Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 17/3/12 at 04:41 [ QUOTE ]

ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ กุมภาพันธ์ 2555) "ทีมงานเว็บวัดท่าซุง"


รายงานข่าวสารวัดท่าซุง จาก.. หนังสือ "ธัมมวิโมกข์"

ฉบับ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕


พสิษฐ์ หีบพร ผู้ถ่ายภาพวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๔ และ ๑-๓ ม.ค. ๒๕๕๕
ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล (อนันต์ พทฺธญาโณ) พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๓ รูป มี พระละออง ธมฺมจาโร
พระใบฎีกาพิษณุ สุธมฺมธโร
และ พระบุญชู สุธมฺมอาภากโร เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิ ณ บ้านสายลม
เลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ ถนนพหลโยธิน ๘ กรุงเทพฯ

วันที่ ๓๐ ธ.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้วออกเดินทางไปบ้าน พล.อ.อ. อาทร โรจนวิภาต เพื่อรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล จากนั้นเดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๗.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล ลงรับสังฆทานและสนทนากับญาติโยมพุทธบริษัทถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. โดยประมาณจึงขึ้นพัก

วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๕๔ และ ๑ ม.ค ๕๕ มีการฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง ที่ตึกกรรมฐานใหม่
ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.

วันที่ ๓๑ ธ.ค. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๖๗ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๔๓ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๕๔ คน
ฝึกท่องเที่ยวฯ - คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๔๒๑ คน

วันที่ ๑ ม.ค. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๓๑ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๑๐ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๑๙ คน
ฝึกท่องเที่ยวฯ - คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิ ๓๕๐ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้ง ๒ วัน ๗๗๑ คน


วันที่ ๓๑ ธ.ค. และ ๑ - ๒ ธ.ค.
เวลา ๙.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล ลงรับสังฆทาน ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล
เวลา ประมาณ ๑๒.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล ลงรับสังฆทาน จนถึงเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น.
จึงขึ้นพัก

เวลา ๑๙.๐๐ น. ญาติโยมพุทธบริษัทร่วมกันเจริญพระกรรมฐาน (แบบสุกขวิปัสสโก) โดย คุณปรีชา พึ่งแสง
เปิดวีดิทัศน์การสอนกรรมฐาน โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
เวลา ๒๐.๐๐ น. เริ่มถวายสังฆทาน ถึงเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. ศ. ดร. ปริญญา นุตาลัย กล่าวนําสวด อิติปิโส ทำนองสรภัญญะ และ พระคาถาเงินล้าน จบแล้วอุทิศส่วนกุศล

ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล ให้พร เสร็จที่เวลาประมาณ ๒๑.๓๐ น.
วันที่ ๓ ม.ค. เดินทางกลับวัด

เนื่องจากวันส่งท้ายปีของปีนี้ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ซึ่ง ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล เข้ามา
รับสังฆทานในกรุงเทพฯ ที่บ้านสายลมจึงได้จัดให้มีการร่วมกันเจริญพระกรรมฐานในช่วงเวลาก่อนเที่ยงคืนและสวดมนต์อุทิศส่วนกุศล พร้อมรับพรจาก ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล เพื่อความเป็นศิริมงคลรับปีใหม่กับศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย

ปีนี้ที่วัดจันทาราม (ท่าซุง) ก็มีการร่วมกันสวดมนต์ เจริญพระกรรมฐาน เพื่อความเป็นศิริมงคลและเสริมสร้างขวัญ
กําลังใจ อันเป็นที่ชื่นใจแก่ญาติโยมพุทธบริษัทที่มาพักรักษาศีลที่วัดเป็นอย่างมาก กราบขอบพระคุณพระผู้ใหญ่ (ท่านพระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโร) ที่ให้โอกาสญาติโยมได้มาร่วมกันสวดมนต์ส่งท้ายปี กราบขอบพระคุณหลวงพี่ทั้ง ๓ รูป คือ พระจำเนียร สุธมฺมกาโม , พระสิทธิคุณ สุธมฺมสิริวณฺโณ และ พระชาญชัย สุธมฺมปูชโก ที่เมตตามาร่วมสวดมนต์เจริญศรัทธาให้กับญาติโยม ทั้งนี้การสวดมนต์ เจริญพระกรรมฐาน

ส่งท้ายปีจบลงที่เวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่ง ที่พิเศษมากไปกว่านั้นคือพระเจ้าหน้าที่ประจําศาลานวราชได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการสมัครบวชธุดงค์ในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่เวลาเท ี่ยงคืนครึ่งซึ่งนับว่าเข้าสู่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว

ปีนี้จึงมีสถิติใหม่เกิดขึ้นกับการรับสมัครบวชธุดงค์ของวัด เพราะมีผู้สมัครบวชธุดงค์ครบจํานวนที่กําหนดไว้ตั้งแต่วันแรก ทําให้ทางวัดปิดรับสมัครการบวชธุดงค์ลงภายในวันที่สองนั่นเอง ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงกับความตั้งใจอันเป็นกุศลของสาธุชนญาติโยมพุทธบริษัทผู้มีศรัทธาใน พระพุทธศาสนา และ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ..... สาธุ สาธุ สาธุ

ประมวลภาพข่าวการทําความสะอาดเตรียมสถานที่เพื่อจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๑๙ ปี แห่งการมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ภายใน มหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร เมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา
บรรยากาศของการร่วมแรงร่วมใจกันช่วยตระเตรียมสถานที่จัดงานของคณะศิษยานุศิษย์ลูกหลาน พระเดชพระคุณหลวงพ่อ เป็นภาพที่น่าชื่นใจเพราะเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มลูกหลานวัดท่าซุงที่หลากหลาย มีทั้งพระสงฆ์ แม่ชี พราหมณ์หญิงชาย เจ้าหน้าที่วัด ฆราวาสศิษย์หน้าเก่าหน้าใหม่ ผู้ต่างเต็มใจไม่รั้งรอทุ่มเทแรงกายช่วยกันทําความสะอาดภายในมหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร รวมทั้งช่วยกันล้างทําความสะอาดสถานที่สําคัญรอบวัด เพื่อเตรียมสถานที่สําหรับจัดงานใหญ่ ๒ งาน
ที่กําลังจะมาถึงงานนี้ ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล ลงมือลุยงานทําความสะอาดทั้งเช็ดกระจก ช่วยยกโคมไฟ กับหลวงพี่พระลูกวัด สร้างปีติยินดีให้กับฆราวาส ชี,พราหมณ์ที่อาสามาร่วมทํางานถวายด้วยเป็นอย่างมาก ส่งผลให้งานสําเร็จก่อนเวลาที่กําหนดไว้หลายวัน ขออนุโมทนาบุญกับพระสงฆ์ทุกรูป และฆราวาสทุกท่านที่ตั้งใจร่วมแรงทํางานถวาย "พ่อ" ..... สาธุ สาธุ สาธุสภาพภูมิทัศน์รอบวัดในตอนนี้สะอาดตา เพราะมีการปรับพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ ทาสีใหม่ เป็นไปตามคําที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ เคยบอกกับ ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล ไว้ว่าต้องไม่ปล่อยให้วัดโทรม ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงกตัญญุตาต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อและท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล ลูกหลานในวัดส่วนมากจึงไม่รั้งรอที่จะเก็บเกี่ยวบุญสร้างทุนสู่เส้นทางแห่งพระนิพพานด้วยการทํางานทุกอย่างถวาย "พ่อ" เช่น


ตอนนี้ลูกหลานวัดท่าซุงได้ระดมแรงทุนแรงกายปิดทองซ่อมแซมพระพุทธรูปและรูปเหมือนหลวงปู่หลวงพ่อรอบวัด อีกทั้งพระสงฆ์และฆราวาสลูกหลานวัดท่าซุงก็ได้ร่วมกันบูรณะซ่อมแซมถนน ตัดแต่งต้นไม้ ตกแต่งสถานที่สําคัญโดยรอบวัดแทบทั้งหมดให้กลับมาสวยงามช่วยเติมศรัทธาให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมวัดได้ดังเดิมแล้วเช่นกัน...สาธุ สาธุ สาธุ

สําหรับลูกหลานศิษยานุศิษย์วัดท่าซุงที่รู้สึกว่าต้องการมีส่วนร่วมในการบูรณะวัดถวาย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ให้งดงามสมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไปแต่ไม่สามารถหาเวลาเดินทางมาพักรักษาศีลที่วัดได้ หากท่านประสงค์จะถวายปัจจัยโปรดใส่ซองถวายโดยตรงกับ ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล

วันที่ ๑๔ - ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๕
วันที่ ๑๔ ม.ค. เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น.
ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล พระภาวนากิจวิมล (อนันต์ พทฺธญาโณ) พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามเดินทางจากวัดจันทาราม (ท่าซุง) ถึงวัดป่าภูน้อย ตําบลเหล่าไฮงาม อําเภอกุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ซึ่งมี พระจะเด็ด กตสาโร เจ้าอาวาส พร้อมด้วยพระลูกวัด และศิษยานุศิษย์วัดท่าซุงหลายท่านคอยรอต้อนรับโดยก่อนหน้านี้ ท่านพระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโร พร้อมด้วยพระสงฆ์วัดท่าซุง ออกเดินทางล่วงหน้ามาก่อนเพื่อช่วยเตรียมจัดงาน พิธีเททองหล่อ "สมเด็จองค์ปฐม" หน้าตัก ๔ ศอก นอกจากนี้ยังมีคณะศิษยานุศิษย์วัดท่าซุงเดินทางไปสมทบร่วมงานบุญอีกหลายคณะ รวมทั้งคณะรถ

จากวัดท่าซุงและคณะรถจากบ้านสายลม กลางคืนเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. ท่านพระจะเด็ด พร้อมด้วย พระครูสมุห์พิชิต และ ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล ไดัทําพิธีบวงสรวงดอกไม้ โดย ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล
เป็นผู้จุดเทียนทํานํ้าพระพุทธมนต์ ให้ ท่านพระจะเด็ด เดินประพรมแก่ญาติโยมพุทธบริษัท ซุ้มหุ่นสําหรับเททอง บริเวณรอบปะรําพิธี
วันที่ ๑๕ ม.ค. เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.
ท่านพระจะเด็ด พร้อมด้วย ท่านพระครูสมุห์พิชิต และ ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล ทําพิธีบวงสรวง
บายศรี ๕ ชั้น
เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล ถึงบริเวณปะรําพิธี มีญาติโยมพุทธบริษัทและพระสงฆ์มาร่วมงานเป็นจํานวนมาก และมีพระเถรานุเถระมาร่วมเป็นประธานในพิธี
เวลาประมาณ ๑๙.๕๐ นาทีเริ่มพิธีบวงสรวงโดย ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล จากนั้นเริ่มทําพิธีเททอง เสร็จงานทั้งหมดที่เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น.

ต่อจากนั้น ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามเดินทางกลับวัด

วันที่ ๑๙ - ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๕
ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล (อนันต์ พทฺธญาโณ) พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๘ รูป มี พระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโร
พระปลัดวิรัช โอภาโส พระชัยวัฒน์ อชิโต พระอาจินต์ ธมฺมจิตฺโต พระละออง ธมฺมจาโร พระปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ
พระใบฎีกาพิษณุ สุธมฺมธโร และ พระสบสันติ์ สุธมฺมอาทโร เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิ
ณ บ้าน คุณรัตนา ชินบุตรานนท์ (บริษัท ไทยโอเชี่ยนอุตสาหกรรม จำกัด ถนนเทพารักษ์ ตําบลบางพลีใหญ่ สมุทรปราการ)

วันที่ ๑๙ ม.ค. เวลา ๑๙.๐๐ น. คณะพระสงฆ์วัดท่าซุง พร้อมด้วยครูฝึกที่ติดตามไปร่วมกันฝึกมโนมยิทธิให้กับพนักงาน จากนั้น ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล รับสังฆทาน

วันที่ ๒๐ ม.ค. เวลา ๐๙.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวง เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเพล แล้วเดินทางกลับวัดแจ้งข่าว

วันที่ ๓ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๕
ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิ ณ บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ ถนนพหลโยธิน ๘ กรุงเทพฯ

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ทําบุญวันมาฆบูชา
วันที่ ๑๗ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ พิธีทำบุญประจำปี
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ พิธีทำบุญฉลองสมณศักดิ์ ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมลโมทนา

๑. คุณวันทภรณ์ พรกิตติโชติเจริญ ร่วมทําบุญซื้อข้าวสาร ๕๐ กิโลกรัมเข้าโรงทาน มูลค่าประมาณ ๑,๕๐๐ บาท
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๒. ครูวัชรา หาญเบ็ญจพงศ์ และคุณบงกช เกียรติเรืองชัย นำเครื่องดื่มมาเลี้ยงคณะครูฝึกที่บ้านสายลม
ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๓. คุณสุรางค์ศรี นำขนมหม้อแกงมาเลี้ยงคณะครูฝึกในวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๔. คุณศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล (แต๋ว) และครอบครัว นำเครื่องดื่มมาเลี้ยงคณะครูฝึกที่บ้านสายลม ในวันอาทิตย์
ที่ ๑ มกราคม ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๕. คุณพรพิศ โชติหิรัญรัตน์ นำเครื่องดื่มมาเลี้ยงคณะครูฝึกที่บ้านสายลม ในวันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๖. ร้านณรงค์เบเกอรี่ นำขนมเค้กมาเลี้ยงคณะครูฝึกที่บ้านสายลม ในวันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๗. พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) มอบถุงยังชีพแก่พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง จำนวน ๘๗ ชุด
มีรายการดังนี้
๑.มาม่า
๒.ปลากระป๋อง
๓.ผักกาดกระป๋อง
๔.แปรงสีฟัน-ยาสีฟัน
๕.แชมพู-ครีมอาบนํ้า-แป้ง
๖.ผงซักฟอก-แชมพู
๗.กระดาษทิชชู่
๘.ไฟฉาย
๙.ขนม
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๘. คณะของคุณไก่จากเยอรมัน ถวายปัจจัยมาร่วมบูรณะซ่อมแซมวัด ดังมีรายนามต่อไปนี้
Spenden fur Wat-Thazung (Thailand)
๘.๑ Lung Gerhard 50 €
๘.๒ Frau Bassing 20 €
๘.๓ Fam Mackel 20 €
๘.๔ Frau Babara 20 €
๘.๕ Fam Hasselbauer 10 €
๘.๖ Fam Ziegler 10 €
๘.๗ Herr Kwast 10 €
๘.๘ Fam Muller 10 €
๘.๙ Frau Renate 10 €
๘.๑๐ Herr Jouser 10 €
๘.๑๑ No Name 15 €
๘.๑๒ Herr Dveischl 5 €
๘.๑๓ Frau Zeh 5 €
๘.๑๔ Frau Hackl 5 €
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงแจ้งข่าว
ขอเชิญศิษยานุศิษย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานเข้าร่วมพิธี "ฝึกมโนมยิทธิเต็มกําลัง"
วันเสาร์ที่ ๑๑ และ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๑.๕๐ น. ถึงเวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ศาลา ๑๒ ไร่ วัดจันทาราม (ท่าซุง)


(กรุณามาถึงก่อนเวลา ๓๐ นาที เพื่อรับฟังวิธีเตรียมกําลังใจในการฝึกจากพระสงฆ์)
และ พิธีเททองหล่อพระนอน ๘ ศอก ณ ปะรําพิธีหน้าปราสาททองคํา
วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๓๐ น.
พิธีอัญเชิญพระศพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
กลับสู่มหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
(ตรงกับวันเสาร์ ๕ ขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๓)


เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุนถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่สวนป่าไผ่ (ญาติโยมสามารถถวายปัจจัยร่วมเป็นเจ้าภาพได้)

เวลา ๐๘.๐๐ น. เคลื่อนขบวนอัญเชิญพระศพจากหน้าตึกขาวสู่ถนนหน้าศาลา ๑๒ ไร่ ออกสู่ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๖๒๕ ด้านหน้าวัด (ญาติโยมที่ประสงค์จะร่วมขบวนอัญเชิญพระศพ กรุณาแต่งชุดขาวสุภาพ)

เวลา ๐๙.๐๐ น. อัญเชิญพระศพเข้าสู่มหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตรขึ้นประดิษฐานบนบุษบก
เวลา ๐๙.๓๕ น. ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล ทําพิธีบวงสรวง และ พิธีขอขมา
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ ศาลามิตรศรัทธา
เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีพุทธาภิเษก ณ มหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร โดย ท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล
เป็นประธานในพิธี

เวลา ๑๗.๓๐ น. พิธีสวดธัมมนิยาม และ สวดพระอภิธรรม โดยพระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง เพื่อถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานพิธีฝึกมโนมยิทธิเต็มกําลัง ณ ศาลา ๑๒ ไร่
วันเสาร์ที่ ๑๑ และ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

เวลา ๑๑.๓๐ น. พระสงฆ์แนะนําการเตรียมกําลังใจในการฝึกมโนมยิทธิเต็มกําลัง
เจ้าหน้าที่และครูฝึกเริ่มแจกกระดาษพระคาถา "นะโมพุทธายะ"
เวลา ๑๑.๕๐ น. พิธีบวงสรวงและทํานํ้าพระพุทธมนต์ ณ เวทีหน้าพระประธาน ศาลา ๑๒ ไร่ และเริ่มพิธีฝึกมโนมยิทธิเต็มกําลัง
เวลา ๑๓.๓๐ น. จบพิธีฝึกมโนมยิทธิเต็มกําลัง พระสงฆ์ประพรมนํ้าพระพุทธมนต์พิธีเททองหล่อพระนอน ๘ ศอก ณ ปะรําพิธีหน้าปราสาททองคํา
วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๓๐ น.


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top