Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 27/6/14 at 23:08 [ QUOTE ]

กำหนดการ/นาคก่อนบวช...งานพิธีอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี 2557) วันที่ 6 กรกฎาคม 2557


♠ กำหนดงานพิธีอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี ๒๕๕๗)
♠ ภาพ...แนะนำนาคอุปสมบทเข้าพรรษา
♠ ภาพ...กิจกรรมของนาคในอริยบทต่างๆ
♠ ภาพ...ปลงผมนาค ณ หน้าพระอุโบสถกำหนดงานพิธีอุปสมบท (จำพรรษาประจำปี ๒๕๕๗)


วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗


อานิสงส์การอุปสมบท
โดย..หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(กดปุ่ม Play แล้วรอสักครู่)

(พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัด เป็นพระอุปัชฌาย์)


เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๗ จะเข้ามาถึง ตามประเพณีของวัดท่าซุงทุกปี จะมีการอุปสมบทพร้อมกัน ณ พระอุโบสถ เพื่อจำพรรษาตามประเพณีที่เคยจัดมาทุกปี ทางวัดจึงขอประกาศข่าวดีอันเป็นมหากุศลว่า ในปีนี้จะจัดงานบวช วันอาทิตย์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีนาคจำนวน ๔ คน

โดยมีกำหนดการดังนี้


วันเสาร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เวลา ๑๖.๐๐ น. ทำพิธีโกนผมนาคทั้ง ๔ นาค พร้อมทั้งมีการอาบน้ำ ให้นาคด้วย ที่ ด้านข้างห้องพักชาย
ด้านหน้าสำนักงานธัมมวิโมกข์

วันอาทิตย์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เวลา ๐๖.๓๐ น. ทำพิธีขอขมาบิดามารดาและผู้มีพระคุณ ณ ศาลานวราช
เวลา ๐๗.๐๐ น. แห่นาคพร้อมกัน โดยมีวงโยธวาทิตนักเรียน "โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระ" นำขบวนนาคและ
พ่อแม่พี่น้อง พร้อมด้วยญาติทั้ง ๔ คณะ เดินเวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ
เวลา ๐๘.๐๐ น. ทำพิธีอุปสมบท โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
เป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบท "นาค" จำนวน ๔ คน

รายชื่อนาคและฉายา

๑.นาค ฐาปนพงศ์ ศรีพลไกล ฉายา สุธมฺมวิมโล
๒.นาค จตุพร กุมภาพันธ์ ฉายา สุธมฺมกมโล
๓.นาคปฐมพงศ์ เรืองศรี ฉายา สุธมฺมคุณวีโร
๔.นาค ดนัย หนา ฉายา สุธมฺมคุณวโร

พระกรรมวาจาจารย์ พระอนุกรรมวาจาจารย์

๑.พระบุญมา - พระสุรเชษฐ์
๒.พระเอกชัย – พระวารีสมบูรณ์

เวลา ๑๐.๔๕ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลาพระพินิจอักษร เนื่องในพิธีฉลองพระบวชใหม่ ๔ รูป
เวลา ๑๑.๐๐ น. เจ้าภาพผู้อุปสมบทถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดท่าซุงที่ศาลา พระพินิจอักษร
เวลา ๑๒.๐๐ น. คณะญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน ที่ศาลาพระพินิจอักษร

อานิสงส์การอุปสมบท
โดย..หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(กดปุ่ม Play แล้วรอสักครู่)


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 28/6/14 at 10:33 [ QUOTE ]แนะนำนาคอุปสมบทเข้าพรรษา

1. นายฐาปนพงศ์ ศิริพลไกล

….2517 ขึ้นหกค่ำวันพุธ จุดเกิดกำเนิดข้าฯ
20 พฤศจิกายน ศกขาล ตำนานเสือ
ด้วยสายบุญแห่งทานอดีตกาลคอยจุนเจือ
เพราะความเชื่อ ศรัทธา ได้มาพบประสพกัน

….ด้วยจิตอธิษฐานแห่งลูกหลานหลวงพ่อเจ้า
รอยบุญเก่าแสนนานเป็นกาลกัปนับอสงไขย
แม้จะอยู่ต่างถิ่นต่างที่ ณ จุดใด
กรรมนำไป บุญนำมา บารมีค่ำ นำมาเจอ

....กึ่งพุทธกาลผ่านไป ใคร่ครวญคิด
นี่คือพรหมลิขิตชีวิตไว้หรือไรหนอ
การพลัดพรากจากกันได้ถึงวันที่เฝ้ารอ
นิมิต พ่อ-แม่ ปู่-ย่า มาให้เห็นเป็นสัญญาณ

เกิดเหตุการณ์ มหัศจรรย์ ย้อนเส้นทางอดีตชาติ
ทำให้จำต้องตัดขาดจากทางโลกอันโศกศัลย์
ขืนอยู่ต่อ โอหนอก็นรกขุมโลกันต์
ทางสวรรค์ พรหมโลก โบกมือให้ ไปนิพพาน

หลายเหตุการณ์ผ่านเข้ามาในชีวิต
ทำให้จิตคิดอยากหลุดพ้นวัฎสงสาร
ร่างกายเนื้อ เสือตัวนี้ มีชีวีอยู่อีกได้ไม่นาน
อันสังขารเหล่านี้ นั้นล้วนแล้วเป็นอนิจจัง

