Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 3/5/11 at 16:02 [ QUOTE ]

"ภาพข่าว"...วันงาน "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" ( 8 พฤษภาคม 2554 )


1. กำหนดงาน โครงการปฏิบัติธรรม“หนึ่งใจ…ให้ธรรมะ”
2. ภาพการเตรียมงาน “ หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ”
3. ภาพการเตรียมงาน “ หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” ก่อนถึงวันงาน
4. ภาพวันงาน “ หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” ( 6 พฤษภาคม 2554 )
5. ภาพวันงาน “ หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” ( 7 พฤษภาคม 2554 )
6. ภาพวันงาน “ หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” ( 8 พฤษภาคม 2554 )1

วัดจันทาราม (ท่าซุง) อุทัยธานี


กำหนดงาน โครงการปฏิบัติธรรม

“หนึ่งใจ…ให้ธรรมะ”


วันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔


วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (ตรงกับวันขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๖)
เวลา ๐๖.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ที่ศาลา ๔ ไร่
เวลา ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ณ ศาลา ๑๒ ไร่

เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในพิธี เดินทางมาถึงมณฑลพิธีในศาลา ๑๒ไร่
เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
- ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงาน
- ประธานกล่าวเปิดงาน
- พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ กล่าวต้อนรับ
- ประธานเดินทางกลับ

เวลา ๑๐.๐๐ น. เริ่มพิธีบวชชีพราหมณ์โดยท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณเป็นประธาน
ต่อจากนั้นเริ่มการปฐมนิเทศ
เวลา ๑๑.๐๐ น . ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และพราหม์หญิง-ชายรับประทาน อาหารที่ศาลา ๔ไร่
เวลา ๑๓.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง ที่ศาลา ๑๒ ไร่

เวลา ๑๕.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา ๑๗.๓๐ น. ทำวัตรเย็น และเจริญพระกรรมฐาน ที่ศาลา ๑๒ ไร่วันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (เสาร์ ๕) (ตรงกับวันขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๖)
เวลา ๐๖.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ และพราหม์หญิง-ชายรับประทานอาหารที่ศาลา ๔ไร่
เวลา ๐๗.๓๐ น. ทำวัตรเช้า ที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ พราหม์หญิง-ชายรับประทานอาหารที่ศาลา ๔ ไร่

เวลา ๑๑.๕๐ น. พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ ทำพิธีบวงสรวง ที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๒.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง ที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๔.๐๐ น. พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ เจ้าอาวาสรับสังฆทาน ที่ศาลา ๑๒ ไร่

เวลา๑๗.๐๐ น. พุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดจันทาราม (ท่าซุง)
เวลา ๑๘.๓๐ น. พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณเป็นประธานในการหล่อพระพุทธบาท
ที่ประรำพิธีหน้าปราสาททองคำวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (ตรงกับวันขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๖)
เวลา ๐๖.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ และพราหม์หญิง-ชายรับประทานอาหารที่ศาลา ๔ไร่
เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้เข้ารับการอบรม นั่งประจำที่ ซ้อมรับเกียรติบัตร

เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีรับเกียรติบัตร
- นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้แทนพระองค์ เดินทางมาถึง ศาลา ๑๒ไร่
- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย /จบแล้ว
- คณะกรรมการจัดงาน รอรับผู้แทนพระองค์

- ผู้แทนพระองค์ไปที่โต๊ะหมู่บูชา
ประดิษฐานพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช สิริวัฒนาพรรณวดี
- ถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้
- ผู้แทนพระองค์ยืนที่หน้าเก้าอี้ที่จัดไว้ (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย /จบแล้ว)
- ผู้แทนพระองค์นั่งเก้าอี้ที่จัดไว้

- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
- ผู้แทนพระองค์มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมธรรมะ (จำนวน ๑,๐๐๐ ราย)
- ผู้แทนพระองค์เยี่ยมผู้เข้าฝึกอบรมในโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ”
- ผู้แทนพระองค์ เดินทางออกจากศาลา ๑๒ ไร่ (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ศาลา ๔ ไร่
การแต่งกาย - ข้าราชการในพื้นที่ แต่งเครื่องแบบปกติขาว
- ข้าราชการในพระองค์ แต่งเครื่องแบบ

หมายเหตุ - งดฝึกมโนมยิทธิ และทำวัตรเย็น ที่วิหารแก้ว ตั้งแต่ ๖ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เริ่มฝึกมโนมยิทธิ และทำวัตรเย็น ที่วิหารแก้ว ตั้งแต่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ll กลับสู่สารบัญ


2

ภาพการเตรียมงาน “ หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ"
พระประธานในศาลา 12 ไร่ และหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระตระเตรียมภาพรูปงาน
ช่วยกันทำความสะอาดพื้นศาลา 12 ไร่ , 4 ไร่ และบริเวณอุโบสถจัดสถานที่บริเวณศาลา 12 ไร่ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ”
ภาพในศาลา 12 ไร่ภาพการจัดเตรียมงาน
ทางเข้าศาลา 12 ไร่เตรียมไม้ดอกไม้ประดับ จัดสถานที่หล่อพระพุทธบาท ที่ประรำพิธีหน้าปราสาททองคำจัดสถานที่ พุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 5/5/11 at 15:25 [ QUOTE ]
3

