Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 28/12/10 at 15:11 [ QUOTE ]

ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ มกราคม 2554) "ทีมงานเว็บวัดท่าซุง"


รายงานข่าวสารวัดท่าซุง จาก.. หนังสือ "ธัมมวิโมกข์"

ฉบับ เดือน มกราคม ๒๕๕๔


"จามร" และ " วิชชุดา " ผู้รวบรวม
พสิษฐ์ หีบพร ผู้ถ่ายภาพ


วันที่ ๓ , ๔ , ๕ , ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓

ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และ พระสงฆ์ ๓ รูป มี พระอาจินต์, พระสมนึก พระอวยพร เดินทางไป
รับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพ ฯ

วันที่ ๓ ธ.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว เวลา ๐๗.๓๐ น.ออกเดินทางจากวัดไปบ้านพล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต เพื่อรับสังฆทาน มีญาติโยมถวายสังฆทานรวมเป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท และร่วมทำบุญอีกหลายรายการ รวมเงินทั้งสิ้น ๔๗,๕๐๐ บาท

เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางเข้าบ้านสายลม
ตอนกลางคืน เวลา ๑ ทุ่ม ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ ลงรับสังฆทาน และสนทนากับญาติโยมพุทธบริษัท
เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก

วันที่ ๔, ๕ ธ.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิ แบบครึ่งกำลัง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๔ ธ.ค. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๓๕ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๘๗ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๔๗ คน
ฝึกท่องเที่ยว ฯ ๑๙ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๕๐๑ คน

วันที่ ๕ ธ.ค.ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๗๓ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๓๑ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๒๙ คน
ฝึกท่องเที่ยว ฯ ๒๕ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๔๒๗ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้ง ๒ วัน ๙๒๘ คน

วันที่ ๔ , ๕ , ๖ ธ.ค. ช่วงเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. พักเพื่อฉันภัตตาหารเพล และช่วงกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น. ลงรับสังฆทานต่อ จนถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ขึ้นพัก

ช่วงกลางคืน เวลา ๑๘.๔๕ น. ท่านพระครูปลัดอนันต์ ฯ ลงรับสังฆทาน เวลา ๑๙.๐๐ น. ร่วมกันเจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก โดย คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์คําสอนของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ เวลา ๒๐.๐๐ น. ดร.ปริญญา นุตาลัย นำกล่าวคำถวายสังฆทาน ท่านพระครูปลัดอนันต์ ฯ รับสังฆทาน และสนทนาธรรมเจริญศรัทธาญาติโยม เวลา ๒๑.๐๐ น. ดร.ปริญญา นำสวด อิติปิโส ทำนองสรภัญญะและ พระคาถาเงินล้าน จบแล้วอุทิศส่วนกุศล ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ ให้พร ขึ้นพักเวลาประมาณ ๓ ทุ่มครึ่ง
วันที่ ๗ ธ.ค. เดินทางกลับวัดท่าซุง

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
เวลา ๑๘.๐๐ น.ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ เดินทางไปรับสมณศักดิ์พัดยศ จาก ท่านเจ้าคุณพระพรหมโมลี วัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะภาค ๑ กรรมการมหาเถรสมาคม โดยมีตำแหน่งเป็น พระฐานานุกรมของท่านเจ้าคุณพระพรหมโมลี ที่ พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ(พระครูปลัดอนันต์กำลังรับสมณศักดิ์พัดยศจากท่านเจ้าคุณพระพรหมโมลี ณ วัดพิชยญาติการาม)


ดร.ปริญญา นุตาลัย และคณะศิษย์ไปร่วมแสดงมุทิตาจิตด้วย
เวลา ๒๐.๓๐ น. เดินทางกลับมาถึงบ้านสายลม รับสังฆทานและสนทนากับญาติโยมต่อ พอสมควรแก่เวลาแล้วขึ้นพัก

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
คณะพระสงฆ์วัดท่าซุงทำพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง ที่ภายใน
พระอุโบสถวัดท่าซุง
เวลา ๐๙.๔๐ น. ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ เดินทางมาถึงวัดท่าซุง ที่หน้าพระอุโบสถ พระสงฆ์วัดท่าซุง และนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมฯ ตั้งแถวรอรับที่ด้านหน้าพระอุโบสถ พระชิดชนก พระสำเภา ถือตราตั้งและพัดยศ เดินนำหน้า ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ เข้าพระอุโบสถ

เมื่อ ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ กราบพระประธานและกราบพระเถระที่นิมนต์มาร่วมงานแล้ว จากนั้น พระชัยวัฒน์ อชิโต กล่าวเชิญ คุณสมบัติ คุ้มชนะ ผ.อ. สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี อ่านตราตั้ง จบแล้วพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จากแล้ว ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระเถระ ๑๐ รูป(พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณถวายปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี)

ในงานนี้มีพระสังฆาธิการในจังหวัดอุทัยธานีมาร่วมแสดงมุทิตาจิตด้วย คือ
ท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
ท่านเจ้าคุณพระอุทัยธรรมานุวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
พระครูอุปการพัฒนกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี
พระครูอุทิตศุภการ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี
พระครูอุทัยธรรมสาร เจ้าคณะตำบลน้ำซึม

พร้อมด้วยพระสงฆ์วัดท่าซุงอีก ๔ รูป คือ
พระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโร
พระอาจินต์ ธัมมจิตโต
พระบุญมา ปภาธโร
พระครูใบฎีกาสมพงษ์ สมจิตโต

เมื่อถวายเครื่องไทยธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระสงฆ์ให้พร จากนั้นพระสงฆ์วัดท่าซุงนำโดย พระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตโต รองเจ้าอาวาสวัดท่าซุง ถวายพานเครื่องสักการะ หลังจากนั้นญาติโยมเข้ามาถวายเครื่องสักการะและปัจจัยแด่ ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ ภายในพระอุโบสถ เสร็จพิธีแล้วจึงได้อาราธนาพระสังฆาธิการและพระสงฆ์วัดท่าซุงฉันภัตตาหารที่ศาลา ๑๒ ไร่


จึงขออนุโมทนาความดีที่ทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานของวัดท่าซุงตลอดมา นับตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ มรณภาพไปแล้ว ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณพร้อมด้วยพระสงฆ์วัดท่าซุงทุกรูป รวมทั้งญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ถึงแม้บางท่านจะไม่ได้เดินทางมาร่วมแสดงมุติทาสักการะในครั้งนี้

แต่คุณความดีที่ทุกท่านได้มีส่วนร่วม พร้อมทั้งช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนาในอาณาเขตนี้ โดยเฉพาะวัดท่าซุงที่ยังยั่งยืนอยู่ได้ ถือว่าทุกท่านมีส่วนร่วมกันปูทางไปสู่ความเจริญ ความดีที่ท่านพระครูฯ ได้รับมอบครั้งนี้ คิดว่าพระผู้ใหญ่ท่านนี้ที่ได้เห็นผลงาน จึงให้การสนับสนุนตลอดมา

เพราะท่านได้เห็นว่าพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณได้เพียรพยายามสืบสานมโนปนิธานของครูบาอาจารย์ โดยการนำหมู่พระสงฆ์ทั้งภายในวัด และเพื่อนพระภิกษุที่อยู่ต่างวัด รวมทั้งญาติโยมทั้งหลาย ที่ได้พัฒนาวัดท่าซุงสืบต่อมาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ บัดนี้วัดท่าซุงได้ก้าวสู่ความเจริญอย่างไม่หยุดยั้ง ความดีในครั้งนี้จึงทำให้ท่านพระครูปลัดอนันต์ได้รับเกียรติคุณ จึงขออนุโมทนาความดีของทุกๆ ท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยงานบวชพระปฏิบัติธุดงค์และบวชพราหมณ์ชาย - หญิง
ถือศีล ๘ และกรรมบถ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๓

วันที่ ๙ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

งานนี้เวียนมาถึงทีไร พระสงฆ์วัดท่าซุงและเจ้าหน้าที่เหน็ดเหนื่อยกันมาก เพราะจัดงานหลายวันติดต่อกัน ก่อนงานก็ต้องจัดเตรียมสถานที่ทั้งพระสงฆ์ที่อยู่ธุดงค์ และฆราวาสพราหมณ์ชาย - พราหมณ์หญิง

ก่อนงานทางวัดได้จัดปริวาส ๑ ครั้ง เพื่อให้พระสงฆ์ที่อยู่ปริวาสช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ให้อยู่ได้อย่างสะดวก ถางป่าและเก็บกิ่งไม้ ปีนี้มี ท่านพระครูวิชัยสารคุณ (พระอาจารย์หนุน) และพระลูกศิษย์ ๑๐ องค์ จากวัดพุทธโมกข์ อ. โพธิ์นาแก้ว จ. สกลนคร นำคณะมาอยู่ปริวาสด้วย และช่วยทำความสะอาดในป่าธุดงค์เป็นอย่างดี แม้ถูกผึ้งต่อยเป็นร้อยตัวจนตาปูด ก็ไม่ย่นย่อท้อถอย


คณะพระสงฆ์วัดท่าซุงและฆราวาสในวัด รวมทั้งผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่วัด ต่างก็ช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกอีก คือที่ ศาลา ๑๒ ไร่ ศาลา ๒ ไร่ ศาลา ๔ ไร่ ด้านหน้าพระอุโบสถและโดยรอบ ทำความสะอาดพื้นที่ในป่าศรีไพร และทำความสะอาดที่ลานจอดรถ ๒๕ ไร่ ที่ลานธรรม


ทุกงานที่ทางวัดมีงาน ก็ได้ พลังมด มาช่วยทุกครั้ง คือนักเรียนชาย - หญิง ร.ร. พระสุธรรมยานเถระวิทยา สามารถช่วยแบ่งเบาพระสงฆ์ได้มากจริง ๆ


หลวงพี่สำออย และ หลวงพี่สำเภา และคนงานของวัด ช่วยกันกางเต็นท์พราหมณ์หญิง จำนวน ๑,๐๐๐ เต็นท์ (ปีนี้มีเพิ่มอีกหลายเต็นท์) ก่อนตั้งเต็นท์หลวงพี่สำออยต้องตัดหญ้าให้เตียนก่อน โดยมีป้าเฉวียงและป้าเตี้ยเป็นคนช่วยเก็บกิ่งไม้ก่อน


