Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 30/9/11 at 21:07 [ QUOTE ]

งานพิธีต้อนรับ "เจ้าอาวาสวัดท่าซุง" ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ 5 ธ.ค. 54


♠ ภาพข่าว/สไลน์ภาพ...งานพิธีต้อนรับ "เจ้าอาวาสวัดท่าซุง" ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์และแต่งตั้งพระฐานานุกรม
♠ ภาพข่าว...ก่อนงานพิธีต้อนรับ "เจ้าอาวาสวัดท่าซุง" ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ ณ.วันที่ 7 ธันวาคม 2554
♠ ภาพข่าว...การเตรียมงานพิธีต้อนรับ "เจ้าอาวาสวัดท่าซุง" ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์(2)
♠ ภาพข่าว...การเตรียมงานพิธีต้อนรับ "เจ้าอาวาสวัดท่าซุง" ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์
♠ กำหนดขั้นตอนงานพิธีต้อนรับ"เจ้าอาวาสวัดท่าซุง" ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์
♠ ข่าว...เสนอเลื่อนสมณศักดิ์พระราชาคณะ 90 รูป ตั้ง เจ้าอาวาสวัดท่าซุง เป็น "พระภาวนากิจวิมล
♠ คลิปวีดีโอ...งานพิธีต้อนรับพระราชทานสมณศักดิ์ ณ. อุโบสถวัดท่าซุงคลิปวีดีโอ...งานพิธีต้อนรับพระราชทานสมณศักดิ์ ณ. อุโบสถวัดท่าซุง
ประชุมเตรียมงานพิธีต้อนรับ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ ตอน ๑
ประชุมเตรียมงานพิธีต้อนรับ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ ตอน ๒
เตรียมสถานที่ จัดงานรับสมณศักดิ์
เตรียมงานพิธีต้อนรับ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ (2)
ก่อนงานพิธีต้อนรับพระราชทานสมณศักดิ์ ณ. 7 ธันวาคม 2554
บรรยากาศก่อนที่จะแห่ จากศาลาเก่า ไปพระอุโบสถ
ตั้งขบวนแห่ ต้อนรับ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์
พิธีต้อนรับ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ และแต่งตั้งพระฐานานุกรม ณ.พระอุโบสถ

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 23/11/11 at 09:37 [ QUOTE ]เสนอเลื่อนสมณศักดิ์พระราชาคณะ 90 รูป

ตั้ง เจ้าอาวาสวัดท่าซุง เป็น "พระภาวนากิจวิมล"


.....มส.เสนอตั้ง-เลื่อนสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ 90 รูป แบ่งเป็นฝ่ายมหานิกาย 68 รูป ธรรมยุต 22 รูป เผย"พระพรหมโมลี" ได้รับสถาปนาเป็น "สมเด็จพระพุทธชินวงศ์" เลื่อนพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ 2 รูป พระราชาคณะชั้นธรรม 7 รูป พระราชาคณะชั้นเทพ 16 รูป พระราชาคณะชั้นราช 22 รูป และพระราชาคณะชั้นสามัญ 42 รูป

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาเถรสมาคม ได้พิจารณารายชื่อพระเถรานุเถระ ที่จะเข้ารับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ประจำปี 2554 จำนวน 90 รูป เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 แบ่งเป็นมหานิกาย 68 รูป ฝ่ายธรรมยุต 22 รูป เป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ 1 รูป พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ 2 รูป พระราชาคณะชั้นธรรม 7 รูป พระราชาคณะชั้นเทพ 16 รูป พระราชาคณะชั้นราช 22 รูป พระราชาคณะชั้นสามัญ 42 รูป

••• คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย จำนวน 68 รูป มีดังนี้

สมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ 1 รูป คือ
1.พระพรหมโมลี วัดพิชยญาติการาม เป็น สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

รองสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นหิรัญบัฏ 2 รูป คือ
1.พระธรรมปัญญาภรณ์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็น พระพรหมโมลี
2.พระธรรมสิทธินายก วัดสระเกศ เป็นพระพรหมสิทธิ

