Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 15/9/13 at 17:36 [ QUOTE ]

ปิดรับสมัคร...ผู้อุปสมบท (หมู่) เพื่อปฏิบัติธุดงค์ เพราะเต็มจำนวน 100 คน แล้ว


ภาพ...วันรับสมัคร...ผู้อุปสมบท (หมู่) เพื่อปฏิบัติธุดงค์ จำนวน 100 คน

มีผู้สนใจสมัคร เกิน 120 คน แล้ว จึงขอหยุดการรับสมัครรับสมัคร ที่ศาลานวราช


ปิดรับสมัคร...ผู้อุปสมบท (หมู่) เพื่อปฏิบัติธุดงค์ แล้ว


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 1/10/13 at 16:09 [ QUOTE ]


ระเบียบการรับสมัคร

ผู้อุปสมบท (หมู่) และบวชพราหมณ์ เพื่อปฏิบัติธุดงค์


ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

ทางวัดขอประกาศระเบียบการรับสมัคร "บวชธุดงค์" ในปีนี้ แต่ก่อนอื่นขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อปีที่แล้วมีผู้สมัครบวชกันหลายคน แต่พอถึงเวลาที่ปิดรับสมัคร มีบางคนส่งใบสมัครแล้ว แต่ไม่เดินทางมาบวชตามเวลานัด จึงขอย้ำเตือนผู้สมัครบวชทั้งหลายว่า

หากส่งใบสมัครบวชเรียบร้อยแล้ว ถ้าขัดข้องไม่สามารถจะบวชได้ ขอให้ติดต่อกับพระเจ้าหน้ารับสมัคร จะแจ้งทางโทรศัพท์ก็ได้ ก่อนวันกำหนดบวชประมาณ ๗ วัน ส่วนการฝึก มโนมยิทธิ จะต้องมาฝึกที่วัดเท่านั้น คือผู้ที่เคยบวชธุดงค์มาแล้วติดต่อกัน ๒ ครั้งล่าสุด จะต้องมาฝึกมโนมยิทธิ ๒ ครั้ง แต่ผู้ที่ยังไม่เคยบวชธุดงค์มาก่อนหรือเคยบวชธุดงค์มาแล้ว แต่เว้นไปเกินกว่าที่กำหนดไว้ จะต้องมาฝึกมโนมยิทธิถึง ๓ ครั้ง จึงจะได้รับการพิจารณา เพื่อการอุปสมบทต่อไป

แล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งที่เคยมีปัญหามาแล้ว นั่นก็คือผู้อุปสมบทมักจะไม่รู้ระเบียบการบวชของวัด เนื่องจากได้รับการติดต่อจากเจ้าภาพให้มาบวช แต่คนที่ดีก็มีนะ ที่ไม่รู้เรื่องเลยก็มีเยอะ จึงขอร้องให้เจ้าภาพกรุณาคัดเลือกผู้ที่จะมาบวชสักหน่อย ยิ่งถ้าคนบวชเขามีศรัทธาด้วยจะดีมาก

สำหรับในปีนี้ ผู้ที่ยื่นใบสมัครไว้แล้ว จะต้องเดินทางมาวัดท่าซุง วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ศาลาพระพินิจอักษร ถ้าใครไม่มาถึงวัดตามกำหนดเวลาที่นัดไว้นี้ ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการบวชทันที

และขอแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่า ผู้ที่จะ บวชพราหมณ์ ทั้งชายและหญิง เพื่อร่วมปฏิบัติธุดงค์ในห้องพักก็ดี หรือต้องการที่จะออกไปปักกลดภายนอกก็ดี ขอให้แจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง วันที่ ๒ – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่อาคาร ๒๕ ไร่ โดยเฉพาะ "ผู้ที่จะออกไปปักกลดในป่า" จะต้องมาให้ทัน

สำหรับผู้มีความประสงค์ที่จะร่วมอุปสมบท (หมู่) ทางวัดวางระเบียบไว้ ดังนี้

๑. เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
(รับใบสมัคร จนถึงวันที่ ๑๕ พ.ย. ๕๖ จำนวน ๑๐๐ คน)

๒. ผู้ที่จะมาสมัคร ขอให้ถ่ายสำเนาเพื่อแนบ "ใบสมัคร" ไว้เป็นหลักฐานด้วย ดังนี้
ก. บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
ข. ทะเบียนบ้าน

๓. จะต้องมาเขียนใบสมัครด้วยตนเองที่ ศาลานวราช วัดท่าซุง พร้อมรับเอกสาร "คำขอบรรพชาอุปสมบท" จากพระเจ้าหน้าที่

๔. จะต้องท่องขานนาคให้ได้ก่อน ซึ่งจะต้องเดินทางมาซ้อมขานนาคพร้อมกันที่วัด เวลา ๑๘.๐๐ น. วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ศาลาพระพินิจอักษร ขอย้ำเตือนอีกสักครั้งว่า ถ้าใครมาไม่ทันการเรียกชื่อในตอนนี้ ทางวัดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการบวช

๕. เมื่อสมัครบวชกับพระเจ้าหน้าที่แล้ว จะต้องหาโอกาสมาฝึกมโนมยิทธิ เพื่อขอรับการเซ็นใบรับรองจากครูผู้ฝึกเสียก่อน จึงจะมีสิทธิ์บวชได้ และขอให้นำเอกสาร "ผลการฝึกมโนมยิทธิ" มาส่งให้พระเจ้าหน้าที่ โดยแนบกับ "ใบสมัคร" พร้อม "สำเนาบัตรประชาชน" และสำเนาทะเบียนบ้าน ไม่เกิน วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่หอพระไตรปิฎก (พระยืน ๓๐ ศอก) และรับเอกสาร "ระเบียบการปฏิบัติธุดงค์" จากพระเจ้าหน้าที่

(ในกรณีมีบางคนส่งใบสมัครแล้ว พอถึงวันนัดซ้อมขานนาคกลับไม่มาตามนัด โดยไม่แจ้งให้ทางวัดทราบ ทางวัดจะไม่ขอรับบุคคลผู้นี้อุปสมบทอีกต่อไป)

สำหรับ "พระอาคันตุกะ" ที่จะร่วมปฏิบัติธุดงค์ ขอให้มาแจ้งความจำนงได้ที่ ศาลานวราช ระหว่าง วันที่ ๑ – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. หากมาไม่ทันตามกำหนดนี้ ทางวัดจะไม่รับเป็นเด็ดขาด (ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป ทางวัดไม่รับสามเณรเข้าปฏิบัติธุดงค์ เพราะที่ผ่านมามักฝ่าฝืนระเบียบวินัยอยู่เสมอ) พร้อมทั้งขอให้นำหลักฐานมาด้วยดังนี้

ก. ใบสุทธิ
ข. หนังสือรับรอง จากเจ้าอาวาสหรือประธานสงฆ์ที่ตนเองสังกัดอยู่

๖. ในขณะปฏิบัติธุดงค์ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ทางวัดกำหนดไว้ เช่น...
- ห้ามรับเงินทองมาเป็นส่วนของตน
- ห้ามนำวิทยุ, เครื่องเทป, หนังสือพิมพ์ ฯลฯ เข้ามาในเขตธุดงค์
- ห้ามนำอาหาร ผลไม้ หรือเครื่องดื่มต่างๆ เข้ามาฉันในกลดของตน ให้ฉันได้เฉพาะที่ศาลา ๑๒ ไร่เท่านั้น
- ห้ามเข้าไปในเขตของผู้อื่น และอย่านำบุคคลภายนอกเข้ามาในเขตธุดงค์
- ห้ามพูดคุยเสียงดังรบกวนผู้อื่น
- ห้ามเรี่ยไร ดูหมอ ดูดวง และแจกเอกสารใดๆ หรือนำวัตถุมงคลต่างๆ มาจำหน่ายจากภายนอกวัด ซึ่งเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง

สำหรับฆราวาสมีข้อห้ามดังนี้
- ห้ามนำวิทยุ โทรทัศน์ เตารีด กระทะ ไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า หรือวัตถุอื่นๆ เพื่อประกอบอาหารภายในบริเวณธุดงค์ดอย่างเด็ดขาด
- ห้ามนำผู้อื่น เช่น ญาติหรือเพื่อนของตน มาพักปะปนในสถานที่ธุดงค์ ถ้าจะพบกันขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ แล้วไปพบปะสนทนากันภายนอกสถานที่ และอย่าพูดคุยเสียงดังจนเกินไป
- ห้ามเข้าทรง - ห้ามเรี่ยไร
- ห้ามแจกเอกสารใดๆ หรือจำหน่ายสิ่งของโดยมิได้รับอนุญาตจากทางวัดเสียก่อน ถ้าหากมีผู้ฝ่าฝืนหรือแอบอ้าง จะเป็นทางตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทันที

สถานที่ปฏิบัติธุดงค์

๑. พระภิกษุ ภายในบริเวณป่าใหม่
๒.พราหมณ์ชาย พักที่ศาลา ๔ ไร่ หรือผู้ที่ชอบความวิเวก จะจัดที่ให้บริเวณป่าใหม่ (ส่วน "ป่าสวนไผ่" ในปีนี้ยังไม่จัดให้พัก)

๓. พราหมณ์หญิง (ศีล ๘ ควบกรรมบถ ๑๐ ) พักที่อาคาร ๒๕ ไร่ หรือใครอยากจะหาที่สงัด ทางวัดจะจัดให้ปฏิบัติภายในบริเวณป่า ศรีไพร ซึ่งได้ปรับปรุงพื้นที่ไว้แล้ว ส่วนผู้ที่ถือศีล ๕ จะจัดที่พักให้ต่างหากตามที่เห็นสมควร และไม่ควรกังวลเรื่องที่พักจนเกินไป หมายถึงได้ที่ตรงไหนควรพอใจที่ตรงนั้น

ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top