Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 13/10/12 at 10:02 [ QUOTE ]

ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ สิงหาคม 2555) "ทีมงานเว็บวัดท่าซุง"


รายงานข่าวสารวัดท่าซุง จาก.. หนังสือ "ธัมมวิโมกข์"

ฉบับ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๕


พสิษฐ์ หีบพร ผู้ถ่ายภาพ


ช่วงเดือนที่ผ่านมาประเทศไทยมีวาระที่น่ายินดียิ่งหลายครั้ง คือ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช-กุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม เหล่าพสกนิกรไทยทั่วประเทศต่างพร้อมใจกันถวายพระพรให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

พิธีอุปสมบทหมู่เพื่อจำพรรษาประจำปี ๒๕๕๕
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

หลังจากการมรณภาพของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ในแต่ละปีวัดจันทาราม (ท่าซุง) จะมีผู้แสดงความประสงค์เข้าอุปสมบทกับทางวัดสมัครเข้าฝึกอบรมพระธรรมวินัย ทดสอบกำลังใจ และฝึกกรรมฐานมโนมยิทธิ ก่อนที่ทางวัดจะรับเข้ามา ผู้สามารถปฏิบัติตามปฏิปทาที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ตั้งไว้สำหรับพระวัดท่าซุงแล้วจึงจะผ่านเข้าเป็น "นาค" และจะได้ร่วมอุปสมบทหมู่ ณ อุโบสถ เพื่อจำพรรษาในแต่ละปี เสมือนเป็นประเพณีสืบมาจนถึงปัจจุบัน

โดยในปีนี้การจัดอุปสมบทหมู่มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ โดยมีพระคู่สวด ๓ คู่ตามลำดับคือ
  พระบุญมา ปภาธโร พระสุรเชษฐ สีลเตโช
  พระใบฎีกาพิษณุ สุธมฺมธโร พระพิกุล สุธมฺมจาโร
  พระอนุชิต สุธมฺมอชิโต พระธวัชชัย สุธมฺมญานวุฑฺโฒบวชนาคทั้ง ๘ เป็นพระใหม่ มี  พระพรชัย (จัดเขตรกรรม) สุธมฺมถิรธมฺโม
  พระเกรียงไกร (ตั้งสกุล) สุธมฺมฐิตสีโล
  พระกิตติพศ (เมธาสถิตย์สุข) สุธมฺมสิริปญฺโญ
  พระวรวุฒิ (หนูสวาด) สุธมฺมสุธมฺโม
  พระคเณศ (อ่างทอง) สุธมฺมสุปญฺโญ
  พระณัฐพล (วรรณะ) สุธมฺมณฏฺฐิโก
  พระอดิศร (ยิ้มยวน) สุธมฺมอาสโภ
  พระปรมินทร์ (เดียวสุรินทร์) สุธมฺมฐานุตฺตโร

พิธีเริ่มที่เวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น. เวียนประทักษิณรอบอุโบสถ โดยมีวงโยธวาทิตนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยานำขบวนนาคและญาติ ก่อนที่จะเริ่มทำพิธีอุปสมบท
เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. เสร็จพิธีแล้ว ทำพิธีฉลองพระบวชใหม่ โดย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลาพระพินิจอักษร (ทองดี) เจ้าภาพผู้อุปสมบทถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุง เป็นจบพิธีพิธีอัญเชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
วันพุธที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ ที่ทำการมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
-พรรณวดี เขตจตุจักร
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๕ โดยพระราชทานให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เชิญไปถวายยัง
พระอารามในเขตกรุงเทพมหานคร รวม ๒๖ วัด และต่างจังหวัดจำนวน ๑๑๖ วัด

เมื่อปีที่ผ่านมา วัดจันทาราม (ท่าซุง) เป็นตัวแทนจังหวัดอุทัยธานีเข้าร่วมโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะจัดอบรมธรรมแด่นักเรียน ข้าราชการและประชาชน มีผู้เข้าร่วมในโครงการมากกว่าหนึ่งพันคน จึงได้รับพระราชทานเทียนจำนำพรรษาพระราชทานโดยปีนี้เป็นปีที่ ๒ แล้ว
เวลา ๑๕.๐๐ น. คุณบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี ทำหน้าที่พิธีกร เกริ่นนำถึงที่มาของเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและผู้แทนส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๕ โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา ตั้งขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ออกจากโรงเรียนพระสุธรรมยานฯ ถึงอุโบสถวัดท่าซุง จากนั้นเดินประทักษิณ ๓ รอบ
เวลาประมาณ ๑๕.๔๐ น. เจ้าหน้าที่อัญเชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ตั้งหน้าโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
คุณบุญเลิศ พรหมจิรโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานฯ อัญเชิญเทียนพระราชทาน จากหน้าอุโบสถไปประดิษฐานในอุโบสถ
คุณบัญชายุทธ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงาน จบแล้ว
คุณบุญเลิศ กล่าวอาราธนาศีล ท่านเจ้าคุณ ให้ศีล จากนั้นนำกล่าวคำถวายเทียนจำนำพรรษา
ท่านเจ้าคุณภาวนากิจวิมล กล่าวสัมโมทนียคาถา พระสงฆ์สวดให้พร อนุโมทนา เป็นอันจบพิธีวันพฤหัสบดีที่ ๒-๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

