Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 2/4/11 at 20:32 [ QUOTE ]

ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ เมษายน 2554) "เว็บวัดท่าซุง"


รายงานข่าวสารวัดท่าซุง จาก.. หนังสือ "ธัมมวิโมกข์"

ฉบับ เดือน เมษายน ๒๕๕๔


"จามร" และ " วิชชุดา " ผู้รวบรวม


วันที่ ๔,๕,๖,๗ มีนาคม ๒๕๕๔
ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ และพระสงฆ์ ๓ รูป มี พระสมนึก, พระพิษณุ, พระอนุชิต เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพฯ

วันที่ ๔ มี.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว
เวลา ๐๗.๐๐น. ออกเดินทางจากวัดไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต เพื่อรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้ว
เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางเข้าบ้านสายลม
ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ ลงรับสังฆทานและสนทนากับญาติโยมพุทธบริษัท
เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก

วันที่ ๕ และ ๖ มี.ค. ฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๔.๐๐ น.

วันที่ ๕ ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๙๗ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๒๓๐ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๔๔ คน
ฝึกท่องเที่ยว ฯ - คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๕๔๑ คน

วันที่ ๖ ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๕๘ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๘๖ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๗๖ คน
ฝึกท่องเที่ยว ฯ - คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๕๓๔ คน

รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้ง ๒ วัน ๑,๐๗๕ คน

วันที่ ๕, ๖, ๗ มี.ค.
ตอนเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๒.๐๐ น. รับสังฆทานต่อกระทั่ง
เวลา ๑๕.๓๐ น. ขึ้นพัก

ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก โดยคุณปรีชา พึ่งแสงเปิดวีดีทัศน์คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๒๐.๐๐ น. ถวายสังฆทาน
เวลา ๒๑.๐๐ น. ดร.ปริญญา นุตาลัย นำสวดอิติปิ โส ทำนองสรภัญญะ และ พระคาถาเงินล้าน จบแล้วร่วมกันอุทิศส่วนกุศล ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ ให้พร
เวลา ๒๑.๓๐ น. ขึ้นพัก

วันที่ ๗ มี.ค. เดินทางกลับวัดงานบวงสรวงสร้างอาคารผู้ป่วยระยะสุดท้าย (ตึกพระราชพรหมยาน)

เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ ทำพิธีบวงสรวงและพระสงฆ์จากวัดท่าซุง ๓ รูป คณะศิษย์พระราชพรหมยาน ร่วมทำบุญสร้างตึกผู้ป่วยระยะสุดท้าย ได้เงินประมาณ ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาทเศษ

ขอโมทนาเป็นอย่างสูง
งานทำบุญประจำปี และพิธีบวงสรวง

ณ พระบรมรูปพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (หน้าวิหาร ๑๐๐ เมตร)


วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔

เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุน ถวายอาหารเช้าแด่พระสงฆ์ที่สวนไผ่เวฬุวัน
เวลา ๑๖.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ ทำพิธีบวงสรวงด้านนอกกำแพงหน้ามหา
วิหาร ๑๐๐ เมตร
เวลา ๑๘.๓๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงขึ้นนั่งบนอาส์นสงฆ์ สวดพระปริตร และ สวดธัมมจักรกัปปวัตนสูตร

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุน ถวายอาหารเช้าแด่พระสงฆ์ที่สวนไผ่เวฬุวัน
เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ ทำพิธีบวงสรวงที่ ท่านท้าวเวหน (พระภูมิเจ้าที่ของวัดท่าซุง) ซึ่งอยู่ใกล้กับ มณฑปพระศรีอริยเมตไตรย

เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ และ พระครูสังฆรักษ์สุรจิต ทำพิธีบวงสรวงเนื่องในวันทำบุญงานประจำปี ที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. พระเถรานุเถระได้เริ่มทยอยเดินทางมาถึงวัดท่าซุง ซึ่งบางรูปก็ได้เดินทางมาร่วมงานก่อนแล้ว และได้เข้านั่งพักที่โซฟารับรอง ข้างพระประธานในศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระเถรานุเถระขึ้นอาสนสงฆ์เพื่อเจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. นิมนต์พระเถรานุเถระที่นิมนต์มาลงจากอาสนสงฆ์ไปฉันภัตตาหารเพล

พระสงฆ์อาคันตุกะที่เดินทางมาร่วมงาน และพระสงฆ์วัดท่าซุง ร่วมฉันภัตตาหารเพล
เสร็จแล้ว ดร.ปริญญา อาราธนา ท่านเจ้าคุณพระพรหมโมลี เจ้าคณะภาคที่ ๑ กล่าวสัมโมทนียกถา
กล่าวจบแล้ว ดร.ปริญญา นำอุทิศส่วนกุศล พระเถรานุเถระให้พร
ให้พรจบแล้ว พระสงฆ์ลงจากอาสนสงฆ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับคอยส่งและขอบพระคุณท่านที่เดินทางมาในวันนี้