จากบ้านเกิด ศรัทธาพร้อม ความแกล้วกล้า
สิ่งที่รออยู่เบื้องหน้าข้าฯไม่รู้อยู่หรือตายมิได้สน
เกิดแล้วแก่เจ็บแล้ว คือขันธ์ห้า คนทุกคน
ทางหลุดพ้น คือธรรมะ สมาธิ ศีลและปัญญา

มีองค์ศาสดา คถาคต คือที่พึ่ง
ความลึกซึ้ง ธรรมะพ่อ ปฎิปทา
หยดหนึ่งน้ำตา ขอย่าหนอ ก็แรงใจ
ความกล้าแร่งนั้นไซร์ ได้จาก ปู่ตากสิน
หัวใจเก็บเอาไว้ที่ท่านปู่ สักกะนามพระอินทร์
เมตตางดงามผ่องผิน กตัญญูแท้คือ แม่กลาง

จึงเป็นเหตุให้เดินทางหาผ้ากาสาวพักร์
หวังขจัด กิเลสให้สมุทเฉจทปหาน
ความยิ่งใหญ่ ลาภใหญ่ ชื่อเสียง เลี้ยวเลยไปไม่ต้องการ
แดนนิพพาน หนึ่งเดี่ยวเล่า ข้าพดจ้าหวังเข้าไป

ความดีที่ทำไว้อุทิศให้ พ่อแม่และเล่าพี่น้องข้าพเจ้า
ปัญญา ความรู้ความสามารถทั้งผ่อง แด่เพือนผู้เวียนว่าย
แรงกายแรงใจขอทำคุณประโยชน์ แด่พุทธศาสนาสืบไป
ดวงจิตบริสุทธ์ หลุดพ้นเมื่อไหร่ ขอถวายต่อพระหัตถ์ซ้ายขวาองค์ศาสดา
กุศลผลบุญใดได้กระทำมาอุทิศให้พยายม-พรหม เทวดา ผู้คุ้มภัย

ยังมิอาจเรียกตนว่าเป็นศิษย์คถาคตได้
ตราบใดที่กิเลสยังไม่หมด ไปจากกาย วาจา ใจ
ศากยบุตร พุทธชิโนรส จะใช้ได้นามนี้ก็ต่อเมื่อ
พระพุทธองค์ทรงแย้มพระโอถต์ โบกพระหัตถ์
พร้อมเอยพระสุรเสียง ชัดชัดว่า อรหันต์
ฐาปนพงศ์ ศิริพลไกล2. นายจตุพร กุมภาพันธ์

ชื่อเล่น ต๋อ เกิดวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2536 อายุ 20 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 109 หมู่ 1 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

เหตุที่มาบวช : เพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดา และมีความเสือมใสศรัทธาในวัดท่าซุง เพราะมีระเบียบวินัย ดี
การปฎิบัติ: ตั้งใจที่จะศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และแนวทางการปฎิบัติของหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระ

3. นายดนัย หนา

ชื่อเล่น ไอซ์ เกิดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2535 ถิ่นกำเนิดอยู่ บ้านเลขที่ 104 หมู่ 11 ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ บิดาชื่อนาย ดีซาก้า หนา มารดาชื่อ นางมาลัย หนา มีพี่น้องด้วยกัน 3 คน

เหตุที่มาบวช : ที่ข้าพเจ้ามาบวชที่วัดท่าซุง เพื่อศึกษาแนวทางการปฎิบัติของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ และข้าพเจ้ารักและศรัทธาในคำสอนขององค์หลวงพ่อเป็นอย่างมาก แรงบันดาลใจที่ทำให้ข้าพเจ้าอยากมาบวชวัดท่าซุง เพราะในวัดท่าซุงมีทุกอย่างที่หลวงพ่อได้วางให้แล้ว เหลือแต่เราปฎิบัติตามที่หลวงพ่อสั่งสอนแล้วปฎิบัติตามที่หลวงพ่อบอกและต้องใว้

การปฎิบัติ : ข้าพเจ้ามาบวชที่นี้ หวังเพียงเข้าถึงธรรมคือพระนิพพานเป็นที่สุด หากบวชเป็นพระถ้าไม่หวังนิพพาน ก็เท่ากับดูถูกของการเป็นพระ
4. นายปฐมพงศ์ เรืองศรี

ชื่อเล่น ตะวัน เกิดวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2532 อายุ 25 ปี ภูมิลำเนา อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง เป็นลูกชายคนโตของคุณพ่อมนู และคุณแม่ทัศนีย์ เรืองศรี จากพี่น้องทั้งหมด 2 คน มา

เหตุที่มาบวช : มาบวชเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิดและท่านผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายที่ชุบเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนโต
การปฎิบัติ: ศึกษาซึ่งพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและแนวทางคำสอนของหลวงพ่อพระราชพรหมยานมหาเถระนาคกราบขอขมาหลวงพ่อ รับฟังโอวาท
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 5/7/14 at 19:54 [ QUOTE ]กิจกรรมของนาคในอริยบทต่างๆ

ปลงผมนาค ณ หน้าพระอุโบสถ◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top