Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 11/10/12 at 19:41 [ QUOTE ]

ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ กันยายน 2555) "ทีมงานเว็บวัดท่าซุง"


รายงานข่าวสารวัดท่าซุง จาก.. หนังสือ "ธัมมวิโมกข์"

ฉบับ เดือน กันยายน ๒๕๕๕


พสิษฐ์ หีบพร ผู้ถ่ายภาพ


วันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ในดินแดนแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ "อีสาน" นั้น มีทั้งวัดและสำนักปฏิบัติธรรมที่สืบทอดสายกรรมฐาน "มโนมยิทธิ" ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน อยู่หลายจังหวัด เช่น สกลนคร กาฬสินธุ์ ฯลฯ ที่จังหวัดนครราชสีมา หรือ เมืองโคราชนี้ ก็มีสำนักปฏิบัติธรรมของศิษยานุศิษย์พระเดชพระคุณหลวงพ่ออยู่หลายแห่ง เช่น ที่ตำบลวังนํ้าเขียว และในตัวเมือง

ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช) นี้ตั้งอยู่ในซอยกิ่งจันทร์ เด่นสง่าด้วยอาคาร ๒ ชั้นสร้างขึ้นเมื่อ ๕ ปีที่ผ่านมาด้วยมูลค่าการก่อสร้าง ๑๙ ล้านบาท มี คุณป้าเสาวพงศ์ วงศ์สวัสดิ์ และ คุณป้าศรีพร วงศ์สวัสดิ์ เป็นผู้เจ้าของที่ดิน

อาคารหลังนี้ออกแบบมาเพื่อให้สามารถรองรับผู้ปฏิบัติธรรมพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ชั้นล่างเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ ตรงกลางประดิษฐานพระพุทธรูปสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐม ขนาดหน้าตัก ๔ ศอก ประดับเพชรสวยงาม ขนาบซ้ายขวาด้วยรูปหล่อลอยองค์พระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูวิหารกิจจานุการ (ปาน) และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน บันไดซ้ายขวานำขึ้นชั้นบนซึ่งแบ่งออกเป็นหลายห้อง มีทั้งห้องพักพระสงฆ์ ห้องฝึกกรรมฐาน ระเบียงหน้าห้องกว้างขวางรับกับหลังคาทรงโค้งโปร่งระบายอากาศช่วยลดความร้อนให้ชั้นล่างของอาคาร เพิ่มความเย็นสบาย

เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดท่าซุง พระปลัดสมนึก
สุธมฺมถิรสทฺโธ พระใบฎีกาพิษณุ สุธมฺมธโรุ พระอนุชิต สุธมฺมอชิโต พระพิชัย สุธมฺมสํวุฑฺโฒ พระสองเมือง
สุธมฺมสุรปญฺโญ
พระดิเรก สุธมฺมถิรญาโณ พระสมุห์มงคลเวทย์ สุธมฺมฐานวโร พระบุญชู สุธมฺมอาภากโร พระวิเชียร สุธมฺมปายโก พระคนธี สุธมฺมคนฺโธ พระโสภณ สุธมฺมชุตินฺธโร พระไพบูลย์ สุธมฺมธมฺมิโก และคณะศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมกันจัดงานทำบุญฉลองครบรอบ ๕ ปีศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ได้รองรับศิษย์และประชาชนผู้ศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อมากมาย สมกับความตั้งใจของคุณป้าทั้งสองและทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคทรัพย์ในการก่อสร้างเพื่อร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงอยู่สืบไป
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ .... สาธุ สาธุ สาธุ


วันที่ ๒๔-๒๖ ส.ค. มีฝึกมโนยิทธิแบบครึ่งกำลัง
ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๑๘๒ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๒๔ คน
ผู้มาฝึท่องเที่ยว ๖๒ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๑๕๕ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้งหมด ๓๙๙ คนวันที่ ๗-๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล พร้อมด้วย พระสงฆ์สามรูปเดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิ ณ บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ ถนนพหลโยธิน ๘ พญาไท กรุงเทพฯ

วันที่ ๗ ก.ย. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว ออกเดินทางไปบ้าน พล. อ. อ. อาทร โรจนวิภาต เพื่อรับสังฆทาน เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางเข้าบ้านสายลม เวลา ๑๙.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ลงรับสังฆทานและสนทนาธรรมเจริญศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัท ขึ้นพักผ่อนเวลา ๒๑.๐๐ น.

