Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 17/9/12 at 17:44 [ QUOTE ]

ภาพ...มอบวัตถุสิ่งของ ในโครงการพระสงฆ์ช่วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 18 ก.ย 2555(update ภาพ)


01. คำกล่าวประธานในพิธี และคำกล่าวรายงานในพิธี
02. ภาพ...มอบวัตถุสิ่งของให้แก่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ห้วยขาแข้ง 18 ก.ย. 2555
03. ภาพ...จัดเตรียมมอบวัตถุสิ่งของให้แก่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ห้วยขาแข้ง 17 ก.ย. 2555โครงการพระสงฆ์ช่วยงานป่าไม้

“เสริมสร้างรักษ์ผืนป่า มรดกโลกห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี”

ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น.

ณ สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี********************
คำกล่าวประธานในพิธี ม.ล.เอื้อมสุขย์ กิติยากร


ประธานศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9,
และรองประธานมูลนิธิหลวงพ่อปาน – พระมหาวีระ ถาวโร
โครงการพระสงฆ์ช่วยงานป่าไม้


“ เสริมสร้างรักษ์ผืนป่า มรดกโลกห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ”


ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2555
ณ สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
********************


กราบนมัสการ ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล
ตามที่ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในแดนทุรกันดาร ตามพระราชประสงค์ พร้อมด้วยมูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระถาวโร และวัดจันทาราม (ท่าซุง) ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์งานสาธารณกุศล ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สงเคราะห์ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข ด้านโครงสร้างปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๐

โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เป็นองค์ประธาน นำลูกหลานและศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบำเพ็ญงานสาธารณประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ และสืบทอดต่อมาโดยการนำของท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล จวบจนถึงปัจจุบัน งานดังกล่าวได้สร้างคุณค่าให้กับสังคม สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์เป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกัน เมื่อวัดท่าซุง ต้องประสบกับภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ การรักษาทรัพย์สินและการป้องกันภัย เป็นไปด้วยความยากลำบาก ต้องใช้กำลังใจ และแรงงานเพื่อต่อสู้กับกระแสน้ำ

และกู้สถานการณ์ดังกล่าวให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด ครั้งนั้นได้มีเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี ได้เสียสละเวลา สละทรัพย์ส่วนตน ทุ่มเทแรงกาย แรงใจเข้าไปช่วยเหลือในช่วงวิกฤติดังกล่าวอย่างเต็มที่ นับเป็นน้ำใจอันประเสริฐที่มิได้หวังผลตอบแทนใด ๆ จากการประสานงานกับผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน ทราบว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวต้องปฏิบัติหน้าที่รักษาผืนป่าด้วยความยากลำบาก ต้องยอมสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อรักษามรดกโลกป่าห้วยขาแข้ง ไว้ให้ลูกหลาน

เพราะป่า...คือ ลมหายใจของทุกชีวิต เพราะป่า...คือแหล่งอาหาร เพราะป่า...คือ คลังยาธรรมชาติ เพราะป่า...คือ อ่างน้ำเก็บ เพราะป่า...คือ ผู้ผลิตอ๊อกซิเจน หากไม่มีป่าทุกสิ่งจะหมดไป เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ต้องประสบปัญหากับการดำรงชีวิตในป่า ทั้งไข้มาเลเรีย และการขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องสนาม อุปกรณ์ป้องกันภัย ยารักษาโรค ตลอดจนเครื่องดำรงชีพที่จำเป็น

ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในแดนทุรกันดาร ตามพระราชประสงค์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นบุคลากรสำคัญของแผ่นดิน ที่ทำงานปิดทองหลังพระ ดังนั้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจหลักของหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อบำรุงขวัญ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๔๙๒ คน จาก ๑๐ หน่วยงาน ประกอบด้วย

๑. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
๒. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน
๓. สถานีควบคุมไฟป่าอุทัยธานี
๔. สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
๕. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

๖. สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ
๗. ศูนย์วิจัยไฟป่าห้วยขาแข้ง
๘. ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าห้วยขาแข้ง
๙.ศูนย์พัฒนาการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
๑๐. สำนักงานมรดกโลกทางธรรมชาติในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง

โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องอุปโภค-บริโภค ยารักษาโรค และเครื่องอำนายความสะดวกที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีพให้กับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานดังกล่าว คิดเป็นมูลค่า ๑,๕๑๘,๔๖๘.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอกราบอาราธนานิมนต์ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระถาวโรได้กล่าวสัมโมทนียคาถา และเป็นประธานมอบสิ่งของในลำดับต่อไป

*****************

คำกล่าวรายงานในพิธี


นางนวลศศิธร ศุภกูล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี
โครงการพระสงฆ์ช่วยงานป่าไม้

