Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 25/5/11 at 00:52 [ QUOTE ]

ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ มิถุนายน 2554) "เว็บวัดท่าซุง"


รายงานข่าวสารวัดท่าซุง จาก.. หนังสือ "ธัมมวิโมกข์"

ฉบับ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔


"จามร" และ " วิชชุดา " ผู้รวบรวม


วันที่ ๒๒-๒๓-๒๔ เมษายน ๒๕๕๔
ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ (อนันต์ พทฺธญาโณ) พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดท่าซุงเดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช) บ้านเลขที่ ถนน อำเภอเมือง โคราช

วันที่ ๒๙-๓๐ เมษายน และ ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๓ รูป มี พระครูสังฆรักษ์สุรจิต, พระไพบูลย์ และ พระมงคลเวทย์ เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอย สายลม ๑ ถนนพหลโยธิน ๘ กรุงเทพฯ

วันที่ ๒๙ เม.ย. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว ออกเดินทางไปบ้าน พล.อ.อ. อาทร โรจนวิภาต เพื่อรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางเข้าบ้านสายลม
ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดฯ ลงรับสังฆทานและสนทนากับญาติโยมพุทธบริษัท ขึ้นพักผ่อนเวลาประมาณ ๒๑.๓๐ น.

วันที่ ๓๐ เม.ย. และ ๑ พ.ค. มีการฝึก มโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๓๐ เม.ย. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๓๒ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๗๐ คน
ฝึกท่องเที่ยว - คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๒๐ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้งหมด ๔๕๒ คน

วันที่ ๑ พ.ค. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๒๑ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๗๑ คน
ฝึกท่องเที่ยว - คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๗๒ คน
รวมผู้มาฝึกทั้งหมด ๔๙๓ คน
รวม ๒ วัน ๙๔๕ คน

วันที่ ๓๐ เม.ย. และ ๑-๒ พ.ค.
ช่วงเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดฯ ลงรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล
เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. รับสังฆทานจนถึง เวลา ๑๕.๓๐ น. จึงขึ้นพัก

ช่วงกลางคืน เวลา ๑๘.๔๕ น. ท่านพระครูปลัดฯ ลงรับสังฆทานเป็นเวลา ๑๕ นาที ก่อนที่จะร่วมกันเจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก เวลา ๑๙.๐๐ น. คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานและสมาทานพระกรรมฐานโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เสร็จจากเจริญพระกรรมฐานแล้ว ดร. ปริญญา นุตาลัย นำกล่าวคำถวายสังฆทาน ท่านพระครูปลัดฯ รับสังฆทานจนกระทั่งเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. ดร. ปริญญา นําสวด อิติปิโส ทํานองสรภัญญะ และ พระคาถาเงินล้าน จบแล้วอุทิศส่วนกุศล ท่านพระครูปลัดฯ สวดให้พร เสร็จแล้วจึงขึ้นพักเวลาประมาณ ๒๑.๓๐ น.

วันที่ ๓ พ.ค. เดินทางกลับวัด

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์วัดท่าซุง เดินทางไปทําบุญวันไหว้ครูที่ สํานักปฏิบัติธรรมบ้านก๋ง อาจารย์สมพงษ์ หลุนประยูร ตําบลเทพราช อําเภอบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทราโครงการปฏิบัติธรรม "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ"
โดย มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
วันที่ ๖-๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ท่านพระครูปลัดฯ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของจังหวัดอุทัยธานีเพื่อจัดกิจกรรม โครงการปฏิบัติธรรม "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ โดย มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีอยู่ในลําดับที่ ๓ นับแต่เริ่มดําเนินโครงการปีนี้


เมื่อ ท่านพระครูปลัดฯ ปรารภว่าจะต้องจัดงานตามที่ได้รับมอบหมาย และประกาศขอความร่วมมือทั้งที่บ้านสายลมและที่วัด จากบรรดาศิษยานุศิษย์วัดท่าซุงให้ช่วยกันลงชื่อเพื่อเข้าร่วมอบรม ตัวเลขและจํานวนรายชื่อก็ยังไม่ได้ตามที่ตั้งไว้หนึ่งพันรายชื่อ

