Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 13/11/13 at 09:56 [ QUOTE ]

กำหนดการและระเบียบข้อปฏิบัติ "งานธุดงควัตร" ประจำปี 2556 (สรุปบวชหมู่ 140 คน)


กำหนดงานธุดงค์

ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖( รับสมัครพระอาคันตุกะ)

๐๙.๐๐ น. เปิดรับสมัครพระอาคันตุกะ (ที่ศาลานวราช วันที่ ๑ – ๓ ธ.ค. )
เริ่มให้ที่พักที่ศาลา ๒ ไร่ เปิดให้พระอาคันตุกะ เบิกของที่ ๒๕ ไร่

วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖(รับสมัครพราหมณ์ชาย – หญิง)

๐๘.๐๐น.เปิดรับสมัครพราหมณ์ชาย-หญิง ที่ศาลา ๒๕ ไร่ อนุญาตให้พราหมณ์ชาย - หญิง เข้าป่าปักกลดได้
๐๙.๐๐ น.พราหมณ์ชาย- หญิง ไปเบิกมุ้ง หมอน และเสื่อ จากพระเจ้าหน้าที่ศาลา ๒๕ ไร่
๑๘.๐๐ น. ตรวจสอบรายชื่อของ "ผู้อุปสมบท" ณ ศาลาพระพินิจอักษร ( ปิดยอดจำนวนผู้อุปสมบท)

วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖(อบรมนาค เบิกอัฎฐบริขาร)

๐๗.๓๐ น. เริ่มทำวัตรเช้าที่ ศาลา ๑๒ ไร่
๐๙.๐๐ น. พระชัยวัฒน์ อชิโต อบรมนาค และพระพี่เลี้ยงซ้อมขานนาคร่วมกัน ณ ศาลาพระพินิจอักษร
๑๒.๓๐ น.ฝึกมโนมยิทธิ (ครึ่งกำลัง) ณ ศาลา ๑๒ ไร่ ( ขอให้ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที )
๑๔.๐๐ น. ซ้อมขานนาคร่วมกัน และ เบิกเครื่องอัฏฐบริขาร ณ ตึกรับแขก
๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญพระกรรมฐาน ที่ศาลา ๑๒ ไร่

วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ( พิธีบวงสรวง ที่หน้าพระอุโบสถ)

๐๗.๓๐ น. เริ่มทำวัตรเช้าที่ ศาลา ๑๒ ไร่
๐๙.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ทำพิธีบวงสรวง ที่หน้าพระอุโบสถ
เจ้าอาวาสให้โอวาทนาค (ที่ศาลาพระพินิจ)
๑๒.๓๐ น.ฝึกมโนมยิทธิ (ครึ่งกำลัง) ณ ศาลา ๑๒ ไร่ ( ขอให้ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที )
๑๔.๐๐ น.พระคู่สวด ซ้อมขานนาค (ที่ศาลาพระพินิจ)
๑๖.๐๐ น.โกนศีรษะที่ หน้าพระอุโบสถ
๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญพระกรรมฐาน ที่ศาลา ๑๒ ไร่

วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ( วันอุปสมบท และ วันบวชพราหมณ์ชาย – หญิง )

๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าที่ศาลา ๔ ไร่ ทั้งนี้ จะต้องให้เสร็จก่อน เวลา ๖.๓๐ น.
๐๖.๓๐ น. ตั้งขบวนแห่ผู้อุปสมบทและผู้บวชพราหมณ์ชายหญิง โดยมีวงโยธวาทิตของคณะนักเรียน
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา นำขบวนเวียนรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ
๐๗.๐๐ น. เริ่มพิธีการบรรพชาสามเณร จำนวน ๑๔๐ รูป เสร็จแล้วเริ่มพิธีอุปสมบทชุดที่ ๑ จำนวน ๒๔ รูป
โดยท่านเจ้าคุณ พระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
๐๘.๐๐ น.เริ่มพิธีอุปสมบทชุดที่ ๔ จำนวน ๒๔ รูป ณ. อุโบสถ วัดเวฬุวนาราม (วัดยาง)
โดยท่านพระครูอุทิตศุภการ
๐๙.๐๐ น.พิธีบวชพราหมณ์ชายหญิงโดย ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ณ ศาลา ๑๒ ไร่

๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร วัดท่าซุง และพระอาคันตุกะ ที่ศาลา ๑๒ ไร่
๑๒.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ (ครึ่งกำลัง) ณ ศาลา ๑๒ ไร่ (ขอให้ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที)
๑๒.๓๐ น. เริ่มพิธีอุปสมบทชุดที่ ๒ จำนวน ๒๔ รูป ณ. อุโบสถวัดท่าซุง
โดย ท่านเจ้าคุณพระอุทัยธรรมานุวัตร
๑๒.๓๐ น. เริ่มพิธีอุปสมบทชุดที่ ๕ จำนวน ๒๔ รูป ณ. อุโบสถ วัดเวฬุวนาราม (วัดยาง)
โดย ท่านพระครูอุเทศธรรมโฆษิต

๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็นและเจริญ พระกรรมฐาน ณ ศาลา ๑๒ ไร่
๑๙.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ชี้แจงข้อปฏิบัติแก่ พระอาคันตุกะทุกรูปที่ ศาลา๑๒ ไร่
๒๒.๐๐ น. เสร็จพิธีอุปสมบทหมู่ทั้ง ๑๔๐ รูป พระอุปัชฌาย์ให้อนุศาสน์ที่ศาลาพระพินิจอักษร

วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ (ปฐมนิเทศ, และสมาทานธุดงค์)

๐๖.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระ ภิกษุสามเณร ณ ศาลา ๑๒ ไร่
(ในวันนี้ พระภิกษุสามเณรทุกรูปยังไม่ออกบิณฑบาต)
๐๗.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าที่ศาลา ๑๒ ไร่
๐๘.๐๐ น. พระภิกษุสามเณรแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม และพราหมณ์ชายเดินเข้าไปปักกลดในป่าใหม่
ส่วนพราหมณ์หญิงปักกลดที่ป่าศรีไพร ( ป่าเก่า )
๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพลที่ศาลา ๑๒ ไร่
๑๒.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิที่ศาลา ๑๒ ไร่ (ขอให้ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที)
๑๖.๐๐ น. ทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐาน แล้วปฐมนิเทศและสมาทานธุดงค์ ณ ศาลา ๑๒ ไร่
๒๑.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย เข้านอน

เริ่มปฏิบัติธุดงควัตร

ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖


วันเสาร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖(ฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง ,บิณฑบาต วันแรก)(พิธีพุทธาภิเษก)

๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย ตื่นนอน
๐๔.๔๕ น. พระภิกษุสามเณร และพราหมณ์หญิง - ชาย เจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม
๐๖.๐๐ น. พระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาต (บริเวณ ลานจอดรถ ๒๕ ไร่)
๐๗.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าที่ศาลา ๑๒ ไร่ แล้วฉันภัตตาหาร
๐๘.๓๐ น. ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นทำความสะอาดศาลา ๑๒ ไร่ เป็นต้น
๑๑.๕๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลทำพิธีบวงสรวงที่ ศาลา ๑๒ ไร่

๑๒.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ แบบเต็มกำลังที่ ศาลา ๑๒ ไร่
๑๔.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลและพระสงฆ์ ๓ รูป ลงรับสังฆทานที่ ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็น และเจริญกรรมฐานร่วมกันที่ ศาลา ๑๒ ไร่
๑๙.๐๐ น.พิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ
๒๑.๐๐ น.เข้านอน มีเสียงธรรมตามสาย

วันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖(ฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง วันสุดท้าย)

๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย ตื่นนอน
๐๔.๔๕ น. พระภิกษุสามเณร และพราหมณ์หญิง - ชาย เจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม
๐๖.๐๐ น. พระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาต (บริเวณ ลานจอดรถ ๒๕ ไร่)
๐๗.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าที่ศาลา ๑๒ ไร่ แล้วฉันภัตตาหารที่นั่น (ฉันมื้อเดียว)
๐๘.๓๐ น. ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นทำความสะอาดศาลา ๑๒ ไร่ เป็นต้น

๑๒.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ แบบเต็มกำลังที่ ศาลา ๑๒ ไร่ (ขอให้ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที)
๑๔.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลและพระสงฆ์ ๓ รูป ลงรับสังฆทานที่ ศาลา ๑๒ ไร่ ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น.ฉันน้ำปานะที่ ศาลา ๑๒ ไร่
๑๗.๓๐ น. ทำวัตรเย็น และเจริญกรรมฐานร่วมกันที่ ศาลา ๑๒ ไร่
๑๙.๓๐ น. สนทนาธรรม
๒๑.๐๐ น.เข้านอน มีเสียงธรรมตามสาย

ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ (ปฎิบัติธุดงค์วัตร)

๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย ตื่นนอน
๐๔.๔๕ น. พระภิกษุสามเณร และพราหมณ์หญิงชาย เจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม
๐๖.๐๐ น. พระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาต (บริเวณ ลานจอดรถ ๒๕ ไร่)
๐๗.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าที่ศาลา ๑๒ ไร่ แล้วฉันภัตตาหาร
๐๘.๓๐ น. ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นทำความสะอาดศาลา ๑๒ ไร่ เป็นต้น

๑๒.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ ครึ่งกำลัง(ขอให้ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที)
๑๗.๐๐ น. ฉันน้ำปานะที่ศาลา ๑๒ ไร่
๑๗.๓๐ น. ทำวัตรเย็น และเจริญกรรมฐานร่วมกันที่ ศาลา ๑๒ ไร่
๑๙.๓๐ น. สนทนาธรรม
๒๑.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย เข้านอน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖(วันรองสุดท้ายอยู่ธุดงค์)

๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย ตื่นนอน
๐๔.๔๕ น. พระภิกษุสามเณร และพราหมณ์หญิงชาย เจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม
๐๖.๐๐ น. พระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาต (บริเวณ ลานจอดรถ ๒๕ ไร่)
๐๗.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าที่ศาลา ๑๒ ไร่ แล้วฉันภัตตาหารที่นั่น (ฉันมื้อเดียว)
๐๘.๓๐ น. ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นทำความสะอาดศาลา ๑๒ ไร่ เป็นต้น

๑๒.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ ครึ่งกำลัง
๑๕.๓๐ น. ฉันน้ำปานะที่ศาลา ๑๒ ไร่
๑๖.๐๐ น. ทำวัตรเย็น และเจริญกรรมฐานร่วมกันที่ ศาลา ๑๒ ไร่
๑๘.๓๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล นำพระภิกษุสามเณร และพราหมณ์ชายหญิง
ขอขมาสถานที่สำคัญ ( เฉพาะบางแห่ง ) ภายในวัดท่าซุง
๒๑.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย เข้านอน

วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖(ครบกำหนดอยู่ธุดงค์)

๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย ตื่นนอน
๐๔.๔๕ น. พระภิกษุสามเณร และพราหมณ์หญิงชาย เจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม
๐๖.๐๐ น. พระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาต (บริเวณ ลานจอดรถ ๒๕ ไร่)
๐๗.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าที่ศาลา ๑๒ ไร่ แล้วฉันภัตตาหาร

๐๙.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลนำพระภิกษุสามเณร และพราหมณ์ชายหญิง ลาสมาทานธุดงค์
เสร็จแล้วนำขอขมาสถานที่สำคัญ (ส่วนที่เหลือ) ภายในวัดท่าซุง ครบทั้ง ๑๘ แห่ง
๑๑.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลเป็นประธานในพิธีลาสิกขาบท
ที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และเจริญชัยมงคลกถาการฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง ( ศาลา ๑๒ ไร่ )


เริ่มฝึกตั้งแต่วันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๕๖ ผู้ไม่เคยฝึกและมีความประสงค์จะฝึกมโนมยิทธิ ให้เขียนใบสมัครเพื่อขอรับการฝึกมโนมยิทธิที่เจ้าหน้าที่ในศาลา ๑๒ ไร่ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๑.๐๐ น. เข้าห้องฝึกเวลา ๑๑.๓๐ น. เริ่มฝึกเวลา ๑๒.๓๐ น. เครื่องบูชาครูมีเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ที่ศาลา ๑๒ ไร่

หมายเหตุ


ระเบียบข้อปฏิบัติประจำวันนี้ ขอให้ผู้ร่วมปฏิบัติ"ธุดงค์" ทุกท่าน ถือเป็นระเบียบปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อห้ามอย่าได้ฝ่าฝืนเป็นอันขาด และโปรดถือเวลานัดหมายเป็นเรื่องสำคัญ อย่าให้ผู้อื่นต้องมานั่งรอคอย เพราะท่านเพียงคนเดียว ในงานครั้งนี้ จะมีจำนวนคนมากขึ้น จึงขอให้ทุกคนตรงเวลา คำว่า “ตรงเวลา” หมายถึงต้องมารอก่อนล่วงหน้า เมื่อถึงเวลาจะได้เริ่มกันเลย ไม่ใช่มาถึงตรงเวลาพอดี อย่างนี้ใช้ไม่ได้

