Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 15/8/12 at 19:46 [ QUOTE ]

ภาพ..ข่าว การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ณ.วัดหนองขุนชาติ


การประชุมพระสังฆาธิการระดับ

เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส


คณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี ภาค ๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ. วัดหนองขุนชาติ ตำบล หนองสรวง อำเภอ หนองฉาง จังหวัด อุทัยธานี

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕


เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. พิธีเปิดการประชุมและให้โอวาท โดย พระธรรมปริยัติโมลี เจ้าคณะภาค ๓
เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. หน้าที่ของเจ้าอาวาส หน้าที่ของพระอุปฌาย์ โดยพระครูอุปกิตปริยัตยาภรณ์
เจ้าคณะอำเภอหนองขาหย่าง
เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. การเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดย นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผอ.พศจ.อุทัยธานี
เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. การศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานีโดย พระอุทัยธรรมานุวัตร
รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๐๐ น. ปัจฉิมนิเทศ และปิดการประชุมโดย พระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี

พระปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธและพระสำเภา
เป็นตัวแทนคณะพระสังฆาธิการของวัดท่าซุงที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย..พระปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธและพระสำเภา ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม


..กราบเจ้าคณะจังหวัด พระราชอุทัยกวี


..เตรียมกราบพระธรรมปริยัติโมลีเจ้าคณะภาค ๓


..ถวายพานขอขมา และจดหมาย..พระธรรมปริยัติโมลีเจ้าคณะภาค ๓ กราบพระเริ่มการประชุม...พระปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธถวายเงินบำรุงการศึกษาหน่วยวิทยบริการวิทยาลัย ณ.วัดหนองขุนชาติ...พระธรรมปริยัติโมลีเจ้าคณะภาค ๓ รับ และมอบให้ต่อ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี พระราชอุทัยกวี


...พระธรรมปริยัติโมลีเจ้าคณะภาค ๓ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ โดยมีพระสังฆาธิการ ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top