เสร็จแล้วพระสงฆ์ช่วยกันตั้งเต็นท์ที่ลานธรรมเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป รูปหล่อหลวงพ่อพระมหากัสสปะ รูปหล่อหลวงปู่ปานและหลวงพ่อ (๒ องค์นี้หนักมาก) พระอนุชิต (หลวงพี่ต้อม) และคณะ จัดหาโต๊ะหมู่มาตั้ง และประดับผ้าม่าน พร้อมทั้งประดับตกแต่งต้นไม้ และปักธงรายรอบลานธรรม

งานปีนี้ทั้งพระสงฆ์และฆราวาสช่วยกันอย่างดี คุณกู้และลูก ๆ อยู่คลอง ๑๔ ช่วยหาต้นไม้ประดับมาให้จำนวนมาก คณะคุณเหม่ย เอาดอกไม้ประดับมาช่วยตกแต่ง และนักเรียน ร.ร. พระสุธรรมยานเถระวิทยาช่วยจัดต้นไม้อีกด้วย


อาจารย์บุญเรือน และอาจารย์ใบบุญ ช่วยกันจัดดอกไม้และบายศรีประดิษฐ์ ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาที่ ลานธรรม อย่างประณีตสวยงาม และมาตกแต่งที่อาสนสงฆ์ศาลา ๑๒ ไร่ด้วย และหน่วยฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น และที่วงฝึกท่องเที่ยว ฯ และญาณ ๘ ที่ในศาลา ๒ ไร่


พระสุรเชษฐ์ นำคณะพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่ติดป้ายชื่อที่ ลานธรรม
พระบุญชู พระรุ่ง ช่วยติดตั้งเครื่องเสียงที่ลานธรรม
พระพิษณุ และคณะ จัดร้านอาหาร และโต๊ะรับประทานอาหารที่ศาลา ๔ ไร่ เพื่อเป็นสถานที่จัดเลี้ยงอาหารแก่ญาติโยมที่มาร่วมงาน
พระทนงศักดิ์ และคณะ ทำความสะอาดและจัดห้องพักสำหรับผู้ฝึกมโนมยิทธิ ที่ศาลา ๑๒ ไร่
พระชาญชัย พระวารีสมบูรณ์ พระชูชัย จัดหน่วยรับสมัครผู้ฝึกขั้นต้น ปีนี้จัดได้อย่างสวยงามมาก โดย
คณะอาจารย์บุญเรือน
มีผู้ช่วยที่เป็นฆราวาส คือ คุณน้อง คุณวรรณ น้องเก๋ น้องเดียร์


วันที่ ๖-๘ ธ.ค. ปีนี้มีผู้ประสงค์ต้องการบวชพระอยู่ธุดงค์มาก ท่านเจ้าอาวาสจึงอนุญาตให้รับเพิ่มได้อีก จากเดิม ๑๐๐ คน ปีนี้มาสมัคร ๑๘๙ คน แต่มาบวชจริง ๑๕๙ คน
วันที่ ๖ นาคที่จะมาทำการอุปสมบท มารับทราบระเบียบปฏิบัติในระหว่างบวช ซักซ้อมการขานนาคที่ศาลาพระพินิจอักษร


ปีนี้ พระเอกชัย สุธมฺมญาณสาโร พระทนงศักดิ์ สุธมฺมสิริสาโร และพระผู้ช่วย มี พระนันทณัฏฐ์ พระพรหมเมศฆณ์ พระนรินทร พระกอบสินธุ์ พระไตรรัตน์ พระคงฤทธิ์ เป็นผู้ช่วยทำหน้าที่อบรมนาค และฝึกซ้อมการขานนาค


ในปีนี้มีผู้มาสมัครบวชกันมาก จำนวน ๑๕๙ คน จึงได้นิมนต์ หลวงพี่ชัยวัฒน์ มาอบรมก่อน จากนั้นพระเอกชัย พร้อมคณะจึงได้ทำการซ้อมขานนาคกันต่อไป


พระอาคันตุกะที่มาร่วมอยู่ธุดงค์ ก็เดินทางมาตั้งแต่วันที่ ๖ ธ.ค. พระบุญมา ปภาธโร พระวิชิต สุธมฺมวิชโย
พระเจ้าหน้าที่ศาลานวราช
ช่วยกันต้อนรับ ให้ลงทะเบียนและถ่ายรูปติดบัตร พระอาคันตุกะพักที่ศาลา ๒ ไร่ มี
คุณป้าแดง
คอยจัดน้ำปานะถวาย

สำหรับผู้ที่บวชพราหมณ์ชาย - หญิง เริ่มมาสมัครตั้งแต่วันที่ ๖ ธ.ค. และให้ปักกลดลงป่าได้เลย โดยมีทหารคณะของ พ.อ. พงศ์เทพ พุ่มหิรัญ เป็นผู้รักษาความปลอดภัย


ในปีนี้ คุณสุรสิทธิ์ และ คุณสุภกิตติ (ตี๋) พร้อมด้วย คณะหาดใหญ่ ๑๐ คน ช่วยกันทำหน้าที่รับสมัครผู้อยู่ธุดงค์ของพราหมณ์ชาย -หญิง มีนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยาเป็นผู้ช่วย มีการใช้คอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูลผู้มาอยู่ธุดงค์ในป่าด้วย


ในบริเวณป่าศรีไพร (หลังวัด) ก่อนงานมีต้นไม้ใหญ่ล้มหลายต้น พระต้องนำเครื่องเลื่อยไม้มาตัด แล้วให้เด็กนักเรียนช่วยกันเก็บกิ่งไม้อยู่หลายวัน นับว่าเสร็จทันเวลางานพอดี

ที่อาคาร ๒๕ ไร่ จัดเป็นที่พักของพราหมณ์หญิง ไม่ลงป่าธุดงค์ มี พระนิติ (ตี๋) พระวันชัย คุณสุรสิทธิ์และคณะ เป็นผู้ดูแล
ที่ตึกขาว มี พระบุญชู และ พระวิเชียร (๒) พระสิทธิพล เป็นผู้ดูแล
ทางด้านที่พักศาลา ๓ ไร่ ก็จัดให้มีการลงชื่อในการเข้าพักด้วย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย คงไม่จัดเข้าพักง่าย ๆ เหมือนงานก่อน ๆ มี พระอวยพร และคณะ เป็นผู้ดูแลเช่นเดิม

พระเจ้าหน้าที่รับสมัครผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น มี พระชาญชัย พระชูชัย พระวารีสมบูรณ์ ก็เตรียมสถานที่และเอกสารไว้รับสมัครผู้ฝึกที่ศาลา ๑๒ ไร่ด้านหน้า
สำหรับนาคพักที่ศาลา ๔ ไร่ และรับประทานอาหารที่ศาลา ๔ ไร่


เจ้าหน้าที่ "หน่วยงานยกทรง" มี พระธวัชชัย พระสิทธิคุณ ก็ช่วยกันเอาสิ่งของต่าง ๆ ที่สำหรับให้ญาติโยมได้ทำบุญ ไปจัดในเต็นท์ที่หน้าโบสถ์ อ.ยกทรง ไม่อยู่แล้ว แต่ก็มีรูปภาพของลุงยกทรง ตั้งอยู่ในที่ยกทรงเคยนั่งบอกบุญ

ที่ศาลา ๑๒ ไร่ มี พระมงคลเวทย์ และเจ้าหน้าที่ช่วยจัดสถานที่ ติดตั้งเครื่องเสียง และจัดห้องให้ผู้มาช่วยงานมาพัก จัดห้องพักพยาบาลใน ๑๒ ไร่
ทหารจากหน่วย นพท. มี จ.ส.อ. สุพจน์ เป็นหัวหน้า มาดูแลรักษาความปลอดภัยในเขตพระที่อยู่ธุดงค์ในป่า ๘ นาย

คุณนิรมล จันทร์คง ( คุณต๋อย ) และเพื่อน ๆ ได้ช่วยกันเลี้ยงอาหารพระสงฆ์วัดท่าซุง พระอาคันตุกะและสามเณร ที่ใต้อาคารศาลา ๑๒ ไร่ ใกล้ทางเข้าประตูด้านทิศตะวันตก เลี้ยงพระตั้งแต่วันที่ ๖ ธ.ค. ถึง ๙ ธ.ค. มีเจ้าหน้าที่ของวัด และ
นักเรียน ร.ร. พระสุธรรมยานเถระวิทยา ช่วยจัดเลี้ยง และ คณะศาลาเก่า ร่วมเลี้ยงด้วย ๑ วัน คณะข้าวต้มแม่จำเนียร
ร่วมเลี้ยงด้วย ๑ วัน


วันที่ ๘ ธ.ค. เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ เจ้าอาวาส ทำพิธีบวงสรวงเนื่องในพิธีบวชพระถือธุดงค์ ที่ด้านหน้าพระอุโบสถเสร็จแล้วไปอบรมนาคที่ศาลาพระพินิจอักษรพิธีบรรพชาและอุปสมบทนาค จำนวน ๑๕๙ คน
วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

เวลา ๐๖.๐๐ น. พ่อ แม่ ญาติพี่น้องของนาค และผู้เป็นเจ้าภาพบวช ได้พร้อมกันถวายพระไตรแก่นาค ๑๕๙ คน ที่ศาลาพระพินิจฯ


เวลา ๐๖.๓๐ น. คณะวงโยธวาทิตของนักเรียน ร.ร. พระสุธรรมยานเถระวิทยา นำขบวนแห่นาค รอบกำแพงแก้วพระอุโบสถเวลา ๐๗.๑๐ น. เริ่มพิธีบรรพชาสามเณร ๑๕๙ องค์ที่พระอุโบสถวัดท่าซุง โดย ท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี
เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ โดยแบ่งเข้าบรรพชา เป็น ๒ ชุดเมื่อทำพิธีบรรพชาเสร็จแล้ว ก็ทำพิธีอุปสมบทสามเณร โดยแบ่งการอุปสมบทเป็น ๒ โบสถ์ คือ โบสถ์วัดท่าซุง
และ โบสถ์วัดยาง

โบสถ์วัดท่าซุง

เวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มขอนิสสัยสามเณรชุดที่ ๑-๗ (๒๑ องค์) โดย ท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี เป็นพระอุปัชฌาย์
พระคู่สวดในชุดนี้มี ๔ องค์ คือ
พระบุญมา ปภาธโร
พระสุรเชษฐ์ สีลเตโช
พระบุญชู สุธมฺมอาภากโร
พระพระทนงศักดิ์ สุธมฺมสิริสาโรโบสถ์วัดยาง

เวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มขอนิสสัยสามเณรชุดที่ ๒๙- ๓๕ (๒๑ องค์) โดย ท่านเจ้าคุณพระอุทัยธรรมานุวัตร
เป็นพระอุปัชฌาย์
พระคู่สวดในชุดนี้มี ๔ องค์ คือ
พระพระครูใบฎีกาสมพงษ์ สมจิตฺโต
พระสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ
พระลำพึง สุธมฺมทีโป
พระจำเนียร สุธมฺมกาโม


การที่ต้องใช้โบสถ์วัดยางในการอุปสมบท ก็เพื่อต้องการให้การบวชเสร็จใน ๑ วัน เมื่อใช้ ๒ โบสถ์ ก็ต้องนิมนต์
พระอุปัชฌาย์มาบวชเพิ่มอีก ๒ องค์ รวมงานธุดงค์ปีนี้มีพระอุปัชฌาย์ ๔ องค์ ท่านเจ้าอาวาสมอบหมายให้ พระสำเภา สุธมฺมปวโร เป็นผู้นิมนต์และดูแลพระอุปัชฌาย์

บวชพราหมณ์ชาย - หญิง

เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ เจ้าอาวาส เป็นประธานบวชพราหมณ์ชาย - หญิง ที่ศาลา ๑๒ ไร่เวลา ๑๐.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ ประชุมครูฝึก ที่ศาลา ๑๒ ไร่


พระชุดที่ ๑-๗ และชุดที่ ๒๙-๓๕ บวชเสร็จเวลา ๑๐.๑๗ น. และ ๑๐.๒๐ น.
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระอุปัชฌาย์ , พระนวกะ , สามเณรใหม่ , พระสงฆ์วัดท่าซุง และพระอาคันตุกะที่ใต้อาคารศาลา ๑๒ ไร่ โดย คณะจัดเลี้ยงคุณนิรมล จันทร์คง


ฝึกมโนมยิทธิ

เวลา ๑๒.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง ที่ศาลา ๑๒ ไร่ เป็นวันแรก
ในการฝึกมโนมยิทธิของทุกปีที่ผ่านมา คนมาร่วมงานบวชธุดงค์ ก็ตั้งใจมาฝึกมโนมยิทธิด้วย ทั้งคนที่ยังฝึกไม่ได้ และคนที่ฝึกได้แล้ว และก็สนใจกันฝึกมากด้วย ในวันแรกนี้จะฝึกขั้นต้นกันมากที่สุด

ดังนั้น ทางวัดจึงต้องเชิญครูฝึกที่สอนที่บ้านสายลมและครูฝึกสอนที่ต่างจังหวัดมาช่วยฝึกด้วย ซึ่งครูฝึกทุกท่านก็เต็มใจมาช่วยฝึกทุกปี

ครูฝึกที่เชิญมาช่วยฝึกจากบ้านสายลม มีรายนามดังนี้
คุณสุธี สุวรรณทัต (ป้าสุธี)
คุณปราโมทย์ ณ ระนอง (ป้าโมทย์)
คุณเฉลียว อาณาวรรณ (ป้าเหลียว)
อาจารย์อนงค์ สินธุประมา
อาจารย์พัชรี สว่างจิตร (แป๊ว)
คุณคณิตพร บุณยเกียรติ (ฝึกญาณ ๘)
คุณประไพ สุนทราณู (แตน)
คุณประภา หนูเกื้อ
คุณสุภาพร พฤกษาจันทนา (เล็ก)
คุณวนิดา อร่ามเมธาพงศา
คุณนิตยา สันติประเสริฐ (นิด)
คุณวัชรา หาญเบญจพงษ์
ดร. อัจฉรา เสาว์เฉลิม
คุณศรีจริยา สุขปราณี
คุณศิริวัฒนา บัญชรชัยกุล

ครูฝึกจากกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
คุณปาริชาติ แสงหิรัญ จากกรุงเทพฯ (ฝึกคนต่างประเทศ)
คุณทิพยา วิลาวัลย์ จาก จ. สระแก้ว
คุณชญาดา ชัชวาลหิรัญ จากกรุงเทพฯ
คุณณิชนันท์ อดุลภัทร จากกรุงเทพฯ
คุณภัคชาดา หิรัณย์เตชะ กรุงเทพฯ (ครูใหม่)

ครูฝึกที่วัดท่าซุง มีรายนามดังนี้
พระครูฝึก
พระครูปลัดสุฒนสมาธิคุณ
พระอาจินต์ ธมฺมจิตฺโต (สรุป การฝึก)
พระธีระ สุธมฺมปริปุณฺโณ
พระสองเมือง สุธมฺมสุรปญฺโญ
พระดิเรก สุธมฺมถิรญาโณ
พระประสิทธิ์ สุธมฺมสุวีโร
พระพงศธร สุธมฺมเขมรโต
พระทนงศักดิ์ สุธมฺมสิริสาโร
พระสบสันต์ สุธมมฺอาทโร (ฝึกคนต่างประเทศ)
พระคนธี สุธมฺมคนฺโธ
พระชูชัย สุธมฺมคุณวโร
พระวิเชียร สุธมฺมวชิโร
พระพิชัย สุธมฺมสํวุฑฺโฒ
พระบัญชา สุธมฺมภทฺทปญฺโญ
พระเอกชัย สุธมฺมญาณสาโร
พระมานะ สุธมฺมมานิโต

ครูฝึกฆราวาส
คุณพรนุช คืนคงดี (ฝึกท่องเที่ยวตามภพต่าง ๆ)
คุณสุมณา ม่วงปฐม
คุณเครือพันธ์ เกษสมบูรณ์
แม่ชีสุนีย์ อินทมาน (แม่ชีเล็ก)
คุณวิชชุดา ชัยกูล (แอน)
แม่ชีทัศนีย์ อาจบุตร
คุณงามนิจ เอกวัฒน์พานิชย์
คุณวันทภรณ์ พรกิตติโชติเจริญ (ครูใหม่)
คุณพิมณฑ์พอน ชูนครวัฒน์ (ครูใหม่)

รวมครูฝึก พระ 16 องค์ และฆาราวาส ๒๙ คน

สำหรับการฝึกมโนมยิทธิ วันนี้เป็นวันแรกของการฝึก ฝึกแต่ขั้นต้นเท่านั้น ยังไม่มีการฝึกท่องเที่ยวตามภพต่าง ๆ และฝึกญาณ ๘ ผู้ฝึกขั้นต้น มี ๓๘ ห้อง ฝึกกันครบทุกห้องท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ เจ้าอาวาส ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้นพระอาจินต์ ฝึกคนเก่าที่ได้แล้วที่ด้านหน้าพระประธาน ๑๒ ไร่การฝึกมโนมยิทธิเสร็จเวลา ๑๔.๑๐ น. ฝึกเสร็จแล้วแยกย้ายกันกลับที่พัก

พิธีอุปสมบทต่อ

เวลา ๑๒.๕๓ น. เริ่มพิธีอุปสมบทสามเณรชุดที่ ๘-๑๔ (๒๑ องค์) ที่โบสถ์วัดท่าซุง
ท่านพระครูอุปการพัฒนกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี เป็นพระอุปัชฌาย์
พระคู่สวด มี ๔ องค์ คือ
พระสำออย สุธมฺมธนปาโล
พระวารีสมบูรณ์ สุธมฺมคุตฺโต
พระสำเภา สุธมฺมปวโร
พระวิชิต สุธมฺมวิชโย

เวลา ๑๒.๕๐ น. เริ่มพิธีอุปสมบทสามเณร ชุดที่ ๓๖-๔๒ (๒๑ องค์) ที่โบสถ์วัดยาง
ท่านพระครูอุทิตศุภการ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี เป็นพระอุปัชฌาย์
พระคู่สวด มี ๔ องค์ คือ
พระพิกุล สุธมฺมจาโร
พระพิษณุ สุธมฺมธโร
พระอนุชิต สุธมฺมอชิโต
พระธวัชชัย สุธมฺมญาณวุฑฺโฒ


เวลา ๑๕.๒๑ น. เริ่มพิธีอุปสมบทสามเณร ชุดที่ ๑๕-๒๑ (๒๑ องค์) ที่โบสถ์วัดท่าซุง
โดย ท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นพระอุปัชฌาย์


เวลา ๑๕.๒๐ น. เริ่มพิธีอุปสมบทสามเณร
ชุดที่ ๔๓-๔๙ (๒๑ องค์) ที่โบสถ์วัดยาง ท่านเจ้าคุณพระอุทัยธรรมานุวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดเป็นพระอุปัชฌาย์
เวลา ๑๗.๔๐ น. เริ่มพิธีอุปสมบทสามเณร ชุดที่ ๒๒-๒๘ (๒๑ องค์) ที่โบสถ์วัดท่าซุง โดย ท่านพระครูอุปการพัฒนกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี เป็นพระอุปัชฌาย์

เวลา ๑๗.๔๕ น. เริ่มพิธีอุปสมบทสามเณร ชุดที่ ๕๐-๕๓ (๑๒ องค์) ที่โบสถ์วัดยาง โดย ท่านพระครูอุทิตศุภการ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี เป็นพระอุปัชฌาย์

ทำวัตรเย็น

เวลา ๑๗.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ นำพระอาคันตุกะ และพราหมณ์ชาย-หญิงทำวัตรเย็น ที่ศาลา ๑๒ ไร่ และเจริญพระกรรมฐาน


พระชุดที่ ๒๒-๒๘ และ ชุดที่ ๕๐-๕๓ บวชเสร็จเวลา ๒๐.๐๐ น. และ ๑๙.๓๐ น.พักฉันน้ำปานะ


เมื่อบวชเสร็จทุกชุด คณะสาวจันท์ ช่วยกันถวายนํ้าปานะที่ด้านหลังโบสถ์ ตั้งแต่เช้าจนเสร็จสิ้นการบวช


เวลา ๒๐.๑๐ น. พระนวกะทั้ง ๑๕๙ องค์ มารวมกันที่ศาลาพระพินิจอักษร เพื่อฟังพระอุปัชฌาย์ คือ ท่านพระครูอุปการพัฒนกิจ บอกอนุศาสน์