ภาพการเตรียมงาน “ หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” ก่อนถึงวันงานทางเข้าสู่งาน “ หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ”เข้าถึงที่ศาลา 12 ไร่
ผังการจัดงานจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับตระเตรียมเครื่องเสียงในการหล่อพระพุทธบาท ที่ประรำพิธีหน้าปราสาททองคำเข้าสู่การจัดงานใน 12 ไร่
มุมมองต่างๆของงาน“ หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ”
ด้านหน้าเวที“ หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ”
ที่นั่งสำหรับผู้เข้าร่วมงาน“ หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ”
สวนไม้ประดับในงาน
มุมลงทะเบียนมองมุมสูงของงาน“ หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ”
ซักซ้อมความพร้อมจัดสวยไม้ดอกสวยๆร่วมด้วยช่วยกันทำงาน


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 6/5/11 at 16:48 [ QUOTE ]


4

วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ณ ศาลา ๑๒ ไร่
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงานเริ่มพิธีบวชชีพราหมณ์โดยท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณเป็นประธาน ต่อจากนั้นเริ่มการปฐมนิเทศ
ฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง ที่ศาลา ๑๒ ไร่


ฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง ขั้นที่ 1 (เบื้องต้น)
ฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง ขั้นที่ 2 (ฝึกท่องเทียว)


ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 7/5/11 at 15:55 [ QUOTE ]


5

วันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔


เวลา ๐๖.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ และพราหม์หญิง-ชายรับประทานอาหารที่ศาลา ๔ไร่


ทำวัตรเช้า ที่ศาลา ๑๒ ไร่ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ศาลา 12 ไร่ พราหม์หญิง-ชายรับประทานอาหารที่ศาลา ๔ ไร่พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ ทำพิธีบวงสรวง ที่ศาลา ๑๒ ไร่ฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง ที่ศาลา ๑๒ ไร่

ปะพรมน้ำมนต์ก่อนฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลังช่วยให้กำลังใจแก่ผู้ฝึกหลวงพ่อใช้คฑาช่วยให้ผู้ฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง
พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ เจ้าอาวาสรับสังฆทาน ที่ศาลา ๑๒ ไร่


ภาพ...พิธีพุทธาภิเษกและหล่อพระพุทธบาท
พุทธบริษัททยอยกันมาหน้าพระอุโบสถ
หลวงพ่อเข้ามาทำพิธีในพระอุโบสถ
พอเริ่มจะทำพิธีพุทธาภิเษก พระพิรุณตกมาอย่างหนักพิธีพุทธาภิเษกภายในพระอุโบสถ
หลวงพ่อปะพรมน้ำหอมที่วัตถุมงคลพระพิรุณหยุดก็เสร็จพิธีพอดีปะพรมน้ำมนต์แก่ผู้เข้าร่วมพิธีเสร็จพิธีพุทธาภิเษก ออกจากพระอุโบสถ ไปหล่อพระพุทธบาทณ.ปะรำพิธีหน้าปราสาททองคำ

โต๊ะบรวงสรวงพิธีการหล่อพระพุทธบาทหลวงพ่อมาทำพิธีบรวงสรวงการหล่อพระพุทธบาทหลวงพ่อเริ่มทำการเททอง
ญาติโยมร่วมกันเททองหล่อพระพุทธบาทเททองลงเบ้าหลอมภาพโดยรวมทั้งหมดจากพิธีการเททองหล่อพระพุทธบาท


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 16/5/11 at 17:56 [ QUOTE ]


6

วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔เวลา ๐๖.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ และพราหม์หญิง-ชายรับประทานอาหารที่ศาลา ๔ไร่
เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้เข้ารับการอบรม นั่งประจำที่ ซ้อมรับเกียรติบัตร


พิธีรับเกียรติบัตร


เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีรับเกียรติบัตร

คณะกรรมการจัดงาน รอรับผู้แทนพระองค์นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้แทนพระองค์ เดินทางมาถึง ศาลา ๑๒ไร่วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย /จบแล้ว
ผู้แทนพระองค์ไปที่โต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐานพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช สิริวัฒนาพรรณวดี

ถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ผู้แทนพระองค์ยืนที่หน้าเก้าอี้ที่จัดไว้ (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย /จบแล้ว)ผู้แทนพระองค์นั่งเก้าอี้ที่จัดไว้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ผู้แทนพระองค์มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมธรรมะ (จำนวน ๑,๐๐๐ ราย)


ผู้แทนพระองค์เยี่ยมผู้เข้าฝึกอบรมในโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ”ผู้แทนพระองค์ เดินทางออกจากศาลา ๑๒ ไร่ (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)
ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก
ช่วยกันเก็บของ


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top