Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 6/4/12 at 13:43 [ QUOTE ]

ภาพ/สไลน์ภาพ/คลีปวิดีโอ...พิธีบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิงถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐ ปี พ.ศ.2555


♠ พิธีบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิงถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐
♠ นักเรียนชายโกนผม รับฟังโอวาท
♠ เตรียมการบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิง
♠ กำหนดการบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิงถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐
♠ คลิปวีดีโอ...การบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิงถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐คลิปวีดีโอ...การบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิงถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐
เตรียมสถานที่และนักเรียนรายงานตัว
โกนผม และรับฟังโอวาทจากหลวงลุงชัยวัฒน์ ตอน๑
โกนผม และรับฟังโอวาทจากหลวงลุงชัยวัฒน์ ตอน๒
ไปรับฟังโอวาทหลวงลุงสุรจิตรและซ้อมขานนาค ตอน๑
ไปรับฟังโอวาทหลวงลุงสุรจิตรและซ้อมขานนาค ตอน๒
พิธีบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิง ตอน๑
พิธีบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิง ตอน๒

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 10/4/12 at 16:19 [ QUOTE ]กำหนดการบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิงถือศีล ๘ กรรมบถ ๑๐


วันที่ ๙- ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ( ภาคฤดูร้อน )

ของนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมเถระวิทยาถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

บรรพชาสามเณร 93 รูป และ บวชพราหมณ์หญิง 122 คน


จุดประสงค์
๑. เพื่อให้ระลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อและบวชถวายกุศลแด่ท่านด้วยความเต็มใจ
๒.เพื่อให้สามเณรและพราหมณ์หญิงรักษาศีล เสขิยวัตร และปฎิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
และเรียบร้อย

๓.เพื่อให้ทราบคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เช่นอานิสงส์ของ
การให้ทาน ผลของการไม่ให้ทาน อานิสงส์ของการรักษาศีล โทษของการละเมิดศีล อานิสงส์ของการเจริญ
ภาวนาผลของการไม่เจริญภาวนา
๔. เพื่อให้มีความเคารพไตรสรณคมอย่างมั่งคง ละเว้นความชั่ว ประพฤติแต่ความดี ทำ จิตใจให้ผ่องใส
๕. เพื่อต้องการให้เด็กมี สวรรค์ พรหม พระนิพพาน เป็นที่ไป

กำหนดการบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิง


วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ ( วันพบปะนักเรียน )
เวลา ๑๓:๐๐ น.นักเรียนชาย - หญิง โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระ รายงานตัว
เวลา ๑๖:๐๐ น.ทำวัตรเย็น
เวลา ๑๘:๐๐ น.รับประทานอาหารเย็นที่ศาลา ๔ ไร่
เวลา ๑๘:๓๐ น.ปฐมนิเทศ แนะนำพระทีมงานที่มาช่วยบอกจุดประสงค์ของการบวชเณร และพราหมณ์หญิง
เวลา ๑๙:๐๐ น.พัก

วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ ( เตรียมก่อนบวช )
เวลา ๐๔:๐๐ น.ตื่นนอน
เวลา ๐๕:๑๕ น.ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๗:๐๐ น.รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘:๐๐ น.ทำความสะอาดสถานที่ ,ล้างศาลา

เวลา ๑๑:๐๐ น.รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๒:๐๐ น.พัก นอน กรรมฐานปิดวาจา
เวลา ๑๓:๐๐ น.ไปโกนผมที่ศาลา ๔ ไร่
เวลา ๑๖:๐๐ น.หลวงลุงชัยวัฒน์ มาให้โอวาทนักเรียนชาย นักเรียนหญิง

เวลา ๑๗:๐๐ น.ทำวัตรเย็น
เวลา ๑๘:๐๐ น.รับประทานอาหารเย็น
เวลา ๑๘:๓๐ น.อบรม
เวลา ๑๙:๓๐ น.พัก

วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ ( วันบวชเณร และพราหมณ์หญิง )
เวลา ๐๔:๐๐ น. ตื่นนอน
เวลา ๐๕:๑๕ น.ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๗:๐๐ น.รับประทานอาหารเช้า