ตัวแทนพระใหม่ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระอุปัชฌาย์ และพระคู่สวดรวม ๑๖ องค์ เรียบร้อยแล้ว อุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร เป็นอันเสร็จการบวชโดยสมบูรณ์ตัวแทนพระใหม่ถวายเครื่องไทยธรรมแด่ท่านพระครูอุปการพัฒนกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานีเวลา ๒๐.๓๐ น. พระนวกะเดินออกจากศาลาพระพินิจอักษร โดยมีญาติโยมรอทำบุญใส่ย่ามกัน[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 30/12/10 at 06:03 [ QUOTE ]


ทำวัตรเช้าวันแรก


วันที่ ๑๐ ธ.ค. เวลา ๐๖.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ที่ใต้อาคาร ๑๒ ไร่
เวลา ๐๗.๓๐ น. ทั้งพระสงฆ์ และฆราวาส พราหมณ์ชาย-หญิงร่วมกันทำวัตรเช้าที่ศาลา๑๒ ไร่

ทำวัตรเสร็จแล้ว พระสงฆ์ที่อยู่ป่าธุดงค์ จัดกลุ่ม เป็น ๔ กลุ่ม เดินเข้าแถวเพื่อไปปักกลดในป่าหลังวัด มีเนื้อที่ ๑๓๐ ไร่ เนื่องจากสถานที่ศาลา ๔ ไร่ เป็นสถานที่จัดเลี้ยงอาหาร ฉะนั้น ในปีนี้จึงจัดกลุ่มพระเข้าป่าในศาลา ๑๒ ไร่

กลุ่มที่ ๑ พระบุญมา เป็นหัวหน้ากลุ่ม และเป็นพระพี่เลี้ยง มีพระพี่เลี้ยงช่วยอีก ๖ องค์ คือ
พระวิชิต สุธมฺมวิชโย
พระบัญชา สุธมฺมภทฺทปญฺโญ
พระสองเมือง สุธมฺมสุรปญฺโญ.
พระวารีสมบูรณ์ สุธมฺมคุตฺโต
พระคนธี สุธมฺมคนฺโธ
พระจักรชัย สุธมฺมจกฺกธมฺโม


กลุ่มที่ ๒ ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ เป็นหัวหน้ากลุ่ม มีพระพี่เลี้ยงช่วยอีก ๖ องค์
พระธีระ สุธมฺมปริปุณฺโณ
พระดิเรก สุธมฺมถิรญาโณ
พระชูชัย สุธมฺมคุณวโร
พระณรงค์กฤตย์ สุธมฺมกิตฺติปาโล
พระพจน สุธมฺมกิตฺติภทฺโท
พระไตรรัตน์ สุธมฺมขนฺติธโร

กลุ่มที่ ๓ พระสมนึก เป็นหัวหน้ากลุ่ม และเป็นพระพี่เลี้ยง มีพระพี่เลี้ยงช่วยอีก ๖ องค์ คือ
พระเอกชัย สุธมฺมญาณสาโร
พระมานะ สุธมฺมมานิโต
พระพระคงฤทธิ์ สุธมฺมคมฺภีโร
พระนันทณัฏฐ์ สุธมฺมนิปฺปโน
พระพรหมเมศฆณ์ สุธมฺมฐานวโร
พระณรงค์ สุธมมฺฐานธมฺโม

กลุ่มที่ ๔ พระอาจินต์ เป็นหัวหน้ากลุ่ม และเป็นพระพี่เลี้ยง มีพระพี่เลี้ยงช่วยอีก ๖ องค์ มี
พระลำพึง สุธมฺมทีโป
พระจำเนียร สุธมฺมกาโม
พระวิเชียร สุธมฺมปายโก
พระไพบูรณ์ สุธมฺมธมฺมิโก
พระนรินทร สุธมฺมนรินฺโท
พระวรพร สุธมฺมกาญฺจโน

การจัดกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มได้จัดเรียงตามพรรษาและวันบวช และมีบัตรติดหน้าอกทุก ๆ องค์ พระเจ้าหน้าที่ต้องทำให้แล้วเสร็จก่อนเช้าวันที่ ๑๐ซึ่งเป็นงานหนักและเร่งด่วนมาก ด้วยเหตุนี้เองจึงต้องกำหนดวันเวลารับสมัครและเวลาปิดรับสมัครของพระอาคันตุกะในวันที่ ๘ ธ.ค. เพื่อจะได้จัดรายชื่อได้ทัน

พระเจ้าหน้าที่ในการจัดกลุ่มและทำบัตร คือ พระบุญมา พระวิชิต และคณะ ช่วยกันทำที่สำนักงานธัมมวิโมกข์
อยู่หลังโบสถ์
เวลา ๑๑.๐๐ น. พระสงฆ์ที่เข้าไปปักกลดในป่าธุดงค์ ออกมาฉันภัตตาหารเพล ที่ใต้อาคารศาลา ๑๒ ไร่

ฝึกมโนมยิทธิ


เวลา ๑๒.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง วันนี้มีการฝึกท่องเที่ยว ฯ และญาณ ๘ แล้ว
ฝึกท่องเที่ยว โดย คุณพรนุช เป็นผู้ฝึก ฝึกที่ศาลา ๒ ไร่ ด้านหน้าพระประธาน
ฝึกญาณ ๘ โดย คุณคณิตพร ฝึกที่ศาลา ๒ ไร่ ด้านหลังพระประธาน


สรุปการฝึกท่องเที่ยวและญาณ ๘ โดย พระอาจินต์ ที่ศาลา ๑๒ ไร่ ด้านหน้าพระประธาน
ฝึกเสร็จเวลา ๑๔.๐๐ น.

ทำวัตรเย็น

เวลา ๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์ และฆราวาส พราหมณ์ชาย - หญิง ร่วมกันทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐาน
ที่ศาลา ๑๒ ไร่

เปิดปฐมนิเทศ

เวลา ๑๗.๑๕ น. เปิด ปฐมนิเทศ โดยลำดับแรก พระบุญชู สุธมฺมอาภากโร กล่าวอารัมภบทเปิดงานก่อน ได้บอกถึงการเตรียมงานในการจัดงานธุดงค์ ปีนี้ได้รับความช่วยเหลือจากพระอาคันตุกะที่มาจากต่างวัด คือ คณะอาจารย์หนุน

พระบุญชู แจ้งข่าวเรื่องท่านเจ้าอาวาสได้รับสมณศักดิ์เป็นพระฐานานุกรมของพระพรหมโมลี วัดพิชัยญาติ ที่
ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ จากนั้นได้อาราธนา ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ กล่าวเปิด ปฐมนิเทศ
ในการจัดงานธุดงค์ปีนี้


ท่านบอกว่า ก่อนอื่นขอชมว่าทุกคนที่มานี้มีกำลังใจดีแล้ว เพราะบางคนมาหลายปี ขอบอกว่าคนมาวัดถ้ากำลังใจไม่เข้มแข็งอาจหวั่นไหวต่อสิ่งที่มากระทบ จึงขอให้ตั้งสติให้ดี
การมาอยู่ธุดงค์ขอให้เจริญภาวนาให้มาก ควบคุมจิตให้ดี อย่าสอดส่ายไปไหนมากเกินไป พวกเราได้เปรียบกว่าคนอื่นเยอะมาก คือฝึกมโนมยิทธิได้ ขอให้ใช้ให้เป็นประโยชน์ เอาจิตไปอยู่กับพระพุทธเจ้าไว้เสมอ จิตจะวางอุเบกขาได้ดีมาก ทำจิตให้สะอาดจะไปนิพพานได้ง่าย ถ้าเห็นว่าใครไม่ดีก็อย่าไปว่าใครเลย ให้ว่าเราว่าเราเลวเอง และแก้ไขที่ตัวเรา

การพูดจาอย่าคุยกันในเรื่องเดรัจฉานกถา ถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ต้องสำรวมระวังวาจาให้มาก
การอยู่ธุดงค์ เราต้องมีระเบียบวินัยเป็นสำคัญ เพราะเราอยู่ร่วมกันมาก ถ้าหากผิดก็จะให้เพิ่มพูนบารมี
โดยสวดอิติปิโส ระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์
เรื่องระเบียบวินัยขอยกให้ท่านอาจินต์เป็นผู้กำกับดูแลในงานธุดงค์ปีนี้


ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ กล่าวจบแล้ว พระบุญชู ได้แจ้งยอดผู้มาอยู่ธุดงค์ในปีนี้ให้ทราบ
พระสงฆ์วัดท่าซุง ( พระพี่เลี้ยง ) ๒๘ องค์
พระอาคันตุกะมาจากต่างวัดมาร่วมอยู่ธุดงค์ ๒๗๒ องค์ ( มีพระอาคันตุกะเดินทางมาจากบังคลาเทศ ๓ องค์ )
พระนวกะ ๑๕๙ องค์
( มีคนเยอรมันมาบวชเป็นพระนวกะ ๑ องค์ )
สามเณร ( เดินทางมาจากบังคลาเทศ ) ๑ องค์
รวมทั้งสิ้น ๔๖๐ องค์

ฆราวาส
พราหมณ์ชายที่อยู่ธุดงค์ในป่า ๓๐๓ คน
พราหมณ์หญิงที่อยู่ธุดงค์ในป่า ๑,๐๗๕ คน
พราหมณ์ชายที่อยู่ศาลา ๔ ไร่ ๒๕๓ คน
พราหมณ์หญิงที่อยู่อาคาร ๒๕ ไร่ ๑,๔๗๕ คน
รวม ๓,๑๐๖ คน

(ยอดเมื่อวันที่ ๑๐ ธ.ค. ทั้งนี้ไม่รวมผู้ที่พักที่อาคารธรรมสถิตย์ ข้างโบสถ์ ที่ศาลา ๓ ไร่ ที่ตึกขาว ที่ห้องพักห้องแถว ๒ ชั้น )

และปีนี้มีผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเหมือนเช่นทุกปี มี อังกฤษ อเมริกา แคนาดา เยอรมัน สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ บาห์เรน และ บังคลาเทศ

จากนั้น พระบุญชูได้อาราธนา พระอาจินต์ ธมฺมจิตฺโต ชี้แจงเรื่องระเบียบวินัย และสมาทานธุดงค์
พระอาจินต์ กล่าวว่า ที่ต้องมีระเบียบวินัย ก็เพื่อความเรียบร้อยแก่การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะใหญ่ สังคมใดไม่มีระเบียบวินัย สังคมนั้นก็ดูไม่เรียบร้อย และจะมีความวุ่นวาย เพราะทำอะไรๆ ก็ต่างคนต่างทำตามอำเภอใจ


