Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 29/11/11 at 20:04 [ QUOTE ]

ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ ธันวาคม 2554) "ทีมงานเว็บวัดท่าซุง"


รายงานข่าวสารวัดท่าซุง จาก. หนังสือ "ธัมมวิโมกข์"

ฉบับ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๔


"จามร" และ " วิชชุดา " ผู้รวบรวม
ผู้ถ่ายภาพ นาย พสิษฐ์ หีบพร


วันทำบุญที่ระลึกวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ บ้านสายลม ถนนพหลโยธิน ๘


เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) ทำพิธีบวงสรวง เสร็จแล้ว
ประพรมนํ้าพระพุทธมนต์ให้อุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมในพิธี จากนั้นนำขอขมาพระรัตนตรัย ครูบาอาจารย์บ้านสายลม มี
พระเดชพระคุณหลวงพ่อ เป็นที่สุด แล้วจึงเริ่มรับสังฆทาน

วันนี้ของทุกปีจะมีผู้คนมากมายหลั่งไหลมาที่บ้านสายลมจนสถานที่คับแคบแออัด เพื่ออํานวยความสะดวกสร้างความสบายใจให้กับทุกท่านที่มาทําบุญสร้างกุศล จึงมีการจัดระเบียบการเข้าถวายสังฆทานให้เป็นระบบด้วยความร่วมมือเป็นอันดีของทุกฝ่าย เพราะมีความเคารพศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อและท่านเจ้าอาวาสเป็นที่ตั้ง ญาติโยมทยอยกันเข้าถวายสังฆทานเป็นกลุ่ม


ด้านนอก เจ้าหน้าที่จัดเส้นทางเข้าออกเดินทางเดียว ให้ญาติโยมผู้มีศรัทธาเดินแถวทยอยเข้าถวายสังฆทานเป็นกลุ่ม


เจ้าภาพที่นำอาหารมาเลี้ยงในงานทำบุญที่ระลึกวันคล้ายวันเกิดของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ มีมากหลายรายการ เช่น หอยทอด โดนัท ขนมจีน ทอดมัน ข้าวเกรียบปากหม้อ ลอดช่อง

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงกับทุกท่านที่ออกร้าน เลี้ยงอาหารผู้มาร่วมงาน วันทำบุญที่ระลึกวันคล้ายวันเกิดของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน หากไม่มีรูปภาพคณะใด ขอได้โปรดอภัยให้คณะผู้จัดทำมา ณ ที่นี้ด้วย
งานกฐินสามัคคี ณ ศาลา ๒ ไร่ วัดจันทาราม (ท่าซุง)
วันที่ ๕-๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔


ภาพการจัดเตรียมสถานที่และปรับภูมิทัศน์ เพื่ออํานวยความสะดวกให้พุทธบริษัทที่เดินทางฝ่าวิกฤตมหาอุทกภัยมาร่วมงานทอดกฐิน
เมื่อจัดการดูดนํ้าล้างโคลนออกจากพื้นที่สวนป่าไผ่ รวมทั้งเตรียมถนนหน้าวัดให้ใช้การได้ตามปกติดีแล้วทางวัดจัดให้บริเวณอาคาร ๒ ไร่

เป็นที่ประกอบพิธีกฐินสามัคคี และสวนป่าไผ่เป็นสถานที่สำหรับถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เป็นเสมือนโรงทานชั่วคราว สําหรับสร้างขวัญกําลังใจให้กับบรรดาเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งญาติธรรมที่เดินทางร่วมงานกฐินปีนี้ และผู้มารักษาศีลหรือพักอาศัยที่ในวัดเพื่อร่วมบูรณะกอบกู้ซ่อมแซมวัดให้คืนสู่สภาพสะอาดเรียบร้อยมากที่สุดถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน

ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ ลงนั่งรับสังฆทานตลอดทั้งวันในช่วงงานกฐินสามัคคี
วงดนตรีมโหรีปี่พาทย์เครื่องสายของนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระบรรเลงเพลงไพเราะขับกล่อมภายในงานเหมือนทุกครั้ง

กองกฐินปีนี้มีรายนามผู้ถวาย ดังนี้
๑. คุณณัฐธีรา อารีกุลและครอบครัว ถวายรถมิตซูบิชิ แอล ๒๐๐ จํานวน ๑ คัน

๒. กุฎิพระสงฆ์ มูลค่าหลังละ ๔๐,๐๐๐ บาท
คุณนิรมล จันทร์คง สร้างถวาย ๑ หลัง
คณะพระประแดง สร้างถวาย ๑ หลัง

๓. พระสังฆทาน (๒๖ นิ้ว) องค์ละ ๑๗,๐๐๐ บาท
คุณอํานวย ละวีวัลย์ ถวาย ๑ องค์
คุณอรุณศรี เล็งเลิศผล ถวาย ๑ องค์
คุณลัดดา เล็งเลิศผล ถวาย ๑ องค์

เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ และ พระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตฺโต ทําพิธีบวงสรวง
จากนั้นรับสังฆทานต่อแม้ว่าญาติโยมจะเดินทางมาร่วมงานน้อย กว่าปีก่อนเนื่องจากความไม่สะดวกในการเดินทาง แต่ก็ยังเดินทางมาทำบุญที่วัดจากทุกสารทิศเช่นกัน


