Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 3/7/11 at 12:10 [ QUOTE ]

ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ กรกฎาคม 2554) "เว็บวัดท่าซุง"


รายงานข่าวสารวัดท่าซุง จาก.. หนังสือ "ธัมมวิโมกข์"

ฉบับ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๔


"จามร" และ " วิชชุดา " ผู้รวบรวม


วันที่ ๑๘ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ เจ้าอาวาส วัดจันทาราม (ท่าซุง) เป็นประธานนําคณะครูผู้ฝึก เจ้าหน้าที่และผู้ติดตามเดินทางไปสอนพระกรรมฐานมโนมยิทธิ ที่เมืองลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามที่ศิษยานุศิษย์ได้กราบอาราธนาไว้เป็นเวลา ๑๔ วัน


วันที่ ๑๘ พ.ค. ผู้ร่วมคณะทั้งหมดพร้อมกันที่จุดตรวจผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย ท่าอากาศยานระหว่างประเทศสุวรรณภูมิ โดยมีคณะผู้เดินทาง ดังนี้
๑. พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ หัวหน้าคณะ
๒. พระสบสันต์ สุธมฺมอาทโร ครูผู้ฝึก
๓. คุณพรนุช คืนคงดี ครูผู้ฝึก
๔. คุณบุษพร คืนคงดี ครูผู้ฝึก
๕. คุณคณิตพร บุญยเกียรติ ครูผู้ฝึก
๖. คุณประไพ สุนทราณู ครูผู้ฝึก
๗. คุณภัคชาดา หิรัณย์เตชะ ครูผู้ฝึก
๘. คุณปรีชา พึ่งแสง เจ้าหน้าที่โสตทัศน์

รายชื่อคณะผู้ติดตามพิศษซึ่งเป็นแขกรับเชิญส่วนตัวจากเจ้าภาพให้ร่วมเดินทางไปด้วย คือ
๑. คุณกฤษณะพงศ์ มหาเปารยะ
๒. คุณชุมนุมพร ชวนานนท์
๓. คุณพรจิรา ฉลภิญโญ
๔. คุณวรินทร ฉลภิญโญ
๕. คุณวีรพันธ์ สุนทราณู
คุณลัดดา เบญจโชติเดช
๗. คุณสุมาลี อนันต์พลังใจ

เวลา ๑๙.๓๐ น. คณะทั้งหมดเดินทางออกจากประเทศไทยมุ่งตรงสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยสายการบินไทย เที่ยวบินทีจีเจ็ดเก้าสี่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑๓ ชั่วโมง ๔๕ นาที ถึงท่าอากาศยานลอสแองเจลิส เวลาประมาณ ๒๑.๓๕ น. ของวันที่ ๑๘ พ.ค. ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่สหรัฐอเมริกาจะช้ากว่าประเทศไทย ๑ วัน)


คณะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก คณะกรรมการและศิษยานุศิษย์ที่ลอสแองเจลิสเป็นอย่างดีมี คุณโสมนัส จิตตานูน เป็นหัวหน้าคณะต้อนรับ รวมทั้งท่านอื่น ๆ เช่น คุณสมเกียรติ คุณเทียม คุณวุ๊ดดี้ คุณโจ้ คุณกุ้ง คุณโสภณ คุณบัวทิพย์ คุณหยู คุณมด พร้อมท่านอื่นอีกหลายท่าน (ต้องขออภัยที่ไม่ทราบนาม) จากนั้นเดินทางไปสถานที่พัก

โดย ท่านพระครูปลัดฯ และ พระสบสันต์ พักที่บ้าน คุณโสมนัส - คุณสมเกียรติ จิตตานูน ส่วนคณะครูฝึกและ
ผู้ติดตามพักที่ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ ซึ่งเคยเข้าพักเมื่อปีก่อนนู้นและอยูใกล้บ้าน คุณโสมนัส ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ ๑๐ นาที


