Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 5/2/14 at 19:50 [ QUOTE ]

ภาพ...ความคืบหน้าการก่อสร้างห้องสมุด, อาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก ณ 3 ก.พ. 2557


พิธีบวงสรวงอัญเชิญพระรูป "พระพินิจอักษร (ทองดี)"

ประดิษฐานบนแท่นหน้าอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก


เมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2556


ภาพ...ความคืบหน้าการก่อสร้าง
ห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง,
อาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก


ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557


ความคืบหน้าการก่อสร้างด้านหน้าอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 5/2/14 at 19:54 [ QUOTE ]


ความคืบหน้าการก่อสร้างห้องสมุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ประจำวัดท่าซุง
ภาพ...ความคืบหน้าการก่อสร้าง ภายในอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือกภาพ...ความคืบหน้าการก่อสร้าง ด้านข้าง และหลังอาคารที่พักปฏิบัติธรรม และโรงพยาบาลทางเลือก◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top