Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 11/3/13 at 15:05 [ QUOTE ]

ภาพ...งานพิธีทำบุญประจำปี ณ วัดท่าซุง วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2556


ภาพ...งานพิธีทำบุญประจำปี ณ วัดท่าซุง


วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖

เวลา ๐๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ร้านอาหารกองทุน ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ที่สวนไผ่

เวลา ๐๗.๓๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลทำพิธีบวงสรวงที่ท้าวเวหน (ศาลพระภูมิวัด) ที่ข้างมณฑปพระศรีอาริย์


เวลา ๐๘.๓๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาส ทำพิธีบวงสรวงที่ศาลา ๑๒ ไร่

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์และเจ้าหน้าที่เตรียมต้อนรับ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระธรรมปริยัติโมลี (เจ้าคณะภาค ๓), พระราชอุทัยกวี (เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี) พร้อมด้วย พระสังฆาธิการ ในเขตจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดต่างๆ ที่นิมนต์มาที่ศาลา ๑๒ ไร่เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสังฆาธิการเจริญพระพุทธมนต์ที่ศาลา ๑๒ ไร่


เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระเถรานุเถระ อันมี พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระธรรมปริยัติโมลี
(เจ้าคณะภาค ๓), พระราชอุทัยกวี (เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี) พร้อมด้วยเจ้าอาวาสจากวัดต่างๆ ทั้งในจังหวัดอุทัยธานี
และจากจังหวัดต่างๆ (ส่วนพระอาคันตุกะฉันเพลที่ใต้อาคารศาลา ๑๒ ไร่ )เมื่อพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม เสร็จแล้วอาราธนา พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระธรรมปริยัติโมลี เจ้าคณะภาค ๓ กล่าวสัมโมทนียกถา หลังจากนั้น ดร. ปริญญา นุตาลัย นำอุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร เป็นเสร็จพิธี.คลิกฟัง..พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระธรรมปริยัติโมลี กล่าวสัมโมทนียกถาคลิปวีดีโอ งานทำบุญประจำปี วันที่ 9 มีนาคม 2556

รายนามพระมหาเถรานุเถระ งานทำบุญประจำปี

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2556 รวม 90 รูป


1 พระธรรมปริยัติโมลี วัดบพิตรพิมุข เจ้าคณะ ภาค 3 กรุงเทพฯ
2 พระราชอุทัยกวี วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี
3 พระอุทัยธรรมานุวัตร วัดหนองขุนชาติ รอง. เจ้าคณะ จ.อุทัยธานี อุทัยธานี
4 พระสุธีปริยัติธาดา วัดชนะสงคราม รองเจ้าคณะภาค 3 กรุงเทพฯ
5 พระสิรินันทเมธี วัดบพิตรพิมุข เลข. เจ้าคณะภาค. 3 กรุงเทพฯ
6 พระโสภณธรรมเมธี วัดสุวรรณคีรี เจ้าอาวาส กรุงเทพฯ
7 พระครูอุปการโกศล วัดทองหลาง ที่ปรึกษา จอ. ลานสัก อุทัยธานี
8 พระครูอุเทศธรรมโสภณ วัดสว่างอารมณ์ จอ. สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
9 พระครูอุทัยธรรมสาร วัดธรรมโฆษก จต. ท่าซุง อุทัยธานี
10 พระครูพิศิษฏ์ธรรมานุวัตร วัดห้วยเขน เจ้าอาวาส พิจิตร

11 พระครูวิจารณ์วิหารกิจ วัดใหม่สุขุมาราม จต. สักนักขุนเณร พิจิตร
12 พระครูนิรภัยประสิทธิ์ (สำราญ) วัดคลองระนง จต.เกยไชย นครสวรรค์
13 พระครูปิยรัตนาภรณ์ วัดโขงขาว จต. บ้านแหวน เชียงใหม่
14 พระครูสิริปิยธรรม วัดพระปรางค์สีดา เจ้าอาวาส นครราชสีมา
15 พระครูอุทัยบุญญาภิวัฒน์ วัดถ้ำรัตนคีรี จต. เขากวางทอง อุทัยธานี
16 พระครูอุปการพัฒนกิจ วัดหนองหญ้านาง จอ. เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
17 พระครูอุทัยปริยัติโสภณ (พม.ฟู) วัดธรรมโศภิตถิ เจ้าอาวาส อุทัยธานี
18 พระครูอุปกิตปริยัตยาภรณ์ วัดหลุมเข้า จอ. หนองขาหย่าง อุทัยธานี
19 พระครูเกษมสุวรรณโพธิ์ วัดขุยโพธิ์ เจ้าอาวาส สุพรรณบุรี
20 พระมหาสุนทร สุนฺทรธมฺโม วัดสาลวนาราม จอ. ทัพทัน อุทัยธานี