วันที่ ๑๙ พ.ค. วันนี้เป็นวันพักผ่อนสําหรับชาวคณะเพื่อให้ร่างกายปรับตัวให้คุ้นกับเวลาที่เปลี่ยนแปลง โดยในช่วงกลางวัน คุณโสมนัส ได้กราบอาราธนา ท่านพระครูปลัดฯ และ พระสบสันต์ ไปฉันภัตตาหารเพลนอกบ้านรวมทั้งเลี้ยงรับรองคณะผู้ติดตามทั้งหมด ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง


ส่วนในช่วงเย็นก็มีญาติโยมพุทธบริษัทลูกศิษย์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ที่ทราบข่าวการมาของคณะวัดท่าซุง จึงมากราบนมัสการและสนทนาธรรมกับ ท่านพระครูปลัดฯ

วันที่ ๒๐ พ.ค. คุณจินนี่ (ลูกคุณอ้วน-คุณเทียม) อาราธนา ท่านพระครูปลัดฯ ไปฉันภัตตาหารเพลที่บ้าน และทําการฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. จึงเดินทางกลับที่พัก


เวลา ๒๐.๐๐ น. มีการสอนกรรมฐาน มโนมยิทธิครึ่งกำลังที่โรงแรม โดยคณะกรรมการและศิษย์ที่ลอสแองเจลิสได้เช่าห้องประชุมโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ ใช้เป็นสถานที่สําหรับสอนพระกรรมฐานในแต่ละคืน เมื่อฝึกเสร็จญาติโยมก็จะได้ถวายสังฆทานและฟัง ท่านพระครูปลัดฯ สนทนาธรรม

วันที่ ๒๑ พ.ค. ท่านพระครูปลัดฯ พร้อมด้วยคณะครูฝึก เดินทางไปฉันภัตตาหารเพลที่บ้าน คุณน้อย ซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกผู้น้องของ คุณโสมนัส เนื่องจาก บุตรสาวคุณน้อย จะจัดพิธีสมรสในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ คุณน้อย เลยจัดให้ว่าที่เจ้าบ่าวและเจ้าสาว พร้อมด้วยเพื่อน ๆ ได้มาร่วมกันทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคลตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย


จากนั้น ท่านพระครูปลัดฯ จัดฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลังให้กับพุทธบริษัท รวมทั้งเพื่อนของว่าที่เจ้าสาวและเจ้าบ่าว เวลาประมาณ ๑๓.๕๐ น. เดินทางกลับที่พัก


เวลา ๒๐.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดฯ และคณะครูผู้ฝึกฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลังให้กับญาติโยมพุทธบริษัทที่โรงแรม เสร็จแล้ว ท่านพระครูปลัดฯ รับสังฆทานและสนทนาธรรม ประมาณ ๒๒.๐๐ น. จึงกลับสถานที่พัก

วันที่ ๒๒ พ.ค. คุณหยู-คุณมด อาราธนา ท่านพระครูปลัดฯ ให้ไปฉันภัตตาหารเพลที่บ้านพร้อมด้วยคณะ


โดยมี คุณโจ้ - คุณกุ้ง แสดงฝีมือ (เชฟกะทะเหล็ก) ผัดผักบุ้งไฟแดง ถวาย

หลังจากนั้น ท่านพระครูปลัดฯ และคณะครูผู้ฝึกได้จัดฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลังให้กับญาติโยมพุทธบริษัท


เวลาประมาณ 13.50 น. จึงได้เดินทางกลับที่พัก


ช่วงกลางคืน เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดฯ ได้จัดฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลังให้กับพุทธบริษัทที่เดินทางมาจากรัฐต่าง ๆ ที่โรงแรม เสร็จแล้วรับสังฆทานและสนทนาธรรม เมื่อได้เวลาอันสมควรจึงกลับที่พักบ้าน คุณโสมนัส


วันที่ ๒๓-๒๕ พ.ค. หลังจากที่ ท่านพระครูปลัดฯ พร้อมด้วยคณะครูผู้ฝึก ได้ใช้พละกําลังทั้งหมดที่จะพึงมีเสมือนดั่งว่าชาวคณะวัดท่าซุงเป็นนักไตรกีฬามาราธอนตระเวณสอนพระกรรมฐาน ต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืน ก็ถึงเวลาที่ชาวคณะต้องหยุดพักชาร์ตไฟ ขอไปพักผ่อนเป็นเวลา ๓ วัน

