Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 8/9/14 at 14:21 [ QUOTE ]

รายนามเจ้าภาพ...ผาติกรรมพระพุทธรูปหน้าตัก 4 ศอก ถวายงานกฐิน ปี 2557(รายนามที่ 82 )


รายนามเจ้าภาพผาติกรรมพระพุทธรูปหน้าตัก ๔ ศอก

(องค์ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท) ถวายงานกฐินวัดจันทาราม (ท่าซุง) ปี ๒๕๕๗เริ่มตังแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ -- วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗.

หรือจะมาเป็น เจ้าภาพผาติกรรมพระพุทธรูปหน้าตัก ๔ ศอก ในงานทอดกฐินสามัคคี ที่วัดท่าซุง
รายนามเจ้าภาพ

๑.คุณปรีชา พึ่งแสง ,คุณศิริลักษณ์ คุณสิริกร ,คุณสำรวย คุณลัคณา ถวาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒.คุณทองสุข-คุณศจินา-คุณนฤมล มงคล ถวาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓.คุณเธียรพนธ์ - คุณวัฒนวัลย์ สารีรัตน์ และครอบครัว คณะลูกหลานพระราชพรหมยาน1122 ถวาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๔.นายอุทิศ ,นางรุจิรา ,น.ส.ขวัญชนก ผลิวรรธนะ ถวาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๕.คุณอรรถชัย กิตติวัฒนานุเคราะห์ และ คุณเรวดี อมรสมานลักษณ์ ถวาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๖.ครอบครัวมหาเปารยะ และ ครอบครัวหิรัณย์เตชะ
๗.นายพรณรงค์ ครอบครัวผักกระโทก และคณะ นางสาวเพ็ญษา ครอบครัวสืบวงศ์ และคณะ
๘.นางนุจิรา ผลิวรรธนะ ถวาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๙.น.ส เขมวรรณ ผลิวรรธนะ ถวาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐. ทพ.อิสริย์ กุลสมบูรณ์ และครอบครัว

๑๑.ร้านประกายแก้ว สุภาวดี-ปริญญา รักซ้อนและครอบครัว ถวาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๒.คณะลูกหลานพระเดชพะคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน พระชาญชัย สุธมฺมปูชโกและคณะ ถวาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๓.สีลมเดนทัล และครอบครัวเอมโอช
๑๔.คุณจัสพัก ใหญ่สว่างและครอบครัว
๑๕.คุณสุภัทธ-รินทร์ลภัส พรภัสรานนท์
๑๖.คุณลัดดา ปาณิตา
๑๗.นางสัญชนา จันทร์อุปละ น.ส.ธัญญชล วาสนาดำรงค์ ถวาย ๑๐๑,๐๐๐ บาท
๑๘. นางลัคนา - นายยิ่งยงค์ ประสิทธิโศภิน ลูกๆและครอบครัวประสิทธิโศภิน ถวาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๙.สิงห์ภูธร 8ริ้ว
๒๐.สุดาภรณ์ วิริยะผล พลศักดิ์ ดวงจำปา และครอบครัว ถวาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒๑. ดร. สุวรรณี อัศวกุลชัย และคณะ
๒๒.พัณณ์ชิตา ศิริโรจน์วรากร และคณะ
๒๓.คุณณัฏฐ์ธนันท์ ตันบรรลือสุข และ ผศ.ดร.กนกพร นาคทับที
๒๔.คุณอัจฉรา วุฒิฐิโก และครอบครัว ถวาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒๕.คุณกฤษณ์-สุปราณี-ธเนศ-ปรเมษฐ์ อังศุพันธุ์ ถวาย ๑๓๐,๒๕๑ บาท
๒๖.คุณวีณา กรนิติ และครอบครัว ถวาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒๗. คุณวงษ์ชาพัทธ์ - ประพัตสรณ์ เทียนรุ่งศรี และครอบครัว ถวาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒๘. บริษัท วันเพ็ญสตูดิโอ จำกัด และครอบครัว คณะลูกหลานพระราชพรหมยาน1122 ถวาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒๙.นายไพโรจน์ แสงสาครรัตนะ และคณะ
๓๐.นายไพรวัน แสงสาครรัตนะ และคณะ

๓๑.บริษัท อาร์ที อะกริเทคจำกัด
๓๒.สุรศักดิ์-ลัดดาภรณ์ จำรัสผลเลิศ
๓๓.ดร. ปุญญพัตน์ จำรัสผลเลิศ
๓๔.ดร. มาริษา จำรัสผลเลิศ
๓๕.ด.ช ภวัต ฟองกษีร
๓๖.นางปราณี - นายอนุทิพย์ - นายกิตติคุณ ประเสริฐกาญจน์ และครอบครัว ถวาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓๗.คุณสุรวุฒิ พรพาณิชย์ ,คุณผไทมาศ ศรประดิษฐ์ บิดามารดาและลูกหลาน ถวาย ๑๐๐,๓๐๐ บาท
๓๘.คุณกิรเดช เกตกินทะ ถวาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓๙.พระพงศธร สุธมฺมเขมรโต และคณะ,คุณกชกร ใบไม้ และคณะเรือดำน้ำ
๔๐.วีระศักดิ์ - เอื้องไร - ระวีวัชร์ บรรณรักษ์ณา ,ชุติพนธ์ - มาลี - ชินภัสร์ ไกรทอง

