงฆ์ให้ศีลเจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว
ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ในระหว่างพระสงฆ์ฉันภัตตาหาร นายปรีชา พึ่งแสงเปิดวีดิทัศน์พระธรรมเทศนาเรื่อง
“ วิสาขบูชา .” โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เวลา ๑๐.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และ พระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตฺโต ทำพิธีบวงสรวงไหว้ครู และสะเดาะเคราะห์ เริ่มพิธีไหว้ครูและสะเดาะเคราะห์รับพระเสวยอายุ รอบที่ ๑ โดยเปิดวีดิทัศน์ พิธีสะเดาะเคราะห์รับพระเสวยอายุ จากนั้นพระสงฆ์ ๒๑ รูป เจริญพระพุทธมนต์ และพระสงฆ์ ๕ รูป เดินประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่ญาติโยมที่มาร่วมในพิธี
เวลา ๑๔.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์รับพระเสวยอายุรอบที่ ๒ และหน่วยกาชาดจังหวัดอุทัยธานี มารับบริจาคโลหิต โดยคณะศิษยานุศิษย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อ และญาติโยมพุทธบริษัท มีจิตศรัทธาได้บริจาคโลหิต
ให้แก่หน่วยกาชาดจังหวัดอุทัยธานี
เวลา ๑๘.๓๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ นำพระสงฆ์วัดท่าซุงและญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนสุธรรมยานเถระวิทยา เวียนเทียนรอบพระอุโบสถเนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ ๔, ๕, ๖, ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓
ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป มี พระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตฺโต, พระไพบูลย์ คุณวิปุโล,
พระมงคลเวทย์ สุธมฺมฐานวโร เดินทางไปสอนพระกรรมฐานฝึกมโนมยิทธิและรับสังฆทาน ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพฯ

วันที่ ๕, ๖ มิ.ย. มีการฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๕ มิ.ย. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๔๒ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๗๔ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๖๘ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้งหมด ๕๑๐ คน

วันที่ ๖ มิ.ย. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๘๙ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๔๗ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๓๒๓ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้งหมด ๕๑๒ คน
รวมทั้งสองวัน ๑,๐๒๒ คน

ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก โดยนายปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เวลา ๒๐.๐๐ น. ถึง ๒๑.๐๐ น. รับถวายสังฆทาน

วันที่ ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๓
ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๔ รูป และครูฝึกมโนมยิทธิเดินทางไปสอนพระกรรมฐานฝึกมโนมยิทธิและรับสังฆทาน ที่จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๑๐, ๑๑ มิ.ย. เดินทางไปฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง ที่บ้านนายบัณฑิต - นางมาลี สุวรรณรัชตมณี
อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

วันที่ ๑๑ มิ.ย. เดินทางไปที่สำนักปฏิบัติธรรม บ้านนางยุพา เจริญผล อ.บ้านเพ จ.ระยอง เจริญศรัทธารับสังฆทานและฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางต่อไปยังบ้านสาวจันท์ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
เวลา ๑๙.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง โดยเปิดวีดิทัศน์คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ

วันที่ ๑๒ มิ.ย. เวลา ๑๙.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง รอบที่ ๒ โดยเปิดวีดิทัศน์คำสอนของหลวงพ่อ
วันที่ ๑๓ มิ.ย. เดินทางไปที่บ้านนายสมบูรณ์ เวสารัชชานนท์ เจริญศรัทธารับสังฆทานและฉันภัตตาหารเพล

วันที่ ๒, ๓, ๔, ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓
ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป มี พระใบฎีกาประทีป อตฺถทสฺสี, พระละออง ธมฺมจาโร,
พระบุญชู สุธมฺมอาภากโร เดินทางไปสอนพระกรรมฐานฝึกมโนมยิทธิและรับสังฆทาน ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพฯ

วันที่ ๓, ๔ ก.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๓ ก.ค. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๒๗ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๕๒ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๕๕ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้งหมด ๔๘๒ คน

วันที่ ๔ ก.ค. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๑๘ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๔๗ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๓๐๘ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้งหมด ๕๒๖ คน
รวมทั้งสองวัน ๙๗๘ คน

ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก โดยนายปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เวลา ๒๐.๐๐ น. ถึง ๒๑.๐๐ น. รับถวายสังฆทาน