ระเบียบนั้นคือการปฏิบัติ ผู้ที่ออกระเบียบก็เพื่อความเรียบร้อย ความสงบ ความปลอดภัย กับสังคม ฉะนั้น จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องปฏิบัติตาม ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ผู้ที่ออกระเบียบก็จะมีบทลงโทษไว้ หนัก-เบาแล้วแต่กรณี สำหรับการลงโทษ จะเริ่มต้นด้วยการสวดอิติปิ โส ๑๐ จบ ล้างห้องน้ำ ๑๐ ห้อง ถ้าผิดซ้ำครั้งที่ ๒ เพิ่มเป็น ๒๐ จบ ผิดครั้งที่ ๓ เพิ่มเป็น ๓๐ จบ

พระอาจินต์ ได้ชี้แจงระเบียบปฏิบัติในระหว่างที่อยู่ธุดงค์ เป็นข้อ ๆ โดยละเอียด เพื่อรับรู้ร่วมกันทั้งหมดในที่ประชุมนี้ ทุกคนนั่งฟังด้วยความสงบ และแจ้งให้ทราบว่า
งานธุดงค์ทุกปี ทางวัดมี ทหาร มาอยู่ช่วยดูแลด้วยและรักษาความปลอดภัย เพื่อระวังเหตุร้ายที่จะเกิดแก่วัด เพื่อให้เกิดความอบอุ่นใจแก่ผู้มาปฏิบัติธรรม

เมื่อชี้แจงเรื่องระเบียบเสร็จแล้วจึงสมาทานธุดงค์ แต่ก่อนสมาทานธุดงค์ พระอาจินต์ ได้ชี้แจงให้พระใหม่ และญาติโยมใหม่ที่ไม่เคยมาอยู่ธุดงค์ให้ทราบความหมายของธุดงค์แต่ละข้อ ทั้ง ๑๓ ข้อ แต่โดยย่อ

ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ บอกอีกว่า ธุดงค์ทั้ง ๑๓ ข้อ ก็ปฏิบัติตามกำลังของเรา เช่นการถือธุดงค์ข้อนั่งเป็นวัตร เวลามาทำวัตรสวดมนต์ก็สามารถทำได้ แต่ถ้าเราเอามือค้ำกายเราก็ขาดธุดงค์ข้อนี้
เวลา ๑๙.๒๕ น. พระอาจินต์นำ สมาทานธุดงค์


เสร็จเวลา ๑๙.๓๐ น. กราบพระและแยกย้ายกลับที่พัก
เวลา ๒๑.๐๐ น. ฟังเสียงธรรมตามสาย เป็นคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
เวลา ๒๑.๓๐ น. ดับเทียน ดับไฟ เข้านอน

เจริญพระกรรมฐานที่ลานธรรม

วันที่ ๑๑ ธ.ค. เวลา ๐๔.๐๐ น. เปิดเสียงตามสาย พระสงฆ์และพราหมณ์ชาย-หญิง ตื่นนอน
ก่อนเวลาเจริญพระกรรมฐาน เป็นช่วงเวลาว่างอยู่ครึ่งชั่วโมง พระหัวหน้ากลุ่ม ๑ คือ พระบุญมา มอบหมายให้
พระพี่เลี้ยงกลุ่ม ๑ นำเรื่องเบา ๆ ที่มีสาระมากล่าวให้พระสงฆ์และพราหมณ์ชาย-หญิงทราบ

( ปีนี้เป็นปีที่ ๒ ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ มีความประสงค์ให้พระพี่เลี้ยงของแต่ละกลุ่มมาพูดในตอนเช้ามืด กลุ่มละวัน เปลี่ยนกันไป )
เวลา ๐๕.๐๐ น. ได้เวลาเจริญพระกรรมฐาน พระพี่เลี้ยงกลุ่มที่ ๑ ๓ องค์จุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาที่หน้าพระประธาน (สมเด็จองค์ปฐมจำลอง), พระมหากัสสปะ , หลวงปู่ - หลวงพ่อ


เสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงที่ ลานธรรม พระบุญชู พระรุ่ง เปิดเทปบวงสรวงและชุมนุมเทวดา บูชา
พระรัตนตรัย สมาทานพระกรรมฐาน และเปิดเทปคำสอนโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ แล้วนั่งสมาธิ ๒๐ นาที ฟังเสียงธรรมะ โดยหลวงพ่อที่ลานธรรม คนชอบมาก เหมาะกับบรรยากาศที่เงียบสงบ ปีนี้อากาศดีจริง ๆ ไม่หนาวมากด้วย


เวลา ๐๖.๐๐ น. เลิกกรรมฐาน อุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์เดินไปเข้าแถวเตรียมออกบิณฑบาตที่ด้านหน้า
ปราสาททองคำ
๐๖.๑๕ น. พระสงฆ์ออกบิณฑบาต โดยแบ่งเป็น ๔ แถว ตามลำดับอาวุโส ญาติโยมรอใส่บาต ยืนบ้าง นั่งบ้าง
ทั้ง ๔ แถว


วันนี้คนใส่บาตรมาก เพราะเป็นวันเสาร์ และเป็นวันฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลังด้วย ใส่บาตรเสร็จทุกแถว
เวลา ๐๗.๓๐ น.


พระสงฆ์เดินผ่านศาลา ๒ ไร่ ไปศาลา ๑๒ ไร่ นำบาตรไปวางบนอาสนสงฆ์ ปัจจัยที่ญาติโยมใส่ย่าม เทออกใส่ในตู้บริจาคเป็นส่วนกลาง


ญาติโยมบางส่วนช่วยกันจัดอาหารที่เจ้าหน้าที่ใส่รถมาจาก ๒๕ ไร่ พระเจ้าหน้าที่จัดอาหาร มี พระพิษณุ (๑)
พระภูรินทร์ พระเสนีย์ พระเชวง
ช่วยกันจัดอาหารขึ้นโต๊ะ


เวลา ๐๗.๕๐ น. พระสงฆ์ และพราหมณ์ชาย - หญิง ร่วมกันทำวัตรเช้า ที่ศาลา ๑๒ ไร่
ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ เป็นองค์นำทำวัตรเช้า
เวลา ๐๘.๑๕ น. ทำวัตรเสร็จแล้ว พระสงฆ์ นำบาตรไปรับภัตตาหาร ซึ่งพระเจ้าหน้าที่ และญาติโยม ช่วยกันจัดไว้บนโต๊ะอาหารอย่างเรียบร้อย แบ่งเป็น ๓ โต๊ะ จัดได้ ๖ แถว


อาหารที่ญาติโยมใส่บาตรวันนี้เยอะมาก ดูแล้วตาลายไปหมด ส่วนใหญ่พระก็ฉันกันไม่มาก ส่วนที่เหลือก็ให้ญาติโยมที่มาปฏิบัติธุดงค์รับประทานกัน
ในระหว่างที่รอพระสงฆ์ตักอาหาร ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ มีเวลาว่าง ญาติโยมที่มีความจำเป็นต้องกลับก่อน ก็มาขอลาศีล และลาสมาทานธุดงค์


เสร็จแล้วท่านปรารภว่าในงานธุดงค์ของเรา มีพระจากบังคลาเทศมาอยู่ธุดงค์ด้วย คือท่าน Shilabhadra อยู่วัด New Shalbal Vihara เมือง Comilla ปีที่แล้วก็เอาเณรมาอยู่ ๑๒ องค์ ปีนี้ท่านก็มากับพระ ๒ องค์ สามเณร ๑ องค์ ท่านสร้างวัดไทยที่บังคลาเทศ ไว้ ๓๒ วัด ที่บังคลาเทศมีชาวบังคลาเทศนับถือพระพุทธศาสนาอยู่ประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ นับถือศาสนาอิสลาม ๘๐ กว่าเปอร์เซ็นต์

ที่บังคลาเทศนี่ก็เป็นดินแดนเก่าในสมัยพุทธกาล แต่เมื่อพวกมุสลิมมาตีเมือง เผานาลันทาที่อินเดีย พระพุทธศาสนาก็สูญไป แต่ท่าน มีกำลังใจเข้มแข็ง นำศาสนาพุทธไปเผยแผ่ได้ เมื่อท่านมีกำลังใจอย่างนี้ก็คิดว่าจะส่งพระพุทธรูปไปประเทศบังคลาเทศ ไปไว้ที่นั่น ๒ องค์ เป็นพระพุทธรูปหน้าตัก ๔ ศอก พระพุทธรูปมีแล้ว แต่ยังไม่มีค่าส่ง จึงขอบอกบุญญาติโยมช่วยกันส่งพระพุทธรูปไปบังคลาเทศ ค่าส่งก็ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท พอท่านประกาศเท่านี้ญาติโยมก็มาทำบุญกันคับคั่ง เห็นแล้วน่าชื่นใจ


พระ Shilabhadra ได้มอบภาพถ่ายที่วัดสำคัญในประเทศบังคลาเทศ ถวาย ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ
๒ ภาพ เป็นที่ระลึก


เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์ได้รับอาหารเดินขึ้นนั่งบนอาสนสงฆ์และด้านข้างพระประธานพระนวกะนั่งที่ด้านข้างขวา
พระประธานและบนอาสนสงฆ์ยาว
เมื่อพระสงฆ์ครบทุกองค์แล้ว นั่งพร้อมแล้ว ให้พร เสียงกระหึ่มก้องศาลา ๑๒ ไร่ และเริ่มฉันอาหาร การฉันอาหารของพระสงฆ์ ก็สำรวมเรียบร้อย นั่งฉันในบาตร ฉันมื้อเดียว เป็นภาพที่น่าประทับใจมาก
ในระหว่างพระสงฆ์ฉันอาหาร ญาติโยมก็ไปตักอาหารรับประทาน บางคนไม่รีบทานอาหาร ก็ช่วยม้วนเสื่อ และกวาดพื้นในศาลา ๑๒ ไร่ เพื่อได้บุญอีกส่วนหนึ่ง คือ ไวยาวัจจมัย


เมื่อพระสงฆ์ฉันอาหารเสร็จ ก็สะพายกลับเข้าป่า เอาบาตรไปล้างในป่า พระสงฆ์ที่เป็นเวรทำความสะอาดก็อยู่ทำความสะอาดต่อ (วันนี้เป็นเวรกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒) เป็นเวรแรก ทำความสะอาดเสร็จแล้วจึงกลับที่พัก แต่บางองค์ตื่นไม่ทันมาเจริญกรรมฐานในเวลาตีห้า ก็โดนทำโทษ โดย สวดอิติปิโส ๑๐ จบ ล้างห้องน้ำ ๑๐ ห้อง