วันอาสาฬหบูชา (บางแห่งเรียก "วันพระสงฆ์" "วันธรรมจักร") ตรงกับ วันเพ็ญ เดือน ๘ หนึ่งวันก่อนปุริมพรรษา ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ในปีที่ไม่มีอธิกมาสเป็นต้นไปถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑มีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนเพราะเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" ประกาศสัจจธรรมอันเป็นองค์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณ โปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธหลังจากที่ทรงตรัสรู้ อันเป็นเหตุให้ท่านโกณฑัญญะได้ธรรมจักษุ บรรลุโสดาปัตติผล เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกและพระพุทธองค์ทรงประทานเอหิภิขุอุปสัมปทาเป็น "พระอัญญาโกณฑัญญะ" ทำให้เกิดพระรัตนตรัยครบองค์ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

วันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดช่วงฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา ๓ เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น สำหรับสาธุชนชาวพุทธ วันเข้าพรรษาเป็นวันที่หลายท่านใช้ปวารณาอธิษฐาน ลด ละ เลิก พฤติกรรมไม่ดีประจำตัวในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ๓ เดือน สร้างอานิสงส์ให้ตนเอง ครอบครัว และสังคม สงบสุขร่มเย็น ขออนุโมทนากับความตั้งใจปฎิบัติดีปฎิบัติชอบของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ .... สาธุ สาธุ สาธุทำบุญวันอาสาฬหบูชา
วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุน ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุวัดท่าซุงที่สวนป่าไผ่ มีญาติโยมส่วนหนึ่งไปร่วมกันทำบุญ ส่วนที่ศาลา ๔ ไร่ทางวัดเปิดโรงทานเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มให้ญาติโยมที่มาร่วมงานบุญได้รับประทานตั้งแต่วันนี้จนเลิกงาน

เวลาประมาณ ๐๗.๑๕ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เริ่มรับสังฆทาน มีญาติโยมที่มาทําบุญทยอยเข้าถวายสังฆทาน เทียน หลอดไฟ สถานที่อันกว้างขวางของศาลา ๑๒ ไร่ ดูโล่งตาเพราะศิษย์วัดท่าซุงส่วนมากยังเดินทางมาไม่ถึงวัดเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดวันแรกของเทศกาลเข้าพรรษา ปีนี้ได้หยุดติดต่อกัน ๔ วัน สาธุชนจํานวนมากเดินทางมาทําบุญ อยู่รักษาศีลที่วัด เห็นแล้วน่ายินดี ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเป็นอย่างสูง ... สาธุ สาธุเวลาประมาณ ๐๗.๒๐ น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานฯ นําโดยวงโยทวาธิต เดินแห่เทียนจํานําพรรษา เข้ามาในศาลา ๑๒ ไร่

เวลาประมาณ ๐๗.๔๕ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงขึ้นอาสน์สงฆ์ โดยมี ท่านพระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโร เป็นประธานสงฆ์ ตัวแทนฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นทายกนำกราบพระ สวดบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล ๘ จากนั้นประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์สวดถวายพรพระ ทายกนำกล่าวถวายภัตตาหาร

จากนั้นญาติโยมช่วยกันประเคน จากนั้นทายกกล่าวอาราธนาธรรมขณะที่พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์พระธรรมเทศนาเรื่อง "วันเข้าพรรษา" โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน จากนั้นร่วมกันถวายเทียนเข้าพรรษา อุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พรงานพิธีทําบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันมรณภาพ
พระเดชพระคุณหลวงปู่ปาน (พระครูวิหารกิจจานุการ) วัดบางนมโค
ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล พระครูสมุห์พิชิต พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์วัดท่าซุง เดินทางจากศาลา ๑๒ ไร่มาร่วมพิธีบวงสรวงที่มณฑปหลวงปู่ปาน หน้ามหาวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร โดยระหว่างนั้น พระชัยวัฒน์ อชิโตได้เล่าให้ผู้ที่เดินทางมาถึงก่อนฟังถึงเกร็ดประวัติ พระเดชพระคุณหลวงปู่ ระหว่างรอให้ญาติโยมมาถึง ท่านเจ้าคุณ สนทนาหยอกล้อกับ พระครูสมุห์พิชิตเรื่องการติดตามไปสมัย พระเดชพระคุณหลวงปู่ ผู้ที่ไปร่วมในพิธียิ่งปลื้มปีติศรัทธาในอัชฌาสัยประสาพี่น้องของท่าน
เวลาประมาณ ๐๙. ๑๕ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล พระครูสมุห์พิชิต และพระชัยวัฒน์ พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์วัดท่าซุง ร่วมกันทำพิธีบวงสรวงที่มณฑปหลวงปู่ปาน หน้าวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
พระครูสมุห์พิชิต จุดธูปเทียนบวงสรวง ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล จุดเทียนทํานํ้ามนต์ จากนั้นเปิดเทปบวงสรวงโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ จบแล้วกราบบูชาพระรัตนตรัย สวด อิติปิ โส ตามด้วยพระคาถาเงินล้าน และกราบขอขมากรรมต่อ พระเดชพระคุณหลวงปู่ปาน จากนั้น ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ประพรมนํ้าพระพุทธมนต์ จากนั้นแจกรูป พระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ศิษยานุศิษย์ที่เข้าร่วมพิธีเป็นอนุสติคนละใบ จบพิธีที่มณฑปหลวงปู่ปาน