คุณโสมนัส และคณะกรรมการศิษย์ลอสแองเจลิส นำคณะวัดท่าซุงไปพักผ่อนที่ เซโดน่าเร้ดร็อค อันเป็นถิ่นที่อยู่ของชนพื้นเมืองอินเดียแดง เผ่าอาปาเชียร์ และเป็นสถานที่ที่มีมนต์ขลังดึงดูดนักท่องเที่ยวผู้พิสมัยการเดินป่า เข้าใจว่าเป็นสถานที่ซึ่งมีพลังทำให้ร่างกายสามารถปรับสมดุลได้ดี

คณะวัดท่าซุงออกเดินทางจากบ้าน คุณโสมนัส ด้วยรถบัสปรับอากาศ มีคณะศิษยานุศิษย์ลอสแองเจลิสติดตามไปด้วยกลุ่มหนึ่ง ทั้งคณะนับได้ทั้งหมด ๓๐ คนพอดี การเดินทางเที่ยวนี้ใช้เวลาเดินทางทั้งวันเข้าพักที่โรงแรมเรดิสสัน

วันที่ ๒๔ พ.ค. คณะทั้งหมดรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นจึงออกเดินทางมุ่งสู่ Red Rock
ช่วงแรกของการเดินทาง รถบัสได้หยุดแวะเพื่อให้คณะทัวร์ทั้งหมดถ่ายรูป คาดว่า คณะเพื่อนของคุณโสมนัส ๓ ท่าน แวะไปเข้าห้องน้ำโดย ไม่มีใครเห็นก็เลยถูกลืมทิ้งไว้ที่นั่น กว่าชาวคณะจะรู้ตัวว่าสมาชิกหายไปรถบัสก็วิ่งออกไปตั้งไกล ถึงได้วนรถกลับไปรับตัวมาได้ครบ

ช่วงสอง คณะทัวร์ได้ไปเดินป่าที่ เร้ด ร็อค ขากลับออกมาจากป่า ปรากฏว่า คณะคุณโสมนัส หายไป จนเลยนัดเวลารถออกก็ยังไม่กลับมา จนต้องจัดหาให้คนออกไปตาม จนพบ คุณโสมนัส กลางทาง สอบถามแล้วได้ความว่าหลงป่า
คุณโสมนัส บอกว่าเดินไปไหนก็ไม่รู้ยิ่งเดินยิ่งไกลออกไปทุกที ต้องอาราธนาขอพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้ช่วย เลยพบฝรั่งใจดีเดินนำทางมาส่งที่นี่ คณะทัวร์ชุดนี้เลยมีเรื่องตื่นเต้นให้ลุ้นให้เล่ากันทั้งวัน ประทับใจไปอีกแบบ

วันที่ ๒๕ พ.ค. เป็นวันเดินทางกลับ รถบัสแวะพักให้ช้อปปิ้งที่ร้านค้า ขากลับเที่ยวนี้รถบัสวิ่งฉิวไม่หนักเพราะทุกท่านละลายทรัพย์หมดดอลลาร์จนตัวเบาหวิวกันถ้วนหน้า


วันที่ ๒๖ พ.ค. ท่านพระครูปลัดฯ เดินทางไปฉันภัตตาหารเพลที่บ้าน คุณโสภณ - คุณบัวทิพย์ พร้อมด้วยคณะครูผู้ฝึก เสร็จแล้วท่านพระครูปลัดฯ จัดฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลังแล้วจึงเดินทางกลับที่พัก


เวลา ๒๐.๐๐ น. จัดสอนกรรมฐาน มโนมยิทธิแบบครึ่งกำลังที่โรงแรม เสร็จแล้ว ท่านพระครูปลัดฯ รับสังฆทานและสนทนาธรรมเจริญศรัทธาใหัพุทธบริษัท เวลาประมาณ ๒๒.๓๐ น. จึงเดินทางกลับสถานที่พัก


