Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 25/12/11 at 12:43 [ QUOTE ]

ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ มกราคม 2555) "ทีมงานเว็บวัดท่าซุง"


รายงานข่าวสารวัดท่าซุง จาก.. หนังสือ "ธัมมวิโมกข์"

ฉบับ เดือน มกราคม ๒๕๕๕


"จามร" และ " วิชชุดา " ผู้รวบรวม
พสิษฐ์ หีบพร ผู้ถ่ายภาพ


เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ

วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะ, รองสมเด็จพระราชาคณะ, และพระราชาคณะ แด่พระสังฆาธิการทั่วประเทศ ที่ได้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ จํานวน ๙๐ รูป

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ (อนันต์ พทฺธญาโณ) เดินทางไปพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เพื่อเข้ารับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระภาวนากิจวิมล
ต่อมา ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม เดินทางไปวัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน เพื่อถวายเครื่องมุทิตาสักการะในโอกาสที่ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม) ศาสตราจารย์พิเศษ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ ที่ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ต่อจากนั้น ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล นําคณะผู้ติดตามเดินทางไปที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เพื่อกราบแสดงมุทิตาสักการะ พระธรรมสิทธินายก (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าคณะภาค ๑๐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ผู้รับผิดชอบงานพระธรรมฑูตสายยุโรป ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ เป็นรองสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระพรหมสิทธิ

วันที่ ๒ - ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล และ พระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตฺโต พระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโร และ
พระไพบูลย์ คุณวิปุโล เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ ถนนพหลโยธิน ๘ กรุงเทพฯวันที่ ๒ ธ.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้วออกเดินทางไปบ้าน พล. อ. อ. อาทร โรจนวิภาต เพื่อ รับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๗.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณภาวนาฯ ลงรับสังฆทานและสนทนาธรรม
เวลา ๒๑.๐๐ น. ขึ้นพัก

วันที่ ๓ - ๔ ธ.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิ แบบครึ่งกำลัง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๓ ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๑๒ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๖๒ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๓๘ คน
ฝึกท่องเที่ยว ฯ - คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๕๕๐ คน

วันที่ ๔ ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๘๓ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๕๔ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๗๒ คน
ฝึกท่องเที่ยว ฯ - คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๔๕๕ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้ง ๒ วัน ๑,๐๐๕ คน

วันที่ ๓ - ๔ - ๕ ธ.ค.
ช่วงกลางวัน เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มรับสังฆทาน ขึ้นพักฉันภัตตาหารเพลเวลา ๑๑.๐๐ น. และลงรับสังฆทานอีกครั้ง
เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. จนถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. จึงขึ้นพัก

ช่วงกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์คำแนะนําในการเจริญพระกรรมฐานโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เวลา ๒๐.๐๐ น. เริ่มถวายสังฆทาน จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. จึงร่วมกันสวด อิติปิโส ทำนองสรภัญญะ และ พระคาถาเงินล้าน จบแล้วอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร
(ยะถา สัพพี) และขึ้นพักเวลาประมาณ ๒๑.๓๐ น.


วันที่ ๗ ธ.ค. ฉันภัตตาหารเช้าที่บ้านสายลม เสร็จแล้วออกเดินทางไป วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พร้อมคณะศิษย์
ผู้ติดตาม เพื่อกราบถวายสักการะแด่พระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
จากนั้นเดินทางกลับมาบ้านสายลม ฉันเพลแล้วออกเดินทางกลับวัดจันทาราม (ท่าซุง)งานพิธีต้อนรับพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ (อนันต์ พทฺธญาโณ)
ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น "พระภาวนากิจวิมล สย.วิ"
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔


นายบุญเลิศ พรหมจิรโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นําคณะข้าราชการในเครื่องแบบเต็มยศขาว และ ศิษยานุศิษย์วัดท่าซุงที่ทราบข่าวจึงทยอยเดินทางมาจากที่ต่างๆ ซึ่งพร้อมใจกันแต่งกายเรียบร้อยสวยงาม ร่วมขบวนแห่สัญญาบัตร พัดยศ และเครื่องมุทิตาสักการะ ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล โดยรอเตรียมตั้งต้นขบวนที่บริเวณหน้าศาลาเก่าประมาณเวลา ๑๕.๓๐ น.


เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. ขบวนรถของ ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ถึงหน้าซุ้มประตูฝั่งอุโบสถเก่า ด้านตึกรับแขก


จากนั้น ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เข้านมัสการพระประธาน ถวายธูปเทียนแพในวิหารหลวงพ่อใหญ่ฯ


จากนั้นเข้านมัสการถวายพานธูปเทียนแพ ในพระอุโบสถหลังเก่า ก่อนที่จะเดินเข้าสู่ขบวนแห่ที่ตั้งแถวรออยู่ที่หน้าศาลาเก่า


ขบวนแถวแห่สัญญาบัตรพัดยศและมุทิตาจิต ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ประกอบด้วย วงโยธวาทิตของนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา เดินนําหน้าตามด้วย นายบุญเลิศ พรหมจิรโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้ถือสัญญาบัตรตราตั้ง นําแถวคณะข้าราชการจังหวัดอุทัยธานี อันมี นายวรศักดิ์ จันทร์คีรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี และท่านผู้บังคับการตำรวจจังหวัดอุทัยธานี เดินถือพัดยศ และ ผ้าไตรพระราชทาน ขนาบข้างด้วยพานพุ่มเงินทองทั้งด้านซ้ายและขวา
ถัดมาเป็นขบวนเชิญพานขอขมาและพานพุ่มเงินพุ่มทอง โดยมี ศ.ดร. ปริญญา นุตาลัย คุณเยาวลักษณ์ มิตรศรัทธา และ คุณสุมาลี อนันต์พลังใจ สําหรับเสลี่ยงคานหามใช้กําลังพลจากคณะจเร (คณะพุดตาล) และคณะรวมใจภักดิ์ (อ.วิชชุ) แบกคานหามข้างละ ๒ แถว ตามด้วยขบวนแถวถือตราตั้งและพัดยศ "ฐานานุกรม" คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ รวมทั้งญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายขบวนแห่เดินทักษิณาวรรตรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ ครบแล้ว คณะสงฆ์ที่มากับขบวนเข้าตั้งแถวซ้ายขวายืนพนมมือในเขตกำแพงชั้นในพระอุโบสถ ในขณะที่นักเรียนหญิง ร.ร. พระสุธรรมยานเถระวิทยา แต่งชุดนางฟ้า ๑๐ คน นั่งโปรยดอกไม้ต้อนรับ ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ที่เดินเข้ามาในประตูทางเข้าพระอุโบสถ โดยมีคณะดนตรีไทยนักเรียน ร.ร. พระสุธรรมยานเถระวิทยา บรรเลงเพลงมหาฤกษ์มหาชัย
ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายเครื่องสักการะ แด่พระเถรานุเถระ ๙ รูป
ที่นิมนต์มาเจริญชัยมงคลกถา


ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล กราบนมัสการผู้มีพระคุณของท่าน ที่อุตส่าห์เดินทางมาร่วมแสดงมุทิตาจิตด้วย คือ ท่านพระครูวิหารกิจจานุยุต (พระครูสุรินทร์) วัดสุขุมาราม จ.พิจิตรซึ่งมี พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระอุทัยธรรมานุวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
ท่านพระครูอุปการพัฒนกิจ เจ้าคณะอําเภอเมืองอุทัยธานี
ท่านพระครูอุทิศธรรมพินัย เจ้าคณะอําเภอหนองฉาง
ท่านพระครูอุทัยธรรมสาร เจ้าคณะตําบลท่าซุง
ท่านพระครูอุทิตศุภการ รองเจ้าคณะอําเภอเมืองอุทัยธานี
ท่านพระครูอุเทศธรรมโฆษิต เจ้าอาวาสวัดโบสถ์
ท่านพระครูอุทัยกาญจนคุณ เลขานุการเจ้าคณะอําเภอเมืองอุทัยธานี
ท่านพระครูอุทิตธรรมาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี

จากนั้น นายสมบัติ คุ้มชนะ ผู้อํานวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้อัญเชิญสัญญาบัตรพระราชทาน เพื่อให้นายบุญเลิศ พรหมจิรโชติ อ่านประกาศโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ ความว่า


“...ให้พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ วัดจันทาราม เป็น พระราชาคณะมีนามว่า พระภาวนากิจวิมล ขอพระคุณจงรับธุระพระพุทธศาสนา เป็นภาระสั่งสอน ช่วยระงับอธิกรณ์ และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในอารามโดยสมควร จงเจริญสุขสวัสดิ์ในพระพุทธศาสนาเทอญ..."

