Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 17/7/12 at 18:01 [ QUOTE ]

ภาพ/กำหนดการ...เทียนจำพรรษา จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ปี 2555


01. ขบวนพิธีแห่เทียนจำพรรษา ปี2555
02. กำหนดการ "งานทำบุญวันเข้าพรรษา" ประจำปี 2555
วัดจันทาราม (ท่าซุง) อุทัยธานี


ได้รับ... เทียนจำพรรษา จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๕๕
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงประทานเทียนจำพรรษา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้แทนพระองค์ ถวายเทียนพรรษาให้แก่วัดจันทราราม (วัดท่าซุง) เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2555

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานะเถระวิทยา (วัดท่าซุง) ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ได้อัญเชิญเทียนจำพรรษา ซึ่งได้รับประทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประกอบพิธีเวียนทักษิณานุประธาน (เวียนเทียน) รอบพระอุโสถวัดจันทราราม (วัดท่าซุง) 3 รอบ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

จากนั้น นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้เป็นผู้แทนพระองค์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประกอบพิธีถวายเทียนจำพรรษาแก่ เจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาสวัดจันทราราม (ท่าซุง) ท่ามกลางพระสงฆ์ที่มาร่วมในมณฑลพิธี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2555

เวลา ๑๕.๐๐ น. เริ่ม พิธีแห่เทียนจำพรรษา โดยมีวงโยธวาทิตนักเรียน "โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระ" นำขบวน

วีดีโอ...ขบวนแห่เทียนจำพรรษาเข้าพระอุโบสถ

ภาพพิธีรับ “เทียนจำพรรษา” ณ.พระอุโบสถ วัดจันทาราม(ท่าซุง)
ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 3/8/12 at 17:56 [ QUOTE ]กำหนดการ


งานทำบุญอาสาฬหบูชา, ทำบุญถวายกุศลหลวงพ่อปาน

ทำบุญวันเข้าพรรรษา, ทำบุญฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช


วันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕


วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ วันอาสาฬหบูชา (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘/๘ )

เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุนถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่สวนป่าไผ่
เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญใส่บาตร และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๐๗.๔๕ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ขณะที่พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเปิด วี.ดี. โอ. เทป
พระธรรมเทศนา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมนต์ เจ้าอาวาส ทำพิธีบวงสรวงที่มณฑปหลวงพ่อปาน
เวลา ๐๙.๐๐ น. วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร เปิดและปิดตามเวลาปกติ (งดฝึกมโนมยิทธิในวันที่ ๒ – ๓ )
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง สวดมาติกา ถวายกุศลหลวงพ่อปานที่ ศาลา 12 ไร่
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ศาลา 12 ไร่

เวลา ๑๖.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง อธิฐานเข้าพรรษา ณ อุโบสถวัดจันทาราม ( ท่าซุง )
เวลา ๑๗.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาส ทำการบรวงสรวงที่อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาช
เวลา ๑๘.๓๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล นำพระภิกษุสงฆ์และญาติโยม เวียนเทียนรอบอุโบสถ
เวลา ๑๙.๓๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ลงรับสังฆทานที่ ศาลา ๑๒ ไร่


วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ วันเข้าพรรษา ( ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘/๘ )

เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุน ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่สวนป่าไผ่
เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญใส่บาตรและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๐๗.๔๕ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ขณะที่พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเปิด วี.ดี. โอ. เทป
พระธรรมเทศนา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาส ทำการบรวงสรวงที่อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช
และที่อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพร และอนุสาวรีย์เจ้าพระยาโกษาธิบดี ( เหล็ก )
เสร็จแล้วนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยารำถวายมือ
หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้เวียนเทียนรอบพระจุฬามณี และอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหม
นำขบวนโดยวงโยธวาทิต
พระภิกษุสงฆ์ประพรมน้ำมนต์ ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาส รับสังฆทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ศาลาพระนอน
เวลา ๑๒.๐๐ น. เลิกงานกำหนดการ


พิธีขอขมาพระและสถานที่สำคัญภายในวัดท่าซุง
( ๑๗ แห่ง )


วันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล นำพระภิกษุสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกา
ขอขมาพระ และสถานที่สำคัญภายในวัดท่าซุง

จุดที่ ๑ ๑. พระประธานภายในพระอุโบสถ
.. ๒.พระประธาน ที่มณฑปจัตุรมุข
.. ๓. มณฑป หลวงปู่สีวลี
.. ๔. มณฑป หลวงปู่ขนมจีน

จุดที่ ๒ ๕. ศาลาพระ ๕ พระองค์ ที่ศาลาพระพินิจอักษร
จุดที่ ๓. ๖. พระประธาน ๘ ศอก ที่ศาลา ๑๒ ไร่
จุดที่ ๔. ๗. พระยืน ๓๐ ศอก
.. ๘. เจดีย์พุดตาน
จุดที่ ๕. ๙. สมเด็จองค์ปฐม

จุดที่ ๖. ๑๐. พระยืน ๘ ศอก
.. ๑๑. สมเด็จพระศรีอาริยเมตไตรย์
จุดที่ ๗. ๑๒. พระพุทธชินราช ที่มหาวิหาร ๑๐๐ เมตร
.. ๑๓. พระปัจเจกพุทธเจ้า
จุดที่ ๘. ๑๔. พระศพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

จุดที่ ๙. . ๑๕. พระจุฬามณี
จุดที่ ๑๐. ๑๖. พระองค์ที่ ๑๐ และพระองค์ที่ ๑๑ ที่วิหารพระองค์ที่ ๑๐ - ๑๑ (มณฑปแก้ว)
จุดที่ ๑๑ ๑๗. ท้าวมหาราชทั้ง ๔ ที่มณฑปท้าวมหาราช

การขอขมาพระรัตนตรัย พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่า ถ้าทำทุกวันได้ยิ่งดี แต่ที่วัดนี้จะขอขมาเป็นพิธีกรรมใหญ่ปีละ ๒ ครั้ง คือ หลังงานทำบุญเข้าพรรษา และงานบวชพระถือธุดงค์ ฉะนั้นถ้าท่านไม่ติดธุระกิจการงานสำคัญ โปรดมาร่วมพิธีกันในวันนี้
( ดอกไม้ ธูป เทียน มีเจ้าหน้าจัดเตรียมไว้ที่ด้านหน้าพระอุโบสถ )


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top