แต่เมื่อถึงวันเริ่มงานและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ปรากฎว่าบัตรติดหน้าอกสําหรับแจกผู้เข้ารับการอบรมเพื่อแสดงการเข้าร่วมโครงการที่เตรียมไว้หนึ่งพันอันนั้นไม่พอแจก สาธุชนศิษย์วัดท่าซุงทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ต่างพากันมาเข้าร่วมโครงการที่วัดท่าซุงเป็นเจ้าภาพ...น่าชื่นใจ ขออนุโมทนาในกุศลผลบุญของท่านนักบุญทั้งหลายด้วย


ในระหว่างที่จัดโครงการปฏิบัติธรรม มีเจ้าภาพจัดเลี้ยงทั้งสมณะ ชีพราหมณ์ ญาติโยมทั่วไป มีครบทั้งอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มตลอดงานที่ศาลา ๔ ไร่

วันที่ ๖ พ.ค.

ถวายภัตตาหารเช้าและเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ศาลา ๔ ไร่ ส่วนในศาลา ๑๒ ไร่ เจ้าหน้าที่เริ่มรับลงทะเบียนให้กับผู้มาเข้าอบรมแต่เช้าตรู่ รับหมดทั้งผู้ที่แจ้งชื่อไว้และผู้ที่ไม่ได้แจ้งชื่อไว้ ลงทะเบียนเสร็จแล้วผู้เข้าอบรมก็หาที่นั่งฟังเจ้าหน้าที่กล่าวถึงโครงการและเตรียมซักซ้อมพิธีการ

เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. คุณวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในพิธี เดินทางมาถึงมณฑลพิธี ณ ศาลา ๑๒ ไร่ จากนั้นได้เข้ากราบนมัสการ ท่านพระครูปลัดฯ


เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงาน จากนั้น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธกล่าวเปิดงาน ท่านพระครูปลัดฯ กล่าวต้อนรับ

เวลา ๑๐.๐๐ น. เริ่มพิธีบวชชีพราหมณ์ โดยท่านพระครูปลัดฯ เป็นประธาน ดร. ปริญญา นุตาลัย เป็นตัวแทนฝ่ายฆราวาส จากนั้นเริ่มปฐมนิเทศ


ช่วงบ่ายมีจัดฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง ที่ศาลา ๑๒ ไร่ ถือว่าเป็นการซักซ้อมไว้สําหรับวันรุ่งขึ้น จากนั้นแยกย้ายกันไปพักผ่อนตามอัธยาศัย และกลับมาร่วมกันสวดมนต์ทําวัตรเย็น เจริญพระกรรมฐาน เวลาประมาณ ๑๗.๕๐ น. ที่บริเวณหน้าพระประธาน ศาลา ๑๒ ไร่

วันที่ ๗ พ.ค.
ถวายภัตตาหารเช้าและเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมทั้งพราหมณ์หญิง-ชาย รับประทานอาหารที่ศาลา ๔ ไร่
เวลา ๐๗.๓๐ น. ร่วมกันทําวัตรเช้าที่หน้าพระประธาน ศาลา ๑๒ ไร่ วันนี้งดทําวัตรเย็น

วันที่ ๘ พ.ค.
ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมทั้งพราหมณ์หญิง-ชาย รับประทานอาหารที่ศาลา ๔ ไร่
เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้เข้ารับการอบรมเข้านั่งประจําที่เพื่อซ้อมรับเกียรติบัตร หลายท่านไม่เคยเข้ารับเกียรติบัตรอย่างเป็นทางการมาก่อน จึงตั้งใจซักซ้อมมากเป็นพิเศษ ด้วยความที่จํานวนผู้เข้ารับการอบรมมีมากและเวลาที่มีจํากัด เจ้าหน้าที่จึงซักซ้อมวิธีการเข้ารับจริงให้เพียงบางส่วนเท่านั้น และซักซ้อมพิธีการโดยคร่าว ๆ ก่อนที่ผู้แทนพระองค์จะมาถึงมณฑลพิธี

เวลา ๐๙.๐๐ น. คุณนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางมาถึงศาลา ๑๒ ไร่ โดยมีคณะกรรมการจัดงานรอต้อนรับ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยผู้แทนพระองค์ เดินผ่านกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมที่ยืนต้อนรับไปที่โต๊ะหมู่บูชา ซึ่งประดิษฐานพระรูป ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี


จากนั้น ผู้แทนพระองค์ ถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ แล้วยืนที่หน้าเก้าอี้ที่จัดไว้ จบเพลงมหาชัยแล้วจึงนั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ จากนั้น ผู้แทนพระองค์ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมธรรมะ


ผู้แทนพระองค์เดินเยี่ยมผู้เข้าฝึกอบรม ก่อนที่จะเดินทางกลับ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย


ท่านพระครูปลัดฯ กล่าวปิดงานอีกเล็กน้อย ก่อนที่จะกล่าวนํา พราหมณ์หญิง-ชาย ลาศีล ๘ และสมาทานศีล ๕ เป็นอันจบพิธีฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกําลัง, พิธีพุทธาภิเษก (เสาร์ ๕) และพิธีเททองหล่อพระพุทธบาท
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เดือนพฤษภาคมปีนี้มีวันดีหลายวัน รวมทั้งวันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม ซึ่งตรงกับวันเสาร์ขึ้น ๕ คํ่า วัดท่าซุงจึงจัดฝึกมโนมยิทธิเต็มกําลังที่ศาลา ๑๒ ไร่ รวมทั้งจัดงานพุทธาภิเษกปลุกเสกวัตถุมงคล และจัดพิธีเททองหล่อพระพุทธบาท


ฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกําลัง ณ ศาลา ๑๒ ไร่
ญาติโยมกลุ่มที่เดินทางมาร่วมโครงการปฏิบัติธรรมที่วัด จึงเป็นกลุ่มที่ได้เปรียบในการจับจองที่นั่งฝึก เตรียมความพร้อมของร่างกาย และเตรียมสมาธิจิตสําหรับการฝึกมโนมยิทธิเต็มกําลังรอบพิเศษในวันเสาร์ ๕ นี้
หลังจากทำวัตรเช้า พราหมณ์หญิง-ชาย และญาติโยมกุลีกุจอช่วยกันแข็งขันปูเสื่อทั่วศาลา ๑๒ ไร่ โดยมีพระเจ้าหน้าที่เป็นผู้แนะนำเวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดฯ ลงนั่งรับสังฆทานที่หน้าพระประธานศาลา ๑๒ ไร่
เจ้าหน้าที่และครูผู้ฝึกแจกกระดาษคาถา นะโมพุทธายะ สัญญลักษณ์แทนพระนามของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ คือ พระกุกกุสันโธ พระโกนาคม พระพุทธกัสสป พระสมณโคดม พระโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย์

จึงต้องวางกระดาษพระคาถางไว้ในที่สูง คือ แขวนไว้ที่คอหรือศีรษะ ป้องกันการปรามาสพระรัตนตรัยก่อนเริ่มการฝึก ภายในอาคารศาลา ๑๒ ไร่ มีจุดให้บริการบูชาพานครูดอกไม้สามสีธูปเทียนจากทั้งของ คณะคุณต๋อย และ คณะศาลาเก่า เหมือนทุกครั้ง

นอกจากนี้ก็มีซุ้มจําหน่ายหนังสือธรรมะ วัตถุมงคล ยาสมุนไพร สินค้าของทางวัด บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สําหรับผู้ที่ไม่สบาย ร้านค้าจากศูนย์โคราชและศูนย์ป่าละอู และหน่วยสร้างบุญของคุณลุงยกทรง

เหมือนดั่งที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน นําธรรมะขององค์ สมเด็จพระบรมศาสดา มาสอนไว้ว่า ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง ลูกหลาน พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ที่พอมีกําลังทรัพย์จึงนิยมตั้งคณะจัดโรงทานเลี้ยงอาหาร นํ้าปานะให้กับเหล่านักบุญและผู้ทรงศีลเป็นประจําทุกงานบุญ ในศาลา ๔ ไร่ จึงแน่นขนัดไปด้วยญาติโยมเพราะมีอาหารเครื่องดื่มอร่อยหลายรายการ

ขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพทั้งหมด ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์ทั้งหมดของวัดท่าซุง จงประสิทธิประสาทพรให้ทุกท่านเจ้าภาพที่ตั้งใจสร้างโรงทานนั้น เป็นผู้มากด้วยทรัพย์ ท่านที่มีทรัพย์ยังไม่มากพอก็ขอให้มีจนเกินเก็บเกินใช้ ท่านที่มีมากอยู่แล้วก็ขอให้มีมากมายจนนับไม่หมด ท่านที่ปรารถนาในอริยทรัพย์ก็ขอให้สมประสงค์ หากความปรารถนาทั้งหมดไม่เกินไปกว่ากรรมโดยฉับพลันทันทีเทอญ...