21 พระครูอุทิศธรรมพินัย วัดหนองขุนชาติ จอ. หนองฉาง อุทัยธานี
22 พระครูอุทัยสุทธิคุณ วัดทัพคล้าย จอ.บ้านไร่ อุทัยธานี
23 พระครูประจักษ์สิทธิธรรม (ประสิทธิ์) วัดป่าสันติธรรม เจ้าอาวาส สกลนคร
24 พระครูอุทิตศุภการ วัดอมฤตวารี รอง จอ. เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
25 พระครูวินัยธร วินัย สิริมงฺคโล วัดเขาพระธรรมขันธ์ เจ้าอาวาส ปราจีนบุรี
26 พระครูอุเทศธรรมโฆษิต วัดอุโปสถาราม จต. สะแกกรัง อุทัยธานี
27 พระครูอุดมวิสุทธิธรรม วัดสามัคคีรังสรรค์ จอ. ห้วยคต อุทัยธานี
28 พระมหาสิงห์ วิสุทฺโธ วัดพระพุทธบาท ถ้ำป่าไผ่ เจ้าอาวาส ลำพูน
29 พระครูถาวรกาญจนกิตติ์ (อ.ย่อง) วัดท่าเรือ เจ้าอาวาส กาญจนบุรี
30 พระครูอุทัยกาญจนคุณ วัดพิชัยปุรณาราม จต. น้ำซึม อุทัยธานี

31 พระครูวิชัยสารคุณ ( อ.หนุน) วัดพุทธโมกข์ จต.นาแก้ว สกลนคร
32 พระครูศรีปริยัติอุเทศ (มหายุวชน) วัดพระบรมธาตุวรวิหาร เจ้าอาวาส ชัยนาท
33 พระครูปลัดชลอ วิมโล วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ เจ้าอาวาส สมุทรสาคร
34 พระอาจารย์ย่งศรี ฐิตวโร วัดเขาพลวงทอง เจ้าอาวาส เพชรบูรณ์
35 พระปลัดวิรัช โอภาโส วัดธรรมยาน เจ้าอาวาส เพชรบูรณ์
36 พระครูพินิจวรคุณ (มานพ) วัดห้วยเรียงกลาง เจ้าอาวาส พิจิตร
37 พระครูภาวนาพิลาศ วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) รอง. จอ. พระพุทธบาท สระบุรี
38 พระครูอุทิตพัฒนกิจ (ประกอบ) วัดโกรกลึก จต. น้ำรอบ เขต 1 อุทัยธานี
39 พระครูวิชาญธรรมภาณี วัดประทุมธาราม (หนองบัว) จต.บ่อแร่ ชัยนาท
40 พระครูอุดมธีรคุณ วัดสามัคคีธรรม เจ้าอาวาส สกลนคร

41 พระอาจารย์สุรพงษ์ อภิวํโส วัดถ้ำรัตนบุปผา เจ้าอาวาส สระบุรี
42 พระครูอุทัยสุตกิจ วัดลานสัก ( แต่งตั้งเมื่อ ปี 2556 ) จอ.ลานสัก อุทัยธานี
43 พระอาจารย์บรรพต ฐิตปญฺโญ วัดโพธิ์สุทธาวาส เจ้าอาวาส นครสวรรค์
44 พระอาจารย์จะเด็ด กตสาโร วัดป่าภูน้อย เจ้าอาวาส กาฬสินธุ์
45 พระอาจารย์อารีย์ เตชปญฺโญ วัดป่าเทพนิมิตร เจ้าอาวาส นครพนม
46 พระครูวิลาศสรคุณ (วิโรจน์) วัดประยูรวงศาวาส เขตธนบุรี กุรุงเทพฯ
47 พระครูอุเทศธรรมโกศล วัดหัวเมือง อ.หนองฉาง เจ้าอาวาส จ.อุทัยธานี
48 พระครูอุทิตธรรมาภรณ์ (อำพล) วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม เลข. เจ้าคณะ จ.อุทัยธานี อุทัยธานี
49 พระครูอุเทศปริยัติยาทร (มหาสมคิด) วัดเทพนิมิต จต. เขาบางแกรก อุทัยธานี
50 พระครูนิคมรัตนากร (สวรรค์) วัดหนองไม้แดง จต. นิคมเขากะลา เขต 1 นครสวรรค์

51 พระครูปิยกาญจนธรรม (โนรี) วัดหนองหญ้าปล้อง เจ้าอาวาส กาญจนบุรี
52 พระครูอุทัยวิริยสุนทร วัดประดู่ยืน รอง.จอ.ลานสัก อุทัยธานี
53 พระอธิการประสิทธิ์ ฐิตสาโร วัดใหม่ฉายหิรัญ กม8 เจ้าอาวาส สุพรรณบุรี
54 พระอธิการปิยพงษ์ กิตฺติญาโณ วัดเขาตะเภาทอง / อ.ด่านช้าง เจ้าอาวาส สุพรรณบุรี
55 พระครูอุเทศธรรมสาทิส วัดวังสาริกา / อ.ทัพทัน จต.หนองกระทุ่ม จ.อุทัยธานี
56 พระมหาประนอม ปญฺญาวโร วัดถ้ำพระธาตุเมืองเทพ กม.70 อ.บ้านไร่ อุทัยธานี
57 พระอาจารย์บัญญัติ อตุโล สำนักสงฆ์ศูนย์ศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน เจ้าอาวาส ประจวบฯ
58 พระครูโพธิธรรมาทร (อ.ชาลี) วัดโพธิ์ศรีทอง จต. โพธิ์ทอง ร้อยเอ็ด
59 พระสมุห์อุดม สิริภทฺโท วัดป่าหนองฮี เจ้าอาวาส ร้อยเอ็ด
60 พระอาจารย์ประพล อติพโล วัดป่าสันติวนาวาส เจ้าอาวาส ร้อยเอ็ด