วันที่ ๒๗ พ.ค. คุณอารยา นิมนต์ ท่านพระครูปลัดฯ ไปฉันภัตตาหารเพลที่บ้านพร้อมด้วยคณะครูผู้ฝึก จากนั้นก็ฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลังด้วยกัน เสร็จแล้วคณะจึงเดินทางกลับที่พัก

วันที่ ๒๗-๒๘ พ.ค. ฝึกมโนมยิทธิแบบ เต็มกำลัง คณะกรรมการและศิษย์ลอสแองเจลิส จัดให้มีการฝึกกรรมฐาน มโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง โดยเตรียมห้องประชุมในโรงแรมไว้ ๓ ห้อง
วันที่ ๒๗ พ.ค. จัดฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลังช่วงกลางคืนเวลา ๒๐.๐๐ น.


วันที่ ๒๘ พ.ค. จัดฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลังช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๐ น.


การจัดฝึกคราวนี้ได้ต้อนรับสมาชิกเก่าหลายท่าน เช่น คุณด้วง ซึ่งเคยอาศัยอยู่ที่เมืองชิคาโกและเป็นผู้ขับรถพาคณะเดินทางไปไหนต่อไหนเมื่อคราวสมัย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ยังมีชีวิตอยู่ แม้ว่าจะย้ายไปอยู่ที่เฟรสโน่แล้วก็ยังเดินทางมาร่วมฝึกโดยเข้าพักเช็คอินที่โรงแรมนี้

ปัจจุบัน คุณด้วง คงปฏิบัติพระกรรมฐานไม่เคยขาด เช่นเดียวกับ คุณฉลาด ศิษย์ท่านนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เคยชวนให้บวชพระ ท่านว่าไม่เปลืองมีดโกน (?) ก็ยังคงมาฝึกกรรมฐานอย่างไม่ท้อแท้แม้จะถูกเคราะห์กรรมเล่นงานเมื่อสองปีที่แล้ว (ถูกขโมย) เพราะไม่ยึดติดไม่เสียดายมุ่งไปพระนิพพานเท่านั้น...สาธุ

ขออนุโมทนากับศิษยานุศิษย์ลูกหลาน พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ทุกท่านที่อยู่ต่างประเทศซึ่งยังคงพากเพียรปฏิบัติพระกรรมฐาน ไม่เคยท้อหรือละทิ้งวิชาที่ได้รํ่าเรียนฝึกฝนปฏิบัติตามที่ "พ่อ" เคยสอนไว้ เพราะเชื่อมั่นว่า "พ่อ" คงอยู่กับลูกทั้งหลายเสมอตราบเท่าที่ลูก ๆ ไม่ลืม

วันที่ ๒๘ พ.ค. หลังจากฝึกเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการและศิษย์ลอสแองเจลิส อาราธนา ท่านพระครูปลัดฯ ไปฉันภัตตาหารเพลที่ร้านอาหาร พร้อมด้วยคณะทั้งหมด ขอขอบคุณและอนุโมทนาเป็นอย่างสูง

ท่านพระครูปลัดฯ มีเมตตาจิตต่อลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ด้วยกันเสมอ
ไปอเมริกาคราวนี้ ท่านพระครูปลัดฯ ไดัเตรียมของขวัญที่ระลึกไว้มอบให้คณะกรรมการและศิษย์ลอสแองเจลิสจับฉลากกันทุกคน โดยมีรางวัลพิเศษ ๒ รางวัล ซึ่งผู้โชคดีทั้งชายและหญิงที่ได้รับรางวัลจาก ท่านพระครูปลัดฯ ต่างปลาบปลื้มดีใจเป็นที่สุด