เวลา ๑๑.๕๐ น. ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ พร้อมด้วย พระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตฺโตทำพิธีที่เวทีพิเศษด้านข้างมณฑลพิธีโครงการปฏิบัติธรรม "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" จุดธูปเทียนบวงสรวงและทํานํ้าพระพุทธมนต์ จากนั้น พระมงคลเวทย์ พระเจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงและ คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดเทปเสียง พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชพรหมยาน บูชาพระรัตนตรัย สมาทานพระกรรมฐาน คําแนะนําในการฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกําลัง ก่อนที่จะให้ผู้ฝึกปิดหน้าด้วย กระดาษพระคาถา นะโมพุทธายะ พนมมือภาวนา นะมะพะธะ


การฝึกในคราวนี้ ท่านพระครูปลัดฯ ให้คําแนะนําในการทรงกําลังใจและเตรียมตัวฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกําลัง ท่านที่ตั้งใจฟังจะได้ยินว่าท่านให้ภาวนาเพื่อมีกําลังพิเศษว่า นะโมพุทธายะ

เวลา ๑๒.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลังเพียงหนึ่งรอบ พระสงฆ์เดินเข้าประพรมนํ้ามนต์บวงสรวงให้ผู้ร่วมฝึกทุกคน คณะครูฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกําลังทั้งพระและฆราวาส ทําหน้าที่ ครูผู้ช่วยฝึก เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกพระสงฆ์ประพรมนํ้าพระพุทธมนต์อีกครั้ง ตามคําของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ที่ว่า กันเฝือ แล้วเจ้าหน้าที่จึงเก็บกระดาษพระคาถา กลับคืนมา จํานวนผู้เข้าฝึกครั้งนี้ประมาณสองพันคน แม้จะไม่หนาแน่นจนล้นศาลาเหมือนคราวงานธุดงค์เดือนธันวาคม ก็น่าชื่นใจที่มีผู้ฝึกสามารถไปพระนิพพานกันได้มากจากนั้น ดร. ปริญญา นํากล่าวคําอุทิศส่วนกุศล ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ พร้อมด้วย พระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตฺโต และ พระครูใบฎีกาสมพงษ์ สมจิตฺโต นั่งรับสังฆทานที่เวทีหน้าพระประธานพอสมควรแก่เวลาแล้วจึงเข้าพักเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับพิธีการในช่วงเย็นพิธีพุทธาภิเษก (เสาร์ ๕) ณ พระอุโบสถภาวะโลกร้อนทําให้สภาพอากาศทั่วโลกปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปมากจนน่าตกใจ ช่วงบ่ายของวันเสาร์ ๕ ณ วัดท่าซุง ร้อนแดดจนญาติโยมพุทธบริษัทที่มารอร่วมพิธีพุทธาภิเษกรีบจับจองเก้าอี้ที่นั่ง ซึ่งทางวัดเตรียมไว้ให้เต็มไม่มีที่ว่างตั้งแต่ช่วงบ่ายสี่โมง ท่านที่มาทีหลังเลยใช้เสื่อบ้างเบาะรองนั่งบ้างจับจองที่นั่งรอบพระอุโบสถแบ่งกันนั่งแบ่งกันยืนภายในเขตบริเวณพิธีแม้ว่าพระเจ้าหน้าที่จะพยายามกันรถยนต์ไม่ให้เข้ามาจอดรอบพระอุโบสถ แต่ความที่วัดมีงานหลายงานพร้อมกัน ญาติโยมพุทธบริษัทบางท่านไม่รู้ว่าจะต้องเคลื่อนย้ายรถยนต์ของตัวออกไปจอดพื้นที่อื่นชั่วคราว