เมื่อถึงวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖อันเป็นวันสุดท้ายของงาน จะนำไปกราบไหว้บูชาสถานที่สำคัญภายในวัด ๑๘ แห่ง แล้วมาทำพิธีลาสิกขาบทณ วิหาร ๑๐๐ เมตร (แต่ระยะหลังมีการนำไปกราบไหว้ในตอนกลางคืนก่อนบ้าง) หลังจากนั้นขอให้ทุกคนช่วยกันเก็บกวาดสถานที่, ล้างห้องส้วม, ทิ้งขยะ ให้เรียบร้อย แล้วนำสิ่งของที่เบิกมาคืนเจ้าหน้าที่ให้ครบถ้วน

โดยเฉพาะของที่เบิกไปนั้น เป็นส่วนกลางของสงฆ์ เช่น บาตร กลด มุ้ง และเสื่อ หมอน เป็นต้น ทั้งพระและฆราวาสเมื่อนำไปใช้แล้ว จะต้องรักษาและทำความสะอาดให้ดี ถ้าชำรุดจะต้องซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมด้วย หากมิฉะนั้น...จะถือว่าท่านทำลายของสงฆ์ทันที ฯประกาศ

มีเจ้าหน้าที่จาก "สำนักงานพุทธศาสนา จังหวัดอุทัยธานี" มาตั้งโต๊ะภายในศาลา 12 ไร่ เพื่อจัดทำวันลาหยุดในการปฏิบัติธรรมให้แก่ข้าราชการ หรือบุคคลที่ต้องการใบลาหยุดเพื่อปฎิบัติธรรมระเบียบการรับสมัคร

ผู้อุปสมบท (หมู่) และบวชชีพราหมณ์ เพื่อปฏิบัติธุดงค์

ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ทางวัดขอประกาศระเบียบการรับสมัคร “บวชธุดงค์” ในปีนี้ แต่ก่อนอื่นขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อปีที่ผ่านมามีผู้สมัครบวชกันหลายคน แต่พอถึงเวลาที่ปิดรับสมัคร มีบางคนส่งใบสมัครแล้ว แต่ไม่เดินทางมาบวชตามเวลานัด จึงขอย้ำเตือนผู้สมัครบวชทั้งหลายว่า

หากส่งใบสมัครบวชเรียบร้อยแล้ว ถ้าขัดข้องไม่สามารถจะบวชได้ ขอให้ติดต่อกับพระเจ้าหน้าที่รับสมัคร จะแจ้งทางโทรศัพท์ก็ได้ ก่อนวันกำหนดบวชประมาณ ๗ วัน ส่วนการฝึกมโนมยิทธิ จะต้องมาฝึกที่วัดเท่านั้น คือผู้ที่เคยบวชธุดงค์มาแล้ว จะต้องมาฝึกมโนมยิทธิ ๒ ครั้ง แต่ผู้ที่ยังไม่เคยบวชธุดงค์ที่นี่ จะตัองมาฝึกมโนมยิทธิถึง ๓ ครั้ง จึงจะได้รับการพิจารณาเพื่อการอุปสมบทต่อไป

แล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งที่เคยมีปัญหามาแล้ว นั่นก็คือผู้อุปสมบทมักจะไม่รู้ระเบียบ การบวชของวัด เนื่องจากได้รับการติดต่อ จากเจ้าภาพให้มาบวช แต่คนที่ดีก็มีนะ ที่ไม่รู้เรื่องเลยก็มีเยอะ จึงขอร้องให้เจ้าภาพกรุณา คัดเลือกผู้ที่จะมาบวชสักหน่อย ยิ่งถ้าคนบวชเขามีศรัทธาด้วยก็จะดีมาก
สำหรับในปีนี้ ผู้ที่ยื่นใบสมัครไว้แล้ว จะต้องเดินทางมาวัดท่าซุงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ศาลาพระพินิจอักษรถ้าใครไม่มาถึงวัดตามกำหนดเวลาที่นัดไว้นี้ ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการบวชทันที

และขอแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่าผู้ที่จะบวชพราหมณ์ทั้งชายและหญิง เพื่อร่วมปฏิบัติธุดงค์ในห้องพักก็ดี หรือต้องการจะออกไปปักกลดภายนอกก็ดี ขอให้แจ้งความประสงค์ด้วยตนเองวันที่ ๒ - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ณ ศาลา ๒๕ ไร่ โดยเฉพาะ “ผู้ที่จะออกไปปักกลดในป่า” จะต้องมาให้ทันตามนี้

สำหรับผู้มีความประสงค์จะร่วมอุปสมบท (หมู่) ทางวัดวางระเบียบไว้ ดังนี้

๑. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖หมดเขต วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
๒. ผู้ที่จะมาสมัคร ขอให้ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้าน
เพื่อแนบใบสมัครไว้เป็นหลักฐานด้วย
๓. จะต้องมาเขียนใบสมัครด้วยตนเองที่ ศาลานวราชฯ วัดท่าซุง พร้อมรับเอกสาร (คำขอบรรพชา)
จากพระเจ้าหน้าที่

๔. จะต้องท่องขานนาคให้ได้ก่อนวัน ซ้อมรวมพร้อมกันที่วัดเวลา ๑๘.๐๐ น วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ ศาลาพระพินิจอักษร ขอย้ำเตือนอีกสักครั้งว่า ถ้าใครมาไม่ทันการเรียกชื่อในตอนนี้ ทางวัดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการบวช

๕. เมื่อสมัครบวชแล้ว จะต้องหาโอกาสมาฝึกมโนมยิทธิ เพื่อขอรับการเซ็นใบรับรองจากครูผู้ฝึกเสียก่อน จึงจะมีสิทธิบวชได้ และขอให้นำ “ผลการฝึกมโนมยิทธิ” มาส่งให้พระเจ้าหน้าที่ โดยแนบกับ “ใบสมัคร” พร้อม “สำเนาบัตรประชาชน” ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่พระยืน ๓๐ ศอกและรับเอกสาร “ระเบียบการปฏิบัติธุดงค์จากพระเจ้าหน้าที่
(ในกรณีมีบางคนส่งใบสมัครแล้ว พอถึงวันนัดซ้อมขานนาคกลับไม่มาตามนัด โดยไม่แจ้งให้ทางวัดทราบ ทางวัดจะไม่ขอรับบุคคลผู้นี้อุปสมบทอีก)

สำหรับ “พระอาคันตุกะ” ที่จะร่วมปฏิบัติธุดงค์ ขอให้มาแจ้งความจำนงได้ที่ ศาลานวราชฯระหว่าง วันที่ ๑ – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.หากมาไม่ทันตามกำหนดนี้ ทางวัดจะไม่รับเป็นเด็ดขาด

พร้อมทั้งขอให้นำหลักฐานมาด้วย ดังนี้
.......ก. ใบสุทธิ
.......ข. หนังสือรับรอง จากเจ้าอาวาส หรือประธานสงฆ์ที่ตนเองสังกัดอยู่

๖. ในขณะปฏิบัติธุดงค์ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ทางวัดกำหนดไว้ เช่น...
- ห้ามรับเงินทองมาเป็นส่วนของตน
- ห้ามนำวิทยุ, เครื่องเทป, หนังสือ พิมพ์ ฯลฯ เข้ามาในเขตธุดงค์
- ห้ามนำอาหาร ผลไม้ หรือเครื่องดื่มต่าง ๆ เข้ามาฉันในกลดของตน ให้ฉันได้ เฉพาะที่ศาลา ๑๒ ไร่เท่านั้น
- ห้ามเข้าไปในเขตของผู้อื่น และอย่านำบุคคลภายนอกเข้ามาในเขตธุดงค์
- ห้ามพูดคุยเสียงดังรบกวนผู้อื่น
- ห้ามเรี่ยไร และแจกเอกสารใดๆ หรือนำวัตถุมงคลต่างๆ มาจำหน่ายจากภายนอกวัด ซึ่งเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง

สำหรับฆราวาสมีข้อห้ามดังนี้
- ห้ามนำวิทยุ โทรทัศน์ เตารีด กระทะ ไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า หรือวัตถุอื่นๆ เพื่อประกอบอาหารภายในบริเวณธุดงค์อย่างเด็ดขาด
- ห้ามนำผู้อื่น เช่น ญาติหรือเพื่อนของตนมาพักปะปนในสถานที่ธุดงค์ ถ้าจะพบกันขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ แล้วไปพบปะสนทนากันภายนอกสถานที่ และอย่าพูดคุยเสียงดังจนเกินไป
- ห้ามเข้าทรง
- ห้ามเรี่ยไร
- ห้ามแจกเอกสารใดๆ หรือจำหน่ายสิ่งของโดยมิได้รับอนุญาตจากทางวัดเสียก่อน ถ้าหากมีผู้ฝ่าผืนหรือแอบอ้าง จะเป็นทางตรง หรือโดยอ้อมก็ตาม โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ทราบทันที ดังนี้ ฯ

สถานที่ปฏิบัติธุดงค์


๑. พระภิกษุ ภายในบริเวณป่าใหม่
๒. พราหมณ์ชาย พักที่ศาลา ๔ ไร่ หรือผู้ที่ชอบความวิเวก จะจัดที่ให้บริเวณป่าใหม่
๓. พราหมณ์หญิง (ศีล ๘ ควบกรรม บถ ๑๐) พักที่ศาลา ๒๕ ไร่ หรือใครอยากจะหาที่สงัด ทางวัดจะจัดให้ปฏิบัติภายในบริเวณป่า ศรีไพร ซึ่งได้ปรับปรุงพื้นที่ไว้แล้ว ส่วนผู้ที่ถือศีล ๕ จะจัดที่พักให้ต่างหากตามที่เห็นสมควร และไม่ควรกังวลเรื่องที่พักจนเกินไป หมายถึงได้ที่ตรงไหนควรพอใจตรงนั้น

สิ่งที่ควรทราบ


๑. ฆราวาสชาย – หญิง จะอยู่ธุดงค์ในป่า โปรดติดต่อเข้าธุดงค์อยู่ป่ากับพระเจ้าหน้าที่ ที่ ๒๕ ไร่ตั้งแต่วันที่ ๒ ธ.ค. เป็นต้นไป ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้าไปในเขตธุดงค์
๒. ฆราวาสผู้หญิงสมัครอยู่ธุดงค์ แต่ไม่ได้อยู่ป่า พักที่อาคาร ๒๕ ไร่ ฆราวาสผู้ชายสมัครธุดงค์ แต่ไม่ได้อยู่ป่า พักที่อาคาร ๔ ไร่
๓. พราหมณ์ชาย – หญิง ที่ไม่ได้อยู่ธุดงค์ในป่า ไปเจริญกรรมฐานร่วมกันที่ลานธรรม ให้นั่งต่อแถวหลังพราหมณ์ชาย – หญิง ที่อยู่ธุดงค์ในป่า
๔. พระอาคันตุกะที่เดินทางมาเพื่อธุดงค์ ให้ติดต่อพระเจ้าหน้าที่ ที่ศาลานวราช
๕. พระอาคันตุกะที่ไม่ได้มาอยู่ธุดงค์ พักที่อาคารบนหอฉัน ฉันเช้า-เพล ที่ศาลา ๔ ไร่ ( ไม่ต้องออกบิณฑบาต )
๖. ผู้ที่ประสงค์จะใส่บาตรพระในตอนเช้า ตั้งแต่วันที่ ๗ ธ.ค. มีอาหารจำหน่ายที่บริเวณลานจอดรถ ๒๕ ไร่ เมื่อซื้ออาหารใส่บาตรแล้ว โปรดเข้าแถวให้เรียบร้อยก่อนเวลา ๐๖.๐๐ น.
๗. ผู้ที่อยู่ธุดงค์ ทั้งพระภิกษุสงฆ์สามเณร และฆราวาสชาย-หญิง กรณีเจ็บป่วย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ศาลา ๑๒ ไร่ และที่ห้องพยาบาลตึกขาว ชั้น ๒
๘. ห้ามเรี่ยไรในเขตวัด ผู้ใดพบเห็นว่ามีคนมาเรี่ยไรในเขตวัด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ของวัดให้ทราบโดยด่วน
๙. ผู้ที่พักในห้องพัก โปรดเก็บสิ่งของมีค่าติดตัวไว้เสมอ เมื่อออกจากห้องให้นำติดตัวไปด้วย

ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 4/12/13 at 15:40 [ QUOTE ]


.

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top