เวลาประมาณ ๑๐.๒๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล พร้อมพระสงฆ์วัดท่าซุงขึ้นอาสน์สงฆ์ที่ศาลา ๑๒ ไร่ ตัวแทนฝ่ายฆราวาส คุณพจมาน วุฒิปัญญารัตนกุล จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และ คุณทัศนีย์ จุดธูปเทียนสักการะบูชา พระเดชพระคุณหลวงปู่

นายสัตวแพทย์ ธํารง วุฒิปัญญารัตนกุล ทำหน้าที่ทายกกล่าวนำญาติโยมกราบบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล ๕ ท่านเจ้าคุณภาวนากิจวิมล ให้ศีลแล้ว ทายกนำกล่าวอาราธนาพระธรรม พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นทายกกล่าวนำญาติโยมทั้งหมดถวายภัตตาหารเพล จบแล้วเป็นโอกาสที่ญาติโยมได้เข้าถวายปัจจัยใส่ย่ามพระสงฆ์ เสร็จแล้วทายกกล่าวนำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พรแล้วจึงไปฉันภัตตาหาร ญาติโยมแยกย้ายไปพักผ่อน จบพิธีช่วงกลางวัน

เวลา ๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงเข้าร่วมสังฆกรรมในอุโบสถ อธิษฐานเข้าพรรษา ก่อนทําพิธีคณะพระสงฆ์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศได้เข้าไปกราบลาพระผู้ใหญ่ของวัด เมื่อถึงเวลาเริ่มพิธีจึงเปิดเทปโอวาทพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เรื่องการเข้าพรรษาและการอธิษฐาน จบแล้วจึงทำพิธีอธิษฐานเข้าพรรษาปีนี้มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ในวัดทั้งหมด ๗๐ รูป จำพรรษาอยู่ที่เยอรมัน ๗ รูป (เดิม ๓ รูป และเดินทางไปสมทบเมื่อวันที่ ๓ ส.ค. อีก ๔ รูป) พระสงฆ์ ๔ รูปไปจำพรรษาที่จังหวัดสุโขทัย มี
  พระชัยวัฒน์ อชิโต
  พระบัญชา สุธมฺมภทฺทปญฺโญ
  พระมานะ สุธมฺมมานิโต
  พระไตรรัตน สุธมฺมขนฺติธโรปีนี้มีญาติโยมลงทะเบียนอยู่ถือศีลจำพรรษาที่วัดพอสมควร แม้ทางวัดจะไม่ได้เปิดโรงทานเลี้ยงผู้มารักษาศีลช่วงเข้าพรรษาแต่ ท่านเจ้าคุณภาวนากิจวิมล ก็เมตตาหาวิธีสงเคราะห์ช่วยประหยัดเงินของญาติโยมทั้งหลายด้วยการทดลองเปิดร้านอาหารราคาถูก ๑๐ บาทคุ้มกินจานเดียวอิ่ม โดยมีคุณป้าแม่ครัวทำอาหารอร่อยเป็นหัวแรงทำครัวเช่นเคยเวลา ๑๗.๐๐ น. ญาติโยมส่วนหนึ่งมานั่งรอเวลาเริ่มพิธีบวงสรวงดอกไม้ที่อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช ก็ได้ฟังเกร็ดความรู้ประวัติพระเจ้าพรหมมหาราชจาก พระชัยวัฒน์ และ ศ.ดร.ปริญญา นุตาลัย ทำหน้าที่พิธีกรบรรยายลําดับพิธีการและการแสดงเช่นเคย
เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล พระครูสมุห์พิชิต พระชัยวัฒน์ ทำพิธีบวงสรวงดอกไม้ที่หน้าอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช เสร็จแล้ว คณะนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา รำถวายมือ ๓ ชุด คือ
รําอวยพรพุทธานุภาพ เป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทํานองแขกบรเทศ บรรเลงดนตรีและขับร้องโดยคณะนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานฯ
รําดาวดึงส์ เป็นบทร้องประกอบการแสดงในบทละครดึกดำบรรพ์เรื่อง สังข์ทอง ตอน ตีคลี พระนิพนธ์ใน
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ และรําชุดสุดท้ายของวันนี้ ฉุยฉายพราหมณ์ตัดตอนมาจากบทละครใน
พระราชนิพนธ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ เรื่องรามเกียรติ์ภาคสวรรค์ ตอนพระคเณศเสียงา พระนารายณ์แปลงเป็นพราหมณ์


จบการแสดงแต่ละชุด ท่านเจ้าคุณภาวนากิจวิมล มอบรางวัลเป็นกำลังใจเสริมความตั้งใจให้กับเด็กนักเรียนผู้แสดงทุกชุด จากนั้นเคลื่อนขบวนกลับมาหน้าอุโบสถก่อนเริ่มพิธีเวียนเทียนปีนี้ พระชัยวัฒน์ ในฐานะผู้แทนกรรมการสงฆ์ ได้เมตตาเป็นผู้ให้ความรู้สร้างความเข้าใจแก่ญาติโยมเรื่องบทบาทหน้าที่ของกรรมการสงฆ์ อาจเป็นครั้งแรกที่ญาติโยมได้ทราบถึงหน้าที่การทำงานของกรรมการสงฆ์จากพระเถระของวัดท่าซุงโดยตรง ไม่ใช่คําบอกเล่า เพื่อเป็นการป้องกันการแตกแยกความสามัคคีในกลุ่มศิษย์วัดท่าซุงปัจจุบัน