งานคราวนี้พระเจ้าหน้าที่จึงปวดหัว หาตัวเจ้าของรถไม่เจอหลายคัน ได้แต่แปะป้ายประกาศเตือนไว้ด้านหน้ารถ หวังให้ครั้งต่อไปท่านเจ้าของรถยนต์เหล่านี้ จะช่วยกันรักษาระเบียบของวัด ไม่ต้องให้พระเจ้าหน้าที่คอยเตือนอีก เมื่อมีรถยนต์จอดในเขตพระอุโบสถมากคัน ท่านเจ้าของรถหลายท่านทั้งป้ายแดงป้ายขาวก็ช่วยกันแบ่งด้ายสายสิญจน์ผูกลากโยงยาวออกจากพระอุโบสถมาผูกพันรอบรถยนต์พ่วงต่อ ๆ กันเพื่อความเป็นสิริมงคลพิธีเริ่มเป็นทางการเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดฯ พระบุญมา พระละออง และพระไพบูลย์ จุดธูปเทียนเครื่องบูชาภายในพระอุโบสถ จากนั้นเปิดเทปพิธีบวงสรวงเสียง พระเดชพระคุณหลวงพ่อ อาราธนาสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอรหันต์ พรหม เทวดา ครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณทั้งหมดของวัดท่าซุง ตามด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย สวดอิติปิโส ๒๑ จบ และทําสมาธิอธิษฐานจิต ๑๐ นาที กําหนดจิตอธิษฐานขอรับยันต์เกราะเพชร แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคล ซึ่งบางคนได้นำรถยนต์มาเข้าพิธีที่ด้านหน้าพระอุโบสถหลายสิบคัน

ระหว่างพิธีสายฝนเทกระหนํ่าลงมาวัดกําลังใจและศรัทธาของลูกหลาน พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ส่วนมากก็ลุกหนีนํ้าหนีฝนหลบเข้าที่มุงบัง แต่หลายท่านก็สมาธิจิตดีเยี่ยมยืนสู้ฝนจนจบพิธี โชคดีที่ทางวัดได้จัดเตรียมเต้นท์ไว้รอบพระอุโบสถ บางคนจึงเข้าไปหลบฝนได้อย่างสบายๆ


เสร็จแล้ว ท่านพระครูปลัดฯ ประพรมนํ้าพระพุทธมนต์ให้กับวัตถุมงคลในบริเวณพระอุโบสถ หนึ่งในวัตถุมงคลสําคัญที่เข้าพิธีในครั้งนี้ คือ พระยอดธง ปางทรงเครื่องจักรพรรดิ์ (ทรมานพระยาชมพูบดี) จําลองแบบจากพระประธานศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ มอบเป็นที่ระลึกสําหรับผู้ร่วมทําบุญสร้างพระพุทธไสยาสน์และพระพุทธบาทพร้อมลายลักษณ์ ๑๐๘ ประการ ซึ่งเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าหลายเดือนแล้ว และจะส่งมอบให้ญาติโยมที่มารอรับหลังจากจบงานวันนี้