เวลา ๐๘:๐๐ น.ซ้อมบวชเณร ซ้อมบวชชีพราหมณ์ ซ้อมห่มผ้า
เวลา ๐๙:๐๐ น.ไปกราบ หลวงลุงสุรจิต
เวลา ๑๐:๐๐ น.ซ้อมบวชเณร ซ้อมบวชชีพราหมณ์
เวลา ๑๑:๐๐ น.รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๒:๐๐ น.พัก นอนกรรมฐานปิดวาจา
เวลา ๑๓:๐๐ น.ซ้อมบวชเณร ซ้อมบวชชีพราหมณ์ ตรวจสอบอัฐบริขาร
เวลา ๑๓:๓๐ น.เดินทางไปวิหาร ๑๐๐ เมตร
เวลา ๑๔:๐๐ น.บวชเณร บวชชีพราหมณ์

เวลา ๑๖:๐๐ น.ฉันน้ำปานะ
เวลา ๑๖:๓๐ น.ทำวัตรเย็น
เวลา ๑๘:๐๐ น.อบรม
เวลา ๑๙:๐๐ น.พัก

วันที่ ๑๐ – ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ ( สามเณร และพราหมณ์หญิง วันที่ ๒ – ๖ )
เวลา ๐๔:๐๐ น.ตื่นนอน
เวลา ๐๕:๑๕ น.ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๗:๐๐ น.ฉันอาหารเช้า

เวลา ๐๘:๐๐ น.พัก นอน
เวลา ๐๘:๓๐ น.เจริญพระกรรมฐานมโนมยิทธิ
เวลา ๑๐:๓๐ น.ทำกิจกรรมต่างๆ
เวลา ๑๑:๐๐ น.ฉันเพล

เวลา ๑๒:๐๐ น.นอนกรรมฐาน ปิดวาจา
เวลา ๑๓:๓๐ น.อบรม ,ทำกิจกรรมต่างๆ
(วันที่ ๑๓ เมษายน เวลา ๑๕:๓๐ น. เดินทางไป ทำวัตรเจ้าอาวาส รับฟังโอวาท จากนั้นก่อเจดีย์ทราย จนถึง ๑๘:๓๐ น. พัก )

เวลา ๑๖:๐๐ น.ฉันน้ำปานะ
เวลา ๑๖:๓๐ น.ทำวัตรเย็น
เวลา ๑๘:๐๐ น.อบรม
เวลา ๑๙:๐๐ น.พัก

วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ ( วันที่ ๗วันลาสิกขา )
เวลา ๐๔:๐๐ น. ตื่นนอน
เวลา ๐๕:๑๕ น.ทำวัตรเช้าย่อ ทำพิธีกำหนดเวลาลาศีลของชีพราหมณ์
เวลา ๐๖:๐๐ น.ฉันเช้า
เวลา ๐๗:๐๐ น.ช่วยงานต่างๆที่ ๑๒ ไร่

เวลา ๑๐:๐๐ น.ขึ้นรับการสะเดาะเคราะห์รอบแรก
เวลา ๑๔:๐๐ น.ขึ้นรับการสะเดาะเคราะห์รอบสอง
เวลา ๑๖:๐๐ น.สามเณรลาสิกขาที่ ๒ ไร่
เวลา ๑๖:๓๐ น.ช่วยกันเก็บของ

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 11/4/12 at 17:28 [ QUOTE ]เตรียมการบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิง

วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕เตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฎิบัติธรรม
เวลา ๑๓:๐๐ น.นักเรียนชาย - หญิง โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระ รายงานตัว
ปฐมนิเทศ และแนะนำ
ทำวัตรเย็น เจริญพระกรรมฐาน

พัก ตามที่จัดให้
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 12/4/12 at 16:19 [ QUOTE ]นักเรียนชายโกนผม รับฟังโอวาท

วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕

นักเรียนพักผ่อน ก่อนทำกิจกรรมโกนผมนักเรียนชาย

หลวงพี่ชัยวัฒน์ให้โอวาท นักเรียนชายและหญิง


ทำวัตรเย็น เจริญพระกรรมฐาน
◄ll กลับสู่สารบัญ

พิธีบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิง

วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕

ช่วงเช้า...รับฟังโอวาทหลวงพี่สุรจิต

ซ้อมขานนาค ก่อนที่จะไปบวชที่วิหารแก้ว 100 เมตร
มีหมอมาดูแล รักษาอย่างใกล้ชิด


ช่วงบ่าย...พิธีบรรพชาสามเณรและบวชพราหมณ์หญิงถือศีล ๘ กรรมบถภาพ...พิธีบรรพชาสามเณรและบวชชีพราหมณ์วันที่ 9 เมษายน 2555
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top