Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 9/4/11 at 10:35 [ QUOTE ]

ภาพข่าว..การบรรพชาสามเณร และบวชพราหมณ์หญิง 11-17 เม.ย. 54


1. วันที่ 8 เมษายน 2554(ภาพการเตรียมงาน)
2. วันที่ 9 เมษายน 2554(ภาพการอบรมนักเรียนชาย - หญิง ก่อนที่จะบวช)
3. วันที่ 10 เมษายน 2554 (ภาพการอบรมนักเรียนชาย - หญิง เตรียมก่อนที่จะบวช)
4. วันที่ 11 เมษายน 2554(ภาพวันบวชสามเณรและพราหมณ์หญิง)
5. วันที่ 12 เมษายน 2554(ภาพกิจกรรมสามเณร และพราหมณ์หญิง วันที่ ๒)
6. วันที่ 13 เมษายน 2554(ภาพกิจกรรมสามเณร และพราหมณ์หญิง วันที่ ๓ )
7. วันที่ 14 เมษายน 2554(ภาพกิจกรรมสามเณรและพราหมณ์หญิง วันที่ ๔ )
8. วันที่ 15 เมษายน 2554(ภาพกิจกรรมสามเณรและพราหมณ์หญิง วันที่ ๕ )
9. วันที่ 15 เมษายน 2554(ภาพกิจกรรมสามเณรและพราหมณ์หญิง วันที่ ๖ )
10. วันที่ 16 เมษายน 2554(ภาพสามเณร และพราหมณ์หญิง ลาสิกขาบท )

การบรรพชาสามเณร

และบวชพราหมณ์หญิงถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐


วันที่ ๑๑- ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ( ภาคฤดูร้อน )

ของนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมเถระวิทยาถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน


จำนวนสามเณร 97 รูป และพราหมณ์หญิง 144 คน


จุดประสงค์
๑. เพื่อให้ระลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อและบวชถวายกุศลแด่ท่านด้วย ความเต็มใจ
๒.เพื่อให้สามเณรและพราหมณ์หญิงรักษาศีล เสขิยวัตร และปฎิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด และเรียบร้อย

๓. เพื่อให้ทราบคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยพระเดชพระคุณหลวง พ่อ เช่นอานิสงส์ของการให้ทาน ผลของการไม่ให้ทาน อานิสงส์ของการรักษาศีล โทษ ของการละเมิดศีล อานิสงส์ของการเจริญภาวนา ผลของการไม่เจริญภาวนา
๔. เพื่อให้มีความเคารพไตรสรณะคมอย่างมั่งคง ละเว้นความชั่ว ประพฤติแต่ความดี ทำ จิตใจให้ผ่องใส
๕. เพื่อต้องการให้เด็กมี สวรรค์ พรหม พระนิพพาน เป็นที่ไป

ระเบียบและข้อวัตรปฎิบัติ
๑. ห้ามคุยและเล่นกันในระหว่างฟังธรรม เจริญพระกรรมฐาน เดินจงกรม ฉันอาหาร นอนเวลาเดินจากที่พักมาศาลา ๒ ไร่ ไปที่พักเดินให้เป็นแถว เป็นระเบียบด้วย
๒. ห้ามคุยเสียงดังในเวลาพัก
๓. ห้ามปิดประตูเสียงดัง ไม่ว่าจะเป็นที่ประตูศาลา ๒ ไร่ ที่พัก ประตูห้องน้ำ

๔. ห้ามลืมปิดไฟ ปิดน้ำ ในห้องน้ำ และในห้องพัก
๕. ห้ามไอเสียงดัง ในขณะเจริญพระกรรมฐาน
๖. ห้ามเข้าห้องโดยไม่ได้รับอนุญาต ในขณะที่เจริญพระกรรมฐาน ฟังธรรม และสนทนาธรรม
๗. ห้ามทิ้ง หรือโยน และข้ามหนังสือธรรมะ ให้เก็บให้เรียบร้อย ถ้าเสียหายต้องชดใช้เพราะเป็นของสงฆ์