จากนั้น ท่านพระครูปลัดฯ และ พระชัยวัฒน์ ประพรมนํ้าพระพุทธมนต์ให้ญาติโยมพุทธบริษัทที่ร่วมพิธี เสร็จแล้วพระสงฆ์วัดท่าซุงทยอยเดินออกจากพระอุโบสถผ่านกลุ่มพุทธบริษัทที่เบียดเสียดแน่นขนัดรอถวายปัจจัยใส่ย่ามพระบ้าง ขอแบ่งนํ้าพระพุทธมนต์บ้าง รอขนวัตถุมงคลที่นํามาร่วมในพิธีกลับบ้าง ดูวุ่นวายอลหม่าน แต่รอยยิ้มผ่องใสก็ฉาบอยู่บนใบหน้าแทบทุกท่าน เพราะวันนี้งานบุญใหญ่ มีงานพิธีถัดไปรออยู่ที่ลานด้านหน้าปราสาททองคําพิธีเททองหล่อ "ธรรมจักร" ฝ่าพระบาทของพระพุทธไสยาสน์ ๕๐ เมตร
ประดิษฐาน ณ วัดสุขุมาราม จ.พิจิตร
เวลาประมาณ ๑๘.๓๐ น. ท่านพระครูปลัดฯ พร้อมด้วยพระสงฆ์วัดท่าซุง เดินทางเข้าประรําพิธี ที่ลานด้านหน้าปราสาททองคํา ระหว่างรอเวลาสุมทองในเบ้าให้ได้ที่ ญาติโยมทยอยเข้าถวายทองคํา แผ่นทองเหลือง โลหะมีค่ากับท่านพระครูปลัดฯ ญาติโยมที่เข้าถวายปัจจัยต่างดีใจกันมากเป็นพิเศษอเพราะไม่คิดว่าว่าจะได้พระยอดธงเลี่ยมกรอบสวยงามเป็นที่ระลึก หางแถวคิวถวายปัจจัยของญาติโยมจึงยาวมากเป็นพิเศษจน ดร. ปริญญา ต้องเร่งเพื่อไม่ให้เลยเวลาฤกษ์ หลายท่านก็ต่อคิวยาวรอเช่าบูชาพระยอดธงที่เปิดให้บูชาคืนนั้นเมื่อถึงเวลาฤกษ์ ท่านพระครูปลัดฯ เริ่มทําพิธีบวงสรวงที่โต๊ะบวงสรวงหน้าพื้นที่ปะรําพิธีเททอง ดร. ปริญญา กล่าวเชิญตัวแทนเจ้าภาพและคณะ เข้ารับหย่อนถุงทองในเบ้าหลอม ตามหลัง ท่านพระครูปลัดฯ ระหว่างนั้น พระสงฆ์ ๙ รูปนําโดย พระบุญมา สวดชยันโต


เสร็จพิธีเททองเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. ญาติโยมบางส่วนเดินทางกลับทันที ส่วนท่านที่รอรับพระยอดธงก็อยู่ค้างต่อที่วัด ศาลา ๔ ไร่ จึงแน่นไปด้วยญาติธรรมที่อิ่มบุญแล้วต้องการอิ่มท้องด้วย ก่อนกลับ


ขออนุโมทนาบุญกับกุศลจิตของท่านสาธุชนที่มาร่วมพิธีบุญของวัดทั้งหมดที่กล่าวมา ไม่ว่าจะเป็นศิษย์ใหม่เก่าสายใดก็ตาม นับว่าเป็นลูกหลาน พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เหมือนกันทั้งหมด ตราบใดที่ใจทุกท่านยังมั่นคงและศรัทธาในพระรัตนตรัย ไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ท่านใด ก็ชื่อว่าได้ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดํารงมั่นคงอยู่ครบ ๕,๐๐๐ ปี

ขอบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจกันทํามาทั้งหมดนี้ จงเป็นพลวัตปัจจัยให้ท่านทั้งหลายคล่องตัว ทั้งทางโลกและทางธรรมโดยฉับพลัน หากปรารถนาสิ่งใดที่ไม่ละเมิดกฏของกรรมก็ขอให้สมความปรารถนา หากปรารถนาในพระนิพพาน ก็ขอให้ได้พบพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญพิธีพระราชทานรางวัล เสมาธรรมจักร สาขา "ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม"
จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔


ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ เข้ารับพระราชทานรางวัล เสมาธรรมจักร สาขา "ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม" จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลกประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมงานทําบุญวันวิสาขบูชา ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๖
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔


เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุนถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ที่สวนไผ่ มีญาติโยมส่วนหนึ่งไปร่วมสมทบปัจจัยร่วมทําบุญ
เวลา ๐๗.๐๐ น.ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ พร้อมด้วย พระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตฺโต และ พระครูใบฎีกาสมพงษ์ สมจิตฺโต รับสังฆทานที่เวทีหน้าพระประธานเวลา ๐๘.๐๐ น. ดร. ปริญญา นุตาลัย อาราธนาพระสงฆ์ ๒๑ รูปขึ้นอาสน์สงฆ์ คุณสุมาลี อนันต์พลังใจ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นอาราธนาอุโบสถศีล พระบุญมา ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ดร. ปริญญา นํากล่าวคําถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ระหว่างที่พระฉันภัตตาหาร คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์พระธรรมเทศนา เรื่องวันวิสาขบูชา โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน จบแล้ว ดร. ปริญญา นําอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร

จากนั้นเวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงพร้อมด้วยศิษยานุศิษย์เคลื่อนขบวนไปรวมกันที่เวทีพิเศษ เพื่อเริ่มพิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ ท่านพระครูปลัดฯ ในวาระรับพระราชทานรางวัลเสมาธรรมจักร สาขา "ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม" ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔คณะสงฆ์วัดท่าซุงนําโดย พระครูสังฆรักษ์สุรจิต พระครูใบฎีกาสมพงษ์ และ พระชัยวัฒน์ เข้าถวายพานธูปเทียนแพกราบสักการะ ตามด้วย ดร.ปริญญา นุตาลัย คณะคุณเยาวลักษณ์ มิตรศรัทธา และบรรดาคณะศิษยานุศิษย์จากที่ต่าง ๆ ทยอยเข้าแถวเรียงรายยาวเพื่อเข้ากราบสักการะแสดงมุทิตาจิตครบถ้วนแล้ว ท่านพระครูปลัดฯ กล่าวสัมโมทนีกถา เป็นจบพิธีแสดงมุทิตาจิต


พิธีสะเดาะเคราะห์คราวนี้ใช้พิธีการรับพระเสวยอายุ โดยผู้ร่วมพิธีไปดูวันเสวยอายุ ที่กระดานที่คำนวณไว้ให้เรียบร้อย สะดวกกับการทําความเข้าใจ นอกจากนี้ยังมีนักเรียน ร.ร. พระสุธรรมยานฯ คอยช่วยเหลือท่านที่ไม่เข้าใจ เมื่อทราบแล้วว่าเราเกิดวันนี้ อายุเท่านี้ ตกพระเสวยอายุอะไร ก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อผาติกรรมรับของที่ใช้รับพระเสวยอายุ

มีธูปเทียนธงสี ถ้าไม่อยากกังวลว่าพระเคราะห์องค์ใดจะเสวยอายุ ในปีนี้ก็เหมารับพระเสวยอายุ ๑๐๘ ไปเลย จะหยอดตู้ทําบุญถวายพระเคราะห์เท่าใดก็แล้วแต่กําลังทรัพย์ แล้วก็รับพานบูชาครูเครื่อง ๕ ประกอบด้วยดอกไม้ ๕ สี ๕ อย่าง ข้าวตอก ๕ ชุด ธูป๕ ดอก เทียน ๕ เล่ม เงินบูชาครูตั้งแต่ ๕ บาทขึ้นไป ขอให้ลงท้ายด้วยเลข ๕ ใส่พานไหว้ครูของตัวเองใช้ในเวลาสมาทานพระกรรมฐาน เมื่อได้ที่นั่งแล้วญาติโยมหลายท่านก็หันไปจดจ่อกับการเขียนชื่อตัวชื่อญาติสนิทมิตรทั้งหลายใส่โลงสะเดาะเคราะห์เวลา ๐๙.๕๐ น. ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ และ พระครูสังฆรักษ์สุรจิต ทำพิธีบวงสรวง เนื่องในพิธีไหว้ครูประจําปีของวัดท่าซุงและพิธีสะเดาะเคราะห์

จากนั้น ดร.ปริญญา เรียนเชิญตัวแทนฝ่ายฆราวาส นายแพทย์วิสุทธิ์ หิรัญยูปกรณ์ จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ คุณเยาวลักษณ์ มิตรศรัทธา และคณะ จุดธูปเทียนกระถางนํ้ามนต์ใบใหญ่หน้าอาสน์สงฆ์คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์อธิบายเรื่องพิธีสะเดาะเคราะห์ โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ให้ศีลและสมาทานพระกรรมฐาน นั่งสมาธิภาวนาตามอัธยาศัย ๑๐ นาที เสร็จแล้วพระสงฆ์สวดมนต์ ๕ บท คือ อิติปิโส, พาหุง, มหาการุณิโก, อุเทตะยัญจักขุมา อะเปตะยัญจักขุมา เมื่อถึงบทสุดท้าย พระสงฆ์ ๕ รูปเดินพรมนํ้าพระพุทธมนต์ให้ผู้ร่วมพิธี จากนั้น ดร. ปริญญา นำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร เสร็จพิธีสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๑