วันที่ ๘-๑๐ ก.ย. มีฝึกมโนยิทธิแบบครึ่งกำลัง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
ช่วงกลางวัน เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เริ่มรับสังฆทาน ขึ้นพักฉันภัตตาหารเพล
เวลา ๑๑.๐๐ น. และลงรับสังฆทานอีกครั้งเวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.

ช่วงกลางคืนเวลาประมาณ ๑๘.๔๕ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ลงรับสังฆทาน จากนั้นเจริญพระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก ประมาณหนึ่งชั่วโมง โดยเวลา ๑๙.๐๐ น. คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานและสมาทานพระกรรมฐานโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เสร็จจากการเจริญพระกรรมฐานแล้ว

ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล รับสังฆทานและสนทนาธรรมถึงเวลาประมาณ ๒๑.๓๐ น. จากนั้นร่วมกันสวด
อิติปิโส ทำนอง สรภัญญะ และ พระคาถาเงินล้าน จบแล้วอุทิศส่วนกุศล ท่านเจ้าคุณ ให้พร (ยะถา สัพพี) เสร็จที่เวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น.

วันที่ ๑๑ ก. ย. เดินทางกลับวัด

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานไว้เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๑
ณ พระราชวังสวนจิตรลดา
"…ขอขอบใจท่านทั้งหลาย ที่นำเงินมาบริจาคช่วยศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในแดนทุรกันดารฯ ความจริงการบริจาคเงินนั้น ก็เพียงแต่นําเงินมามอบให้ ซึ่งภาระยังไม่ควรจะหยุดอยู่แค่นั้น เพราะเจตนาของศูนย์ฯ ไม่ประสงค์แต่จะเพียงรับเงินบริจาคอย่างเดียวเท่านั้น แต่เราต้องการให้นักวิชาการ หรือ ผู้ที่มีความรู้ และผู้ที่มีจิตเสียสละไปช่วยราษฎรที่ยากจน เพื่อแนะนำให้เขาทั้งหลายได้มีอาชีพเลี้ยงตนเองได้

โปรดเข้าใจว่าการที่เราเพียงนำสิ่งของไปช่วยนั้น เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนชั่วคราว ซึ่งจะมีวันสิ้นสุด โดยที่ผู้รอรับการช่วยเหลือ เขารอรับสิ่งของที่จะนำไปนั้น และถ้าเขาไม่ได้ตามที่เขาหวังไว้ ก็จะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ฉะนั้น ขอให้ท่านทั้งหลายควรที่จะหาวิธีการช่วยเหลือ หาอาชีพให้ราษฎรที่ยากจนในท้องถิ่นทุรกันดาร ได้ประกอบอาชีพตั้งหลักตั้งฐานอยู่ในท้องถิ่นของตน เลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างมีความผาสุกต่อไป

ขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่าคิดว่าเมื่อเราช่วยเหลือครั้งนี้แล้วก็หยุด ถ้ามีโอกาสที่เราจะช่วยได้ก็จงช่วยกันต่อๆ ไป และการที่ช่วยเหลือนี้ก็อย่าคิดว่าเราจะไม่ได้รับผลตอบแทน ซึ่งแท้ที่จริงแล้วการเสียสละของท่านทั้งหลายในส่วนที่เป็นกุศลนี้มีคุณค่ามหาศาล ยากที่จะหาสิ่งตอบแทนใดมาเทียบกันมิได้นับว่าการกระทำของท่านทั้งหลายเป็นสิ่งที่น่าชมเชย และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง..."