พระราชาคณะชั้นธรรม 6 รูป คือ
1.พระเทพปริยัติ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร เป็น พระธรรมภาณพิลาศ
2.พระเทพสิทธิเมธี วัดจันทาราม เป็น พระธรรมสิทธินายก
3.พระเทพภาวนาวิกรม วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็น พระธรรมภาวนาวิกรม วิ.
4.พระเทพวิสุทธาภรณ์ วัดมหาธาตุ จ.ราชบุรี เป็น พระธรรมปัญญาภรณ์
5.พระเทพวีราภรณ์ วัดโคกสมานคุณ จ.สงขลา เป็น พระธรรมวงศาจารย์
6.พระเทพปัญญาเมธี วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เป็น พระธรรมปริยัติมุนี

พระราชาคณะชั้นเทพ 12 รูป คือ
1.พระราชภาวนาวิสุทธิ์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เป็น พระเทพญาณมหามุนี วิ.
2.พระราชวิริยาลังการ วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็น พระเทพวรเวที
3.พระราชเมธี วัดราชนัดดาราม เป็น พระเทพวิสุทธิเวที
4.พระราชรัตนาภรณ์ วัดอินทรวิหาร เป็น พระเทพวิสุทธาภรณ์
5.พระราชเขมากร วัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่ เป็น พระเทพปริยัติ
6.พระราชชัยมุนี วัดชัยสามหมอ จ.ชัยภูมิ เป็น พระเทพมงคลเมธี
7.พระราชสิทธิเวที วัดเจษฎาราม จ.สมุทรสาคร เป็น พระเทพสาครมุนี
8.พระราชปัญญาสุธี วัดประชุมโยธี จ.พังงา เป็น พระเทพปัญญาโมลี
9.พระราชปรีชามุนี วัดกลาง จ.กาฬสินธุ์ เป็น พระเทพปัญญาเมธี
10.พระราชญาณวิสิฐ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี เป็น พระเทพญาณมงคล วิ.
11.พระราชรัตนโสภณ วัดบุณยประดิษฐ์ เป็น พระเทพเมธี
12.พระราชพุทธิวิเทศ วัดพุทธาราม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็น พระเทพพุทธิมงคล

พระราชาคณะชั้นราช 15 รูป คือ
1.พระโสภณปริยัตยาทร วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง เป็น พระราชวรากร
2.พระวีรธรรมมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็น พระราชเมธี
3.พระบวรปริยัติวิธาน วัดพืชโสภาราม จ.อุบลราชธานี เป็น พระราชปริยัตยากร
4.พระพิมลศีลาจาร วัดประสิทธิเวช จ.นครนายก เป็น พระราชสิทธิวราจารย์
5.พระพิพัฒน์ปริยัติกิจ วัดสุทธิวารี จ.จันทบุรี เป็น พระราชวิมลมุนี
6.พระเมธีปริยัตโยดม วัดสร้อยทอง เป็น พระราชปัญญาสุธี
7.พระปริยัติธีรคุณ วัดยานนาวา เป็น พระราชพรหมาภรณ์
8.พระสิงหวิชัย วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่ เป็น พระราชสิงหวรมุนี
9.พระศรีสุทธิเวที วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา เป็น พระราชปริยัติ
10.พระรัตนเมธี วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เป็น พระราชรัตนาภรณ์
11.พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ วัดไร่ขิง จ.นคร ปฐม เป็น พระราชวิริยาลังการ
12.พระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธาน วัดเสมียนนารี เป็น พระราชศาสนกิจโสภณ
13.พระญาณไตรโลก วัด กษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น พระราชธานินทราจารย์
14.พระสุนทรพุทธิธาดา วัดนันทวิชัย จ.หนองบัวลำภู เป็น พระราชปรีชามุนี
15.พระโสภณปริยัติเวที วัดชนะสงคราม เป็น พระราช วิสุทธิเวที