พระเถรานุเถระเจริญชัยมงคลกถา จากนั้น ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล กล่าวสัมโมทนียกถา

จากนั้นพิธีกรฝ่ายฆราวาส อ่านประกาศแต่งตั้งพระฐานานุกรม ๓ รูป ที่ พระปลัด พระสมุห์ และ พระใบฎีกา


พระสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เป็นฐานานุกรมที่ พระปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เข้ารับตราตั้ง พัดยศ และผ้าไตร
จาก ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล จากนั้นจึงเข้านั่งในตำแหน่งที่จัดไว้ด้านหลัง


พระมงคลเวทย์ สุธมฺมฐานวโร เป็นฐานานุกรมที่ พระสมุห์มงคลเวทย์ สุธมฺมฐานวโร เข้ารับตราตั้ง พัดยศ และผ้าไตร จาก ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล จากนั้นจึงเข้านั่งในตำแหน่งที่จัดไว้ด้านหลัง


พระพิษณุ สุธมฺมธโร เป็นฐานานุกรมที่ พระใบฎีกาพิษณุ สุธมฺมธโร เข้ารับตราตั้ง พัดยศ และผ้าไตร จาก
ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล จากนั้นจึงเข้านั่งในตำแหน่งที่จัดไว้ด้านหลัง


พระเถรานุเถระเจริญชัยมงคลกถา จบแล้ว ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เข้าถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระเถรานุเถระ พระเถรานุเถระให้พร (ยะถา สัพพี) แล้วจึงเดินทางกลับลำดับต่อไปเจ้าหน้าที่เข้าจัดสถานที่สําหรับ ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ให้นั่งรับแขกด้านหน้าพระประธานในพระอุโบสถ พระปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ, พระสมุห์มงคลเวทย์ สุธมฺมฐานวโร, พระใบฎีกาพิษณุ สุธมฺมธโร
นั่งทางด้านซ้ายมือหลังจากนั้นคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดอุทัยธานีเข้าถวายมุติทาสักการะพระสงฆ์วัดท่าซุงและพระอาคันตุกะได้เข้าไปกราบพร้อมกัน ต่อด้วยคณะข้าราชการจังหวัดอุทัยธานี และฆราวาส อุบาสก อุบาสิกา เข้าถวายเครื่องสักการะมุทิตาจิต พร้อมรับของที่ระลึก ปิดท้ายด้วยคณะครู นักเรียน ร.ร. พระสุธรรมยานเถระวิทยา จบพิธีที่เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น.นายวรศักดิ์ จันทร์คีรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี ร่วมงานถวายการต้อนรับและ
แสดงมุทิตาสักการะ พระภาวนากิจวิมล สย. และเป็นผู้อันเชิญพัดยศ
(ภาพจาก www.coj.go.th ศาลจังหวัดอุทัยธานี)


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 31/12/11 at 17:28 [ QUOTE ]
พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือและการมอบกรรมสิทธิ์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๕๔)
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล มาถึงปะรําพิธีเพื่อเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีไถ่ชีวิต
โค-กระบือ พร้อมด้วย พระชัยวัฒน์ อชิโต และคณะสงฆ์วัดจันทาราม (ท่าซุง) จํานวน ๙ รูป ที่มาร่วมเจริญชัยมงคลคาถา


โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมกับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งปศุสัตว์อําเภอ ปศุสัตว์ตําบล ข้าราชการ เกษตรกรจากตําบลต่างๆ และคณะศิษย์วัดท่าซุงที่พร้อมใจกันมาร่วมบําเพ็ญกุศลไถ่ชีวิตโค-กระบือ


ภายในงานมีการประกอบพิธีมอบเอกสารกรรมสิทธิ์โค-กระบือ แด่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามสัญญายืมของธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ ครอบครัวละ ๑ ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ณ บริเวณปะรําพิธีที่ลานหน้ามหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร

ทั้งนี้ ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิตกระบือ ๓ ตัว พระชัยวัฒน์ ไถ่ชีวิตกระบือ ๑ ตัว แพะ ๒ ตัว มีศิษยานุศิษย์วัดท่าซุงร่วมเป็นเจ้าภาพอีกเกือบ ๓๐ ตัว (คุณป้าทองหยิบ เปรมจิตต์ เป็นผู้โชคดีจับสลากได้กระบือของ
ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล)


ในพิธีนี้สามารถไถ่ชีวิตโค-กระบือได้ทั้งสิ้นจำนวนทั้งหมด ๓๖ ตัวและแพะ ๒ ตัว ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงกับท่านเจ้าภาพทุกท่านมา ณ ที่นี้ ....วันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล พร้อมด้วยพระสงฆ์วัดท่าซุง มี พระพิชัย สุธมฺมสํวุฑโฒ , พระสองเมือง
สุธมฺมสุรปญฺโญ , พระบุญชู สุธมฺมอาภากโร , พระสบสันติ์ สุธมฺมอาทโร , พระเอกชัย สุธมฺมญาณสํวโร ,
พระไพบูรณ์ สุธมฺมธมฺมิโก เดินทางไปรับสังฆทานและสอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช) ณ บ้านเลขที่ ๑๓ ซอยกิ่งจันทร์ อําเภอเมือง นครราชสีมา

วันที่ ๑๖ ธ.ค. เวลา ๑๙.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทานและสนทนาธรรมเจริญศรัทธาญาติโยม
วันที่ ๑๗ ธ.ค. เวลา ๐๙.๓๐ น. เริ่มฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๙.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ เสร็จแล้วรับสังฆทานและสนทนาธรรมเจริญศรัทธาญาติโยม
วันที่ ๑๘ ธ.ค. เวลา ๐๙.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ รับสังฆทาน ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดจันทาราม (ท่าซุง)
คณะศิษย์เก่าโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา รุ่นที่ ๑ - ๙ พร้อมด้วยสมาชิกครอบครัวแก้ววิมลและผู้ที่เคารพศรัทธาใน พระครูใบฎีกาสมพงษ์ สมจิตฺโต ร่วมกันจัดภัตตาหารเพลถวายพระสงฆ์วัดท่าซุง ที่
ศาลามิตรศรัทธา (ศาลากาแฟ) ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ วันแห่งการมรณภาพประมวลภาพข่าวการทําความสะอาด ทาสี ซ่อมแซม
อาคารสถานที่ภายในวัดจันทาราม (ท่าซุง)
ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน ถึง กลางเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

คณะจิตอาสา "ผู้บริหารและพนักงานธนาคารกสิกรไทย" จากสาขาต่าง ๆ ประมาณ ๓๐๐ ท่าน มาร่วมกันทําความสะอาดล้างพื้นภายในอาคาร ๑๒ ไร่ ที่น่าประทับใจมากที่สุดคือแม้ว่าแต่ละท่านจะไม่ชินกับการออกแรงกายเพราะเป็นหนุ่มสาวชาวออฟฟิสเป็นส่วนใหญ่และหลายท่านไม่ได้เตรียมตัว "ลุย" แต่ทุกท่านก็สู้ไม่ถอย แม้บางท่านจะทำเล็บมาสวยงาม สวมส้นสูง รองเท้าหนังหุ้มข้อ เครื่องแต่งกายมีราคา เมื่อได้ยินเสียงพิธีกรภาคสนามชวนให้ลุย ก็ไม่มีใครถอย เดินหน้าทําความสะอาดจนเสร็จด้วยความร่วมมือร่วมใจและรอยยิ้ม ... ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงกับ จิตอาสาช่วยเหลือสังคมทุกท่านที่ร่วมกันทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ...