ที่มา http://www.watthasung.com

ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในแดนทุรกันดาร ตามพระราชประสงค์ พร้อมด้วย มูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร และวัดจันทาราม (ท่าซุง) ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๐ โดยมี พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เป็นองค์ประธาน นำลูกหลานศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบำเพ็ญงานสาธารณะประโยชน์อย่างสมํ่าเสมอ และสืบทอดต่อมาโดยการนำของ ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล จวบจนถึงปัจจุบัน

เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ประเทศไทยพบกับมหาอุทกภัย วัดท่าซุงต้องเผชิญกับกระแสนํ้าปริมาณมหาศาลรอบด้าน ทำให้การรักษาทรัพย์สินและการป้องกันภัยเป็นไปด้วยความยากลำบาก ต้องใช้ทั้งกำลังใจและแรงงานเพื่อต่อสู้กับกระแสนํ้ากอบกู้สถานการณ์ดังกล่าวให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด

ครั้งนั้นทางวัดได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี ที่ได้เสียสละเวลาและทุ่มเทแรงกายแรงใจเข้าไปช่วยเหลือในช่วงวิกฤติดังกล่าวอย่างเต็มที่เมื่อเหตุการณ์ต่างๆ เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ผู้แทนศูนย์ฯ และทางวัดได้พิจารณาแล้วว่า การทํางานรักษาผืนป่านั้นเป็นงานที่ทำได้ด้วยความยากลำบาก ต้องประสบอุปสรรคนานัปการ ทั้งจากการดำรงชีวิตในป่า การขาดแคลนอุปกรณ์การทำงาน และยังต้องเผชิญกับโรคร้ายแรงอย่างไข้มาเลเรีย เพื่อรักษามรดกโลกป่าห้วยขาแข้งไว้เพราะป่า...คือ ลมหายใจของทุกชีวิต เพราะป่า...คือแหล่งอาหาร เพราะป่า...คือ คลังยาธรรมชาติ เพราะป่า...คือ อ่างน้ำเก็บ เพราะป่า...คือ ผู้ผลิตอ็อกซิเจน หากไม่มีป่าทุกสิ่งจะหมดไป

ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในแดนทุรกันดาร ตามพระราชประสงค์ พร้อมด้วยมูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร และวัดจันทาราม (ท่าซุง) จึงได้จัดทำ โครงการพระสงฆ์ช่วยงานป่าไม้ "เสริมสร้างรักษ์ผืนป่า มรดกโลกห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี" เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบำรุงขวัญสร้างกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน ๔๙๒ คน จาก ๑๐ หน่วยงาน อันประกอบด้วย
  ๑. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
  ๒. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน
  ๓. สถานีควบคุมไฟป่าอุทัยธานี
  ๔. สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
  ๕. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง


  ๖. สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ
  ๗. ศูนย์วิจัยไฟป่าห้วยขาแข้ง
  ๘. ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าห้วยขาแข้ง
  ๙. ศูนย์พัฒนาการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
  ๑๐. สำนักงานมรดกโลกทางธรรมชาติในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง
โดยมอบสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีพให้กับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานดังกล่าว คิดเป็นมูลค่า ๑,๕๑๘,๔๖๘.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) โดยส่งมอบของ ณ สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ในวันพุธที่ ๑๘ กันยายน อันเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง สถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ ๑๑๖ ปี


มีพุทธบริษัท ศิษยานุศิษย์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระาชพรหมยาน ร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคทรัพย์และสิ่งของต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. Mr.SHAKE คุณสุขขา อ่อนจิตต์ บริจาคชุดเดินป่า ๑๐๐ ชุด
รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒. Mr.SHAKE คุณณชญาดา ชูชัยศรี บริจาคตู้เย็น ๓ ประตู ๑ เครื่อง ถังบรรจุนํ้าขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร ๒ ใบ
รวมเป็นเงิน ๕๘,๐๐๐ บาท
๓. Mr.SHAKE คุณมณภาส คุณวทิตา และคุณจิรกฤต ชูชัยศรี บริจาคข้าวสาร ๑,๐๐๐ ก.ก.
รวมเป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท
๔. Mr.SHAKE ณวิโรจน์รัตน์-รบิดา ปิติธนานพ บริจาคถังใส่ข้าวสาร และ ถังบรรจุนํ้าขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร
รวมเป็นเงิน ๙,๖๕๐ บาท
๕. คุณสมพงษ์ - คุณกิมเตียง พรปทุมชัยกิจ และ คุณพภัสสรณ์ คล้อยวิถี บริจาคชุดเดินป่า ๑๐๐ ชุด
รวมเป็นเงิน 100,000 บาท


