Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 28/7/11 at 15:01 [ QUOTE ]

ขอเชิญร่วมทำบุญ


ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอาคารเรียน
พระราชพรหมยานนุสรณ์ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราช"
ที่โรงเรียนไผ่สีสุก หมู่ที่ 5 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
ส่ง ธนาณัติ ปทจ.ปักธงชัย ในนาม นายเชิดศักดิ์ ค่อยจะโปะ หรือ
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขาปักธงชัย ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายเชิดศักดิ์ ค่อยจะโปะ
เลขที่บัญชี304-1-37294-0
หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0898470391 หรือโทรศัพท์ หมายเลข 044 441272
E-mail : paiseesuk@hotmail.com


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top