ภายในวัดจันทาราม (ท่าซุง) ขณะนี้ สภาพโดยทั่วไปกลับสู่ภาพสะอาดเรียบร้อย ภูมิทัศน์โดยรอบวัดได้รับการตกแต่ง ทาสีใหม่ ตัดต้นไม้ที่ยืนต้นตายออก อาคารแทบทั้งหมดถูกทำความสะอาดให้กลับคืนสู่สภาพเดิม อาจมีบางจุดที่ยังคงมีร่องรอยความเสียหายหลงเหลือให้เห็นเป็นอนุสรณ์

ตั้งแต่นํ้าลดหลังงานกฐินที่เมื่อเดือนพฤศจิกายน มีญาติโยมมากมายมาอยู่พักช่วยกันทําความสะอาดอาคารสถานที่ต่างๆ ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล เห็นใจคนทํางานจึงตั้งโรงทานเลี้ยงอาหาร ๓ มื้อให้กับเจ้าหน้าที่ ญาติโยม ที่มาช่วยงานกันที่วัด กราบขอบพระคุณพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่เมตตาอุปการะให้กําลังจิตกําลังกายต่อญาติโยม นอกจากจะมีอาหารการกินที่ดีรสชาติอร่อยให้ได้รับประทานทุกมื้อแล้ว บรรยากาศโรงทานหน้าศาลา ๒ ไร่นั้นโก้หรูมีระเบียบสวยงาม แถมมีห้องสมุดธรรมะไว้ให้อ่าน ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงกับคุณแม่ชี และแม่ครัวทุกท่าน ที่ช่างคิดสรรค์สร้างเมนูอร่อยให้ได้รับประทานกันทุกมื้อเป็นเวลาหลายเดือน...สําหรับมหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร ขณะนี้กําลังบูรณะปรับเปลี่ยนโฉมภายในให้สวยงามตระการตามากกว่าเดิม มีกําหนดให้แล้วเสร็จก่อนวันจัดงานทำบุญครอบรอบ ๑๙ ปีแห่งการมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ในวันที่ ๒๘ มกราคมนี้ สําหรับลูกหลานที่ตั้งตารอโปรดติดตามข่าวสารการจัดขบวนอัญเชิญพระศพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ กลับเข้าสู่มหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร อีกครั้ง

นอกจากนี้ ศาลานวราช เป็นอีกอาคารที่ได้รับความเสียหายจากสภาวะนํ้าท่วมค่อนข้างมากและต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมอีกระยะหนึ่ง ทําให้ต้องงดกิจกรรมทําวัตรเช้าไปโดยปริยาย ผนวกกับระยะที่ผ่านมาทั้งพระและฆราวาสต่างมุ่งมั่นช่วยกันกอบกู้ทำความสะอาดบูรณะซ่อมแซมทั้งอาคารและ สถานที่รอบวัดอย่างหนัก ทางวัดจึงยังไม่ได้จัดเตรียมสถานที่ทดแทนสําหรับการทําวัตรและงดการสอนกรรมฐาน จนกระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้ หลวงพี่ เจ้าหน้าที่ และ ญาติโยมที่มาอยู่ช่วยกันบํารุงรักษาวัดได้ช่วยกันขัดเช็ดถูทําความสะอาดเตรียมพื้นที่ภายในศาลา ๒ ไร่ เพื่อให้ใช้เป็นสถานที่สำหรับทําวัตรเช้าเย็นและสอนกรรมฐาน คาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานเร็ววันนี้ ...

สําหรับญาติธรรมทั้งหลายที่ปรารถนาจะมาพักรักษาศีลที่วัด ขอเชิญเดินทางมาได้ตามปกติ ติดต่อเข้าพักได้กับพระเจ้าหน้าทีแต่ละจุดในเวลาทําการเช่นเดิม (๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยประมาณ)แจ้งข่าว
วันที่ ๓ - ๗ ก.พ. ๒๕๕๕

ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๓ รูป เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ ถนนพหลโยธิน ๘ กรุงเทพฯ
วันที่ ๔ - ๕ ก.พ. มีการฝึกมโนมยิทธิ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.

วันที่ ๘ - ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๕ บวชพระ (หมู่) และบวชพราหมณ์ เพื่อปฏิบัติธุดงค์
วันที่ ๒๔ - ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๕ ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล พร้อมด้วยพระสงฆ์ เดินทางไปรับสังฆทานและสอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช) ณ บ้านเลขที่ ๑๓ ซ.กิ่งจันทร์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๘๕-๔๙๙-๕๐๑๔
วันที่ ๒๕ - ๒๖ ก.พ. มีการฝึกมโนมยิทธิ เวลา ๐๙.๓๐ น.

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top