๖. คุณกิมเตียง พรปทุมชัยกิจ บริจาค เครื่องเวชภัณฑ์
รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๗. คุณรัตนา ชินบุตรานนท์ ในนาม บริษัท ไทยโอเชี่ยนอุตสาหกรรม จำกัด บริจาค ถุงยังชีพ ๕๐๐ ใบ
ผ้าห่ม ๕๐๐ ผืน รวมเป็นเงิน ๑๐๑,๐๐๐ บาท
๘. คุณสุมาลี อนันต์พลังใจ บริจาค เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น ๑ เครื่อง เวชภัณฑ์ ถังดับไฟป่า ๒๐ ใบ
ข้าวสาร ๑๐๐ กิโลกรัม
ชุดเดินป่า ๑๐ ชุด รวมเป็นเงิน ๙๘,๕๐๐ บาท
๙. คุณเยาวลักษณ์ มิตรศรัทธา บริจาคชุดเดินป่า ๓๐ ชุด น้ำตาล ๔๐ กระสอบ
รวมเป็นเงิน ๕๓,๐๐๐ บาท
๑๐. คุณจุฑาวรรณ โอฬารวัฒน์ และครอบครัว บริจาค เครื่องเวชภัณฑ์ ข้าวสาร ๓๐๐ ก.ก. ชุดเดินป่า ๒๐ ชุด
รวมเป็นเงิน ๔๒,๕๐๐ บาท
๑๑. คุณกิจจา กาญจนบรรณ บริจาคชุดเดินป่า ๑๐ ชุด ถังบรรจุนํ้าขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร ถังดับไฟป่า ๕ ใบ ชา-กาแฟ
รวมเป็นเงิน ๓๓,๑๕๐ บาท
๑๒. คุณกัลยา ไพศาลชนากิจ และคุณบุศรินทร์ เกษมสุภาพันธ์ บริจาค มาม่า ๓๐ ลัง
รวมเป็นเงิน ๒๖,๔๘๒.๕๐บาท
๑๓. คุณลัดดา จารุวัสตร์ บริจาคชุดเดินป่า ๑๐ ชุด ยาและเวชภัณฑ์ ๑๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท
๑๔. ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม บริจาคน้ำมันพืช ทำบุญทุกอย่าง เครื่องเวชภัณฑ์ ชุดเดินป่า
รวมเป็นเงิน ๓๓,๔๐๐ บาท
๑๕. คุณประพัฒน์ ทีปะนาถ และครอบครัว อมรพล สรัญญา และคุณชุติมา พิชา ลิ้มเจริญรัตน์
ทำบุญทุกอย่าง รวมเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท๑๖. คุณพัชรา อัสสรัตนานนท์ บริจาคชุดเดินป่า ปลากระป๋อง ๔๐ หีบ
รวมเป็นเงิน ๑๕,๘๒๐ บาท
๑๗. คุณอรุณศรี และ คุณลัดดา เล็งเลิศผล บริจาค เครื่องตัดหญ้า ๑ เครื่อง
รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
๑๘. คุณทัศนีย์-คุณนงลักษณ์ จารุพินทุโสภณ และ ครอบครัว บริจาคเครื่องตัดหญ้า ๑ ตัว
รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
๑๙. คุณชาลี สักยกุล และคุณสุเลขา เกรียงไกรกฤษฏา บริจาค เปลนอน
รวมเป็นเงิน ๑๑,๔๐๐ บาท
๒๐. คุณณิชกานต์ บุญเสนอ บริจาคเงินช่วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ๑๐,๐๐๐ บาท