วันที่ ๙, ๑๐, ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓
ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ พร้อมด้วยพระสงฆ์และคณะครูฝึกฆราวาส เดินทางไปสอนกรรมฐานฝึกมโนมยิทธิและรับสังฆทานที่ศูนย์ปฏิบัติพระกรรมฐานศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง เลขที่ ๑๓ ซอยกิ่งจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓
เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ, พระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโร, พระชัยวัฒน์ อชิโต พร้อมด้วยพระสงฆ์และศิษยานุศิษย์ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ทำพิธีบวงสรวงทำบุญคล้ายวันครบรอบวันมรณภาพของ พระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงปู่ปาน โสนันโท) วัดบางนมโค ณ มณฑปหลวงปู่ปาน ที่หน้ามหาวิหาร ๑๐๐ เมตร
เวลา ๑๐.๔๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล เสร็จแล้วพระสงฆ์สวดมาติกาถวายกุศลแด่ พระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงปู่ปาน โสนันโท) ที่ศาลาพระพินิจอักษร

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓
ทำบุญวันอาสาฬหบูชา พุทธบริษัททำบุญใส่บาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ที่ศาลาพระพินิจอักษร
เวลา ๐๗.๔๕ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ที่ศาลา ๑๒ ไร่ ในระหว่างพระสงฆ์ฉันภัตตาหาร นายปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์พระธรรมเทศนา เรื่องอาสาฬหบูชา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เวลา ๐๙.๓๐ น. ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แด่ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ โดยมี ท่านเจ้าคุณพระธรรมปริยัติโมลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เจ้าคณะภาค ๓ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ท่านเจ้าคุณพระราชปริยัติเวที รองเจ้าคณะภาค ๓ ท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี และ ท่านพระอุทัยธรรมานุวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี ผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการฯ เข้าร่วมในพิธี

เวลา ๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์ทำสังฆกรรมในพระอุโบสถ อธิษฐานเข้าพรรษา โดยเปิดวีดิทัศน์โอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่ออบรม เรื่องการเข้าพรรษา และการอธิษฐานเข้าพรรษา จบแล้วจึงทำพิธีอธิษฐานเข้าพรรษา ปีนี้มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ในวัดทั้งหมด ๗๔ รูป จำพรรษาอยู่ที่เยอรมัน ๘ รูป จำพรรษาอยู่ที่วัดพระร่วงผดุงธรรม จังหวัดสุโขทัย ๓ รูป

เวลา ๑๗.๓๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ ทำพิธีบวงสรวงที่หน้าอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช โดยมีคณะนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยารำถวาย
เวลา ๑๘.๓๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ นำพระภิกษุสงฆ์และญาติโยมพุทธบริษัทเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓
ทำบุญเข้าพรรษา และ ทำบุญฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช ในตอนเช้าทำบุญใส่บาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่ศาลา ๑๒ ไร่ ในระหว่างพระสงฆ์ฉันภัตตาหาร นายปรีชา พึ่งแสง ได้เปิดวีดิทัศน์พระธรรมเทศนา เรื่องวันเข้าพรรษา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เวลา ๙.๓๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ ทำพิธีบวงสรวงที่อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช และที่อนุสาวรีย์เจ้าพระยาโกษาเหล็ก, อนุสาวรีย์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ากรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมีนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยารำถวายมือ พร้อมด้วยวงโยธวาทิตบรรเลงนำเวียนประทักษิณรอบอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช และพระจุฬามณี พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่ศาลาพระนอน

วันที่ ๓๐, ๓๑ กรกฏาคม และวันที่ ๑, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓
ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป มี พระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโร, พระสมนึก สุธมฺมภิรสทฺโธ,
พระมงคลเวทย์ สุธมฺมฐานวโร เดินทางไปสอนพระกรรมฐานฝึกมโนมยิทธิและรับถวายสังฆทาน ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพฯ

วันที่ ๓๑ก.ค. และ ๑ ส.ค. มีการฝึกมโนมยิทธ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๓๑ ก.ค. ผู้ฝึกขั้นต้น ๒๑๕ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๗๔ คน
ฝึกญาณ ๘ ๒๒๙ คน
รวม ๔๔๔ คน

