Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 2/6/13 at 12:08 [ QUOTE ]

ภาพ...ความคืบหน้าการปรับปรุงโรงพยาบาลทางเลือก ณ วัดท่าซุง วันที่ 1 มิ.ย. 2556


ภาพ...ความคืบหน้าการปรับปรุงโรงพยาบาลทางเลือก ณ วัดท่าซุงห้องสมุดพระราชทานจากซ้าย ผอ.กศน.อุทัยธานี รายงานว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาต ให้โครงการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อ.เมืองอุทัยธานี ตั้งอยู่บนพื้นที่ของวัดจันทาราม (ท่าซุง)เป็นลำดับที่ 98 ของกระทรวงศึกษาธิการรายงานความคืบหน้าตามที่ได้รับมอบหมายงานของวัด ต่อท่านเจ้าคุณ พระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) อุทัยธานีโดยธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี และเจ้าหน้าที่รังวัดทำแผนผังการก่อสร้าง
งานปรับปรุงโรงพยาบาลทางเลือกภาพรวม ปรับปรุงโรงพยาบาล อาคารเก่า

สร้างแท่นรองรับพระอนุสาวรีย์พระพินิจอักษร ฯ
ปรับปรุงโรงพยาบาล อาคารเก่า (อาคาร A)ปรับปรุงโรงพยาบาล อาคารเก่า (อาคาร B)


สร้าง อาคารต่อเติม (อาคาร C)

ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top