๘. ห้ามเดินเสียงดัง
๙. ห้ามนั่งขัดสมาธิ ( นั่งขัดตมาด ) ในเวลานั่งฟังธรรม
๑๐.ห้ามทำตัวเป็นนักเลง หรือก่อความรำคาญให้ผู้อื่น
๑๑.ห้ามวางจีวรและบริขารเรี่ยราดไม่เป็นระเบียบ

๑๒.ก่อนกลับบ้านให้ช่วยกันเก็บทำความสะอาดห้องพักให้เรียบร้อย
๑๓.ห้ามนำอาหาร น้ำปานะ ( ยกเว้นน้ำเปล่า ) เข้าห้องพัก
๑๔.ห้ามนำอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้าในที่พัก เช่น เทปคลาสเซ็ท และวิทยุ
๑๕.ห้ามนำโทรศัพท์มือถือเข้ามาใช้

๑๖.ห้ามนำเงินที่ได้ระหว่างบวช ไปใช้ส่วนตัว ให้ถวายสงฆ์
๑๗.ห้ามออกนอกบริเวณที่กำหนดไว้
๑๘.ถ้าปักกลด ห้ามนำของมีค่าติดตัวไปด้วย
๑๙.ห้ามจุดเทียนในกลด
๒๐.ห้ามเอาเท้ายันผนัง1

ภาพการเตรียมงานบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิงขนอุปกรณ์ของใช้สำหรับเณรติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียง ที่ 2 ไร่ติดตั้ง TV และลำโพง เพื่อการอบรม

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 10/4/11 at 11:41 [ QUOTE ]


2

ภาพการอบรมนักเรียนชาย - หญิง ก่อนที่จะบวชวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ ( วันพบปะนักเรียน )


เวลา ๐๒:๐๐ น. นักเรียนชาย - หญิง มาทำความสะอาดสถานที่ ปูอาสนะ

นักเรียนชาย-หญิง ขนสัมภาระเข้าพัก

ซักซ้อมทำความเข้าใจการทำงาน
เข้าประจำที่ แสดงจำนวนยอดที่เข้ารับการอบรม


เวลา ๑๖:๐๐ น. ทำวัตรเย็น

ฟังเทปหลวงพ่อ แล้วเจริญกรรมฐาน

อุทิศส่วนกุศล

ดูรายการเพื่อการผ่อนคลาย

เวลา ๑๘:๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นที่ศาลา ๔ ไร่เวลา ๑๘:๓๐ น. เริ่มปฐมนิเทศ แนะนำพระทีมงานที่มาช่วยบอกจุดประสงค์ของการบวชเณร และพราหมณ์หญิงเวลา ๑๙:๐๐ น. พัก ( ปักกลดนอนกันที่ 2 ไร่ ก่อน )

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 11/4/11 at 11:58 [ QUOTE ]


3

ภาพการอบรมนักเรียนชาย - หญิง เตรียมก่อนที่จะบวชวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ ( เตรียมก่อนบวช )

เวลา ๐๔:๐๐ น. ตื่นนอน
เวลา ๐๕:๑๕ น. ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๗:๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า


เวลา ๐๘:๐๐ น. ล้างศาลา ๑๒ ไร่
ดื่มน้ำหลังจากช่วยกันทำความสะอาดเวลา ๑๑:๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๒:๐๐ น. พัก นอน กรรมฐานปิดวาจา
เวลา ๑๓:๐๐ น. ซ้อมบวชเณร ซ้อมบวชชีพราหมณ์
เวลา ๑๔:๐๐ น. ไปโกนผมที่ศาลา ๔ ไร่


เวลา ๑๖:๐๐ น. หลวงลุงชัยวัฒน์ มาให้โอวาทนักเรียนชาย นักเรียนหญิง


เวลา ๑๗:๐๐ น. ทำวัตรเย็น


ฟังธรรมะหลวงพ่อ แล้วนั่งสมาธิเวลา ๑๘:๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น


