Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 29/7/11 at 10:39 [ QUOTE ]

ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ สิงหาคม 2554) "เว็บวัดท่าซุง"


รายงานข่าวสารวัดท่าซุง จาก.. หนังสือ "ธัมมวิโมกข์"

ฉบับ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๔


"จามร" และ " วิชชุดา " ผู้รวบรวม

วันที่ ๑ - ๒ - ๓ - ๔ - ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๓ รูป คือ พระละออง
พระชิดชนก
และ พระบุญชู เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิครึ่งกําลัง ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ ถนนพหลโยธิน ๘ กรุงเทพฯ

วันที่ ๑ ก.ค. ฉันภัตตาหารเช้า แล้วออกเดินทางไปบ้าน พล.อ.อ. อาทร โรจนวิภาต เพื่อรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางเข้าบ้านสายลม
ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดฯ ลงรับสังฆทานและสนทนาธรรมกับญาติโยมพุทธบริษัท
ขึ้นพักเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น.

วันที่ ๒ และ ๓ ก.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิครึ่งกำลัง เวลา ๑๒.๓๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
วันเสาร์ที่ ๒ ก.ค. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๑๖ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๗๒ คน
ฝึกท่องเที่ยว - คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๗๑ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้งหมด ๔๘๗ คน

วันอาทิตย์ที่ ๓ ก.ค. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๘๐ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๕๔ คน
ฝึกท่องเที่ยว - คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๓๐ คน
รวมผู้มาฝึกทั้งหมด ๔๑๐ คน
รวม ๒ วัน ๘๙๗ คน

วันที่ ๒ - ๓ - ๔ ก.ค. ช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดฯ รับสังฆทานถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ขึ้นพักฉันภัตตาหารเพล เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. ลงรับสังฆทานและสนทนาธรรมกับญาติโยมจนถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. จึงขึ้นพักผ่อน

ช่วงกลางคืน เวลา ๑๘.๔๕ น. ท่านพระครูปลัดฯ ลงรับสังฆทานก่อนที่จะร่วมกันเจริญพระกรรมฐานแบบสุกข
วิปัสสโก (ประมาณหนึ่งชั่วโมง)
เวลา ๑๙.๐๐ น. คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานและสมาทานพระกรรมฐานโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เสร็จจากการเจริญพระกรรมฐานแล้ว ดร. ปริญญา นุตาลัย กล่าวนำคำถวายสังฆทาน จากนั้น ท่านพระครูปลัดฯ รับสังฆทานและสนทนาธรรมเจริญศรัทธาอุบาสกอุบาสิกา
เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. ดร. ปริญญา นําสวด อิติปิโส ทํานองสรภัญญะ พระคาถาเงินล้าน และอุทิศส่วนกุศล ท่านพระครูปลัดฯ สวดให้พร เวลาประมาณ ๒๑.๓๐ น.

วันที่ ๕ ก.ค. เดินทางกลับวัดท่าซุง

วันที่ ๘ - ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๓ รูปคือ พระชัยวัฒน์ พระวิชิต และ คณะศิษยานุศิษย์ลูกหลาน พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เดินทางไปที่วิหารนํ้าน้อย อําเภอหาดใหญ่ เมืองสงขลาปีนี้ได้มีพิธีอัญเชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เวลา ๑๐.๐๐ น. ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้พร้อมกัน ณ วัดจันทาราม (ท่าซุง) ได้ตั้งขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาพระราชทานฯ ออกจากโรงเรียนพระสุธรรมยานฯ ถึงพระอุโบสถวัดจันทาราม(ท่าซุง) เจ้าหน้าที่อัญเชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทานฯ ตั้งหน้าโต๊ะหมู่บูชา ที่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี
เวลา ๑๐.๓๐ น. มีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานฯ พิธีกรได้นำอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล ประธานในพิธีได้กล่าวคำถวายเทียนจำนำพรรษา ถวายเสร็จแล้วหลังจากนั้นพระสงฆ์ให้พรเป็นอันจบพิธีงานพิธีทําบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันมรณภาพ
พระเดชพระคุณหลวงปู่ปาน (พระครูวิหารกิจจานุการ) วัดบางนมโค
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ท่านพระครูปลัดฯ พร้อมด้วยพระสงฆ์และศิษยานุศิษย์วัดท่าซุง ร่วมกันทำพิธีบวงสรวงที่มณฑปหลวงปู่ปาน หน้ามหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร


เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. เริ่มทำพิธี ท่านพระครูสมุห์พิชิต จุดธูปเทียน เทียนทํานํ้ามนต์ จากนั้นเปิดเทปบวงสรวงโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ จบแล้ว ท่านพระครูปลัดฯ นําญาติโยมกราบบูชาพระรัตนตรัย สวดอิติปิโส ตามด้วยพระคาถาเงินล้าน และกราบขอขมากรรมต่อ พระเดชพระคุณหลวงปู่ปาน จากนั้น ท่านพระครูปลัดฯ เดินประพรมนํ้าพระพุทธมนต์ให้กับญาติโยมที่มาร่วมในพิธี จบพิธีที่มณฑปหลวงปู่ปานเวลาประมาณ ๑๐.๔๐ น. ท่านพระครูปลัดฯ และพระสงฆ์วัดท่าซุงขึ้นอาสน์สงฆ์ที่ศาลา ๑๒ ไร่
ตัวแทนฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนสักการะบูชา พระเดชพระคุณหลวงปู่ปาน

ทายกกล่าวนำญาติโยมกราบบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล ๕ พระให้ศีลแล้ว ทายกนำกล่าวอาราธนาพระธรรม พระสงฆ์สวดมาติกา หลังจากนั้นทายกกล่าวนำญาติโยมทั้งหมดถวายภัตตาหารเพล เสร็จแล้วญาติโยมร่วมถวายปัจจัย จากนั้นพระสงฆ์กล่าวคําพิจารณาบังสุกุลตาย ๓ จบ เสร็จแล้วทายกกล่าวนำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร เป็นจบพิธีช่วงกลางวันวันอาสาฬหบูชา และ พิธีบวงสรวงดอกไม้ ณ อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช
วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุน ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุวัดท่าซุงที่สวนป่าไผ่
เวลา ๐๗.๐๐ น. ญาติโยมพุทธบริษัทร่วมกันทำบุญใส่บาตรที่ศาลา ๑๒ ไร่ ส่วนที่ศาลา ๔ ไร่ทางวัดจัดอาหารและเครื่องดื่มให้ญาติโยมที่มาทําบุญรับประทานฟรีตามอัธยาศัย จนกระทั่งถึงจบงานวันที่ ๑๗ ก.ค.

เวลาประมาณ ๐๗.๔๕ น. พระวัดท่าซุงเดินขึ้นอาสน์สงฆ์ โดยมี พระครูสมุห์พิชิต เป็นประธานสงฆ์ ตัวแทนฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทายกนำกราบพระ บูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล ๘ จากนั้นประธานสงฆ์ให้ศีล
พระสงฆ์สวดถวายพรพระ

จากนั้นญาติโยมช่วยกันประเคนภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จากนั้นทายกกล่าวอาราธนาธรรมขณะที่พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร เจ้าหน้าที่เปิดวีดิทัศน์พระธรรมเทศนาเรื่อง "วันอาสาฬหบูชา" โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ความยาว ๓๐ นาที จบแล้วอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร


เวลา ๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงลงสังฆกรรมในพระอุโบสถ อธิษฐานเข้าพรรษา ก่อนทำพิธีอธิษฐานได้เปิดเทปโอวาทของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ อบรมเรื่องการเข้าพรรษาและการอธิษฐาน จบแล้วจึงทำพิธีอธิษฐานเข้าพรรษา