ซึ่งกรรมการสงฆ์ทั้งหมดได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน มีตราแต่งตั้งเป็นทางการและได้รับความไว้ใจให้ปฏิบัติหน้าที่กลั่นกรองพิจารณากฏ ระเบียบต่างๆ โดยถือแบบแผนตามที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ วางไว้ตั้งแต่ครั้งเมื่อท่านยังไม่มรณภาพ ซึ่งที่ผ่านมามีทั้งการตักเตือนพระสงฆ์บ้าง เชิญให้ออกจากวัดบ้าง และเพื่อเป็นการให้เกียรติกันจึงไม่ได้ประกาศให้ทราบ

วิธีการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการสงฆ์ถือปฏิบัติตามคำสั่งการแต่ดั้งเดิมของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ มาโดยตลอด ก่อนที่จะสรุปคำตัดสินใดออกมานั้นก็ได้มีการปรึกษากันทั้งในและนอกที่ประชุมคณะกรรมการสงฆ์กันอย่างถ้วนถี่ดีแล้ว

กรณีที่เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมา คณะกรรมการสงฆ์เคยเชิญพระสงฆ์ออกจากวัดรูปหนึ่ง เพราะว่ากล่าวจ้วงจาบท่านเจ้าอาวาสต่อหน้าญาติโยมขณะที่สอนกรรมฐาน และมีการบันทึกเสียงส่งต่อกระจายกันไป เพี่อเป็นการประจานดูหมิ่นเหยียดหยาม อันเป็นการกระทำที่ไม่สมควร สำหรับพระลูกวัดที่มีต่อเจ้าอาวาส อันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ถือเป็นเรื่องไม่สมควรอย่างยิ่งที่พระลูกวัดจะทำ จึงต้องดำเนินการตามกฏของวัดที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ กำหนดไว้ตั้งแต่แรกเริ่ม

คือเรื่องนี้เคยมีผู้กระทำไว้แล้วครั้งหนึ่ง ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้ว่ากล่าวตักเตือนก่อน พร้อมกับบอกไว้ในหนังสือถึงคณะกรรมการสงฆ์ว่า ต่อไปถ้าหากมีพระรูปใดรูปหนึ่งทำซ้ำแบบนี้อีกให้ไล่ออกไปเลย ซึ่งจดหมายของท่านขณะนี้ได้เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเช่นกัน สามารถพิสูจน์ยืนยันได้ทุกเวลา

หากญาติโยมได้ฟังเรื่องใดมาโดยปราศจากข้อมูลความจริงทั้งหมด และวิจารณ์ถึงคณะกรรมการสงฆ์แล้วตำหนิว่าทำเกินกว่าเหตุบ้าง ไล่พระอริยะสงฆ์ออกจากวัดบ้าง ฯลฯ ขอให้ระมัดระวังการปรามาสพระรัตนตรัยให้มาก เพราะคณะกรรมการสงฆ์ได้ทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ โดยไม่มีอคติ คือมีความลำเอียงใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งเรื่องนี้เป็นการก่อเหตุจากพระรูปนี้ก่อน ทางคณะกรรมการสงฆ์ไม่ได้ไปหาเรื่อง หรือหาเหตุไปไล่ออกก่อน หมายถึงไม่ได้กลั่นแกล้งแต่อย่างใด

ในกรณีเช่นนี้ หากพระทุกรูปอยู่ด้วยความสงบ จะไม่พอใจอะไรก็ควรเข้าแจ้งต่อหลวงพ่อเจ้าอาวาสโดยตรง ไม่ใช่มาระบายกับญาติโยมในขณะที่สอนกรรมฐาน แบบนี้จะทำให้เกิดความแตกแยกสามัคคีกันไปในที่สุด ดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ โดยมีการพิมพ์หนังสือออกแจกจ่ายไปทั่ว สร้างความลังเลใจให้เกิดขึ้นในหมู่ลูกศิษย์ฯ คนที่อ่านไม่รู้ความจริงก็จะตำหนิการกระทำของคณะกรรมการสงฆ์ แต่ถ้าได้อ่านข้อความนี้ด้วยใจเป็นธรรมแล้ว ก็จะรู้ทันคนที่ชักชวนหรือยุแหย่ให้เกิดความเข้าใจผิดกัน เมื่อได้เข้าใจตามความเป็นจริงแล้ว และให้ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสงฆ์ วัดท่าซุงก็จะอยู่รอดปลอดภัยตลอดไปผู้ปวารณาตนเป็นศิษย์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน นั้นควรระมัดระวัง สำรวม ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่อาจสร้างเวรเป็นภัยต่อตนเองต่อผู้อื่น ไม่ควรตำหนิกรรมของผู้อื่น ควรน้อมรำลึกถึงคำสอนของ สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ สั่งสอนลูกหลานตลอดเวลาว่า อัตตนา โจทยัตตานัง ให้พิจารณาความผิดของตัว อย่ามัวเพ่งเล็งกล่าวโทษบุคคลอื่นไม่ว่าฆราวาส หรือ พระภิกษุสงฆ์เวลาประมาณ ๑๘.๑๕ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เป็นประธานเริ่มพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ด้วยการสวดอิติปิ โส พระคาถาเงินล้าน ขอขมาพระรัตนตรัย
จากนั้น ท่านเจ้าคุณภาวนากิลจวิมล และพระสงฆ์วัดท่าซุง อุบาสก อุบาสิกา ทำประทักษิณรอบอุโบสถ ๓ รอบ พร้อมสวด อิติปิโส มีญาติโยมมาร่วมเวียนเทียนมากจนต้องหยุดรอให้หางแถวเคลื่อนออกไปก่อนจึงเดินวนรอบใหม่ จากนั้นอุทิศส่วนกุศล เป็นจบพิธี