เวลา ๑๘:๓๐ น. อบรม


เวลา ๑๙:๓๐ น. พัก


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 12/4/11 at 15:36 [ QUOTE ]


4

ภาพวันบวชสามเณรและพราหมณ์หญิง


วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ ( วันบวชสามเณร และพราหมณ์หญิง )

เวลา ๐๔:๐๐ น. ตื่นนอน
เวลา ๐๕:๑๕ น. ทำวัตรเช้า


เจริญพระกรรมฐานเวลา ๐๗:๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า


เวลา ๐๘:๐๐ น. ซ้อมบวชสามเณร ซ้อมบวชพราหมณ์หญิง อธิบายเรื่องศีลของสามเณร
เวลา ๐๙:๓๐ น. เปิดอบรม
เวลา ๑๑:๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๒:๐๐ น. พัก นอนกรรมฐานปิดวาจา
เวลา ๑๓:๐๐ น. ซ้อมบวชสามเณร ซ้อมบวชพราหมณ์หญิง ตรวจสอบอัฐบริขาร


เวลา ๑๓:๓๐ น. เดินทางไปวิหาร ๑๐๐ เมตร


เวลา ๑๔:๐๐ น. บวชสามเณร บวชชีพราหมณ์
และกลับมากราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานเถระ


เวลา ๑๖:๐๐ น. ฉันน้ำปานะ
เวลา ๑๖:๓๐ น. ทำวัตรเย็น และเจริญกรรมฐาน


สามเณรและพราหมณ์หญิงสมาทานธุดงควัตร

เวลา ๑๘:๐๐ น. อบรมการปักกลดอยู่ธุดงค์วัตร ของสามเณรและพราหมณ์

เวลา ๑๙:๓๐ น. สามเณรไปปักกลดในป่าที่พระชำระหนี้สงฆ์ พราหมณ์หญิงกลับเข้าห้องพัก
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 13/4/11 at 15:52 [ QUOTE ]
5

ภาพกิจกรรมสามเณร และพราหมณ์หญิง วันที่ ๒วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ ( สามเณร และพราหมณ์หญิง วันที่ ๒ )

เวลา ๐๔:๐๐ น. ตื่นนอน
เวลา ๐๕:๑๕ น. ทำวัตรเช้า
สามเณร ออกบิณฑบาต เป็นวันแรก
เวลา ๐๗:๐๐ น. ฉันอาหารเช้า


เวลา ๐๘:๐๐ น. นอน
เวลา ๐๙:๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ


เวลา ๑๐:๓๐ น. เชิญวิทยากรในสายงานต่างๆ มาแนะแนว
เชิญหลวงพี่พรชัย ซึ่งท่านพึ่งจบจากอเมริกามาเล่าประสบการณ์การเรียน ชิวิตความเป็นอยู่ที่ต่างแดน เพราะหลวงพี่พรชัย ไปตั้งแต่อายุ 14 ปี ต้องไปเรียนต่างประเทศคนเดียว และกำลังจะไปลงทุนที่ญี่ปุ่น
เวลา ๑๑:๐๐ น. ฉันเพล
เวลา ๑๒:๐๐ น. ฝึกการเดินจงกรม


เวลา ๑๓:๐๐ น. อบรมธรรมะ
เวลา ๑๖:๐๐ น. ฉันน้ำปานะ
เวลา ๑๖:๓๐ น. ทำวัตรเย็น
เวลา ๑๘:๐๐ น. อบรม


เวลา ๑๙:๓๐ น. สามเณรไปปลักกลดในป่าที่พระชำระหนี้สงฆ์ พราหมณ์หญิงกลับเข้าห้องพัก

ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 14/4/11 at 16:07 [ QUOTE ]


