Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 23/9/12 at 13:27 [ QUOTE ]

งานพิธีพุทธาภิเษก วันเสาร์ห้าที่ 16 มีนาคม 2556 ณ พระอุโบสถ วัดท่าซุง


งานพิธีวันเสาร์ห้าที่ 16 มีนาคม 2556

(ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 4 ปีมะโรง)......เนื่องในวันที่ 16 มีนาคม 2556 ตรงกับวันเสาร์ 5 ซึ่งทางวัดท่าซุง โดยหลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล (อนันต์ พทฺธญาโณ) และคณะสงฆ์วัดท่าซุง จะทำพิธีพุทธาภิเศกภายในพระอุโบสถ

เวลาประมาณ 18.00 น. หลวงพ่อท่านเจ้าคุณภาวนาฯ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนที่ด้านหน้าพระประธาน พระเถระรองลงมาจะจุดธูปเทียนที่บายศรี และจุดเทียนรอบวัตถุมงคล จากนั้นเริ่มทำพิธีบวงสรวงด้วยเครื่องบายศรีครบชุด ตามพิธีกรรมที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ทำไว้สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ หลังจากเปิดเทปหลวงพ่อบวงสรวงแล้ว พระสงฆ์สวดอิติปิโส 21 จบ นั่งสมาธิภาวนา "พุทโธ" ประมาณ 20 นาที

ในขณะที่ทำพิธีอยู่ในโบสถ์ ญาติโยมที่อยู่ด้านนอกให้ภาวนา "พุทโธ" ไปด้วย กรณีผู้ที่ไม่สามารถไปร่วมพิธีได้ ขอให้ทุกท่านอาบน้ำชำระกายให้เรียบร้อย จัดเตรียมเครื่องบูชาครูพร้อมแล้ว ให้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตั้งใจสมาศีล 5 ที่หน้าองค์พระ แล้วน้อมกราบอาราธนาบารมีคุณพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ เทพพรหมทั้งหลาย และครูบาอาจารย์ อันมี หลวงปู่ปาน และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เป็นที่สุด

ขอได้โปรดแผ่พระบารมีครอบคลุมร่างกายของเรา ให้เป็นตาข่ายเหมือน "ยันต์เกราะเพชร" เพื่อเป็นสิริมงคลเหมือนกับที่ท่านเคยทำสมัยยังมีชีวิตอยู่ ในขณะนั้นให้ตั้งเวลาไว้ประมาณ 30 นาที แล้วภาวนาคำว่า "พุทโธ" ไว้ตลอดเวลาด้วย

ข้อสังเกต : ถ้าใครมีความอาการหนักที่ศีรษะนิดๆ หรือคันยิบๆ หรือสัมผัสว่ายันต์ได้ครอบคลุมแล้ว ลักษณะที่กล่าวเป็นตัวอย่างเช่นนี้ ให้มั่นใจว่าผู้นั้นได้รับ "ยันต์เกราะเพชร" แล้วแน่นอน (บางคนได้รับยันต์แล้ว แต่ก็ไม่เกิดอาการดังกล่าว หรืออาจจะเกิดแตกต่างกันไปบ้างก็ขอให้มั่นใจ) ส่วนสตรีที่มีครรภ์ โปรดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนไว้สำหรับลูกในท้องอีกชุดหนึ่งด้วย

เวลาประมาณ 18.30 น. หลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลจะอัญเชิญ "แก้วมณีลูกยอด" ของพระเจ้าจักรพรรดิ์ (หลวงพ่อได้มาจากหลวงปู่ชุ่ม) เพื่อสรงน้ำหอมไปที่วัตถุมงคลต่างๆ พร้อมกับประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่ผู้ร่วมพิธีทุกท่าน ที่อยู่ด้านนอกพระอุโบสถ โดยมีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลกถา (ชยันโต) จนเสร็จพิธี


หมายเหตุ : ทางวัดจะได้จัดเตรียมสายสิญจน์ไว้รายรอบด้านนอกพระอุโบสถ มีการกางเต้นท์พร้อมเก้าอี้นั่งให้แก่ผู้ร่วมพิธีทุกคน สายสิญจน์จะขึงออกมาจากองค์พระประธานในพระอุโบสถ แล้วห้อยปลายสายลงมาให้แก่ทุกคนที่เข้าร่วมพิธีด้วย การแต่งกายสุภาพตามอัธยาศัย ถ้าจะใส่ชุดขาวก็ได้.หลังจากเสร็จพิธีแล้วทุกครั้ง พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ จะนำน้ำอบไทยสรงลงบนลูกแก้วลูกนี้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมพิธี โดยมีพระสงฆ์สวดชยันโตไปตลอดพิธีด้วย


ลำดับขั้นตอนพิธีการวันเสาร์ห้า (สำหรับผู้ที่ทำพิธีอยู่ที่บ้าน)

สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อบูชาครู (ทำพิธีหน้าหิ้งพระ หรือโต๊ะหมู่บูชาพระ)
- ธูป 5 ดอก
- เทียน 2 เล่ม
- ดอกไม้สด
- เงินบูชาครู (แล้วแต่จะนำเอาไปทำบุญ)

จุดธูปเทียนบูชาพระแล้ว ว่าอะระหัง สัมมา เป็นต้น กราบพระ 3 ครั้งจบแล้วให้ตั้งใจสมาทานศีล และสมาทานพระกรรมฐาน ดังนี้

สมาทานศีล

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อิมานิ ปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ (ว่า 3 ครั้ง)

สมาทานพระกรรมฐาน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

อิมาหัง ภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปริจัจฉามิ

.......ข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้าขอมอบกายถวายชีวิต แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ เทพพรหมทั้งหลาย และครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆ กันมา มีหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เป็นที่สุด ขอได้โปรดครอบคลุมกายและจิตของข้าพระพุทธเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้า และขอให้พ้นจากทุกข์โศกโรคภัย และอันตรายทั้งปวง ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เทอญ

แล้วหลับตาภาวนาว่า "พุทโธ" ไปเรื่อย ๆ ถ้าใครได้มโนมยิทธิก็จับพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้า อธิษฐานขอพระพุทธรัศมีเป็นเหมือนตาข่ายของ "ยันต์เกราะเพขร" ให้ครอบคลุมตนเองไว้ตลอดเวลา ประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นก็อุทิศส่วนกุศล เป็นอันเสร็จพิธี


....แจ้งข่าว..หลังงานพิธีพุทธาภิเศกแล้ว วันที่ 17 มีนาคม 2556 พระสงฆ์จำนวนหนึ่งจะเข้า "ปริวาสกรรม" เป็นเวลา ๑๐ วัน


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 12/3/13 at 17:38 [ QUOTE ]


.

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top