ญาติโยมที่ตักอาหารมารับประทานที่ใต้อาคารศาลา ๑๒ ไร่ นั่งรับประทานกันด้วยความสงบ เรียบร้อย จากนั้น
ก็กลับที่พัก
เวลา ๑๑.๐๐ น. พระสงฆ์และสามเณรที่อยู่ในป่า ออกมาฉันน้ำปานะ ที่ใต้อาคาร ๑๒ ไร่

ฝึกมโนแบบเต็มกำลัง

เวลา ๑๑.๓๐ น. พระอาจินต์ แนะนำเรื่องการเตรียมตัวฝึก และการใช้กำลังใจในขณะฝึก
ในระหว่างที่แนะนำ ครูผู้ช่วยฝึกก็นำ กระดาษคาถานะโมพุทธายะ ไปแจกให้แก่ผู้ฝึกทุกคน เรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่งที่ด้านหน้าพระประธาน


เวลา ๑๑.๕๐ น. ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ และ ท่านพระครูสังฆรักษ์สุรจิต ทำพิธีบวงสรวง เนื่องในการฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง และทำนํ้ามนต์


เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงศาลา ๑๒ ไร่ คือ พระมงคลเวทย์ และ คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดเทปบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐาน
จบแล้วเปิดเทปคำแนะนำการฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ จากนั้นให้ผู้ฝึกนำ กระดาษคาถานะโมพุทธายะ ปิดหน้า พนมมือ ภาวนาว่า นะมะพะธะ


จากนั้น พระสงฆ์ ๘ รูป เข้าไปพรมนํ้ามนต์บวงสรวงให้ผู้ฝึกทุกคน ครูผู้ช่วยฝึก (คือคณะครูฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง) ทำหน้าที่ครูผู้ช่วยฝึก


เวลา ๑๓.๓๐ น. หมดเวลาการฝึก พระสงฆ์ประพรมนํ้ามนต์บวงสรวงให้อีกครั้งหนึ่ง พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่า
เพื่อกันเฝือ

ครูผู้ช่วยฝึก ช่วยเดินเก็บกระดาษคาถานะโมพุทธายะกลับคืนมา และเก็บเงินบูชาครูใส่ตู้
ผู้ฝึกในวันนี้ นับจากกระดาษคาถานะโมพุทธายะที่แจกไป จำนวน ๗,๙๔๐ คน โดย คุณสมจิตรและเพื่อน ๆ เป็นผู้นับยอดจากกระดาษคาถานะโมพุทธายะที่ใช้ไป
เมื่อเรียบร้อยแล้ว อุทิศส่วนกุศล กราบพระ เป็นเสร็จพิธีการฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง

ถวายสังฆทานหลังฝึก

เวลา ๑๓.๔๕ น. เปิดโอกาสให้ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์ที่รับสังฆทาน มี ท่านพระครูปลัดสุวัฒน-
สมาธิคุณ ,พระครูสังฆรักษ์สุรจิต , พระครูใบฎีกาสมพงษ์
และ พระอาจินต์


คนมาถวายสังฆทานกันมากจริง ๆ โดยเฉพาะสังฆทานชุดละ ๒,๐๐๐ บาท เข้าแถวกันยาวเหยียด งานกฐินอย่างไร งานนี้ก็อย่างนั้น เห็นแล้วชื่นใจจริง ๆ ดร. ปริญญา ช่วยเป็นโฆษกด้วย เลิกรับสังฆทาน เวลา ๑๔.๓๐ น. แล้วแยกย้ายกันกลับที่พัก


ในตอนเย็น เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์เดินทางออกจากป่า มาฉันน้ำปานะ
เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐาน

ทำวัตรเย็น


วันที่ ๑๒ ธ.ค. ปฏิบัติภารกิจเช่นเดียวกับเมื่อวาน ตอนเช้าคนมาใส่บาตรกันมากเหมือนเดิม เพราะเป็นวันอาทิตย์ และฝึกเต็มกำลัง เริ่มบิณฑบาต ๐๖.๑๕ น. เสร็จบิณฑบาต เวลา ๐๗.๒๕ น. พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า เวลา ๐๙.๐๕ น.
เวรทำความสะอาดคือ กลุ่ม ๓ และกลุ่ม ๔ รวมกัน ๒ เวร เพื่อให้เสร็จเร็ว ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว กลับที่พักในป่า
เวลา ๑๑.๐๐ น. พระสงฆ์ออกมาฉันน้ำปานะ

เวลา ๑๒.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง เป็นวันที่สอง พระอาจินต์ ให้คำแนะนำแต่เพียงเล็กน้อย
เวลา ๑๒.๐๐ น. พระมงคลเวทย์ และ คุณปรีชา พึ่งแสง เจ้าหน้าที่โสตทัศน์วัดท่าซุง เปิดเทปบวงสรวงและชุมนุมเทวดา บูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล ๘ สมาทานพระกรรมฐาน และเปิดเทปคำแนะนำการฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ผู้มาฝึกตั้งใจฟัง จบแล้ว นั่งตามสบาย เอากระดาษคาถา นะโมพุทธายะ ปิดหน้า พนมมือ และภาวนาว่า นะมะพะธะ พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์


เวลา ๑๓.๓๐ น. หมดเวลาฝึก ครูผู้ช่วยฝึก ช่วยเดินเก็บกระดาษคาถานะโมพุทธายะกลับคืนมา และเก็บเงินบูชาครูใส่ตู้ อุทิศส่วนกุศลและกราบพระ วันนี้มีผู้มาฝึก จำนวน ๗,๓๐๐ คน
ฝึกเสร็จแล้ว ถวายสังฆทาน คนถวายเยอะอีกเช่นเดิม สังฆทานชุดละ ๒,๐๐๐ บาท ก็เข้าแถวยาวเช่นเดิม
เลิกเวลา ๑๔.๓๕ น. เสร็จแล้วแยกย้ายกลับที่พัก


เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์และสามเณรที่อยู่ในป่า ออกมาฉันน้ำปานะ ที่ใต้อาคาร ๑๒ ไร่
เวลา ๑๗.๕๐ น. ร่วมกันทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐานที่ศาลา ๑๒ ไร่
เลิกกรรมฐานเวลา ๑๙.๓๐ น.

วันที่ ๑๓ - ๑๖ ธ.ค. ช่วงเช้าปฏิบัติภารกิจเช่นเดียวกับวันก่อน ๆ แต่ตอนพระไปรับอาหาร ก็มีญาติโยมบางคนขอลากลับบ้านก่อน ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ ก็ทำพิธีลาธุดงค์ให้

วันที่ ๑๖ ธ.ค. ท่านเจ้าอาวาส ได้ถามพระ Shilabhadra ว่าราคาปูนที่บังคลาเทศถุงละเท่าไหร่ ท่าน Shilabhadra บอกว่าถุงละ ๔๐๐ รูปี ก็เป็นเงินไทย๒๐๐ บาท ท่านเจ้าอาวาสจึง บอกบุญซื้อปูน ให้แก่วัดที่บังคลาเทศ เพื่อเป็นวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปที่ทางวัดจะส่งไปให้ ๒ องค์ ญาติโยมก็ร่วมทำบุญกันอีกเช่นเดิม


เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์ ให้พรและฉันภัตตาหาร
เวลา ๑๒.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง ที่ศาลา ๑๒ ไร่ เลิกฝึกเวลา ๑๔.๐๕ น. แล้วกลับไปที่พักของตัวเอง แต่บางส่วนก็พักที่ศาลา ๑๒ ไร่ เพราะที่กลดมันร้อน พระอาคันตุกะบางองค์ก็เดินเข้าป่า บางองค์ก็พักที่ศาลา ๒ ไร่

ในวันที่ ๑๖ ธ.ค นี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการฝึกมโนฯแบบครึ่งกำลัง ก่อนทำวัตรเย็น พระอาจินต์ ได้แจ้งผลการฝึก
มโนมยิทธิให้ ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ และญาติโยมทราบ

สรุป ยอดผู้ฝึกใหม่ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๖ ธ.ค.
มีผู้ฝึกใหม่ทั้งสิ้น ๒,๒๓๐ คน
สามารถฝึกไปพระจุฬามณีได้ ๘๗ คน
สามารถไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑,๖๓๖ คน

ในตอนเย็น ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ ก็บอกบุญซื้อปูนให้แก่วัดที่บังคลาเทศอีก ญาติโยมที่ยังไม่รู้ก็
ร่วมทำบุญเพิ่มเติมกันอีก ได้เงินทั้งสิ้น ๒๐๖,๐๐๐ บาทเศษ ซื้อปูนได้ ๑,๐๓๐ ถุง
เวลา ๑๖.๐๐ น. เริ่มทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐาน วันนี้ทำวัตรเร็วกว่าเดิม เพราะจะไปขอขมาสถานที่สำคัญในวัดก่อน เพราะถ้าไปขอขมาในวันพรุ่งนี้จะต้องเดินกันไกลมาก
เลิกกรรมฐานเวลา ๑๘.๐๐ น.