จากนั้นชาวคณะวัดท่าซุงเดินทางกลับที่พัก เพื่อเตรียมตัวเก็บสัมภาระเดินทางกลับประเทศไทย
ขอขอบคุณคณะกรรมการและศิษยานุศิษย์ลอสแองเจลิสทุกท่านในความเอื้อเฟื้อห่วงใยความอบอุ่นมีนํ้าใจให้การสงเคราะห์ทุกด้านต่อชาวคณะวัดท่าซุง และขออภัยแทนชาวคณะในทุกข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทั้งที่ตั้งใจไม่ตั้งใจ ขอเราท่านลูกหลาน พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน จงเป็นผู้พากเพียรหมั่นสร้างปัญญาทานบารมีเพื่อพระนิพพานในชาติปัจจุบันถ้วนหน้ากันเทอญ....สาธุ สาธุ สาธุ

เวลาประมาณ ๒๓.๒๐ น. คณะวัดท่าซุงเดินทางออกจากท่าอากาศยานเมืองลอสแองเจลิส ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ทีจีเจ็ดเก้าห้า ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลาประมาณ ๐๖.๔๐ น. ของวันที่ ๓๐ พ.ค. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ ๑๗ ชั่วโมง ๓๐ นาที (เครื่องบินทวนลม) กลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

(ขอขอบคุณ คุณปรีชา พึ่งแสง ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและรูปภาพ)
วันที่ ๓ - ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๓ รูปคือ พระพิษณุ พระเอกชัย และ พระอวยพร เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิ แบบครึ่งกําลังณ บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ ถนนพหลโยธิน ๘ กรุงเทพฯ

วันที่ ๓ มิ.ย. ฉันภัตตาหารเช้า แล้ว ออกเดินทางไปบ้าน พล.อ.อ. อาทร โรจนวิภาต เพื่อรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางเข้าบ้านสายลม
ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดฯ ลงรับสังฆทานและสนทนาธรรมกับญาติโยมพุทธบริษัท
ขึ้นพักเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น.

วันที่ ๔ มิ.ย. และ ๕ มิ.ย. มีการฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง เวลา ๑๒.๓๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๔ มิ.ย. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๓๐๐ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๒๓๘ คน
ฝึกท่องเที่ยว - คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๖๕ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้งหมด ๕๖๕ คน

วันที่ ๕ มิ.ย. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๓๔ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๘๘ คน
ฝึกท่องเที่ยว - คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๓๑๗ คน
รวมผู้มาฝึกทั้งหมด ๕๕๑ คน
รวม ๒ วัน ๑,๑๑๖ คน

วันที่ ๔-๕-๖ มิ.ย. ช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดฯ ลงรับสังฆทานถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ขึ้นพักเพื่อฉันภัตตาหารเพล เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. ลงรับสังฆทานและสนทนาธรรมกับญาติโยมจนถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. จึงขึ้นพักผ่อน

ช่วงกลางคืน เวลา ๑๘.๔๕ น. ท่านพระครูปลัดฯ ลงรับสังฆทานเป็นเวลา ๑๕ นาที ก่อนที่จะร่วมกันเจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก ประมาณหนึ่งชั่วโมง เวลา ๑๙.๐๐ น. คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานและสมาทานพระกรรมฐานโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เสร็จจากการเจริญพระกรรมฐานแล้ว ดร. ปริญญา นุตาลัย กล่าวนำคำถวายสังฆทาน เสร็จแล้ว ท่านพระครูปลัดฯ รับสังฆทานและร่วมสนทนาธรรมเจริญศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทจนกระทั่งเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. ดร. ปริญญา นําสวด อิติปิ โส ทํานองสรภัญญะ และ พระคาถาเงินล้าน จบแล้วอุทิศส่วนกุศล ท่านพระครูปลัดฯ สวดให้พร จบเวลาประมาณ ๒๑.๓๐ น.
วันที่ ๗ มิ.ย. เดินทางกลับวัดวันที่ ๑๐-๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ๑๒ รูป คือ พระพิชัย พระบัญชา พระพิษณุ พระมงคลเวทย์ พระบุญชู พระเอกชัย พระทนงศักดิ์ พระชูชัย พระมานะ พระโสภณ และ พระวิเชียร (๑) เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกําลัง ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)