“ เสริมสร้างรักษ์ผืนป่า มรดกโลกห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ”


ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2555
ณ สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
*****************


กราบนมัสการ ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล, เรียนประธานศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9, และรองประธานมูลนิธิหลวงพ่อปาน – พระมหาวีระ ถาวโร และท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่าน
ดิฉันนางนวลศศิธร ศุภกูล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี ในนามผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอกราบเรียนว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง รวมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่มรดกทางธรรมชาติของโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมรดกโลก ในการประชุมครั้งที่ 15 ณ เมืองคาร์เถจ ประเทศตูนีเซีย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมีพื้นที่ครอบคลุม อำเภอลานสัก อำเภอห้วยคต อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ปัจจุบันมีเนื้อที่ตามลักษณะภูมิประเทศประมาณ 2 ล้านไร่
พื้นที่มรดกทางธรรมชาติของโลก แห่งนี้ มีหน่วยงาน 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย
1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
2 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน
3 สถานีควบคุมไฟป่าอุทัยธานี
4 สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

5 สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
6 สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ
7 ศูนย์วิจัยไฟป่าห้วยขาแข้ง
8 ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุทัยธานี
9 ศูนย์พัฒนาการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ห้วยขาแข้ง
10 สำนักงานมรดกโลกทางธรรมชาติในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง

เป็นหน่วยงานส่วนกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี โดยเจ้าหน้าที่ทั้ง 10 หน่วยนี้ ได้สนธิกำลังปฏิบัติภารกิจหลักตามหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ปัจจุบันมี 241 คน แต่รับผิดชอบดูแลผืนป่ามรดกโลกแห่งนี้ คนละประมาณ 10,000 ไร่ต่อคน

โดยการลาดตระเวนตลอด 365 วัน เพื่อดูแลทรัพย์สินที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคนไทยและทั้งโลก จากเงินเดือนพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ละเดือนได้รับเพียงน้อยนิด เวลาออกตรวจลาดตะเวนเดินป่า ในแต่ละครั้ง เสบียง- ข้าว-เครื่องยังชีพในป่า แต่ละคนต้องเตรียมของตัวเองไปจากบ้าน แต่เจ้าหน้าที่ดังกล่าว ทำหน้าที่เพื่อปกป้องผืนป่าด้วยจิตวิญญาณของคนรักษ์ป่า และถือว่าหน้าหลักสำคัญที่ต้องปฏิบัติทุกวัน ประกอบกับการดูแลเกื้อกูลกัน มีกองทุนสวัสดิการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ห้วยขาแข้ง ก่อตั้งโดยสมาชิกในเขตฯ ห้วยขาแข้ง

ด้วยเงินเพียงเล็กน้อย เพื่อบริหารเป็นทุนการศึกษา ช่วยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย มีงานบวช งานมงคล ของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งมีการบริหารจัดการเงินกองทุนนี้ โดยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกันเอง และเมื่อหน่วยงานภาคสนามทั้ง 10 หน่วยงานดังกล่าวทราบว่า มีโครงการพระสงฆ์ช่วยงานป่าไม้“เสริมสร้างรักษ์ผืนป่า มรดกโลกห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ”จัดขึ้นตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “

พระผู้พระราชทานกำเนิดกรมป่าไม้ 18 กันยายน 2439 ” วันนี้ครบ 116 ปีที่มีกรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่เกือบ 500 ชีวิต บอกว่า ครงการนี้มาช่วยเสริมจิตใจ มีคุณค่าเอนกอนันต์ เติมเต็มกำลังใจ ทำให้ไม่ย่อท้อ ไม่โดดเดียว เพราะเขาเหล่านี้ ได้ทราบว่า พวกเขายังมีคนอยู่เคียงข้างเขา และในวันนี้มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 300 ชีวิต ได้มาร่วมกิจกรรมตั้งแต่ การเตรียมจัดสถานที่ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน โดยเตรียมองค์ประกอบในพื้นที่บริเวณจัดงาน

ได้มาร่วมรับประทานอาหารกัน มีเจ้าหน้าที่บอกว่า ที่ผ่านมาเวลามีการเลี้ยงเจ้าหน้าที่แต่ละครั้งจะมีอาหาร ไม่เกิน 2 อย่าง ผลไม้ ของหวาน นานครั้งจะมี แต่เมื่อได้มาร่วมโครงการนี้ เจ้าหน้าที่แต่ละคนบอกว่า เกินความคาดหมาย เพราะสิ่งของทั้งหมดที่ประจักษ์ต่อสายตาทุกท่าน จะขนกลับกันอย่างไร อาหารรสชาติเอร็ดอร่อย ซึ่งเป็นความทรงจำที่ได้รับครั้งแรก และประทับใจยิ่ง และสิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือ หลังจากนี้ไปอีกประมาณ 2 – 4 เดือน (ตุลาคม –มกราคม) เงินเดือนจึงจะได้รับ ซึ่งสำคัญไปกว่านั้น เจ้าหน้าที่อยากได้มากที่สุด คือ ตลอด 12 เดือน ขอได้รับเงินเดือนทุกเดือนเพื่อประทังชีพ แต่