6

ภาพกิจกรรมสามเณร และพราหมณ์หญิง วันที่ ๓วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ ( สามเณร และพราหมณ์หญิง วันที่ ๓ )

เวลา ๐๔:๐๐ น. ตื่นนอน
เวลา ๐๕:๑๕ น. ทำวัตรเช้า
สามเณร ออกบิณฑบาต เป็นวันที่สอง

เวลา ๐๗:๐๐ น. ฉันเช้า
เวลา ๐๘:๐๐ น. พัก นอน
เวลา ๐๘:๓๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ


เวลา ๑๐:๓๐ น. นักศึกษาฑันทแพทย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาแนะแนวชิวิตการเรียนและแนะนำการศึกษา


เวลา ๑๑:๐๐ น. ฉันเพล
เวลา ๑๒:๐๐ น. นอนกรรมฐาน ปิดวาจา
เวลา ๑๒:๓๐ น. ฝึกการเดินจงกรม
เวลา ๑๓:๐๐ น. อบรม
เวลา ๑๖:๐๐ น. ฉันน้ำปานะ
เวลา ๑๖:๓๐ น. ทำวัตรเย็น(ย่อ) ต่อด้วยอบรม
เวลา ๑๗:๓๐ น. เดินไปก่อพระเจดีย์ทรายที่วิหารแก้ว 100 เมตร


เวลา ๑๙:๓๐ น. สามเณรไปปลักกลดในป่าที่พระชำระหนี้สงฆ์ พราหมณ์หญิงกลับเข้าห้องพักที่ 12 ไร่

ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 15/4/11 at 14:43 [ QUOTE ]


7

ภาพกิจกรรมสามเณร และพราหมณ์หญิง วันที่ ๔วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ ( สามเณร และพราหมณ์หญิง วันที่ ๔ )

เวลา ๐๔:๐๐ น. ตื่นนอน
เวลา ๐๕:๑๕ น. ทำวัตรเช้า
สามเณร ออกบิณฑบาต เป็นวันที่สามเวลา ๐๗:๐๐ น. ฉันเช้า
เวลา ๐๘:๐๐ น. พัก นอน
เวลา ๐๘:๓๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ โดยหลวงน้าสบสันต์
เวลา ๑๐:๓๐ น. ปล่อยปลา


เวลา ๑๑:๐๐ น. ฉันเพล
เวลา ๑๒:๐๐ น. พัก นอนกรรมฐาน ปิดวาจา
เวลา ๑๓:๐๐ น. อบรม
เวลา ๑๕:๓๐ น. ไปเลี้ยงปลาเวลา ๑๖:๐๐ น. ฉันน้ำปานะ
เวลา ๑๖:๓๐ น. ทำวัตรเย็น
เวลา ๑๘:๐๐ น. อบรม

เวลา ๑๙:๓๐ น. สามเณรไปปลักกลดในป่าที่พระชำระหนี้สงฆ์ พราหมณ์หญิงกลับเข้าห้องพักที่ 12 ไร่

ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 16/4/11 at 15:32 [ QUOTE ]


8

ภาพกิจกรรมสามเณร และพราหมณ์หญิง วันที่ ๕วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ ( สามเณรและพราหมณ์หญิง วันที่ ๕ )

เวลา ๐๔:๐๐ น. ตื่นนอน
เวลา ๐๕:๑๕ น. ทำวัตรเช้า

สามเณร ออกบิณฑบาต เป็นวันที่สี่
เวลา ๐๗:๐๐ น. ฉันเช้า
เวลา ๐๘:๐๐ น. พัก นอน และจัดสถานที่