วันที่ ๑๖-๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
วันที่ ๑๖ มิ.ย. เวลา ๑๙๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ๔ รูป คือ พระบัญชา
พระมงคลเวทย์ พระทนงศักดิ์
และ พระคนธี เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกําลัง ที่บ้านคุณ
บัณฑิต - คุณมาลี สุวรรณรัชตมณี
บ้านฉาง ระยอง

วันที่ ๑๗ มิ.ย. ฉันภัตตาหารเช้าและทําพิธีบวงสรวง จากนั้นเดินทางต่อไปฉันภัตตาหารเพลที่ สํานักปฏิบัติธรรมบ้านคุณยุพา เจริญผล อําเภอเมือง ระยอง จากนั้นเดินทางต่อไปบ้านสาวจันท์ ท่าใหม่ จันทบุรี เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้ว ท่านพระครูปลัดฯ รับสังฆทานและร่วมสนทนาธรรมเจริญศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัท

วันที่ ๑๘-๑๙ มิ.ย. เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้ว ท่านพระครูปลัดฯ รับสังฆทานและสนทนาธรรมเจริญศรัทธาญาติโยม
วันที่ ๒๐ มิ.ย. เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้าเสร็จแล้วเดินทางกลับวัดท่าซุงโมทนา

คุณสุภาณี และ คุณวิฑิต ชลบุษย์ ถวายรถกอล์ฟ รวมมูลค่า ๓๑๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง


กลุ่มสุวรรณหงษ์และเพื่อน ๆ บ้านสายลม ถวายรถมอเตอร์ไซค์ปิคอัพแชมป์ รวมมูลค่า ๕๙,๓๐๐ บาท
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงเจ้าภาพที่นำอาหารมาเลี้ยงในงานสะเดาะห์เคราะห์ ๑๖-๑๗ เม.ย. ๕๔
๑. โรงครัววัด เลี้ยงฟรี ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๒. โอเลี้ยงลุงเต่า เลี้ยงฟรี ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๓. คุณสุเทพ เลี้ยงนํ้าสมุนไพร ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๔. คณะคุณเม่ย เลี้ยงนํ้าอัดลม ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๕. ข้าวต้มแม่จำเนียร เลี้ยงข้าวต้ม ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๖. เฮียกวง เลี้ยงปาท่องโก๋ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๗. คณะนินจา เลี้ยงขนมครก-ก๋วยเตี๋ยว เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาอย่างสูง
๘. คุณสมชาย นิจจารีย์และเพื่อน เลี้ยงขนมเค็ก เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

เจ้าภาพที่นำอาหารมาเลี้ยงในงานอบรมผู้ปฏิบัติธรรมวันที่ ๖-๗-๘ พ.ค. ๕๔
๑. คณะนินจา เลี้ยงขนมครก เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๒. คุณวิไลวรรณ สุรินทร์ เลี้ยงข้าวแต๋นและนํ้าดื่ม เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๓. คณะปลาร้าโคราชปักธงชัย เลี้ยงอาหาร เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๔. คณะป่าละอู เลี้ยงกล้วยทอด เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๕. คณะคุณสุเทพ เลี้ยงนํ้าสมุนไพร ๒ วัน ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๖. คุณธาราทรัพย์ เลี้ยงเกี๊ยว เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๗. คณะศาลาเก่า เลี้ยงอาหาร ๒ วัน เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๘. ช่างโจ๋ เลี้ยงขนมปังปิ้ง เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๙. คณะรวมใจภักดิ์ เลี้ยงข้าวแกง ๒ วัน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๐.คุณสมชาย-คุณนิจจารีย์ เลี้ยงเส้นหมี่ลูกชิ้นนํ้าใส เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๑.พระอัครกิตติ์ เลี้ยงนํ้าปานะ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๒.ร้านไพรินทร์สังฆภัณฑ์ เลี้ยงผลไม้ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๒.คณะคุณต๋อยดอกไม้ เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไก่และนํ้าดื่ม เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๓.คณะติ๋งต๋อง เลี้ยงปาท่องโก๋ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๔.คณะคุณเล็กพัทยา เลี้ยงมะม่วงนํ้าปลาหวาน เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

