Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 2/10/12 at 19:20 [ QUOTE ]

ภาพ/คลิปวิดีโอ...งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๐ ปี พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ 30 กันยายน 2555


ภาพ...งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๐ ปี

ถวายแด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน


วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕บรรยากาศก่อนบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒๐ ปี
เวลา ๐๘.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ทำพิธีบวงสรวงที่มหาวิหาร ๑๐๐ เมตร

คลิปวีดีโอ...พิธีบวงสรวงที่มหาวิหาร ๑๐๐ เมตร
เวลา ๐๘.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์และเจ้าหน้าที่ต้อนรับพระมหาเถรานุเถระที่นิมนต์มา

คลิปวีดีโอ...ต้อนรับพระมหาเถรานุเถระ และเจริญพระพุทธมนต์
คลิปวีดีโอ...ถวายภัตตาหารเพลแด่พระมหาเถรานุเถระ แล้วเจ้าภาพถวายเครื่องไทยทาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุงและพระอาคันตุกะที่
เดินทางมาร่วมงานที่ ศาลามิตรศรัทธา พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหาร
เสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าภาพไทยทานถวายเครื่องไทยทานเสร็จแล้ว อุทิศส่วนกุศล พระภิกษุสงฆ์ให้พรคลิปวีดีโอ...พระมหาเถรานุเถระ กล่าวสัมโมทนียกถาแล้วเจ้าภาพถวายเครื่องไทยทาน

ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top