จากนั้นญาติโยมร่วมกันถวายปัจจัยใส่ย่ามพระที่หน้าพระอุโบสถด้วยความเบิกบานในการสร้างบุญ ท่านเจ้าคุณเดินทางเข้าศาลา ๑๒ ไร่ รับสังฆทานจากญาติโยมที่เพิ่งเดินทางมาถึงช่วงบ่ายเย็น จนกระทั่งเวลาพอสมควรจึงเดินทางกลับที่พัก

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 13/10/12 at 10:04 [ QUOTE ]


พิธีทำบุญวันเข้าพรรษา และฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช
วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕๕

เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุน ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ที่สวนป่าไผ่
เวลาประมาณ ๐๗.๑๕ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล และ พระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตฺโต เริ่มรับสังฆทานที่เวทีหน้าพระประธาน ณ ศาลา ๑๒ ไร่ ระหว่างรอเวลา ศ.ดร. ปริญญา ให้ความรู้เจริญศรัทธาปสาทะของพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมบุญ และแจ้งกำหนดพิธีต่างๆ ของวันนี้เวลา ๐๘.๐๐ น. พระครูสมุห์พิชิต พระสงฆ์วัดท่าซุงขึ้นอาสน์สงฆ์ คุณนิภา ผลิตผลการดี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ศ.ดร. ปริญญา ทำหน้าที่ทายกนำกราบพระ บูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา จบแล้วสาธุชนร่วมกันกล่าวถวายภัตตาหาร เมื่อกันประเคนอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เสร็จแล้วอาราธนาธรรม ขณะพระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหาร คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดีทัศน์พระธรรมเทศนา โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เรื่องการทำบุญเข้าพรรษา จบแล้วอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร จบพิธีที่ศาลา ๑๒ ไร่ แล้วรีบแยกย้ายกันเดินทางไปพิธีบวงสรวงที่อนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราชเวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านเจ้าคุณภาวนากิจวิมล ทำพิธีบวงสรวงที่หน้าอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช
คุณเยาวลักษณ์ มิตรศรัทธา และ คุณสมพงษ์ พรปทุมชัยกิจ ทำพิธีบวงสรวงที่อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ และ
อนุสาวรีย์พระยาโกษาเหล็ก เสร็จแล้วนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานฯ รําถวาย


เสร็จพิธีแล้ว ท่านเจ้าคุณภาวนากิจวิมล เข้าประจําที่นั่งในศาลาพระนอน รับสังฆทานจากญาติโยมที่ต่อแถวกันยาวรอเข้าถวายสังฆทานกันมากทุกขนาดทั้งชุดใหญ่ กลาง เล็ก เนื่องในงานทำบุญวันเข้าพรรษาและทำบุญฉลองชัยชนะพระเจ้าพรหมมหาราช คนเยอะมากขนาดเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันแบ่งแถวสลับคิวพร้อมกับขอให้ทุกท่านอยู่ในระเบียบผลัดกันเข้าระหว่างสังฆทานชุดใหญ่และสังฆทานชุดรอง ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเป็นอย่างสูง...สาธุ สาธุ สาธุ


คณะนักเรียน ร.ร. พระสุธรรมยานเถระวิทยารำถวายมืออ่อนช้อยสวยงามอยู่บนหอดนตรีข้างอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช จบการแสดงก็เดินไปรับรางวัลจากคณะเจ้าภาพผู้ให้การอุปถัมภ์ที่นั่งรออยู่ด้านข้างบนเวทีการแสดง

ในขณะที่เหล่าลูกหลานนักรบของพระเจ้าพรหมมหาราชทั้งหลายเริ่มตั้งขบวนแห่ ปีนี้คนมากน่าชื่นใจหัวแถวปะทะหางแถวทุกรอบ เมื่อเสียงเพลง "ต้นตระกูลไทย" ดังขบวนก็เริ่มเคลื่อน นําขบวนด้วยวงโยทวาธิต เครื่องสักการะบูชา และเสลี่ยงสีแดงปิดทองอัญเชิญภาพถ่ายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ประดับดอกไม้ พร้อมธงชาติไทย ธงธรรมจักรตามด้วยขบวนลูกหลานผู้สืบสายเลือดนักรบผู้กล้าของพระเจ้าพรหมมหาราช ซึ่งมีทั้งเหล่านักรบและนางฟ้าคนงามผู้รักชาติยิ่งชีพทั้งหลาย แล้วปีนี้ก็เป็นอีกปีที่ ศ.ดร.ปริญญา พยายามเชิญชวนให้ลูกหลานอดีตนักรบของพระเจ้าพรหมมหาราชสวมชุดสีชมพูล้วนโพกผ้าแดงในปีหน้า แถมด้วยเสียงกระเซ้าว่า กลุ่มชอบนุ่งแดงมักเป็นลูกท่านแม่ ทุกท่านที่มาร่วมงานเพราะระลึกถึงคราวชนะศึกเชียงแสนได้คืนความเป็นไทในคราวนั้น ด้วยจิตใจที่รวมเป็นหนึ่งเมื่อขบวนเดินผ่านหน้าศาลาพระนอน มี พระบุญมา ปภาธโร และ พระวิเชียร สุธมฺมปายโก ประพรมนํ้าพระพุทธมนต์ พระสงฆ์สวดชยันโต ระหว่างที่เดินเวียนเทียน ญาติโยมส่วนหนึ่งก็ยังคงทำบุญถวายสังฆทานกับ ท่านเจ้าคุณภาวนากิจวิมล ในศาลาพระนอน เมื่อเวียนทักษิณาวัตรรอบอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราชและพระจุฬามณีครบรอบกันดีแล้วก็นำธูปเทียนดอกไม้บูชาไปวางที่โต๊ะพิธีรอบข้างอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหารา ช ต่อจากนั้นเป็นการรำถวายจากคณะนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานฯ

จบการแสดงแล้วเป็นช่วงการรําถวายมือฉลองชัย ท่านเจ้าคุณภาวนากิจวิมล และ ศ.ดร.ปริญญา ต้องคะยั้นคะยอแก้เขินอายให้บรรดาลูกหลานพระเจ้าพรหมทั้งหลายออกไปรำถวายตามธรรมเนียนปฏิบัติ กว่าจะออกไปรำกันได้ก็พูดหว่านล้อมอยู่เป็นนานแต่พอได้เริ่มรำทุกท่านรำกันเต็มที่ชนิดไม่มีใครยอมหยุดทั้งผู้เล่นกลองยาว ผู้ร้อง ผู้รำ จนกระทั่งเด็กน้อยนักเรียนทั้งหลายเริ่มเบื่อเพราะคนแก่แย่งหมดทั้งที่รำและที่เล่นดนตรี ท่านภาเจ้าคุณภาวนากิจวิมล ต้องออกปากบอกให้เด็กแสดงฝีมือบ้าง การรำถวายจึงเลิกลาในที่สุด

เวลา ๑๑.๐๐ น. คณะร้านกองทุน ศาลาเก่า ผู้ออกร้านทุกร้านร่วมกับญาติโยมทั้งหมด ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ด้านในศาลาพระนอน พระฉันเสร็จแล้วให้พร เวลาประมาณ ๑๒.๒๐ น. วงโยทวาธิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ปิดงานพิธีสักการะและขอขมาสถานที่สำคัญในวัดท่าซุง เนื่องในวันเข้าพรรษาทั้งหมด ๑๘ แห่ง
วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕๕
เวลาประมาณ ๐๗.๔๕ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เดินทางถึงหน้าพระอุโบสถ ญาติโยมพุทธบริษัทนั่งรอด้วยความเรียบร้อยอยู่โดยรอบ ส่วนมากเดินทางกลับกันแล้วตั้งแต่เมื่อเย็นวาน
เวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มพิธีสักการะและขอขมาสถานที่สำคัญในวัดท่าซุง ทั้งหมด ๑๘ แห่ง ๑๑ จุด เริ่มจุดแรกที่พระประธานในพระอุโบสถ พระประธานในมณฑปจตุรมุข (เดิมเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จมาวัดท่าซุง) มณฑปหลวงปู่สีวลี และมณฑปหลวงปู่ขนมจีน จากนั้นพระสงฆ์ย้ายไปที่ศาลาหลวงพ่อ ๕ พระองค์ ซึ่งขณะนี้ใช้ศาลาพระพินิจอักษรฯ จากนั้นจึงเคลื่อนขบวนไปกราบพระประธานในศาลา ๑๒ ไร่
ต่อมาย้ายไปที่พระยืน ๓๐ ศอก หรือ หลวงพ่อเงินไหลมาเทมาและเจดีย์พุดตาน จากนั้นมาที่มณฑปสมเด็จองค์ปฐม พระยืน ๘ ศอก และมณฑปพระศรีอาริยเมตรัยจากนั้นจึงเคลื่อนขบวนไปที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร ที่หน้าพระพุทธชินราช พระปัจเจกพุทธเจ้า อุบาสกอุบาสิกาก็นั่งกันเต็มพื้นที่ จากนั้นพระสงฆ์เคลื่อนมาด้านพระศพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ลูกหลานทั้งหมดตั้งใจกราบสักการะด้วยความเคารพบูชาแล้วทั้งหมดก็เคลื่อนต่อไปที่พระจุฬามณี แดดเริ่มส่อง ผู้เฒ่าป้าแก่แม้กระทั่งหนุ่มสาวทั้งหลายเริ่มหมดแรงเดินพอดี ถึงจุดสุดท้ายที่มณฑปแก้วพระองค์ที่ ๑๐ - ๑๑ และจบลงที่มณฑปท่านท้าวมหาราชทั้งสี่ เสร็จพิธีประมาณเวลา ๑๐.๐๐ น. แยกย้ายกันไปรับประทานอาหารและเตรียมตัวฝึกกรรมฐานมโนมยิทธิ ทำกิจกรรมประจำวันตามปกติกันต่อไป
เจ้าหน้าที่ทั้งพระสงฆ์และฆราวาสปีนี้เหนื่อยกันมากหน่อยเพราะเด็กน้อยพลังมดติดเรียนหนังสือ แต่การจัดงานก็สำเร็จออกมาน่าชื่นใจ แม้ปีนี้เจ้าภาพโรงทานอาหารจะบางตาลงไปเพราะกระแสเศรษฐกิจโดยรวมทำให้ต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังแต่เศรษฐีนักบุญแท้จริงทั้งหลายก็ไม่เคยหวั่น หลายท่านที่เคยเปิดโรงทานในงานพระเจ้าพรหมก็ยังคงทำต่อไปเพราะยิ่งทำมากยิ่งได้อานิสงส์หลายเท่าทวีคูณทำให้เป็นผู้ที่ไม่เคยอับจน รวยเป็นปกติ

งานใหญ่ประจำปีปลายเดือนกันยายนที่จะถึงนี้คืองานวันที่ระลึกวันครบรอบมรณภาพ ๒๐ ปี ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน หวังว่าจะเห็นบรรดามหาเศรษฐี เศรษฐี บรรดานักบุญพร้อมใจกันมาเปิดโรงทาน


ศิษยานุศิษย์วัดท่าซุงเดินทางมาร่วมงานพร้อมหน้ากันทุกรุ่นทุกกลุ่มให้หนาตาเต็มวัดแม้จะไม่ใช่วันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ตาม ขออนุโมทนาบุญกับความตั้งใจสร้างกุศลของลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อมา ณ โอกาสนี้ ...


ด้วยเดชะพระรัตนบารมีทั้งสาม อันมีองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมเป็นประธาน มีสมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเป็นที่สุด พร้อมทั้งพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ รวมพระคุณพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วอนันตจักรวาลและครูบาอาจารย์ท่านผู้มีคุณทั้งหลายมีพระเดชพระคุณหลวงปู่ปานและพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นที่สุด
โปรดประทานพรให้บรรดาลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้มั่นคงในพระรัตนตรัย จงเป็นผู้ที่ไม่พ่ายต่อกระแสแห่งอกุศลกรรม หากดำริทำกิจกรรมงานการใดที่ไม่ขัดต่อทางแห่งกุศลก็ขอให้ประสบความสำเร็จมั่นคงโดยง่ายในฉับพลันทันใจมนุษย์ อย่าได้อับจนต่อหนทางในการดำรงชีพ จงเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรทั้งทางโลกและทางธรรม หากปรารถนาความเป็นพระอริยเจ้าเข้าสู่พระนิพพานก็ขอให้ท่านได้สมปรารถนาชาติปัจจุบันนี้เทอญ ... สาธุ สาธุ สาธุทำบุญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เวลา ๑๐.๓๐ น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา ร่วมกับอุบาสกอุบาสิกา ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ที่ศาลาพระพินิจอักษร (ทองดี)วันที่ ๑๐-๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล พร้อมด้วย พระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโร พระไพบูลย์ คุณวิปุโล พระวารีสมบูรณ์ สุธมฺมคุตฺโต เดินทางไปรับสังฆทานและฝึกมโนมยิทธิ ณ บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ ถนนพหลโยธิน ๘ พญาไท กรุงเทพฯ
วันที่ ๑๐ ส.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว ออกเดินทางไปบ้าน พล. อ. อ. อาทร โรจนวิภาต เพื่อรับสังฆทาน
เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางเข้าบ้านสายลม
เวลา ๑๙.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ลงรับสังฆทานและสนทนาธรรมเจริญศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัท ขึ้นพักผ่อนเวลา ๒๑.๐๐ น.

วันที่ ๑๑-๑๒ ส.ค. มีฝึกมโนยิทธิแบบครึ่งกำลัง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๑๑ ส.ค. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๗๖ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๗๘ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๓๐๐ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้งหมด ๕๗๖ คน

วันที่ ๑๒ ส.ค.ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น ๒๓๗ คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้ ๑๙๔ คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๘๑ คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้งหมด ๕๑๘ คน
รวม ๒ วัน ๑,๐๙๔ คน

วันที่ ๑๑-๑๓ ส.ค. ช่วงกลางวัน เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณภาวนากิจวิมล เริ่มรับสังฆทาน ขึ้นพักฉันภัตตาหารเพลเวลา ๑๑.๐๐ น. และลงรับสังฆทานอีกครั้งเวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.

ช่วงกลางคืนเวลาประมาณ ๑๘.๔๕ น. ท่านเจ้าคุณภาวนากิจวิมลลงรับสังฆทาน จากนั้นเจริญพระกรรมฐานแบบ สุกขวิปัสสโก ประมาณหนึ่งชั่วโมง โดยเวลา ๑๙.๐๐ น. คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดวีดิทัศน์คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานและสมาทานพระกรรมฐานโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เสร็จจากการเจริญพระกรรมฐานแล้ว

ทายก กล่าวนำถวายสังฆทาน ท่านเจ้าคุณภาวนากิจวิมล รับสังฆทานและสนทนาธรรมเจริญศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทถึงเวลาประมาณ ๒๑.๓๐ น. จากนั้นร่วมกันสวด อิติปิโส ทำนอง สรภัญญะ และ พระคาถาเงินล้าน จบแล้วอุทิศส่วนกุศล ท่านเจ้าคุณภาวนากิจวิมลให้พร (ยะถา สัพพี) เสร็จที่เวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น.