ปีนี้มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ในวัดทั้งหมด....รูป จำพรรษาอยู่ที่เยอรมัน ๙ รูป (เดิม ๔ รูป และเดินทางไปสมทบเมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. อีก ๕ รูป) มีอุบาสกอุบาสิกาอยู่ถือศีลจำพรรษาที่วัดประมาณ....คน โดย ท่านพระครูปลัดฯ เปิดโรงทานเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มญาติโยมตลอดพรรษา อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติส่วนองค์ทุกปีเช่นเคย

เวลา ๑๗.๐๐ น. ญาติโยมเริ่มเดินทางไปรอเริ่มพิธีบวงสรวงดอกไม้ ที่อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช
เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. ท่านพระครูปลัดฯ ทำพิธีบวงสรวงดอกไม้ที่หน้าอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช เสร็จแล้ว คณะนักเรียน ร.ร. พระสุธรรมยานเถระวิทยา รำถวายมือ
จบการแสดงแต่ละชุด ท่านพระครูปลัดฯ มอบรางวัลให้กับเด็กนักเรียนผู้แสดงทุกชุด

เวลาประมาณ ๑๘.๓๐ น. ท่านพระครูปลัดฯ กล่าวนำพุทธบริษัททั้งหมดและคณะครูนักเรียน ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา ทำพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา เริ่มด้วยการสวดอิติปิโส ทำนองสรภัญญะ พระคาถาเงินล้าน จากนั้นกราบขอขมาพระรัตนตรัย
จากนั้น ท่านพระครูปลัดฯ และพระสงฆ์วัดท่าซุง อุบาสก อุบาสิกา เดินทักษิณาวัตรรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ พร้อมสวด อิติปิโส เมื่อเดินเวียนครบ ๓ รอบกันทั่วแล้ว ท่านพระครูปลัดฯ กล่าวนําอุทิศส่วนกุศล จากนั้นญาติโยมร่วมกันถวายปัจจัยใส่ย่ามพระที่หน้าพระอุโบสถจากนั้นเวลาประมาณ ๑๙.๓๐ ท่านพระครูปลัดฯ ได้เป็นประธานในการหล่อพระพุทธบาท ที่ศาลา ๔ ไร่ มีญาติโยมมาร่วมทำบุญหล่อพระพุทธบาทเป็นจำนวนมาก เดิมได้จัดพิธีเตรียมไว้ที่บริเวณปะรำพิธีด้านหน้าปราสาททองคำ แต่เนื่องจากเมฆฝนทำท่าจะมา ท่านจึงได้สั่งให้ย้ายมาทำพิธีในศาลา ๔ ไร่ ซึ่งการจัดพิธีมีความสะดวกและราบรื่นตลอดพิธี


พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป ขึ้นอาสน์สงฆ์ด้านข้างพระประธาน ท่านพระครูปลัดฯ ท่านพระครูสมุห์พิชิต และหลวงพี่ชัยวัฒน์ ร่วมพิธีหล่อทองคำที่ญาติโยมได้นำมาถวายกันมากมาย

งานพิธีทำบุญเข้าพรรษา และ พิธีทำบุญฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุน ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ที่สวนป่าไผ่ ที่ศาลา ๔ ไร่ มีเจ้าภาพอาหารร่วมจัดร้านโรงทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ที่มาร่วมทำบุญ มีอาหารให้รับประทานตั้งแต่แสงอาทิตย์ยังไม่จับขอบฟ้า ส่วนที่หน้าประตูศาลา ๑๒ ไร่ มีขนมปังอบหลากหลายชนิดราคาย่อมเยาว์ จำหน่ายผลิตโดยโรงขนมปังวัดท่าซุง ใต้อาคารในศาลา ๑๒ ไร่ หน่วยบริการ ดอกไม้ อาหาร และน้ำจากเจ้าหน้าที่วัดจัดเตรียมใส่ถาดไว้จำหน่ายให้ญาติโยมที่ต้องการใส่บาตร ถวายอาหารพระ

