Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 16/3/11 at 10:57 [ QUOTE ]

ภาพข่าว..งานทำบุญประจำปี ณ วัดท่าซุง วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2554 ตอนที่ 3


วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา 08.30 น. หลวงพ่อพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ เจ้าอาวาส
และ หลวงพี่พระครูสังฆรักษ์สุรจิต รองเจ้าอาวาส ทำพิธีบวงสรวงที่ศาลา 12 ไร่

หลังจากนั้น เวลา ๐๙.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์และเจ้าหน้าที่เตรียมต้อนรับ พระเถระนุเถระที่จะมาในงานทำบุญประจำปี

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระมหาเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์ ที่ศาลา ๑๒ ไร่

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระเถรานุเถระพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าภาพไทยทานถวายเครื่องไทยทานท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ ถวายเครื่องไทยทาน แด่พระเถรานุเถระที่มาร่วมงาน

อาราธนา พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณ พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม) ป.ธ.๙, Ph.D.
กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค ๑ กล่าวสัมโมทนียกถา

ดร. ปริญญา นำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร เป็นเสร็จพิธีคณะทีมงานฯ ขออนุโมทนาผู้ที่ไปร่วมงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งผู้ที่ไม่สามารถจะไปได้ แต่ได้ถวายปัจจัย
หรือ "โอนเงินทำบุญออนไลน์" ผ่านเวปวัดท่าซุงทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ


คณะทีมงานฯ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top