Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 5/1/14 at 18:06 [ QUOTE ]

ประมวลภาพ...งานฉลองพระครูสัญญาบัตร แด่..พระครูประสิทธิสรการ วันพุธที่ 8 มกราคม 2557


งานฉลองพระครูสัญญาบัตร

แด่...พระครูประสิทธิสรการ ( อาจินต์ ธมฺมจิตฺโต )

ในโอกาสเลื่อนสมณศักดิ์ ที่ พระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ ณ อุโบสถวัดท่าซุงภาพสไลน์...งานฉลองพระครูสัญญาบัตร
แด่...พระครูประสิทธิสรการ ( อาจินต์ ธมฺมจิตฺโต )
ในโอกาสเลื่อนสมณศักดิ์ ที่ พระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ณ อุโบสถวัดจันทาราม ( ท่าซุง )ภาพแสดงมุทิตาจิต(คลิ๊กดูภาพ)

ถ่ายภาพรวมฉลอง(คลิ๊กดูภาพ)

เลี้ยงเพลพระภิกษุและทานอาหาร(คลิ๊กดูภาพ)


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 15/1/14 at 19:37 [ QUOTE ]


กำหนดการ
งานฉลองพระครูสัญญาบัตร

แด่...พระครูประสิทธิสรการ ( อาจินต์ ธมฺมจิตฺโต )

ในโอกาสเลื่อนสมณศักดิ์ ที่ พระครูภาวนาธรรมนิเทศก์
ณ อุโบสถวัดจันทาราม ( ท่าซุง )


วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗


เวลา ๘.๐๐ น.- ตั้งขบวนต้อนรับหน้าศาลาเก่า(คณะสงฆ์/ฆราวาสชาย-หญิง พร้อมเครื่องสักการะ)
เวลา ๘.๓๐ น.- เริ่มเคลื่อนขบวนสู่อุโบสถ
เวลา ๙.๓๐ น.- พระครูภาวนาธรรมนิเทศก์เข้ากราบสักการะถวายเครื่องบูชาต่อพระประธานในอุโบสถ
และกราบถวายพานขอขมาแด่ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาส

- เจ้าหน้าที่อ่านประกาศตราตั้ง ในโอกาสเลื่อนสมณศักดิ์ที่
...พระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ ของพระครูประสิทธิสรการ (อาจินต์ ธมฺมจิตฺโต)
- พระเถระ ๙ รูป เจริญชยมงคลคาถา
- พระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ เข้าถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระเถระ ๙ รูป
...หลังจากนั้นพระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ กล่าว สัมโมทนียกถา
- พระเถระ ๙ รูป ให้พร ( ยถา สัพพี )
- คณะสงฆ์วัดท่าซุง ,พุทธบริษัท ชาย – หญิง เข้าถวายพานธูปเทียนแพ
...แสดงมุทิตาจิต แด่พระครูภาวนาธรรมนิเทศก์

เวลา ๑๑.๐๐ น.- ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่ศาลาพระพินิจอักษร

( พุทธบริษัทชาย – หญิง ร่วมรับประทานอาหารที่เต็นท์ด้านหน้าอุโบสถ )
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top