เครื่องบูชาครู คือเงินบูชาครู เมื่อเสร็จพิธีแล้วนำมาใส่ขันซึ่งวางไว้ด้านหน้าพระประธาน ส่วนดอกไม้สดเครื่องบูชาครูจะนำกลับไปบูชาที่บ้านก็ได้ แต่ถาดใส่เครื่องบูชาครูต้องนำไปคืนเจ้าหน้าที่

จากนั้นญาติโยมที่รีบกลับเข้าแถวถวายสังฆทาน จนเลยเวลาฉันเพลไปหน่อย ดร. ปริญญา เลยต้องช่วยบอกเวลาเพราะญาติโยมลืมมองนาฬิกาเพราะอิ่มบุญ เสร็จจากฉันภัตตาหารเพลแล้ว ท่านพระครูปลัดฯ ขึ้นนั่งรับสังฆทานต่อตั้งแต่ยังไม่บ่ายโมง

ก่อนเริ่มพิธีไหว้ครูและสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๒ (พิธีกรรมเหมือนกับรอบแรก) ที่เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.ปริญญา แจ้งกําหนดการให้ญาติโยมทราบ จากนั้นเชิญตัวแทน ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยโดย คุณจุฑาวรรณ โอฬารวัฒน์ และ คุกิจจา กาญจนบรรณ จุดธูปเทียนกระถางนํ้ามนต์เสร็จพิธีแล้วถวายสังฆทานกันต่อ เสร็จเรียบร้อย

เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. ท่านพระครูปลัดฯ และพระสงฆ์เดินทางกลับที่พัก

งานเลิกแล้วพระเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายฆราวาส และนักเรียนร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา ช่วยกันเก็บสิ่งของในศาลา ๑๒ ไร่เวลา ๑๘.๓๐ น. พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ นำพระสงฆ์ ญาติโยมพุทธบริษัทและนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาท่านพระครูปลัดฯ นำบูชาพระรัตนตรัย กราบขอขมา แล้วออกไปเวียนเทียนรอบกำแพงแก้วร่วมกับพระสงฆ์ ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกา และนักเรียน เสร็จพิธีแล้วจึงแยกย้ายกันกลับที่พักเพราะท่านพระครูปลัดฯ ต้องเตรียมตัวเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา


วันที่ ๑๘-๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ พระสบสันต์ คณะครูฝึกพร้อมผู้ติดตามจำนวน ๑๐ คน
เดินทางไปสอนกรรมฐาน และฝึกมโนมยิทธิที่เมืองลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 27/5/11 at 07:00 [ QUOTE ]
โมทนา

เจ้าภาพที่นำอาหารมาเลี้ยงในงานสะเดาะห์เคราะห์ ๑๖-๑๗ เม.ย. ๕๔
๑. คณะคุณสมาน เลี้ยงลาดหน้า เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๒. คุณเนตร ป่าละอู เลี้ยงกล้วยทอด เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๓. คณะรวมใจภักดิ์ เลี้ยงผัดไท ๒ วัน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๔.คณะคุณเล็กพัทยา เลี้ยงมะม่วงนํ้าปลาหวาน เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๕. คุณโจ๋ เลี้ยงขนมปังปิ้ง เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๖. คุณสิธิเรืองชัย ทองเนียมและครอบครัว เลี้ยงผลไม้ดอง เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๗. ครอบครัวศรีบุญรักษ์ เลี้ยงสโมกกี้ไบท์และไก่ทอด KFC เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๘. คณะโคกสมบูรณ์ เลี้ยงนํ้าสมุนไพร-ฟรุตสปิด จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๙. คณะวงค์นาครนาค์ เลี้ยงก๋วยเตี๋ยว เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๐. คณะศาลาเก่า เลี้ยงข้าวหมูแดง ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๑.ร้านแชมป์ คุณสมาน-วารุณี และคณะ เลี้ยงก๋วยเตี๋ยว เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๒.พระอัครกิตติ์ และคณะ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top