Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 17/7/11 at 18:21 [ QUOTE ]

ภาพ...งานพิธีหล่อพระพุทธบาท ที่ ศาลา 4 ไร่


ภาพ...พิธีหล่อพระพุทธบาท "พระนอนใหญ่" ที่ ศาลา ๔ ไร่


วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ )


ภาพเตรียมสถานที่หล่อ “พระพุทธบาท”

เวลา ๑๙.๓๐ น. พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ เป็นประธานในการหล่อพระพุทธบาท

ภาพ...งานพิธีหล่อ “ พระพุทธบาท”ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top