Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 4/2/13 at 22:44 [ QUOTE ]

กำหนดการ นมัสการพระธาตุจอมกิตติ และ พระธาตุดอยตุง 16-17 ก.พ. 56


ข่าวในพระราชสำนัก

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556เวลา 13.26 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงยกฉัตรเจดีย์พระธาตุดอยตุง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


......เวลา 09.21 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยัง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมสมเด็จย่า ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2554

ซึ่งในปีนี้สภามหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาจีน แด่สมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้น ได้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ, รางวัลเชิดชูเกียรติตุงทองคำแก่ผูเทำคุณประโยชน์ต่อหมาวิทยาลัยฯ สังคมและประเทศชาติ, เข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเหรียญรางวัลเกียรติยศผู้มีการเรียนดีเด่น ก่อนจะพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 1,860 คน

โอกาสนี้ มีพระราโชวาทความว่า "ความเจริญมั่นคงของสังคมและชาติบ้านเมือง ย่อมเกิดจากปัจจัยหลายอย่างประกอบส่งเสริมกัน แต่ปัจจัยสำคัญที่สุด คือ ทรัพยากรบุคคลที่ดีมีคุณภาพ ด้วยเหตุนี้ ทุกประทศจึงจำเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ในหลักวิชา และมีความสามารถที่จะนำความรู้ไปปรับใช้ในกิจการงาน ตลอดจนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างผาสุกราบรื่น บัณฑิตที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้

ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของชาติบ้านเมือง เพราะทุกคนได้ผ่านการศึกษาอบรมมาด้วยแล้วดีทั้งโดยทางตรง และทางอ้อม ทางตรง คือการเรียนรู้จากครูที่ได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นทั้งในมหาวิทยาลัยและในชุมชน หากแต่ละคนจะได้ตั้งใจพยายามนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเรียนรู้ทั้งนี้ไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และประกอบกิจการงาน ก็มั่นใจได้ว่า บ้านเมืองเราจะมีความผาสุกมั่นคงและเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นตลอดไป

ในตอนบ่าย เสด็จพระราชดำเนินพระไปพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานประจำอุโบสถ จากนั้นทรงยกฉัตรเจดีย์พระธาตุดอยตุง ซึ่งได้รับการบูณาปฏิสังขรณ์มาหลายครั้ง โดย "ครูบาศรีวิชัย" ได้บูรณะเมื่อปี 2470-2473 ต่อมากรมศิลปากรได้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ภายใต้โครงการบูรณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระธาตุดอยตุง ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระตำหนักดอยตุง ในการนี้ราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานอาชีพ เจ้าหน้าที่โครงการและข้าราชการ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรม ณ พระตำหนักดอยตุงในครั้งนี้

เวลา 14.30 น. เสด็จออก ณ พระตำหนักดอยตุง พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายแพทย์ชัยชาญ ธเนศสกุลวัฒนา นายกสมาคมนิสิตศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย จังหวัดเชียงราย นำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ เฝ้าทูลพระละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี 2555 ของสมาคม โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นายอนุภาส ปฏิเสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สายนายกเทศมนตรีตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


ขอขอบคุณ - news.ch7.com


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 12/2/13 at 22:03 [ QUOTE ]


นมัสการพระธาตุจอมกิตติ และ พระธาตุดอยตุง


วันที่ ๑๖ - ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๖วันที่ ๑๖ ก.พ. เดินทางไปนมัสการ พระธาตุจอมกิตติ ที่ จ.เชียงราย ทำพิธีบวงสรวง เวลา ๐๙.๓๐ น.
วันที่ ๑๗ ก.พ. เดินทางไปงานพิธีฉลองฉัตร ณ พระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย ทำพิธีบวงสรวง เวลา ๐๙.๓๐ น. * (ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนยุค "ชุดล้านนา")

หมายเหตุ ตามหมายกำหนดการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จะเสด็จพระราชดำเนินทำพิธียกฉัตร ณ พระธาตุดอยตุง วันที่ ๔ ก.พ.๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top