เนื่องจากระบบราชการยังเป็นอยู่ปัจจุบัน ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ได้รับเพราะใจรักในผืนป่ามรดกโลกแห่งนี้ เพื่อชาวจังหวัดอุทัยธานี ประเทศไทย และทั่วโลก และของยังชีพทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่จะได้รับได้ช่วยบรรเทาความเดือนร้อนในช่วงนี้พอดี ดิฉันในนามเจ้าหน้าที่ 10 หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขอกราบขอบพระคุณศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9, มูลนิธิหลวงพ่อปาน – พระมหาวีระ ถาวโร และ วัดจันทาราม (ท่าซุง)โดยท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เป็นอย่างสูง และเมื่อใดท่านได้แวะเข้ามาเยี่ยมพวกเขาเหล่า เชื่อว่า ทุกคนยินดีต้อนรับการมาเยืยนในโอกาสหน้า และสัญญาว่าพร้อมจะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยทำหน้าที่ปกป้อง ดูแลสมบัติอันล้ำค่า มรดกโลกห้วยขาแข้ง แห่งนี้ เต็มความสามารถ ทั้งกำลังกาย และกำลังใจเพื่อท่านทั้งหลาย ณ ที่นี้ และผู้ที่มองเห็นความสำคัญของผืนป่า เพราะได้รับการเติมเต็มด้วยอาหาร สิ่งของที่ใช้เป็นส่วนกลางในหน่วยงาน อาหาร ยารักษาโรค และเครื่องดำรงชีพในป่า ดังที่ปรากฏ ขอกราบขอบพระคุณค่ะ

**********************ถ่ายภาพโดย
1. นายวัชรพงศ์ ศรีหนองห้าง(ตั้ง)
2. นายกิติศักดิ์ อกนิษฐากร (ใช้)
3. นายทรงเดช เลิศมงคล (ไผ่)
4. ลิงน้อย 001(กุ้ง)

ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 20/9/12 at 16:47 [ QUOTE ]ภาพ...มอบวัตถุสิ่งของให้แก่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ห้วยขาแข้งภาพ...มอบวัตถุสิ่งของให้แก่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ห้วยขาแข้ง

เตรียมก่อนล่วงหน้า

มอบสิ่งของเจ้าหน้าที่ป่าไม้


ll กลับสู่สารบัญ

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 21/9/12 at 17:58 [ QUOTE ]ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกนดารตามพระราชประสงค์

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

โครงการพระสงฆ์ช่วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้

ศูนย์สงเคราะห์ออกสำรวจถึงปัญหาและความต้องการของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฯ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๐หน่าวยผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ ๙

วัดท่าซุง ตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังวัดอุทัยธานี โดยท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลได้จัดคณะพระสงฆ์คณะทำงานและฆราวาสเจ้าหน้าที่วัดฯ ออกสำรวจถึงปัญหาและความต้องการของเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งซึ่งทั้งหมด ๑๐หน่วยงานเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๕

ครั้งแรกทำให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้และหน่วยงาน ขาดแคลนเครื่องมือและสิ่งของต่าง ๆ อย่างไรบ้าง
ครั้งที่ ๒ ได้ออกสำรวจเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางเข้าเขตอนุรักษ์ป่าห้วยขาแข้งเนื่องจากมีฝนตกทุกวัน และได้กำหนดการแจกสิ่งของในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕


คลิ๊กที่รูปเพื่อขยายโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคตามที่เจ้าหน้าที่ต้องการทั้งหมดเข้ามาไว้ที่ศูนย์ฝึกอบรมเขตหินแดง โดยมีพระสงฆ์เจ้าหน้าที่จำนวน ๘ รูป เจ้าหน้าที่ฝ่ายฆราวาสจำนวน ๕๕ คน รถยนต์ขนสัมภาระดังนี้
รถยนต์ ๖ ล้อจำนวน ๕ คัน
รถยนต์กระบะจำนวน ๑๖ คัน
รถเก๋ง จำนวน ๒ คัน
รถแวนจำนวน ๑ คัน
รถตู้ศูนย์สงเคราะห์ในถิ่นทุรกันดาร ๑ คัน
ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ได้บวงสรวง แล้วเคลื่อนขบวนของที่เตรียมแจก ไปก่อนล่วงหน้า


ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อพิธีแจกสิ่งของโดยท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ห้วยขาแข้งในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top