วันที่ ๑๐ ก. ค.
เดินทางกลับวัด

วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ทำบุญครบรอบวันมรณภาพ ๑ ปี ของพระครูใบฏีกาสมพงษ์ สมจิตฺโต ณ ศาลามิตรศรัทธา มีญาติมิตรศิษย์เก่าโรงเรียนพระสุธรรมฯ ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดท่าซุง พร้อมทั้งทําหนังสือ ข้อคิดจากธรรมะจากพระไตรปิฎก ในพระสุตตันตปิฎก แจกเป็นที่ระลึก

แจ้งข่าว


วันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน ทำบุญครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการมรณภาพของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
วันที่ ๕-๙ ตุลาคม ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เดินทางไปสอนพระกรรมฐานที่บ้านสายลม กรุงเทพฯ
วันที่ ๗ ตุลาคม ทำบุญวันที่ระลึกวันคล้ายวันเกิดของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ณ บ้านสายลม กรุงเทพฯ
วันที่ ๑๒-๑๔ ตุลาคม ท่านเจ้าคุณ เดินทางไปสอนพระกรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง (โคราช)
วันที่ ๒๐ ตุลาคม พิธีพุทธาภิเษกเสาร์ห้า
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ทําบุญวันออกพรรษา
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ทำบุญตักบาตรเทโวฯโมทนา


วันที่ ๒-๓ ส.ค. วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
๑. คณะกองทุนฯ เลี้ยงพระมีญาติโยมร่วมทําบุญ จาก บ้านสายลม จํานวน ๑๔๕,๐๐๐ บาทจาก วัดท่าซุง จํานวน ๕๐,๖๐๐ บาท คงเหลือเงินถวายเข้าวัดเป็นเงิน ๑๙๒,๓๔๐ บาท

๒. คุณสุธี สุวรรณทัต ถวายขนมเลี้ยงพระ รวมเป็นเงิน ๒,๙๐๐ บาท
๓. บจก. สปีด เพรส ร่วมเลี้ยงพระ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
๔. คุณธีรชัย-คุณยุพร-คุณจิตรลดา เอื้อชลิตนุกูล ร่วมเลี้ยงพระ เป็นเงิน ๒,๙๒๐ บาท
๕. คุณสาลี เบญโชติเดช ร่วมเลี้ยงพระ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
๖. คุณปกรณ์ เอื้อชลิตนุกูลและครอบครัว ร่วมเลี้ยงพระ เป็นเงิน ๗๘๐ บาท ขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างสูง

วันที่ ๑๑ ส.ค. ผู้นำเครื่องดื่มมาเลี้ยงคณะครูฝึกบ้านสายลม ดังนี้ คุณวัชรา หาญเบญจพงศ์, คุณบงกช เกียรติเรืองชัย

ผู้นำขนมมาเลี้ยงคณะครูฝึก ดังนี้ ร้านณรงค์เบเกอรี่, คุณบงกช เกียรติเรืองชัย, คุณณัฐกนก
ผุสดี, ผ.ศ. ชูใจ และคณะ ...
ขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างสูง

วันที่ ๑๒ ส.ค. ผู้นำเครื่องดื่มมาเลี้ยงคณะครูฝึกบ้านสายลม ดังนี้ คุณศิริวัฒนา บัญชากุล และครอบครัว
ผู้นำขนมมาเลี้ยงคณะครูฝึก ดังนี้ คุณณัฐกนก ผุสดี, ผ.ศ. ชูใจ และคณะ ... ขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างสูง

วันที่ ๑๒ ส.ค. พระละออง ธมฺมจาโร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ๒๑ นาย จาก สถานีควบคุมไฟป่าอุทัยธานี และ ศูนย์วิจัยไฟป่าห้วยขาแข้ง และนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา ๒๐ คน ร่วมกันปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณวัดด้วยต้นสมอภิเภก ๑,๐๐๐ ต้น และต้นตะเคียน ๒๐๐ ต้น ณ บริเวณป่าใหม่ของวัดท่าซุง ขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างสูง

คุณนิพร พฤกษาไพศาลศิลป์ บจก. ทัศศิพร เอ็นเทอไพรซ์ ถวายโคมไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้ารอบสนามหญ้าสวนสมเด็จ เป็นจํานวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างสูง

บจก. อัพไลท์ติ้ง ถวายโคมไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้ารอบสนามหญ้าสวนสมเด็จ เป็นจํานวนเงิน ๑๗,๔๒๐ บาท
ขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างสูง
คุณประไพ สุนทราณูและครอบครัว ทําบุญจัดดอกไม้ที่ห้องพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เป็นจํานวนเงิน 100,000 บาท ... ขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างสูง

คุณชาลี สักยกุล-สุเลขา เกรียงไกรกฤษฏา ทําบุญจัดดอกไม้ที่ห้องพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เป็นจํานวนเงิน 100,000 บาท ... ขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างสูง

วันที่ ๑๔ ส.ค. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล มอบหมายให้ พระปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ และพระสําเภา สุธมฺมปวโร นําปัจจัยบํารุงการศึกษาไปมอบให้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวัดหนองขุนชาติ อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยมี ท่านเจ้าคุณพระธรรมปริยัติโมลี เจ้าคณะภาค ๓ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต เป็นองค์ประธานรับมอบ... ขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างสูง[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top