เวลาประมาณ ๐๗.๑๕ น. ท่านพระครูปลัดฯ และ พระสังฆรักษ์สุรจิต นั่งรับสังฆทานที่เวทีหน้าพระประธาน ณ ศาลา ๑๒ ไร่ ญาติโยมยืนเรียงแถวยาวเข้าถวายสังฆทาน ผาติกรรมผ้าไตร ผ้าอาบนํ้าฝนกันแต่เช้า

ระหว่างรอเวลา ท่านพระครูปลัดฯ เมตตาสนทนาธรรมกับ ดร. ปริญญา นุตาลัย ให้ความรู้เจริญศรัทธาแก่ญาติโยมที่มาทําบุญกันทั่วหน้า
เวลา ๐๘.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง โดยมีพระที่เป็นหัวหน้าขึ้นอาสน์สงฆ์ ตัวแทนฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ดร. ปริญญา ทายกนำกราบพระ บูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา จากนั้นร่วมกันกล่าวถวายภัตตาหาร

เมื่อญาติโยมช่วยกันประเคนอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เสร็จแล้ว ทายกอาราธนาธรรม ขณะที่พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหาร คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดีทัศน์พระธรรมเทศนาเรื่องการทำบุญเข้าพรรษา โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน จบแล้วอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร จบพิธีที่ศาลา ๑๒ ไร่ แล้วแยกย้ายกันเดินทางไปอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช


เวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านพระครูปลัดฯ ทำพิธีบวงสรวงที่หน้าอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช, ทำพิธีบวงสรวงที่อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ, ทำพิธีบวงสรวงที่อนุสาวรีย์พระยาโกษาเหล็ก
เสร็จพิธีแล้ว ท่านพระครูปลัดฯ เข้าประจําที่นั่งในศาลาพระนอน รับสังฆทานจากพุทธบริษัทที่ต่อแถวกันยาวเหยียดรอเข้าถวายสังฆทานมีครบทั้งชุดใหญ่และชุดเล็กเนื่องในงาน ทำบุญวันเข้าพรรษาและทำบุญฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเป็นอย่างสูง


คณะนักเรียน ร.ร. พระสุธรรมยานเถระวิทยารำถวายมืออ่อนช้อยสวยงาม อยู่บนหอดนตรีข้างอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช


เมื่อได้เวลาเหล่าลูกหลานนักรบของพระเจ้าพรหมมหาราชทั้งหลายเคลื่อนขบวน เมื่อวงโยธวาทิตนักเรียน ร.ร. พระสุธรรมยานฯ เริ่มบรรเลงเพลง "ต้นตระกูลไทย" ขบวนก็เริ่มเคลื่อน

นําขบวนด้วยเครื่องสักการะบูชา และเสลี่ยงสีแดงปิดทองอัญเชิญภาพถ่ายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ประดับดอกไม้ พร้อมธงชาติไทยและธงธรรมจักร ตามด้วยขบวนลูกหลานผู้สืบสายเลือดนักรบผู้กล้าของพระเจ้าพรหมมหาราช ซึ่งมีทั้งนักรบและนางฟ้าคนงามทั้งหลาย


ลูกหลานอดีตนักรบของพระเจ้าพรหมมหาราชยังนิยมใส่สีแดง เพื่อระลึกถึงคราวชนะศึกเชียงแสนในคราวนั้น บางท่านก็แต่งกายสีชมพูยํ้าว่าสงครามเลิกแล้ว ชนะแล้ว จิตใจที่รวมเป็นหนึ่งฮึกเหิมยินดีในมือถือดอกไม้ธูปเทียนโห่ร้องเพลง "ต้นตระกูลไทย" "สยามานุสติ" "รักเมืองไทย" เวียนทักษิณาวัตรรอบอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราชและพระจุฬามณี


เมื่อขบวนเดินผ่านหน้าศาลาพระนอน มี พระสงฆ์ ๒ รูป ประพรมนํ้าพระพุทธมนต์ พระสงฆ์สวดชยันโต
ระหว่างที่เดินเวียนเทียน ญาติโยมส่วนหนึ่งก็ยังคงทำบุญถวายสังฆทานกับ ท่านพระครูปลัดฯ ในศาลาพระนอนเมื่อขบวนแห่ครบ ๓ รอบแล้วก็นำธูปเทียนดอกไม้บูชาไปวางที่โต๊ะพิธีด้านข้างอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ด้านในศาลาพระนอน ฉันเสร็จแล้วให้พร
เวลา ๑๒.๐๐ น. วงโยทวาธิตบรรเลงเพลง สรรเสริญพระบารมี ปิดงาน

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
พิธีสักการะและขอขมาสถานที่สำคัญในวัดท่าซุง เนื่องในวันเข้าพรรษาทั้งหมด ๑๘ แห่ง
เวลาประมาณ ๐๗.๔๐ น.ท่านพระครูปลัดฯ เดินทางถึงหน้าพระอุโบสถ พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง ทยอยเดินเข้าสู่พระอุโบสถ ญาติโยมพุทธบริษัทนั่งรอด้วยความเรียบร้อยอยู่โดยรอบ

ท่านพระครูปลัดฯ เมตตาพูดคุยให้ความรู้แก่ญาติโยมถึงเหตุที่ต้องขอขมาว่า
"...หลวงพ่อเคยถามว่าไปกราบพระผู้ใหญ่มาแล้วหรือยัง ...ตอบไปด้วยความอาจหาญว่าเข้าไปกราบพระผู้ใหญ่ในจังหวัดมาเรียบร้อยหมดแล้วครับ (...ฮา...) หลวงพ่อท่านติงว่าพระผู้ใหญ่ที่มีความสําคัญในวัดเรายังไม่ได้กราบเลย...พระทุกส่วนที่อยู่ในวัดหลวงพ่อท่านเป็นผู้สร้างเกือบหมด ถือว่าท่านมีความสําคัญ...เราผู้มาอาศัยจึงต้องระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์และท่านผู้มีพระคุณที่มีความสําคัญทั้งหลาย ที่ได้สร้างวัดนี้ให้ได้อาศัยหลบแดดหลบฝน...เราอาจจะประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินไปไม่เป็นผลดีต่อเราเลย องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักคุณคน คุณของผู้มีคุณ รู้กตัญญูกตเวที ที่จัดขอขมาเพราะเราอาจล่วงเกินเดินผ่านไปผ่านมา..."

เวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มพิธีสักการะและขอขมาสถานที่สำคัญในวัดท่าซุง
เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๔ ทั้งหมด ๑๘ แห่ง ๑๑ จุด
เริ่มจุดแรกที่พระประธานในพระอุโบสถ พระประธานในมณฑปจตุรมุข ซึ่งเดิมเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มณฑปหลวงปู่สีวลี และมณฑปหลวงปู่ขนมจีน
จากนั้นย้ายไปที่หลวงพ่อ ๕ พระองค์ ซึ่งตอนนี้อยู่ที่ศาลาพระพินิจอักษร
แล้วจึงไปกราบพระประธานในศาลา ๑๒ ไร่ ต่อไปที่พระยืน ๓๐ ศอก หรือ หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา และเจดีย์พุดตาน
จากนั้นมาที่มณฑปสมเด็จองค์ปฐม
แล้วไปต่อที่พระยืน ๘ ศอก และมณฑปพระศรีอาริยเมตรัย
จากนั้นจึงเคลื่อนขบวนไปที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร ที่หน้าพระพุทธชินราช พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระศพพระเดช
พระคุณหลวงพ่อ
แล้วเคลื่อนต่อไปที่พระจุฬามณี ต่อไปที่มณฑปแก้วพระองค์ที่ ๑๐ - ๑๑ และจบลงที่มณฑปท่านท้าวมหาราชทั้งสี่
เสร็จพิธีประมาณเวลา ๑๐.๐๐ น.