รายนามเจ้าภาพซื้อเสบียงสำหรับบวชเณร ถวายสำนักสงฆ์ฯ ป่าละอู เม.ย. ๕๔
คุณวัชรี-นุชรี ๑๐,๐๐๐ บาท
คุณนพรุจ-สุวภัทร ลัคคะพรและคณะ ๕,๒๔๐ บาท
คุณสามารถ ๓,๘๐๐ บาท
คุณวัชรพงศ์ ๓,๓๐๐ บาท
คุณวรรบูลย์และคณะ ๓,๐๐๐ บาท
คุณสุนันท์ ๓,๐๐๐ บาท
คุณบุญมา ๒,๘๐๐ บาท
คุณบุณณ์ภัสสร ๒,๕๐๐ บาท
คุณปิโยรส ๑,๗๖๐ บาท
คุณตี๋ ๑,๖๖๐ บาท
คุณบุญส่ง ๑,๐๐๑ บาท
คุณชูเดช ๑,๐๐๐ บาท
คุณปรางทิพย์ ๑,๐๐๐ บาท
คุณสุรางค์ ๑,๐๐๐ บาท
คณะลูกหลานบ้านสายลม ๗๐๐ บาท
คุณนิรันดร์ ๕๐๐ บาท
คุณประกิจ ๕๐๐ บาท
คุณพิพัฒน์-คุณอรวรรณ ๕๐๐ บาท
คุณลิ้ม-คุณไก่ ๓๐๐ บาท
คุณธิดาพิงค์ ๒๐๐ บาท
คุณเน็ต ๒๐๐ บาท
คุณพรรณภา ๒๐๐ บาท
คุณพัชรินทร์-คุณวราภรณ์ ๒๐๐ บาท
คุณอำพัน ๒๐๐ บาท
คุณเศรณี ๑๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๔๔,๖๖๑ บาทขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

รายนามเจ้าภาพถวายเสบียง สำนักสงฆ์ฯ ป่าละอู เดือนเมษายน ๒๕๕๔
คุณครูศิวาลัยและคุณครูอัมพร
ถวายข้าวสาร ๑ กระสอบ
ถวายสิ่งของ ๑ กล่องใหญ่ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

เจ้าภาพที่นำอาหารมาเลี้ยงพระในงานวันวิสาขบูชา ๑๖-๑๗ พ.ค. ๕๔


๑. โรงเรียนปรียาโชติ เป็นเงิน ๑,๗๑๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๒. คุณสุธีวรณทัต และคณะ เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๓. คุณปกรณ์ เอื้อชลิตนุกูลและครอบครัว เป็นเงิน ๑,๐๙๘ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๔. คุณธีรชัย - ยุพร - จิตรลดา เอื้อชลิตนุกูล เป็นเงิน ๒,๓๖๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๕. คุณรัศมี ตรีเพชร เลี้ยงข้าวหมูแดง และข้าวเหนียวมะม่วง ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๖. คณะกองทุนเลี้ยง
ญาติโยมจากบ้านสายลม เป็นเงิน ๑๔๔,๐๐๐ บาท
ญาติโยมจากวัดท่าซุง เป็นเงิน ๓๙,๒๒๐ บาท
คงเหลือเงินถวายเข้าวัด ๑๗๔,๙๙๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๗.คุณธนภัทร จักษุดุลย์-คุณทัศนีย์ เรืองศรี เป็นเงิน ๑,๒๔๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง


สภากาชาดไทย จังหวัดอุทัยธานี ตั้งจุดรับบริจาคโลหิตจากพุทธบริษัทที่วัดท่าซุง
เดือนเมษายน มีผู้บริจาคโลหิตจํานวน ๙๐ ราย ได้โลหิตรวม ๓๖,๐๐๐ ซีซี
เดือนพฤษภาคม มีผู้บริจาคโลหิตจํานวน ๘๔ ราย ได้โลหิตรวม ๓๓,๖๐๐ ซีซี

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top