Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 19/6/12 at 05:39 [ QUOTE ]

ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ พฤษภาคม 2555) "ทีมงานเว็บวัดท่าซุง"


รายงานข่าวสารวัดท่าซุง จาก.. หนังสือ "ธัมมวิโมกข์"

ฉบับ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕


วันที่ ๔ - ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล (อนันต์ พทฺธญาโณ) พร้อมด้วย พระครูสังฆ์รักษ์สุรจิต สุรจิตฺโต, พระไพบูลย์ คุณวิปุโล, พระวารีสมบูรณ์ สุธมฺมคุตฺโต เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิ ณ บ้านสายลม เลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ ถนนพหลโยธิน ๘ กรุงเทพฯ

วันที่ ๔ พ.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้วออกเดินทางไปบ้าน พล.อ.อ. อาทร โรจนวิภาต เพื่อรับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้วเดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๗.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ลงรับสังฆทานและสนทนาธรรมเจริญศรัทธาญาติโยมจนถึง
เวลา ๒๑.๐๐ น. โดยประมาณจึงขึ้นพัก

วันที่ ๕ - ๖ พ.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลังที่ตึกกรรมฐานใหม่ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๕ พ.ค. ผู้มาฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๓๓๕ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๒๓๗ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๓๒๙ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้งหมด ๖๖๔ คน

วันที่ ๖ พ.ค.ผู้มาฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๕๑ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๘๔ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๓๒๓ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้งหมด ๕๗๔ คน
รวมผู้มาฝึก ๒ วัน ๑,๒๓๘ คน

วันที่ ๕ - ๖ - ๗ พ.ค. ช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ลงรับสังฆทาน ขึ้นพักฉันภัตตาหารเพลเวลา ๑๑.๐๐ น.
ช่วงกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ลงรับสังฆทาน สนทนาธรรมเจริญศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัท

ช่วงกลางคืน เวลา ๑๘.๔๕ น. โดยประมาณ ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ลงรับสังฆทาน เวลา ๑๙.๐๐ น. สาธุชนพุทธบริษัทร่วมกันเจริญพระกรรมฐาน แบบ สุกขวิปัสสโก โดย คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐาน และ สมาทานพระกรรมฐาน โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เวลา ๒๐.๐๐ น. เริ่มถวายสังฆทาน ระหว่างนั้น ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล สนทนาธรรมเจริญศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทที่มาร่วมสวดมนต์จนถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. สาธุชนพุทธบริษัทร่วมกันสวด อิติปิโส ทำนอง สรภัญญะ และ
พระคาถาเงินล้าน จบแล้ว อุทิศส่วนกุศล ท่านเจ้าคุณให้พร (ยถา สัพพี) เสร็จแล้วขึ้นพักเวลาประมาณ ๒๑.๓๐ น.

วันที่ ๘ พ.ค. เดินทางกลับวัด

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน อบรมสั่งสอนบรรดาศิษยานุศิษย์ให้มีเมตตากรุณาสงเคราะห์สัตว์สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย แม้พระคุณท่านจะมรณภาพไป ๒๐ ปี แล้ว ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล และ พระสงฆ์ วัดท่าซุงต่างก็ยังคงให้ความสงเคราะห์ต่อสัตว์ทั้งหลายที่ถูกนำมาทิ้งและเติบโตอาศัยอยู่ภายในอาณาบริเวณวัดเสมอมา ด้วยความที่วัดท่าซุงมีอาณาบริเวณกว้างขวางหลายร้อยไร่ แม้จะพยายามป้องกัน ด้วยการดำเนินคดีความตามกฎหมายก็ยังไม่สามารถป้องกันให้คนใจร้ายนำสุนัขมาโยนทิ้งกลางถนนหน้าวัดบ้างข้างวัดบ้าง เด็ดขาด นอกจากนั้นสุนัขเหล่านี้ยังคงเจริญเติบโตสืบพันธุ์เพิ่มจำนวนอยู่ตลอดเวลา แม้จะผ่านเหตุการณ์น้าท่วมวัดเมื่อปลายปีที่ผ่านมา จำนวนสุนัขทั่วทั้งวัดก็ยังคงมีปริมาณนับพันชีวิต

วัดจันทาราม (ท่าซุง) ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมอันดับต้นๆ ประจำจังหวัดอุทัยธานี
มหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร เลื่องชื่อในด้านความสวยงามวิจิตรตระการตา
ทำให้มีประชากรชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมากเดินทางมาเยี่ยมชมสถานที่และกราบสักการะ พระศพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เป็นประจำ ทางจังหวัดอุทัยธานีจึงตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะต้องช่วยเหลือดูแลคุณภาพชีวิตของบรรดาสุนัขที่อาศัยอยู่ทั่วไปในบริเวณวัดให้ได้ระดับมาตรฐาน

คือมีการควบคุมการเผยแพร่ขยายจำนวนประชากรเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนอาหาร แหล่งอาศัย การบาดเจ็บล้มตายจากการต่อสู้ การเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของโรคระบาดร้ายแรงอย่างโรคพิษสุนัขบ้า และกำหนดพื้นที่ดูแลสัตว์ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนกว่าจะหมดอายุขัย

ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายพิรมณ์ อัศวรัตน์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี นายประสงค์ เรืองสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองอุทัยธานี และ นายอานนท์ ธัมภนันท์ เจ้าพนักงานสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับคณะ SOS สานสายใยชีวิต โดยการสนับสนุนของ สมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
มีนายสัตวแพทย์ณรงค์ คชคง นายธรรมนาถ สีหาคำ นางบุญโฮม แสนเมืองชิน นายดาม เปียอา นางอุมาพร มหาเดชน์ และนายสมชาย ได้เดินทางมาที่วัดจันทาราม (ท่าซุง) เพื่อทำการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ ทำหมันสุนัข จำนวนหนึ่ง โดยการดูแลคุณภาพชีวิตสุนัขภายในวัดนี้จะดำเนินการต่อเนื่องไประยะหนึ่ง ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เสียสละและร่วมมือกันช่วยเหลือสุนัขเหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น...สาธุ สาธุ สาธุ

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล (อนันต์ พทฺธญาโณ) พร้อมด้วย พระสงฆ์ และคณะผู้ติดตามเดินทางไปบ้าน
อาจารย์สมพงษ์ หลุนประยูร เพื่อรับสังฆทาน และ ร่วมทำบุญวันไหว้ครู ที่บ้านก๋ง ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

วันที่ ๑๑ - ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล (อนันต์ พทฺธญาโณ) พร้อมด้วย พระสงฆ์ ครูฝึก และคณะผู้ติดตาม เดินทางไปฝึกสอนมโนมยิทธิที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
โมทนา


๑.พระธีระยุทธ สุธมฺมธีโร, พระชยุตภ์ สุธมฺมอสโม, พระนรินทร สุธมฺมนรินฺโท รายนามเจ้าภาพ ถวายเครื่องกรองนํ้าดื่มที่ศาลานวราช ราคาประมาณ ๒๓,๐๐๐ บาท ขอโมทนาเป็นอย่างสูง
แจ้งให้ทราบ

งานทำบุญวันวิสาขบูชา และ พิธีสะเดาะเคราะห์ไหว้ครู
วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ทำบุญที่ศาลา ๑๒ ไร่

เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๑
เวลา ๑๔.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๒
เวลา ๑๘.๐๐ น. เวียนเทียนรอบอุโบสถ
งานพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล เสาร์ห้า


วันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีพุทธาภิเษก เสาร์ห้า ที่อุโบสถ วัดจันทาราม(ท่าซุง)
[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top