เวลา ๐๙:๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ (ครูพรนุช และ ครูเปี๊ยก)
เวลา ๑๐:๓๐ น. ตรวจรักษาพยาบาล โดยนายแพทย์วรวิทย์
เวลา ๑๑:๓๐ น. ฉันเพล
เวลา ๑๒:๐๐ น. นอนกรรมฐาน ปิดวาจา
เวลา ๑๓:๐๐ น. ทำวัตรเย็น
เวลา ๑๕:๓๐ น. เดินทางไป ทำวัตรเจ้าอาวาส รับฟังโอวาท
เวลา ๑๖:๓๐ น. ฉันน้ำปานะ
เวลา ๑๗:๐๐ น. อบรม
จับฉลาก ให้รางวัลผู้ที่ก่อเจดีย์ทราย และผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติตัวดี
เวลา ๑๙:๓๐ น. สามเณรไปปลักกลดในป่าที่พระชำระหนี้สงฆ์ พราหมณ์หญิงกลับเข้าห้องพักที่ 12 ไร่
ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 17/4/11 at 12:21 [ QUOTE ]


9

ภาพกิจกรรมสามเณร และพราหมณ์หญิง วันที่ ๖วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ ( สามเณร และพราหมณ์หญิง วันที่ ๖ )

เวลา ๐๔:๐๐ น. ตื่นนอน
เวลา ๐๕:๑๕ น. ทำวัตรเช้า
สามเณร ออกบิณฑบาต เป็นวันที่ห้า
เวลา ๐๗:๐๐ น. ฉันเช้า
เวลา ๐๘:๐๐ น. พัก นอนก่อนเจริญพระกรรมฐาน


เวลา ๐๙:๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ โดยครูพรนุช และ ครูเปี๊ยก
สามเณรเล่าประสบการณ์ในการบวชครั้งนี้

เวลา ๑๑:๐๐ น. ฉันเพล
เวลา ๑๒:๐๐ น. นอนกรรมฐาน ปิดวาจา
เวลา ๑๓:๐๐ น. อบรม
เวลา ๑๓:๓๐ น. ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
เวลา ๑๖:๐๐ น. ฉันน้ำปานะ
เวลา ๑๖:๓๐ น. ทำวัตรเย็น
เวลา ๑๘:๐๐ น. อบรม

ตัวแทนสามเณรและพราหมณ์หญิง กล่าวขอบคุณต่อพระที่มาทำหน้าที่

นับปัจจัยจากตู้รับบริจาค นำไปถวายสังฆทาน ทำบุญสะเดาะเคราะห์ ปล่อยปลา เลี้ยงปลา ฯลฯผ่อนคลายอารมณ์ด้วยภาพหลุดๆ ของตนเอง

เวลา ๑๙:๓๐ น. สามเณรไปปลักกลดในป่าที่พระชำระหนี้สงฆ์ พราหมณ์หญิงกลับเข้าห้องพักที่ 12 ไร่

(โปรดติดตามข่าวความคืบหน้า "วันลาสิกขา")


ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 18/4/11 at 15:09 [ QUOTE ]


10

ภาพสามเณร และพราหมณ์หญิง ลาสิกขาบทวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ ( วันที่ ๗วันลาสิกขา )

เวลา ๐๔:๐๐ น. ตื่นนอน
เวลา ๐๕:๑๕ น. ทำวัตรเช้าย่อ
ทำพิธีกำหนดเวลาลาศีลของพราหมณ์หญิงสรงน้ำพระที่มาอบรม และดำเนินรายการ

ช่วยเก็บของ และทำความสะอาดเวลา ๐๖:๐๐ น. ฉันเช้า


เวลา ๐๗:๐๐ น. ช่วยงานและทำกิจกรรมต่างๆที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๐:๐๐ น. ขึ้นรับการสะเดาะเคราะห์รอบแรก
เวลา ๑๔:๐๐ น. ขึ้นรับการสะเดาะเคราะห์รอบสอง


ให้ญาติโยม พุทธบริษัทได้สรงน้ำพระและเณรเวลา ๑๖:๐๐ น. สามเณรลาสิกขาที่ ศาลา ๒ ไร่ ผู้ปกครองขึ้นไปด้วย
เวลา ๑๖:๓๐ น. ช่วยกันเก็บของ และกลับบ้าน

ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top