ขอขมาสถานที่สำคัญในวัดท่าซุง

สถานที่สำคัญในวัดท่าซุง มีทั้งหมด ๑๗ แห่ง แต่คืนวันนี้ไปขอขมา ๑๐ แห่งก่อน คือ


จุดที่ ๑ พระประธานในพระอุโบสถ
จุดที่ ๒ หลวงพ่อพระสิวลี
จุดที่ ๓ หลวงพ่อขนมจีน
จุดที่ ๔ พระประธานที่ศาลาจตุรมุข
จุดที่ ๕ หลวงพ่อ ๕ พระองค์
จุดที่ ๖ พระยืน ๓๐ ศอก
จุดที่ ๗ เจดีย์พุดตาล
จุดที่ ๘ สมเด็จองค์ปฐม
จุดที่ ๙ พระยืน ๘ ศอก
จุดที่ ๑๐ พระศรีอาริยเมตไตรย


การขอขมาแต่ละจุด พระนวกะทั้ง ๑๕๙ องค์ เป็นตัวแทนถือพานขอขมาในแต่ละจุด ๆ ละ ๙ องค์บ้าง ๑๐ องค์บ้าง ๑๑ องค์บ้าง เสร็จเวลา ๑๙.๑๕ น. พระสงฆ์ไปฉันน้ำปานะที่ใต้อาคาร ๑๒ ไร่ แล้วแยกย้ายกันกลับที่พัก
วันที่ ๑๗ ธ.ค. ปฏิบัติภารกิจตามปกติ ผู้อยู่ธุดงค์บางท่านมีความจำเป็นต้องกลับก่อน ก็เหลือน้อยลง แต่ก็ยังใส่บาตรเป็นปกติ วันนี้ เวลา ๐๗.๐๐ น. ก็ใส่บาตรเสร็จแล้ว

ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ แจ้งให้พระสงฆ์และญาติโยมทราบว่า แพทย์ พยาบาล และทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลคนเจ็บป่วยที่ ตึกขาว ได้ส่งรายงานผู้เจ็บป่วยในระหว่างที่อยู่ธุดงค์ มีจำนวนดังนี้
จำนวนผู้เจ็บป่วยทั้งหมด ๑๙๙ ราย แบ่งเป็น
พระภิกษุ ๒๕ ราย
แม่ชี ๕ ราย
พราหมณ์ชาย ๒ ราย
พราหมณ์หญิง ๑๔๑ ราย

การดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยได้รับความเมตตาจากทางโรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานีและแพทย์ ๖ ท่าน คือ
นายแพทย์วิสุทธิ์ หิรัญญูปกรณ์
นายแพทย์กิตติศักดิ์ ถิรวัฒนกุล
นายแพทย์โสภณ อัศวพลังกูล
นายแพทย์จารุภัทร์ อัศวพลังกูล
แพทย์หญิงนริศรา แสงปัดสา
ทพญ. รสวันต์ อัศวพลังกูล

พระสบสันต์ สุธมฺมอาทโร ช่วยประสานงาน มีพยาบาลจากโรงพยาบาลพระมงกุฏมาช่วยอีก ๔ ท่าน คือ
คุณบุญเรือน มากพึ่งพร
พ.ท. หญิง รังสินี พูลเพิ่ม
พ.ท. หญิง ศุภมาศ มุตตามะระ
คุณสารภี แสงปัดสา

ในปีนี้ได้จัดหน่วยปฐมพยาบาลไว้ที่ศาลา ๑๒ ไร่ด้วย โดยมี ทพญ. รสวันต์ อัศวพลังกูล, คุณรัชนี บุญเสนอ
( คุณหน่อง จากศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน โคราช ) ช่วยปฐมพยาบาลขั้นต้น ปีนี้ถือว่าอากาศดี ไม่ร้อนมาก ไม่หนาวมาก ทำให้คนป่วยที่ตึกขาวไม่มากเหมือนปีก่อน ๆ
ในการป่วยหนักและฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ของวัด คือ คุณพิสันต์ ได้ติดต่อประสานงานกับคณะแพทย์ที่ตึกขาวและช่วยนำส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก แต่วันที่ ๑๖ ธ.ค. ฝนเกิดตกลงมา ก็มีคนเป็นหวัดหลายคน
เวลา ๐๙.๐๕ น. พระสงฆ์ให้พรและฉันภัตตาหาร

ขอขมาพระประธาน ๑๒ ไร่

หลังจากฉันภัตตาหารเช้าเสร็จแล้ว พระอาจินต์ นำพระสงฆ์ขอขมา พระประธาน ๑๒ ไร่


พระนวกะขอขมา

พระนวกะ ๑๕๙ องค์ มาขอขมา ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ, พระพี่เลี้ยงและพระอาคันตุกะที่ด้านหน้าอาสนสงฆ์ ให้โอวาทแก่พระนวกะพระอาคันตุกะขอขมา

เสร็จแล้ว พระอาคันตุกะขอขมา ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ โดยมี ท่านพระครูวิชัยสารคุณ
(พระอาจารย์หนุน) เป็นผู้นำขอขมา


ลาสมาทานธุดงค์

พระสงฆ์จำนวน ๔๖๐ รูป ( ลากลับก่อน ๖ องค์ ) และพราหมณ์ชาย-หญิง ได้สมาทานธุดงค์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธ.ค. จนวันนี้เป็นเวลา ๗ ราตรีของการอยู่ธุดงค์ในป่า ได้ปฏิบัติธุดงควัตรตามแบบหลวงพ่อพระมหากัสสปะ เมื่อครบกำหนดแล้ว
พระอาจินต์ นำพระภิกษุและพราหมณ์ชาย - หญิง ลาธุดงค์ต่อหน้าพระประธาน ๑๒ ไร่


เสร็จแล้ว พระนวกะ เดินไปเอาชุดเสื้อกับกางเกงที่ศาลา ๔ ไร่ เพื่อใช้ใส่ตอนลาสิกขาแล้ว

ถวายปัจจัยและของใช้แด่พระอาคันตุกะ

ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ มีจิตเมตตาถวายปัจจัยแด่พระอาคันตุกะ เพื่อใช้จ่ายในการเดินทางกลับวัด
องค์ละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๖๖,๐๐๐ บาท ( พระอาคันตุกะลากลับก่อน ๖ รูป เหลือ ๒๖๖ รูป ) และมอบหนังสือคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ และของใช้มีผ้าห่ม หมวกไหมพรม ถุงเท้า

คุณชญาดา ชูชัยศรี เป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่ม
คณะสะพานขาด ( ลูกศิษย์พระอาจารย์เล็ก วัดท่าขนุน จ.กาญน์ ) ถวายหมวกไหมพรม
เมื่อถวายเรียบร้อยแล้ว เดินไปเข้าแถวที่หน้าศาลา ๑๒ ไร่ เพื่อเดินไปขอขมาสถานที่สำคัญในวัด

ขอขมาสถานที่สำคัญในวัด ต่อ

จุดที่ ๑๒ พระองค์ที่ ๑๐ และ พระองค์ที่ ๑๑ ที่มณฑปแก้ว


จุดที่ ๑๓ ขอขมาท้าวมหาราชทั้ง ๔ ที่มณฑปท่านท้าวมหาราช
ก่อนทำพิธีขอขมา เวลา ๑๐.๓๐ น. ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ และ พระอาจินต์ ทำพิธีบวงสรวง ที่มณฑปท้าวมหาราชทั้ง ๔ เนื่องในพิธีลาสิกขาของพระนวกะ


เสร็จแล้ว พระอาจินต์ นำขอขมาท่านท้าวมหาราชทั้ง ๔ พร้อมอินทกะและบริวารของท่านท้าวมหาราช


เสร็จแล้วเดินไปขอขมา พระวิสุทธิเทพ ที่พระจุฬามณี
จุดที่ ๑๔ ขอขมาพระวิสุทธิเทพ
จุดที่ ๑๕ ขอขมาพระพุทธชินราช ในวิหาร ๑๐๐ เมตร
จุดที่ ๑๖ ขอขมาพระปัจเจกพุทธเจ้า ที่ระเบียงมหาวิหาร ๑๐๐ เมตร
จุดที่ ๑๗ ขอขมาพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ที่หน้าบุษบกตั้งสรีรศพพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ในมหาวิหาร ๑๐๐ เมตร เป็นจุดสุดท้าย (ปีนี้ไม่ต้องเดินมา หันหลังกลับก็ขอขมาได้เลย)


จากนี้พระอาคันตุกะเดินกลับเข้าป่าเพื่อไปเก็บกลดในป่าและเดินทางกลับ ปีนี้มีพระนวกะขออยู่ต่อ อีก ๗ วัน
จำนวน ๕ องค์

พิธีลาสิกขาบท

เวลา ๑๒.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ ทำพิธีลาสิกขาบทให้แก่พระนวกะ ที่หน้าบุษบกตั้งสรีรศพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ท่านได้กล่าวโอวาทเล็กน้อยก่อนทำพิธีลาสิกขาบท


เสร็จแล้วทำพิธีลาศีล ๘ ให้แก่ฆราวาสชาย-หญิง


บัณฑิตใหม่ เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นฆราวาสแล้ว มานั่งที่ด้านหน้าพระครูปลัดอนันต์ สมาทานศีล ๕ พระครูปลัดอนันต์
ให้ศีล
พระอาจินต์ นำอุทิศส่วนกุศล จบแล้วพระสงฆ์ ๖ รูป ประพรมน้ำมนต์บวงสรวงให้แก่ บัณฑิตใหม่ และฆราวาสโดยทั่วถึง เป็นเสร็จพิธี


ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ ได้มอบเงิน ค่าส่งพระพุทธรูปหน้าสตัก ๔ ศอก ๒ องค์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวบังคลาเทศได้บูชาสักการะจำนวน ๑๘๙,๐๐๐ บาท และเงินทำบุญซื้อปูนสร้างวิหารเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป จำนวน ๒๐๖,๐๐๐ บาท ถวายแก่ พระ Shilabhadra อยู่วัด New Shalbal Vihara เมือง Comilla ประเทศบังคลาเทศ


ก่อนเดินทางกลับ ก็ถวายสังฆทานกันอีก เพื่อตอบแทนคุณต่อท่านที่มีพระคุณ หลวงพี่พระครูสมุห์พิชิต (หลวงพี่โอ) เป็นผู้รับสังฆทาน

ตอนงานเลิกนี้ เจ้าหน้าที่รับสมัครผู้มาอยู่ธุดงค์ ก็ต้องรับภาระหนักในการรับคืนสิ่งของที่เบิกไป ถ้าคืนของครบและส่งมาด้วยความสะอาดเรียบร้อยก็คืนเร็วหน่อย ถ้าไม่ครบ และทำไม่สะอาดมาก็ช้าหน่อย เพราะเสียเวลาโต้แย้งกัน คนมาคืนก็บอกว่าสะอาดแล้ว คนรับคืนก็เห็นว่ายังไม่สะอาด ไปทำมาใหม่ อย่างนี้แหละ แต่ปรากฏว่า ปีนี้เรียบร้อยดี และรวดเร็ว แสดงว่า ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ดีมาก ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

แต่หลังงานแล้วเห็นเด็กนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยามาช่วยล้างผ้าปูพื้นให้ ไม่ทราบว่า มีของใครบ้างที่ตรวจพบภายหลังแล้วล้างมาไม่สะอาด ในป่าธุดงค์ ก็จัดเก็บขยะได้เรียบร้อยดี ให้ความร่วมมือดี ขอขอบคุณพระอาคันตุกะและพระนวกะมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ท่านมา เราดีใจ ท่านกลับไป เราก็นึกถึง