เวลา ๑๓.๐๐ น. เริ่มทำพิธีถวายผ้ากฐินทาน คุณสุขา อ่อนจิต เป็นผู้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นชมวีดิทัศน์ เรื่อง อานิสสงฆ์การถวายผ้ากฐินทาน โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เสร็จแล้ว ดร. ปริญญา กล่าวนำญาติโยมอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล กล่าวคําถวายผ้ากฐินทานและเครื่องบริวารกฐินทั้งหมด
จากนั้นญาติโยมทยอยกันเข้าถวายปัจจัย ก่อนที่จะร่วมกันอุทิศส่วนกุศล
เวลา ๑๗.๐๐น. พระสงฆ์วัดท่าซุงทำพิธีกรานกฐินในพระอุโบสถ
การทำความสะอาดวัดจันทาราม (ท่าซุง) เริ่มจากเมื่อระดับนํ้าลดแล้ว
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔


เริ่มจากมหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร รวมทั้งอาคารและพื้นที่โดยรอบ ผ่านไปทางสวนสมเด็จฯ พื้นที่ใกล้เคียงอาคาร ๒๕ ไร่ และตึกขาว


พื้นที่โดยรอบอาคาร ๔ ไร่ และ ๑๒ ไร่ หมดคราบสกปรกสะอาดรวดเร็วทันใจด้วยพลังแห่งความสามัคคี และกองทัพสําคัญ นักเรียนจาก ร.ร.พระสุธรรมยานเถระ

วิกฤตมหาอุทกภัยที่ไหลพาดผ่านหลายจังหวัดคราวนี้ ทําให้หลายคนตระหนักถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแห่งชีวิต บางคนเสียงาน บางคนเสียทรัพย์สินที่พากเพียรสั่งสมมา หากมองด้วยสายตาของชาวพุทธแล้วคงจะเห็นว่า ภัยธรรมชาติคราวนี้เป็นเรื่องธรรมดาทั้งสิ้น มีภัยแล้งได้ก็มีนํ้าท่วมได้ นํ้ามาแล้วก็ไป หากสามารถปล่อยวางได้ไม่ทุ่มเทยึดติดกับวัตถุนอกกาย ก็จะสามารถผ่านพ้นความเครียดความทุกข์ไปได้
สําหรับบรรดาศิษยานุศิษย์ลูกหลาน พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ส่วนมากแล้ว ถือว่าเป็นโอกาสให้ไดัทบทวนศีลและธรรมะในจิตของแต่ละท่าน หลายท่านพลิกวิกฤตนํ้าครั้งนี้เป็นโอกาสสั่งสมบารมี ๑๐ ทัศ ฝึกปฏิบัติการใชั พรหมวิหาร ๔ และ สังคหวัตถุ ๔ สุดแล้วแต่ว่าท่านไหนจะถนัดใช้ข้อใดมากกว่ากัน และขออนุโมทนากับทุกท่าที่รับมือกับสถานการณ์ครั้งนี้ ด้วยข้อคิดทางธรรมอย่างมีสติ

หลายท่านไม่รีรอที่จะช่วยเหลืออนุเคราะห์ผู้อื่น สัตว์อื่น แม้ว่าตัวเองจะเป็นผู้ประสบภัย รวมทั้งไม่ลืมนึกถึง "บ้านพ่อ" หลายท่านรีบเดินทางมาช่วยกันลงแรงกอบกู้ ทําความสะอาด ซ่อมแซม สมบัติของ "พ่อ" ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของบรรดาลูกหลานทั้งหลายโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ขออนุโมทนากับกุศลจิตของทุกท่านเป็นอย่างสูง
โมทนา

๑. รายนามผู้ร่วมทําบุญกฐินสามัคคีและร่วมบูรณะมหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร-รอบวัดจันทาราม (ท่าซุง) หลังนํ้าท่วม จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท มีรายนามดังนี้- พระศักรินทร์ ปณีโต และคณะ
- คุณวิชชุดา ชัยกูล และครอบครัว
- คุณสิริพันธุ์ สิริพงษ์นุกฤต และครอบครัว
- คุณป้าลําใย หินเหล็ก และคณะ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๒. คุณคี่ยก แซ่คู่ และคุณสุรีย์ แซ่ด่าน บริจาคเงินค่านํ้ามันสําหรับเครื่องสูบนํ้าออกจากวัด จํานวน ๓๒,๕๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๓. คุณสุภากานต์-โรเบิรต์ หว่อง และครอบครัว จากประเทศมาเลเซีย บริจาคเงินค่านํ้ามันสําหรับเครื่องสูบนํ้าออกจากวัด จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๔. คุณรังสินี ภวภูตานนท์ บริจาคเงินค่านํ้ามันสําหรับใส่เครื่องสูบนํ้าออกจากวัด จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง๕. คุณสมเจตน์ ประทุมมินทร์ บริจาคเงินค่านํ้ามันใส่เครื่องสูบนํ้าออกจากวัด จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๖. คุณนวลศศิธร ศุภกูล บริจาคเงินค่านํ้ามันสําหรับใส่เครื่องสูบนํ้าออกจากวัด จํานวน ๒,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง๗. คุณวิชชุดา ชัยกูล บริจาคร่วมซื้อเรือและค่านํ้ามันเรือ จํานวน ๒,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง


๘. เจ้าภาพนำอาหารมาเลี้ยงในงานกฐินสามัคคี วันที่ ๕-๖ พ.ย. ๕๔ ที่ส่วนป่าไผ่

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top