วันที่ ๑ ส.ค.ผู้ฝึกขั้นต้น ๑๙๖ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๖๘ คน
ฝึกญาณ ๘ ๒๗๔ คน
รวม ๔๗๑ คน
รวมทั้งสองวัน ๙๑๕ คน

ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก โดยนายปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เวลา ๒๐.๐๐ น. ถึง ๒๑.๐๐ น. รับถวายสังฆทาน

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓
พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ที่ศาลาพระพินิจอักษร
เวลา ๑๐.๓๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์วัดท่าซุง เจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคล และถวายภัตตาหารเพล จากนั้นน้อมถวายพระราชกุศลและพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ ๓, ๔, ๕, ๖ กันยายน ๒๕๕๓
ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป มี พระไพบูลย์ คุณวิปุโล, พระพิษณุ สุธมฺมธโร, พระบุญชู
สุธมฺมอาภากโร เดินทางไปสอนพระกรรมฐานฝึกมโนมยิทธิและรับสังฆทาน ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพฯ

วันที่ ๔, ๕ ก.ย. มีการฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. รวม ๒ รอบ
วันที่ ๔ ก.ย. ผู้ฝึกขั้นต้น ๒๓๖ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๒๐๒ คน
ฝึกญาณ ๘ ๒๘๙ คน
รวม ๕๒๕ คน

วันที่ ๕ ก.ย.ผู้ฝึกขั้นต้น ๒๒๐ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๗๐ คน
ฝึกญาณ ๘ ๓๒๘ คน
รวม ๕๔๘ คน
รวมทั้งสองวัน ๑,๐๗๕ คน

ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก โดยนายปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เวลา ๒๐.๐๐ น. ถึง ๒๑.๐๐ น. รับถวายสังฆทาน

วันที่ ๑๐, ๑๑, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓
ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ พร้อมด้วยพระสงฆ์และคณะครูฝึกฆราวาส เดินทางไปสอนกรรมฐานฝึกมโนมยิทธิและรับสังฆทานที่ศูนย์ปฏิบัติพระกรรมฐานศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง เลขที่ ๑๓ ซอยกิ่งจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๒๕, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๓
งานทำบุญครบรอบ ๑๘ ปี มรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

วันที่ ๒๕ ก.ย. เวลา ๑๗.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง สวดธัมมนิยามและสวดพระอภิธรรม ที่มหาวิหาร ๑๐๐ เมตร

วันที่ ๒๖ ก.ย. เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ, พระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโร และพระชัยวัฒน์ อชิโต ทำพิธีบวงสรวงหน้าบุษบกตั้งศพพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ภายในมหาวิหาร ๑๐๐ เมตร เสร็จแล้วนำกราบขอขมาพระรัตนตรัยและพระเดชพระคุณหลวงพ่อ

เวลา ๑๐.๓๕ น. นายปริญญา นุตาลัย ทายกเรียนเชิญตัวแทนฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ทายกกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีล ท่านเจ้าคุณพระพรหมเมธี วัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานสงฆ์ ให้ศีลและพระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์

จากนั้นถวายภัตตาหารเพลแด่พระเถรานุเถระ เสร็จแล้ว ท่านเจ้าคุณพระพรหมเมธี กล่าวสัมโมทนียกถา กล่าวจบ นายปริญญา นุตาลัย นำอุทิศส่วนกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระสงฆ์ให้พร
เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์ และพระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง สวดมาติกาถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ

วันที่ ๑, ๒, ๓, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓
ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป มี พระละออง ธมฺมจาโร, พระทนงศักดิ์ สุธมฺมสิริสาโร, พระชิดชนก สุธมฺมอาจิตฺตปุญโญ เดินทางไปสอนพระกรรมฐานฝึกมโนมยิทธิและรับสังฆทาน ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอย สายลม ๑ กรุงเทพฯ

วันที่ ๒, ๓ ต.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. รวม ๒ รอบ
วันที่ ๒ ต.ค. ผู้ฝึกขั้นต้น ๒๑๕ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๖๑ คน
ฝึกญาณ ๘ ๒๓๖ คน
รวม ๔๕๑ คน

วันที่ ๓ ต.ค.ผู้ฝึกขั้นต้น ๒๒๙ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๙๕ คน
ฝึกญาณ ๘ ๓๓๙ คน
รวม ๕๖๘ คน
รวมทั้งสองวัน ๑,๐๑๙ คน

ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก โดยนายปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เวลา ๒๐.๐๐ น. ถึง ๒๑.๐๐ น. รับถวายสังฆทาน

วันที่ ๓ ต.ค. เป็นวัน ทำบุญที่ระลึกวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ ทำพิธีบวงสรวงและนำบรรดาคณะศิษย์ฯ ขอขมาต่อพระรัตนตรัยและพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เสร็จแล้วรับถวายสังฆทาน

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓
ทำบุญวันออกพรรษา ในตอนเช้าญาติโยมทำบุญใส่บาตร และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่ศาลาพระพินิจอักษร ในระหว่างที่พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร ได้เปิดวีดิทัศน์พระธรรมเทศนา เรื่องวันออกพรรษา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชพรหมยาน

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๓
ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ในตอนเช้าทำบุญใส่บาตรอาหารแห้งรอบกำแพงแก้วพระอุโบสถและถวายภัตตาหาร แด่พระสงฆ์ที่ศาลาพระพินิจอักษร ในระหว่างพระสงฆ์ฉันภัตตาหาร ได้เปิดวีดิทัศน์พระธรรมเทศนา เรื่องเทโวโรหณสูตร โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

วันที่ ๒๙, ๓๐, ๓๑ ตุลาคม และ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป มีพระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโร, พระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตฺโตพระไพบูลย์ คุณวิปุโล เดินทางไปสอนพระกรรมฐานฝึกมโนมยิทธิและรับถวายสังฆทาน ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพฯ

วันที่ ๓๐, ๓๑ ต.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๓๐ ต.ค. ผู้ฝึกขั้นต้น ๑๔๔ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๑๒ คน
ฝึกญาณ ๘ ๒๒๔ คน
รวม ๓๖๘ คน

วันที่ ๓๑ ต.ค.ผู้ฝึกขั้นต้น ๑๕๑ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๓๖ คน
ฝึกญาณ ๘ ๒๓๖ คน
รวม ๓๘๗ คน
รวมทั้งสองวัน ๗๕๕ คน

ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก โดยนายปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เวลา ๒๐.๐๐ น. ถึง ๒๑.๐๐ น. รับถวายสังฆทาน

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตฺโต ทำพิธีบวงสรวงที่ศาลา
๑๒ ไร่ นักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา บรรเลงปี่พาทย์และรำถวาย

เวลา ๑๓.๐๐ น. ทำพิธีถวายผ้ากฐิน นายปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์เรื่อง อานิสงส์กฐินทาน โดยพระเดชพระคุณ
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน จบแล้ว นายปริญญา นุตาลัย กล่าวนำคำถวายผ้ากฐินทาน เรียบร้อยแล้ว นำอุทิศส่วนกุศลพระสงฆ์ให้พร เป็นเสร็จพิธี
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงทั้งหมดลงสังฆกรรมในพระอุโบสถ เพื่อทำพิธีกรานกฐิน

วันที่ ๓, ๔, ๕, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓
ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป มี พระอาจินต์ ธมฺมจิตฺโต, พระสมนึก สุธมฺมภิรสทฺโธ, พระอวยพร สุธมฺมอพฺภาทโร เดินทางไปสอนพระกรรมฐานฝึกมโนมยิทธิและรับสังฆทาน ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพฯ

วันที่ ๔, ๕ ธ.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๔ ธ.ค. ผู้ฝึกขั้นต้น ๒๓๕ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๘๗ คน
ฝึกญาณ ๘ ๒๔๗ คน
ฝึกท่องเที่ยวตามภพต่าง ๆ ๑๙ คน
รวม ๕๐๑ คน

วันที่ ๕ ธ.ค.ผู้ฝึกขั้นต้น ๑๗๓ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๓๑ คน
ฝึกญาณ ๘ ๒๒๙ คน
ฝึกท่องเที่ยวตามภพต่าง ๆ ๒๕ คน
รวม ๔๒๗ คน
รวมทั้งสองวัน ๙๒๘ คน

ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก โดยนายปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เวลา ๒๐.๐๐ น. ถึง ๒๑.๐๐ น. รับถวายสังฆทาน