เป็นอันว่างานทำบุญประจำปี ๒๕๕๔ สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อย พระสงฆ์ฝ่ายจัดงานและคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายฆราวาสถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยกัน แต่ก็อิ่มอกอิ่มใจที่ได้ประกอบการบุญกุศลในวันนี้โมทนา

๑. คุณจุฑาวรรณ-เลอสรรค์-ธนวินท์ โอฬารวัฒน์ถวายเงินซื้อพัดลม ๘ ตัว ไว้ที่ ๑๒ ไร่
จำนวน ๑๐๐,๐๐๐บาท
๒. คุณสาทิพย์-คุณกีรติ แตงทับทิม-คุณชดานันท์ โพธิ์สุวรรณ ถวายข้าวสาร ๒ กระสอบ นํ้าสิงห์ ๑๐ โหล
ขนม ๔๐๐ ห่อ
๓. คุณเดือนฉาย คอมันตร์ ถวายเงินร่วมเลี้ยงพระงานทำบุญประจำปีวันที่ ๑๒-๑๓ มี.ค.๕๔
เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
๔. คุณสุธี สุวรรณทัตและคณะ ถวายขนมเลี้ยงพระงานทำบุญประจำปีวันที่ ๑๒-๑๓ มี.ค.๕๔
รวมเป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท
๕. คุณปกรณ์ เอื้อชลิตนุกูลและครอบครัว ถวายอาหารเลี้ยงพระงานทำบุญประจำปี
รวมเป็นเงิน ๑,๓๕๐ บาท

๖. คุณธีรชัย-คุณยุพร-คุณจิตรลดา เอื้อชลิตนุกูล ถวายอาหารเลี้ยงพระงานทำบุญประจำปี
รวมเป็นเงิน ๓,๘๖๖ บาท
๗. คณะกองทุนเลี้ยงพระงานทำบุญประจำปี วันที่๑๒-๑๓ มี.ค. ๕๔ ญาติโยมจากบ้านสายลมร่วมทำบุญ
เป็นเงิน ๑๗๓,๐๗๐ บาท
๘. ญาติโยมจากวัดท่าซุงร่วมทำบุญเป็นเงิน ๔๐,๑๓๐ บาท
๙. คณะคุณสมชาย-คุณนุชจรีย์ ถวายเส้นหมี่ทรงเครื่อง ๑๐,๐๐๐ บาท และโดนัท ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐. พระชลอ(วัดศาลพันท้าย) นำหอยทอดมาเลี้ยง ๔๐,๐๐๐ บาท ลอดช่อง ๗,๐๐๐ บาท

๑๑. ช่างโจ๋ นำขนมปังปิ้งมาเลี้ยง ๒ วัน ๔,๐๐๐ บาท
๑๒. คณะรวมใจภักดิ์ นำส้มตำมาเลี้ยง ๒ วัน
๑๓. ครอบครัวหีบพร นำข้าวแกงมาเลี้ยง
๑๔.คณะนินจา นำขนมครกมาเลี้ยง ๓,๐๐๐ บาท
๑๕.คณะป่าใหม่ (คุณดำ) นำก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยง ๒ วัน ๗,๐๐๐ บาท

๑๖.ศูนย์ปฏิบัติธรรมโคราช นำก๋วยเตี๋ยวราดหน้ามาเลี้ยง ๒ วัน
๑๗.ข้าวต้มแม่จำเนียร
๑๘.โรงครัววัดท่าซุง
๑๙.โอเลี้ยงลุงเต่า
๒๐.คณะปลาร้าโคราช
๒๑.ปาท่องโก๋ (เฮียกวง)

ขอโมทนาเป็นอย่างสูง
รายนามเจ้าภาพ ถวายข้าวสาร สำนักสงฆ์ฯ ป่าละอู เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์

คุณครูศิวาลัยและคุณครูอัมพร ๒ กระสอบ
คุณสามารถ ๒ กระสอบ
คุณปิโยรส ๑ กระสอบ
คณะลูกหลานบ้านสายลม ๑ กระสอบ
คุณบุญมา ๑ กระสอบ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๒๐๐ บาท

ขอโมทนาเป็นอย่างสูง
รายนามเจ้าภาพ ถวายเงินค่าแก๊สหุงต้มและอื่น ๆ สำนักสงฆ์ฯ ป่าละอู เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์

คุณนพรุจ-คุณสุวภัทรและคณะลูกหลานบ้านสายลม ๒,๐๐๐ บาท
คุณปิโยรส ๒,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ บาท

ขอโมทนาเป็นอย่างสูง


หมายเหตุ : ข่าวธัมมวิโมกข์เดือนนี้ ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้นำรูปภาพมาประกอบ เนื่องจากคุณวิชชุดาป่วย หลวงพี่โอ่งจึงต้องช่วยรายงานแทน


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top