๒๑. คุณนลิน-คุณ พิมพิชญา คงอินทร์ บริจาคเงินทำบุญทุกอย่าง ๑๐,๐๐๐ บาท
๒๒. ครอบครัวบ้านสายลม บริจาคถังบรรจุนํ้าขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร ๑ ใบ
รวมเป็นเงิน ๖,๘๐๐ บาท
๒๓. คุณสุธี สุวรรณทัต บริจาคเงินทำบุญทุกอย่าง ๑๐,๐๐๐ บาท
๒๔. คุณรัชนี บุญเสนอ บริจาคเงิน ๘,๐๐๐ บาท
๒๕. คุณสิริกร ภาวิฒย์พร และญาติ บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง รวมเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
๒๖. คุณแอนนี่ - คุณสัจจะ ทันการ บริจาคเงิน ๕,๐๐๐ บาท
๒๗. ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม บริจาคเงิน ๕,๐๐๐ บาท
๒๘. คุณสุกัญญา ตั้งนุวัฒนากิจ บริจาคถังดับไฟป่า ๕ ใบ ข้าวสาร น้ำมันพืช
รวมเป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท
๒๙. คุณวลัยลักษณ์ - คุณพาณิชย์ สดสี บริจาคเงินช่วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ๔,๐๐๐ บาท
๓๐. คุณธัญกมล เบญโชติเดช บริจาคข้าวสาร ๑๐๐ ก.ก. รวมเป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท๓๑. คุณนลิน คงอินทร์ บริจาคเงิน ๓,๒๐๐ บาท
๓๒. คุณอนัญญา บุญเสนอ บริจาคเงิน ๓,๐๐๐ บาท
๓๓. คุณอนันต์-คุณขวัญใจ ชลชวลิต บริจาคเงินทำบุญทุกอย่าง ๓,๐๐๐ บาท
๓๔. คุณเพ็ญศิริ กิตติโกวิท-คุณสุรียพันธ์-คุณเพ็ญนิภา บุญวิสุทธิ์ บริจาคเงินทำบุญทุกอย่าง ๓,๐๐๐ บาท
๓๕. คุณพวงเพ็ญ จันทร์จริงจิต และคุณจันทร์เพ็ญ สิริภูริทัตต์ บริจาคชุดเดินป่า ๒ ชุด
รวมเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท๓๖. คุณกฤษฎา-คุณเกศินี นุตาลัย บริจาคชุดเดินป่า ๒ ชุด รวมเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
๓๗. คุณประพัฒน์ ทีปะนาถ และครอบครัว คุณอมรพล-คุณสรัญญา คุณชุติมา-คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์
บริจาคน้ำมันพืช ๔๐ ลังและอื่นๆ รวมเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
๓๘. คุณจารุนันท์ วัฒนสุข-คุณเชาว์ บ่างสมบูรณ์-คุณทัศนีย์ จารุพินทุโสภณและครอบครัว
บริจาคชุดเดินป่า ๒ ชุด รวมเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
๓๙. ร้านยงค์อรุณ และร้านยงสวัสดิ์ นนทบุรี บริจาคเงินทำบุญทุกอย่าง ๒,๐๐๐ บาท
๔๐. คุณจริยา-พิจิตร สุขสมบัติ บริจาคเงินช่วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ๒,๐๐๐ บาท๔๑. ครอบครัวชาญพิทยกิจ บริจาคเงินทำบุญทุกอย่าง ๒,๐๐๐ บาท
๔๒. คุณสุกัญญา ตั้งศุภวัฒนกิจ บริจาคชากาแฟ ๑,๕๐๐ บาท
๔๓. คุณกฤษณ์ บัณฑิต บริจาคเงิน ๑,๕๐๐ บาท
๔๔. คุณบุญเรือน มากพึ่งพร บริจาคเงิน ๑,๑๘๐ บาท
๔๕. คุณจุไรรัตน์ กาญจนไพบูลย์ ด.ช. ณิชพน เจียรภัทร คุณจนุรงค์ หล้าสมบูรณ์
บริจาคเงินทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท๔๖. คุณจุไรรัตน์ กาญจนไพบูลย์ ด.ช. ณิชพน เจียรภัทร บริจาคเงินทำบุญทุกอย่าง ๑,๐๐๕ บาท
๔๗. คุณนัฐกนก ผุสดี และครอบครัว บริจาคชุดเดินป่า ๑ ชุด รวมเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
๔๘. คุณภัคภร ทองกระจ่างเนตร และ คุณศฐาคุปต์ เด็น นากาชิมา บริจาคชุดเดินป่า ๑ ชุด
รวมเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
๔๙. คุณวรวุฒิ โทนุรัตน์ บริจาคชุดเดินป่า ๑ ชุด รวมเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
๕๐. ว่าที่ ร.ต.สมจิตต์ กาญจนรุจีรัตน์ บริจาคชุดเดินป่า ๑ ชุด รวมเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