พบกันใหม่ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ แต่ตอนนี้ยังไม่กำหนดงานเป็นที่แน่นอน เพราะ คณะศูนย์ศิลปาชีพ จะมาร่วมบวชอยู่ธุดงค์ด้วย

เป็นอันว่า การจัดงานบวชพระอยู่ธุดงค์ และบวชพราหมณ์ชาย - หญิง ถือกรรมบถ ๑๐ และถือศีล ๘ ประจำปี ๒๕๕๓ ก็จบลงด้วยความสำเร็จ ตรงตามความประสงค์ที่ท่าน ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ บอกว่า

จัดกิจกรรมอยู่ธุดงค์ก็เพื่อให้ได้บุญกัน อยากให้เร่งรัดในการทำความดี อยากให้มีสมาธิเพิ่มพูน เพื่อเป็นปัจจัยให้ได้ไปพระนิพพาน

พระสงฆ์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายฆราวาสที่ช่วยกันจัดงาน ถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อย แต่ก็อิ่มใจ สุขใจ เมื่อเห็นผู้ที่มาอยู่ธุดงค์มีความสุข และมีธรรมปีติ หากแม้ว่าการกระทำสิ่งใดที่เข้มงวดไป เป็นที่ไม่ค่อยพอใจท่าน ก็ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ขอทุกท่าน ทั้งพระสงฆ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายฆราวาส และผู้ที่มาปฏิบัติธุดงค์ จงมีความเจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป ปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบ ขอให้สมปรารถนาทุกประการ หากปรารถนาพระนิพพานก็ขอให้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิด ฯ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 30/12/10 at 06:31 [ QUOTE ]


แจ้งข่าว

วันที่ ๔, ๕, ๖, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ และพระสงฆ์ ๓ รูป เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพฯ
วันที่ ๕, ๖ ก.พ. มีการฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.โมทนา

๑. คุณสัจจะ ทันการ, คุณกรรณิการ์ การเดช ถวายอาหาร และยารักษาโรคสำหรับสุนัข ประจำเดือน ธันวาคม ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๒. คุณวัชรา หาญเบญจพงศ์ นำเครื่องดื่มมาเลี้ยงคณะครูฝึกที่บ้านสายลม ในวันเสาร์ ขออนุโมทนาเป็น
อย่างสูง

๓. คุณณัฐกนก (ป้าสาย), ผศ. ชูใจ และคณะ นำขนมมาเลี้ยงคณะครูฝึกที่บ้านสายลม ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๔. คุณสมพงษ์ พรปทุมชัยกิจ (ใหญ่) ถวายจอ LCD. ขนาด ๔๒ นิ้ว เพื่อใช้งานที่สำนักงานธัมมวิโมกข์หลังโบสถ์ จำนวน ๑ จอ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๕. คุณวิชชุดา ชัยกูล บริจาคถุงหิ้วหลายขนาด เพื่อใช้ที่ร้านจำหน่ายหนังสือธัมมวิโมกข์ ของวัด ที่ศาลา ๑๒ ไร่ ในงานธุดงค์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๖. ผู้บริจาคเงินซื้อเสบียงและสิ่งของให้สำนักสงฆ์ศูนย์ศิษย์พระราชพรหมยาน (ป่าละอู) หัวหิน ใน งานกฐิน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีรายนาม ดังนี้
คุณป้าศิวาลัย, คุณป้าอัมพร ถวายข้าวสาร ๑ กระสอบ
คุณวรรบูลย์ และคณะ ถวายข้าวสาร ๔ กระสอบ
ถวายค่าเงินแก๊สหุงต้ม และอื่น ๆ คณะลูกหลานบ้านสายลม ถวายจำนวน ๒,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็น
อย่างสูง


เจ้าภาพเลี้ยงก๋วยเตี๋ยว มีรายนามดังนี้
คณะลูกหลานบ้านสายลม ๔,๔๐๐ บาท
คุณปิโยรส ๒,๒๐๐ บาท
คุณวรรบูลย์ และคณะ ๒,๐๐๐ บาท
คุณปรางทิพย์ ๒,๐๐๐ บาท
คุณสามารถ ๑,๘๐๐ บาท
คุณบุญมา ๑,๘๐๐ บาท
คุณสมทรง ๑,๐๐๐ บาท
คุณชูเดช ๑,๐๐๐ บาท
คุณสมประสงค์ และคุณนพพรชัย ๑,๐๐๐ บาท
คุณนพรุจน์ และคุณสุวพัฒน์ ๑,๐๐๐ บาท
คุณพิพัฒน์ และคุณอรวรรณ ๑,๐๐๐ บาท
คุณบุญส่ง ๑,๐๐๐ บาท

คุณตี๋ ๑,๐๐๐ บาท
คุณวันเพ็ญ ๕๐๐ บาท
คุณสุนันท์ ๕๐๐ บาท
คุณธีรชัย และครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณประกิจ ๕๐๐ บาท
คุณนิรันดร์ ๕๐๐ บาท
คุณสุรางค์ ๕๐๐ บาท
คุณป้านิด ๓๐๐ บาท
คุณลิ้ม และคุณไก่ ๒๐๐ บาท
คุณวีรพจน์ ๑๐๐ บาท
คุณวัชรพงศ์ ๑๐๐ บาท
คุณจำปี ๑๐๐ บาท
รวมเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

เจ้าภาพเลี้ยงพระงานกฐิน สำนักสงฆ์ ป่าละอู เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีรายนามดังนี้
คุณปิโยรส ๒,๐๐๐ บาท
คุณสามารถ ๑,๐๐๐ บาท
คุณปรางทิพย์ ๑,๐๐๐ บาท
คุณตี๋ ๑,๐๐๐ บาท
คุณประกิจ ๕๐๐ บาท
คุณบุญมา ๕๐๐ บาท
คุณชูเดช ๕๐๐ บาท
คุณบุญส่ง ๕๐๐ บาท
คุณพิพัฒน์ และคุณอรรววณ ๕๐๐ บาท
คุณสมประสงค์ ๕๐๐ บาท
คุณนิรันดร์ ๕๐๐ บาท
คุณสุรางค์ ๕๐๐ บาท
คุณอรยา ๕๐๐ บาท
คุณวรรบูลย์ ๒๐๐ บาท
คุณลิ้ม และคุณไก่ ๒๐๐ บาท
คุณวีรพจน์ ๑๐๐ บาท
รวมเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๗. คุณพนิตตา นิยมไกร และคณะญาติธรรม นำนักเก็ตไก่ทอด มาร่วมทำบุญถวาย อาหารพระสงฆ์ เมื่อวันที่
๑๐ ธ.ค. จำนวน ๔๐ ก.ก. พร้อมนํ้ามันพืชสำหรับทอดและน้ำจิ้ม รวมเป็นเงิน ๖,๓๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

รายชื่อเจ้าภาพนำอาหารมาเลี้ยงในงาน ทำบุญบวชพระถือธุดงค์ ปี ๒๕๕๓ มีรายนามดังต่อไปนี้
๑. ร้านเอมอร เลี้ยงมังสวิรัต
๒. คณะเล็ก พัทยา เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ
๓. พระนิติและเฮียกวง เลี้ยงปลาท่องโก๋ ๓ วัน
๔. คณะสุคะโต เลี้ยงกระเพาะปลา ข้าวขาหมู ทอดมัน
คุณป่าโนนวิเวก จ. สกล เลี้ยงส้มตำ ข้าวเหนียว หมูทอด

๖. ช่างโจ๋ เลี้ยงขนมปังปิ้ง
๗. คุณมหรรณพ เลี้ยงขนมถังทอง
๘. ข้าวต้มป้าจำเนียร เลี้ยงข้าวต้ม กาแฟและโอวัลติน
๙. พระมานะ วัดพระธาตุจอมรุ่ง เลี้ยงปาท่องโก๋ และกาแฟ
๑๐. พระสุเทพ เลี้ยงผลไม้

๑๑. คณะเวปไซด์พลังจิต เลี้ยงขนมปัง
๑๒. คณะเสาสาม เลี้ยงข้าวเหนียว ไก่ทอด
๑๓. คณะลูกหมู เลี้ยงข้าวหมูแดง
๑๔. คณะ Speed Press จำกัด เลี้ยงอาหารเจ
๑๕. คณะปลาร้า เลี้ยงส้มตำปลาร้า ก๋วยเตี๋ยวผัด

๑๖. คณะศาลาเก่า เลี้ยงข้าวแกง
๑๗. ลุงเต่า เลี้ยงโอเลี้ยง, ชาเย็น
๑๘. Mr. Shake ถวายโยเกิร์ต ( เฉพาะพระ )
๑๙. คุณเหม่ย เลี้ยงน้ำปานะ
๒๐. คณะสาวจันท์ เลี้ยงน้ำปานะ
๒๑. คุณลี้ และคณะ เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟแจ้งข่าว

กำหนดการวางศิลาฤกษ์สร้างพระอุโบสถที่ วัดธรรมยาน ต. นาเฉลียง อ. หนองไผ่
จ. เพชรบูรณ์ วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น.
ขอเชิญบำเพ็ญกุศลร่วมกัน (พระปลัดวิรัช โอภาโส โทร. 086-5908016)
โมทนา

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวามคม ๒๕๕๓ คุณเยาวลักษณ์ มิตรศรัทธา กับลูกสาว และคุณสมพงษ์ พรประทุมชัยกิจ (ใหญ่) มอบเงินเป็นรางวัลให้แก่นักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา จำนวน ๔๓๐ คน ที่ช่วยเหลืองานบวชพระถือธุดงค์อย่างขยันขันแข็ง ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวามคม ๒๕๕๓ คุณแม่ของคุณมิตรดา เลิศสุมิตรกุล ถวายเครื่องฟอกไต ผ่านท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ มอบให้โรงพยาบาลอุทัยธานี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนเป็นโรคไตต่อไป ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

คุณสมพงษ์ พรประทุมชัยกิจ (ใหญ่) มอบเครื่องเสียงไว้ใช้ที่ศาลา ๑๒ ไร่ ๑ ชุด มูลค่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

คุณชญาดา ชูชัยศรี (คุณอุ้ย) ถวายไอศครีมโยเกิร์ต จำนวน ๙,๐๐๐ ถ้วย และนมโยเกิร์ต สำหรับเลี้ยงพระอยู่ธุดงค์ รวมมูลค่า ๓๑๐,๐๐๐ บาท

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top