พระราชาคณะชั้นสามัญ 32 รูป คือ
1.พระครูศรีปัญญาภรณ์ วัดประสิทธิชัย จ.ตรัง เป็น พระประสิทธิโสภณ
2.พระครูศรีวัฒนเมธี วัดอัมพวัน จ.ยโสธร เป็น พระอุดมปัญญาภรณ์
3.พระครูสุนทรคณารักษ์ วัดภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น พระญาณไตรโลก
4.พระครูปริยัติธรรมประยุต วัดพรหมสุรินทร์ จ.สุรินทร์ เป็น พระโสภณปริยัตยาภรณ์
5.พระครูวชิรพุทธานุกูล วัดท่าหลวง จ.พิจิตร เป็น พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์
6.พระครูพิทักษ์ชโลสานเขต วัดหนองสะไน จ.สกลนคร เป็น พระสุนทรพุทธิธาดา
7.พระครูถาวรบุญรัต วัดเสาธงทอง จ.นครศรีธรรมราช เป็น พระสิริวงศาจารย์
8.พระครูพิพัฒน์รัตนวงศ์ วัดพระแก้ว จ.เชียงราย เป็น พระรัตนมุนี
9.พระครูสิริปัญญากร วัดเหนือ จ.ร้อยเอ็ด เป็น พระมงคลวุฒิสาร
10.พระครูพิบูลโพธาภิรัต วัดใหม่กรงทอง จ.ปราจีนบุรี เป็นพระพิศาลศึกษากร
11.พระมหาขวัญ ป.ธ.9 วัดอรุณราชวราราม เป็น พระศรีวิสุทธิเวที
12.พระมหาสุวิทย์ ป.ธ.9 วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม เป็น พระศรีวิสุทธิวงศ์
13.พระมหาชลอ ป.ธ.9 วัดจองคำ จ.ลำปาง เป็น พระปิฎกโมลี
14.พระมหาบุญทวี ป.ธ.7 วัดสระเกศ เป็น พระศรีคุณาภรณ์
15.พระครูประสิทธิวุฒิคุณ วัดป่าเลไลยก์ จ.สุพรรณบุรี เป็น พระสิริสุพรรณาภรณ์
16.พระครูสุตกิจบริหาร วัดสามพระยา เป็น พระสุวรรณเมธาภรณ์
17.พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ วัดสระเกศ เป็น พระวิมลรัตนาภรณ์
18.พระครูสุวัฒนประสิทธิ วัดสุทัศนเทพวาราม เป็น พระญาณโพธิ
19.พระครูพิทักษ์วรานุรักษ์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นพระมหาศาสนมุนี
20.พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ (ประสาร) วัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็น พระเมธีธรรมาจารย์

21.พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ (อนันต์) วัดจันทาราม จ.อุทัยธานี เป็น พระภาวนากิจวิมล
22.พระครูปราโมทย์ประชานุกูล วัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่ เป็น พระประชานาถมุนี
23.พระครูบวรคุณาธาร วัดหนองจอก เป็น พระมงคลญาณคุณ
24.พระครูวิบูลย์นนทกิจ วัดลาดปลาดุก จ.นนทบุรี เป็น พระพิมลศีลาจาร
25.พระครูวิบูลธรรมานุกิจ วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ เป็นพระโสภณพัฒนากร
26.พระครูโสภณพัฒนานุสิฐ วัดสะพาน เป็น พระพิศาลธรรมานุสิฐ
27.พระครูไพศาลประชาทร วัดสุทธาราม เป็น พระพิศาลประชานาถ
28.พระมหาชลทิศ ป.ธ.9 วัดไทยพุทธาราม ออสเตรเลีย เป็น พระศรีพุทธิวิเทศ
29.พระครูมงคลธรรมวิเทศ วัดมงคลเทพมุนี สหรัฐอเมริกา เป็น พระวิเทศธรรมมงคล
30.พระครูปัญญาสุธรรมวิเทศ วัดพุทธวิหาร สหราชอาณาจักร เป็น พระปัญญาพุทธิวิเทศ
31.พระครูโสภณสุตนิเทศ วัดพุทธาราม เยอรมนี เป็น พระโสภณพุทธิวิเทศ
32.พระอธิการหลวงจอม วัดป่าเซต์ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็น พระปัญญารังษี

••• คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต จำนวน 22 รูป มีดังนี้

พระราชาคณะชั้นธรรม 1 รูป คือ
1.พระเทพสารสุธี วัดจันทาราม จ.จันท บุรี เป็น พระธรรมเมธี

พระราชาคณะชั้นเทพ 4 รูป คือ
1.พระราชธรรมกวี (ธ) วัดบวรมงคล เป็น พระเทพมงคลญาณ
2.พระราชวิสุทธินายก วัดเทพนิมิตร จ.ฉะเชิงเทรา เป็น พระเทพวิสุทธินายก
3.พระราชพุทธิมุนี วัดศรีจันทร์ จ.ขอน แก่น เป็น พระเทพพุทธิมุนี
4.พระราชสุวรรณเมธี วัดเทพศิรินทราวาส เป็น พระเทพสารสุธี

พระราชาคณะชั้นราช 7 รูป คือ
1.พระบวรสุทธิวงศ์ วัดบวรนิเวศ เป็น พระราชพุทธิมุนี
2.พระญาณวิเศษ วัดหลวง สุมังคลาราม จ.ศรีสะเกษ เป็น พระราชญาณโสภณ วิ.
3.พระศาสนดิลก วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร เป็น พระราชวิสุทธินายก
4.พระพุทธิสารโสภณ วัดล้านนาญาณสังวราราม จ.เชียงใหม่ เป็น พระราชวินัยโสภณ
5.พระวิบูลสีลาภรณ์ วัดนรนาถสุนทริการาม เป็น พระราชสารเมธี
6.พระอุดมสารโสภณ วัด โบสถ์ จ.ปทุมธานี เป็น พระราชวรเมธาจารย์
7.พระเมธาวินัยรส วัดพระศรีมหาธาตุ เป็น พระราชธีรสารมุนี

พระราชาคณะชั้นสามัญ 10 รูป คือ
1.พระครูธีรธรรมคุณ วัดพิศาลรัญญาวาส จ.หนองบัวลำภู เป็น พระศาสนดิลก
2.พระครูพุทธวีรากร วัดยะลาธรรมาราม จ.ยะลา เป็น พระโพธาภิรามมุนี
3.พระครูวิวิตสมาจาร วัดสหธรรมิการาม จ.เพชรบุรี เป็น พระพินิตสมณการ วิ.
4.พระครูถาวรธรรมโกวิท วัดพระแท่นศิลาอาสน์ จ.อุตรดิตถ์ เป็น พระวินัยสาทร
5.พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ (ภูษิต) วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน จ.กาญจนบุรี เป็น พระวิสุทธิสารเถร วิ.
6.พระครูอาทรธรรมเมธี วัดบุรณศิริมาตยาราม เป็น พระปริยัติธรรมเมธี
7.พระครูปลัดสัมพิพัฒนวราจารย์ (สมคิด) วัดราชบพิธฯ เป็น พระอุดมธีรคุณ
8.พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์(สุเทพ) วัดราชประดิษฐ์ เป็น พระเมธาวินัยรส
9.พระครูวิบูลธรรมธัช วัดราชบพิธฯ เป็น พระสิริวัฒโนดม
10.พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ (พนมศักดิ์) วัดป่าธรรมชาติ จ.ชลบุรี เป็น พระโพธินันทมุนี

อนึ่ง พระเถรานุเถระทั้ง 90 รูป จะเข้ารับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องใน โอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค. 2554


(ที่มา นสพ.ข่าวสด ฉบับประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554)

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 1/12/11 at 13:13 [ QUOTE ]กำหนดงานพิธีต้อนรับเนื่องในโอกาสที่

พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ (อนันต์) เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง)

ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น "พระภาวนากิจวิมล สย. วิ"วันพุธที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ พระอุโบสถ วัดจันทาราม (ท่าซุง)

เวลา ๑๖.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เดินทางถึงฝั่งโบสถ์เก่า (ข้างตึกรับแขก) เข้านมัสการพระประธาน ภายในวิหารหลวงพ่อใหญ่ และพระอุโบสถหลังเก่า

- จากนั้นได้นั่งบนเสลี่ยงเข้าร่วมขบวนแห่พัดยศสมณศักดิ์พระราชทาน นำโดยวงโยธวาทิต นักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา ขบวนแถวเดินจากหน้าศาลาเก่า มายังฝั่งพระอุโบสถใหม่ (ด้านศาลานวราช) และเดินเวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ

- ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เดินเข้าไปภายในอุโบสถ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายสักการะแด่พระเถรานุเถระ อันมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นต้น

- พิธีกรฝ่ายฆราวาส อ่านประกาศโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์แด่ พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ (อนันต์ พทฺธญาโณ) เป็น พระภาวนากิจวิมล สย. วิ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

- ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล กล่าวสัมโมทนียกถา และตั้ง "พระฐานานุกรม" จำนวน ๓ รูป คือ พระปลัด, พระสมุห์ และ พระใบฎีกา

- พระภิกษุจำนวน ๓ รูป ที่ได้รับแต่งตั้ง เข้ารับพัดยศและตราตั้ง จากท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล พระเถรานุเถระเจริญชัยมงคลกถา

- ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ถวายเครื่องไทยทาน แด่พระเถรานุเถระ เสร็จแล้วพระเถรานุเถระให้พร (ยะถา สัพพี) และเดินทางกลับ

- จากนั้นคณะศิษย์เข้าไปถวายเครื่องมุทิตาสักการะ แด่ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ภายในอุโบสถ เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. เป็นอันเสร็จพิธี

หมายเหตุ จึงขอเชิญคณะศิษย์ร่วมแสดงมุทิตาจิตโดยพร้อมเพรียงกัน ข้าราชการแต่งชุดปกติขาว ฆราวาส (ชาย - หญิง) แต่งกายสุภาพ (* ถ้าประสงค์เข้าร่วมขบวนแห่ กรุณามาก่อนเวลา ๓๐ นาที บริเวณฝั่งโบสถ์เก่า)

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 4/12/11 at 13:56 [ QUOTE ]ภาพ...การประชุมเตรียมจัดงานพิธีวันที่ 2 ธ.ค. 54 พระสงฆ์วัดท่าซุงจัดประชุมเตรียมงานพิธีต้อนรับ เนื่องในโอกาสที่เจ้าอาวาสวัดท่าซุง ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น "พระภาวนากิจวิมล" ได้ประชุมหารือร่วมกับ ผู้อำนายการสำนักงานพุทธศาสนา จังหวัดอุทัยธานี จะจัดงานในวันที่ 7 ธ.ค. 54
ภาพ...เตรียมสถานที่บริเวณรอบพระอุโบสถ และฝั่งโบสถ์เก่า◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 6/12/11 at 15:23 [ QUOTE ]ภาพ...เตรียมงานพิธีต้อนรับ "เจ้าอาวาสวัดท่าซุง" (2)


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 7/12/11 at 13:57 [ QUOTE ]ภาพ...ก่อนงานพิธีต้อนรับพระราชทานสมณศักดิ์ ณ. 7 ธันวาคม 2554
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 8/12/11 at 04:38 [ QUOTE ]ภาพ...งานพิธีต้อนรับพระราชทานสมณศักดิ์ ณ. อุโบสถวัดท่าซุงภาพสไลน์...งานพิธี ต้อนรับ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ และแต่งตั้งพระฐานานุกรม ณ.พระอุโบสถ
ก่อนที่จะตั้งขบวน

ขบวนแห่

แต่งตั้งฐานานุกรม

คณะศิษย์ร่วมแสดงมุทิตาจิต


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top