โมทนา

๑. คุณสุธี สุวรรณทัต และคณะ ถวายขนมเลี้ยงพระวันที่ ๑๕-๑๖ กค. ๕๔ รวมเป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๒. คุณทัศนีย์ เรืองศรี และคณะ ถวายขนมเลี้ยงพระวันที่ ๑๕-๑๖ กค. ๕๔ รวมเป็นเงิน ๙๙๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๓. คุณธีรชัย-ยุพา-จิตรลดา เอื้อชลิตนุกูล ร่วมถวายอาหารพระ ๑๕-๑๖ กค. ๕๔ รวมเป็นเงิน ๕,๙๔๐ บาท
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๔. คุณปกรณ์ เอื้อชลิตนุกูล และครอบครัว ร่วมถวายอาหารพระ ๑๕-๑๖ กค. ๕๔ รวมเป็นเงิน ๑,๔๐๐ บาท
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๕. คุณไพฑูรย์-ณิชนันทน์ และคณะ ร่วมถวายอาหารพระ ๑๕-๑๖ กค. ๕๔ รวมเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๖. คณะกองทุนเลี้ยงพระวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ญาติโยมจากบ้านสายลม ร่วมเลี้ยงพระรวมเป็นเงิน ๑๔๐,๗๕๐ บาท ญาติโยมจากวัดท่าซุง ร่วมเลี้ยงพระรวมเป็นเงิน ๕๘,๒๒๐ บาท คงเหลือเงินถวายเข้าวัดเป็นเงิน ๑๙๐,๓๙๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๗. คุณณชญาดา ชูชัยศรี Mr.Shake Coffee Addiceted ถวายค่าทำระบบนํ้าปะปาศูนย์สงเคราะห์ฯ (อ.อมก๋อย จ. เชียงใหม่) เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซื้อเครื่องกรองนํ้า ๓ ชุด เป็นเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท ซื้อเครื่องซักผ้าอีเล็คโทลักซ์ ๑ เครื่อง ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๘. ทันตแพทย์หญิงลัดดา จารุวัตร์ ถวายเข้าศูนย์สงเคราะห์ฯ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท และทุนการศึกษาของโรงเรียนพระสุธรรมยานฯ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๙. คุณกิจจา กาญจนบรรณ ถวายเครื่องฉีดแรงดันนํ้า เป็นเงินประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนา
เป็นอย่างสูง

๑๐. คุณอุษา นาควิวัฒน์ ทำบุญปรับปรุงระบบเสียงห้องญาณ ๘ ที่บ้านสายลม เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๑๑. คณะกองทุน (สร้างฝาย) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๒. คุณนวริชญ์ เหลืองวิพัฒน์-นงลักษณ์ โกวัฒนะ (สร้างฝาย) เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนา
เป็นอย่างสูง

๑๓. คุณสุขา อ่อนจิตต์ (สร้างฝาย) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๔. คุณวิโรจน์รัตน์ ปิติธนานพ (สร้างฝาย) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๕. คุณมนภาส-วทิตา-จิรกฤต ชูชัยศรี (สร้างฝาย) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๖. คุณรมิดา ปิติธนานพ (สร้างฝาย) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๗. เฮียกวง เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๘. คุณหญิงดาว บ้านสายลม เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

รายนามเจ้าภาพ ถวายข้าวสาร สำนักสงฆ์ฯ ป่าละอู เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔
คุณครูศิวาลัยและคุณครูอัมพร๑ กระสอบ
คณะลูกหลานบ้านสายลม ๑ กระสอบ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๐๐ บาท ขอโมทนาเป็นอย่างสูง

รายนามเจ้าภาพ ถวายเงินค่าแก๊สหุงต้มและอื่น ๆ สำนักสงฆ์ฯ ป่าละอู เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔
คุณชูเดชและลูกหลานบ้านสายลม ๒,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท ขอโมทนาเป็นอย่างสูง

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top