Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 21/6/12 at 15:53 [ QUOTE ]

ภาพ...อนุสาวรีย์พระพินิจอักษร ที่โรงพยาบาลแม่และเด็ก


01. รับสมัครบุคลากรสำหรับทำงานใน “ศูนย์ดูแลสุขภาพแผนไทย” ประจำวัดจันทาราม(ท่าซุง)
02. ภาพ...การเปิดอบรมนวดแผนไทย รุ่น 1 ที่ศาลา 2 ไร่ วัดท่าซุง
03. ภาพ...ปรับปรุงโรงพยาบาลใหม่ หน้าวัดท่าซุง
04. ภาพ...อนุสาวรีย์พระพินิจอักษร ที่โรงพยาบาลแม่และเด็ก
ประกาศ


เรื่อง รับสมัครบุคลากรสำหรับทำงานใน“ศูนย์ดูแลสุขภาพแผนไทย”ประจำวัดจันทาราม(ท่าซุง)

ตำแหน่งงาน
๑.ผู้จบหลักสูตรนวดแผนไทยตั้งแต่ ๑๕๐ ชั่วโมงขึ้นไป ๒๐ ตำแหน่ง
๒.ผู้ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมหลัดสูตรนวดแผนไทย ๓๒๐ ชั่วโมง ๒๐ ตำแหน่ง
๓.แพทย์เวชกรรมแผนโบราณ ๒ ตำแหน่ง
๔.เภสัชกรรมแผนโบราณ ๒ ตำแหน่ง
๕.ผดุงครรภ์แผนโบราณ ๑ ตำแหน่ง
๖.เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ ๑ ตำแหน่ง
๗.แม่บ้านดูแลภายในศูนย์ ๑ ตำแหน่ง
๘.เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ภายในศูนย์ ๑ ตำแหน่ง
๙.เจ้าหน้าที่ดูแลสวนสุขภาพ ๒ ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.อายุตั้งแต่ ๒๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
๒.มีความพร้อมที่จะอยู่ประจำภายในศูนย์ได้
๓.ยินดีที่จะทำงานสาธารณประโยชน์
๔.สามารถปฎิบัติตามกฎระเบียบของวัดจันทาราม(ท่าซุง) ได้
๕.สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
๖.สามารถปฎิบัติตามศีลของหมอได้ครบ(ไม่โกหก-หลอกหลวง,ไม่ดื่มสุรา,ไม่เจ้าชู้,ไม่เล่นการพนัน)

หลักฐานประกอบการสมัคร
๑.สำเนาบัตรประชาชน
๒.สำเนาทะเบียนบ้าน
๓.สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา
๔.ใบรับรองแพทย์
๕.สำเนาใบประกอบโรคศิลป์ หรือสำเนาใบประกาศนียบัตรแผนไทย(แผนโบราณ)
๖.รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

กำหนดการเปิดอบรมนวดแผนไทย รุ่น 2 ที่วัดท่าซุง
รับสมัครอย่างต่อเนือง(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)สมัครได้ที่ศาลานวราช ในเวลาทำการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทร ๐๘๓-๕๕๒-๘๗๔๓ คุณบุญเทียม สำเภาทอง

 ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 3/8/12 at 18:12 [ QUOTE ]ภาพ...การเปิดอบรมนวดแผนไทย รุ่น 1 ที่ศาลา 2 ไร่ วัดท่าซุงโรงพยาบาลแม่และเด็กทีตั้งอยู่หน้าวัดท่าซุง ปิดตัวลงมาก็หลายปีแล้ว โดยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานได้มอบให้กระทรวงสาธารณสุข ภายหลังปิดทำการไปแล้ว บริเวณนี้จึงเป็นที่ของราชพัศดุ ทางวัดจึงได้ทำเรื่องขออนุญาตขอปรับปรุงใหม่ เป็นโรงพยาบาลทางเลือก โดยจะนำเอาการรักษาแบบแผนไทยมาทำการรักษา มีการนวด, การอบสมุนไพร, การทำกายภาพบำบัด ฯลฯ เป็นต้น จึงมีการเปิดอบรมผู้ที่สนใจจะมาช่วยงานที่โรงพยาบาล เป็นการนวดแผนไทย


ศาลา 2 ไร่ เป็นที่ฝึกอบรมท่านชัยรินทร์ ฟ้าภิญโญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน อุทัยธานี

ท่านวีระ จำปาเกตุกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมือง อุทัยธานี

ท่านจรัญ ม่วงทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.อุทัยธานี

ท่านทั้ง 3 มาเป็นประธานเปิดงาน การฝึกอบรมในครั้งนี้
ประธาน กล่าวเปิดการอบรม การนวดแผนไทยราชสำนัก


ฝึกอบรมในท่า "ฤาษีดัดตน"
มีครูฝึกอบรมในท่านวดต่างๆครูฝึกอบรมดูแลอย่างใกล้ชิด

ผู้เข้าฝึกอบรมมีความตั้งใจเรียนกันอย่างดีผู้อบรมแล้ว ก็ฝึกปฎิบัติจริง
 ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 10/9/12 at 16:16 [ QUOTE ]ภาพ...ปรับปรุงโรงพยาบาลใหม่ หน้าวัดท่าซุงโรงพยาบาลแม่และเด็กทีตั้งอยู่หน้าวัดท่าซุง ปิดตัวลงมาก็หลายปีแล้ว ทางวัดท่าซุง ได้ขออนุญาตจากรัฐบาล ขอปรับปรุงใหม่ เป็นโรงพยาบาลทางเลือก โดยจะนำเอาการรักษาแบบแผนโบราณมาทำการรักษา มีการนวด, การอบสมุนไพร, การทำกายภาพบำบัด ฯลฯ เป็นต้น จึงปรับปรุงใหม่


สภาพโดยรวมของโรงพยาบาล

สภาพตัวอาคารของโรงพยาบาลรื้อตัวอาคารโรงพยาบาลเพื่อทำใหม่
ถมดินรอบบริเวณโรงพยาบาล

 ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 17/10/12 at 17:00 [ QUOTE ]ภาพ...อนุสาวรีย์พระพินิจอักษร ที่โรงพยาบาลแม่และเด็กในวันที่ 20 ตุลาคม 2555 ช่วงเช้า จะมีบวงสรวง ที่โรงพยาบาล
เพื่อย้ายอนุสาวรีย์ มาตั้ง ไว้ข้างหน้า และเพื่อปรับปรุงบริเวณโดยรอบของโรงพยาบาลอนุสาวรีย์พระพินิจอักษร โรงพยาบาลแม่และเด็ก
ปรับเปลี่ยนแบบอาคาร โรงพยาบาลแม่และเด็ก
บริเวณโดยรอบ โรงพยาบาลแม่และเด็กll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top