๕๑. พ.อ.หญิง พิมพ์นารา และคุณสุมนา บุญญรัตนาภินันท์ บริจาคชุดเดินป่า ๑ ชุด
รวมเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
๕๒. คุณโศภิษฐ์ สดสี บริจาคชุดเดินป่า ๑ ชุด รวมเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
๕๓. คุณณัฐยาน์ โชคสะสมนิธิภพ บริจาคเงินทำบุญทุกอย่าง ๑,๐๐๐ บาท
๕๔. คุณปาริชาต-คุณศรัณยา แสงหิรัญ และคุณทัศนีย์-คุณนงลักษณ์ จารุพินทุโสภณ พร้อมครอบครัว
และคุณนงลักษณ์ บังเกิดฤทธิ์ บริจาคเงินทำบุญทุกอย่าง ๑,๐๐๐ บาท
๕๕. ร้านประกายแก้ว บริจาคถังดับไฟป่า ๕ ใบ และอื่นๆ รวมเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

๕๖. คุณบุญชัย-คุณชื่นทิพย์ เจริญรัตน์ปัญญา และครอบครัว บริจาคเงิน ๑,๐๐๐ บาท
๕๗. คุณณัฐพงศ์ มิ่งมงคล และคณะ บริจาคข้าวสาร ๑๐ ก.ก. อาหารแห้ง น้ำมันพืช
รวมเป็นเงิน ๗๒๐ บาท
๕๘. คุณภัคชาดา หิรัณย์เตชะ บริจาคถังดับไฟป่า ๕ ใบ รวมเป็นเงิน ๖๕๐ บาท
๕๙. คุณศิริพร กาญจนพันธกุล บริจาคทำบุญทุกอย่าง ๕๐๐ บาท
๖๐. คุณจริยา วัชโรทัย บริจาคทำบุญทุกอย่าง ๕๐๐ บาท๖๑. คุณจีรศักดิ์ บัวแก้ว บริจาคเครื่องเวชภัณฑ์ รวมเป็นเงิน ๕๐๐ บาท
๖๒. คุณชูชัย หิรัญทัศนียกุล บริจาคเครื่องเวชภัณฑ์ รวมเป็นเงิน ๕๐๐ บาท
๖๓. คุณอนงค์นาถ ตรังควิริยกุล บริจาคยาหอม ๕๐๐ ชุด
๖๔ คุณสุทธิพร บริจาคเงินช่วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ๓๐๐ บาท ..ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเป็นอย่างสูงงานทําบุญครบรอบ ๒๐ปีแห่งการมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ๒๕๕๕ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศเยอรมัน นําโดย พระครูประสิทธสรการ โดยจัดขึ้น ณ สมาคมรวมใจภักดิ์ อำเภอ คาตซ์โดรฟ์ เมือง Teublitz ทอยบลิตซ์ ประเทศเยอรมัน เป็นแห่งแรกแจ้งข่าว

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เดินทางไปเป็นประธานในงานกฐินสามัคคีประจําปี
ณ วัดธรรมยาน ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
วันที่ ๒-๖ พฤศจิกายน ท่านเจ้าคุณ เดินทางไปสอนพระกรรมฐานที่บ้านสายลม กรุงเทพฯ

วันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน งานกฐินสามัคคีประจําปี วัดจันทาราม (ท่าซุง)
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ท่านเจ้าคุณ เดินทางไปเป็นร่วมงานกฐินประจําปี ณ วัดใหม่สุขุมาราม
(วัดพระนอน) ต.วังตะกู อ. บางมูลนาก จ.พิจิตร

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ท่านเจ้าคุณ เดินทางไปเป็นประธานในงานกฐินสามัคคีประจําปี ณ สำนักปฏิบัติธรรม
ศิษย์พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) ป่าละอู อ.หัวหิน จ.ประจบคีรีขันธ์
วันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ท่านเจ้าคุณ เดินทางไปเป็นประธานในงานทอดกฐินสามัคคีสายอีสาน ณ วัดพุทธโมกข์ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนครโมทนา

รายนามผู้ร่วมทำบุญห้องกระจกหลังพระประธาน ศาลา ๑๒ ไร่
๑. คุณอุษา นาควิวัฒน์ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒. คุณสุธี สุวรรณทัต จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
๓. คุณปรีชา อารีกุล จำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท... ขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างสูง

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top