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
เวลา ๑๘.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ เดินทางไปรับสมณศักดิ์พัดยศจาก ท่านเจ้าคุณพระพรหมโมลี เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะภาค ๑ กรรมการมหาเถรสมาคม โดยมีตำแหน่งเป็น พระฐานานุกรมของพระพรหมโมลี ที่พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ

วันที่ ๙ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ (อนันต์ พทฺธญาโณ) จัดพิธีอุปสมบทหมู่จำนวน ๑๕๙ องค์ ปฏิบัติธุดงควัตร เป็นปีที่ ๑๘ โดยมี ท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ พร้อมด้วยพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ เป็น ประธานทำพิธีบวชพราหมณ์ชาย-หญิง ถือศีล ๘ กรรมบท ๑๐ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่อง ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นปีมหามงคลที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๓ พรรษา

จำนวนผู้มาอยู่ปฏิบัติธุดงค์มีดังนี้
พระอาคันตุกะ ๒๗๒ องค์
สามเณร (จากบังคลาเทศ) องค์
พระสงฆ์วัดท่าซุง ๒๘ องค์
พระนวกะ ๑๕๙ องค์
รวม ๔๖๐ องค์

พราหมณ์หญิง พักที่อาคาร ๒๕ ไร่ ๑,๐๗๕ คน
พราหมณ์หญิง ปักกลดในป่า ๑๐๐ ไร่ ๑,๔๗๕ คน
รวม ๒,๕๕๐ คน

พราหมณ์ชาย พักที่อาคาร ๔ ไร่ ๒๕๓ คน
พราหมณ์ชาย ปักกลดในป่าใหม่ ๓๐๓ คน
รวม ๕๕๖ คน

เริ่มปฏิบัติธุดงควัตร ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
เวลา ๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย และเจริญพระกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม
เวลา ๐๖.๑๕ น. พระสงฆ์ออกบิณฑบาต ณ บริเวณลานจอดรถ ๒๕ ไร่
เวลา ๐๗.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าที่ศาลา ๑๒ ไร่ และพระสงฆ์ฉันภัตตาหาร
เวลา ๐๘.๓๐ น. ญาติโยมรับประทานอาหาร และทำกิจกรรมทำความสะอาดศาลา ๑๒ ไร่ ร่วมกัน
เวลา ๑๒.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง ณ ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร ฉันน้ำปานะที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๗.๓๐ น. ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น และเจริญพระกรรมฐาน ที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๙.๑๕ น. สนทนาธรรม
เวลา ๒๑.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ ๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓
ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ (อนันต์ พทฺธญาโณ) และพระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตฺโต ประกอบพิธีบวงสรวงฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง ที่ศาลา ๑๒ ไร่ โดยพระอาจินต์ ธมฺมจิตฺโต ได้แนะนำวิธีปฏิบัติก่อนการฝึก จากนั้นนายปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์คำสอน เรื่องการฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ

จำนวนผู้ฝึกวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๗,๙๔๐ คน
จำนวนผู้ฝึกวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๗,๓๐๐ คน

วันที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓
ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ (อนันต์ พทฺธญาโณ) พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๔ รูป มี พระสมนึก สุธมฺมภิรสทฺโธ, พระทนงศักดิ์ สุธมฺมสิริสาโร, พระบุญชู สุธมฺมอาภากโร, พระมงคลเวทย์ สุธมฺมฐานวโร เดินทางไปสอนพระกรรมฐานฝึกมโนมยิทธิและรับสังฆทานที่สำนักปฏิบัติธรรมบ้านนางยุพา เจริญผล จังหวัดระยอง

วันที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓
ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ (อนันต์ พทฺธญาโณ) อนุมัติให้พระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโร, พระอาจินต์ ธมฺมจิตฺโต และพระสงฆ์อีก ๙ รูป มี พระธีระ, พระดิเรก, พระเอกชัย, พระชูชัย, พระวารีสมบูรณ์, พระอนุชิต, พระวิเชียร, พระพิษณุ, พระวันชัย เดินทางไปสอนกรรมฐานฝึกมโนมยิทธิและรับสังฆทานที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง เลขที่ ๑๓ ซอยกิ่งจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 11/3/11 at 16:40 [ QUOTE ]


(Update 11-03-54)

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top