61 พระครูศรีรัตนาภิรัต วัดบ่อทับใต้ รอง จอ. หนองฉาง อุทัยธานี
62 พระครูอุทิตวิริยากร (ปราโมทย์) วัดปางไม้ไผ่ จต. ระบำ อุทัยธานี
63 เจ้าอธิการการุณ มหาวีโร วัดศรีสว่างอารมณ์ จต. พรสวรรค์ ร้อยเอ็ด
64 พระสมุห์ประทักษ์ ธมฺมธโร (อ.ตุ๋ย) วัดป่าสามัคคี เจ้าอาวาส สกลนคร
65 พระครูสมาจารธรรมรังษี วัดรัตนรังษี เจ้าอาวาส เลย
66 พระอาจารย์คำจร ธมฺมวโร วัดศรีสันติธรรม เจ้าอาวาส ร้อยเอ็ด
67 พระอาจารย์ไพรวัลย์ กลฺยาโณ วัดป่าโคกดินแดง เจ้าอาวาส ร้อยเอ็ด
68 พระครูวิชิตปุญฺโญภาส วัดป่าอนุรักษ์ เจ้าอาวาส มหาสารคาม
69 พระอธิการวันชาติ วัดป่าพระพุทธบาทเขาน้อย เจ้าอาวาส กาญจนบุรี
70 พระครูสังฆรักษ์ชัยวัฒน์ อาภากโร วัดเทพบุตร / อ.บางละมุง เจ้าอาวาส ชลบุรี

71 พระครูสังฆรักษ์สมบัติ เมธิโก วัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
72 พระอาจารย์กิตติพงษ์ กิตฺติโสภโณ วัดป่าสุทธิธรรมวิเวก เจ้าอาวาส ร้อยเอ็ด
73 พระสมุห์ สถาพร รวิวณฺโณ วัดธรรมโฆษก เลข. จต.ท่าซุง อุทัยธานี
74 พระทองหล่อ สุจิณฺณธมฺโม วัดวังตะกู อ.บางมูลนาก พิจิตร
75 พระอาจารย์สุพจน์ สุวโจ วัดป่าโคกกลาง เจ้าอาวาส สกลนคร
76 พระอาจารย์บุญเพ็ง กตสาโร วัดป่าบ้านราษฎร์รักแดน เจ้าอาวาส บุรีรัมย์
77 พระอาจารย์ชัยยันต์ ตปสีโล วัดบ้านโนนสะอาด เจ้าอาวาส บุรีรัมย์
78 พระอาจารย์สำรวย ปิยสีโล วัดศรัทธาธรรมแสนสมบูรณ์ อ.บ้านดุง อุดรธานี
79 พระอาจารย์จอนสัน กนฺตสีโล วัดป่าโพนธาชัย เจ้าอาวาส อุดรธานี
80 พระอาจารย์ทอง อนีโฆ วัดป่าโนนวิเวก เจ้าอาวาส อุดรธานี

81 พระอาจารย์สุรชัย ตปสีโล วัดป่าเทวานุรักษ์ เจ้าอาวาส ร้อยเอ็ด
82 พระอาจารย์สมหมาย โกวิโท วัดป่าโนนสมบูรณ์ เจ้าอาวาส อุบลราชธานี
83 พระอาจารย์ทองปาน ปภสฺสโร วัดทุ่งกลางใหม่พรมก่องทองบูรพาราม เจ้าอาวาส สกลนคร
84 พระอาจารย์เจริญ กลฺยาโณ วัดโคตมานุรักษ์ เจ้าอาวาส ร้อยเอ็ด
85 พระนิคม สุธมฺมสุตธมฺโม สำนักสงฆ์ถ้ำวังบาดาล อ.คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
86 พระอาจารย์บุญเริ่ม นนฺทโก วัดใหม่สุขุมาราม อ.บางมูลนาก พิจิตร
87 พระครูบาประกอบบุญ สิริญาโณ วัดมหาวัน อ.เมืองลำพูน ลำพูน
88 พระชัชวาลย์ จารุธมฺโม ( อ่อน ) วัดพัฒนาทางจิต อ.สว่างแดนดิน สกลนคร
89 พระอาจารย์การุณ ปญฺญาวโร สำนักสงฆ์ชัยนาทวนาราม อ.เมือง ชัยนาท
90 พระชูชาติ พลญาโญ วัดป่าอรัญวาสี เจ้าอาวาส เพชรบูรณ์


 ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top