๔๑.คุณณัฐสุดา อิ่มเงิน-พิจิตร ชมิทท์ ถวาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๔๒.คุณศักดา-จุฬาภรณ์-อนุชิต-พรทิพย์ ทองกู้เกียรติกูลและครอบครัว คุณปาราเมษฐ์ วงษ์เมือง และครอบครัว ถวาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๔๓.คณะศิษยานุศิษย์สมเด็จฯองค์ปฐม พลตรี นายแพทย์ นพพร - พันเอกทันตแพทย์หญิงเตือนใจ ปกป้อง - นายแพทย์กฤต - พิมุกต์ - นักเรียนนายร้อย ธนพล กลิ่นสุภา - คุณมานะ - คุณสุรีย์ คุประตกุล
๔๔.คุณวิวัฒนา ศรีทอง
๔๕.คุณสุขา ออนจิตต์
๔๖.คุณวิโรจน์รัตน – รมิตา ปิติธนานนท์
๔๗.น.ส.จิตต์อารีย์ ประพัฒน์ – นพวรรณ อมรพล – สรัญญา ทีปะนาถ,ชุติมา – พีธา ลิ้มเจริญรัตน์ และคณะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ
๔๘.ร้านประพันธ์ค้าข้าว อ.เมือง จ.ชัยนาท ,นายศุภกร – นางเหนือพัฒน์ – นายกิตติคม – ด.ช.ฉัตรไชย สุนทรีพรและคณะ
๔๙.คุณยุวดี มารัตนะและคุณวรรษภณ เนตรประจักร ถวาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๕๐.คุณรัตน์ – คุณกิตติมา ตันชัชวาล

๕๑.คุณเศรษฐา ชัยมหาวงศ์
๕๒.คุณวิริยะ – วิรัตน์ แผนสุวรรณและครอบครัว
๕๓.คุณพัชธ์นันท์ – คุณธมนพัชร์ โลห์เจริญวานิช ร้านเพชรคุณหลวง จ.บุรีรัมย์
๕๔.คุณกรรณิการ์ วัฒนศักดิ์รัตนา ชญานิษฐ์ ด.ญ.วรันธร ตั้งสมชัย
๕๕.พระมหาสมชาย จิรวัฑฒโณ และครอบครัวจิรสิริพิพัฒน์ ถวาย ๑๐๗,๘๒๖ บาท
๕๖.นายจักรฤษณ์ - ด.ช.คมธรรม พัฒนธัญญา ถวาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๕๗.คุณแม่ประสาร เขี้ยววังบางยาง , ทพ.ชาติชาย เตชะธนอิทธิกุล , ทพ.ญ.พรทิพย์ ศิลารุจิสรรค์ และครอบครัว
๕๘.คุณลดาวัลย์ คุ้มทรัพย์, คุณวิมล แซ่ตั้ง, คุณสุโชติศักดิ์ ไชยยุทธนันท์,คุณเยาวลักษณ์ ล้อทนงศักดิ์ และคณะ
๕๙.คุณแม่ทองคำ ศิลปเสถียรกิจ ,อ.พัช - คุณพงษ์เทพ เนติวรานนท์ และลูกหลาน
๖๐.น.สพ.จำเรือง - สพ.ญ.สุกานดา - นายสุทธิเชษฐ์ พานเพียรศิลป์ ถวาย ๑๐๐,๐๐๐บาท

๖๑.คุณชาลี สักยกุล และ คุณสุเลขา เกรียงไกรกฤษฎา
๖๒.คุณแม่เตียง ชินบุตรานนท์ และครอบครัว
๖๓.คุณสุดา เสริมศรี ถวาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๖๔.นางตุ๊ สวนสุวรรณ และครอบครัว ถวาย ๑๐๐,๐๐๐บาท
๖๕.นายสรศักย์ ,นางจิรัชฌา ,นายพรรษาพล ,นายเอก ,แสงชัยลาภวัฒนาและคณะญาติธรรม
๖๖.คุณแทมทอง พัลลัช ถวาย ๑๐๐,๐๐ บาท
๖๗.คุณสุมาลี อนันต์พลังใจและคณะเด็กวัด(ท่าซุง)
๖๘.คุณกิจจา กาญจนบรรณ บริษัท โอลิเวอร์ออยทูลส์ จำกัด
๖๙.พระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ (อาจินฺต์ ธมฺจิตฺโต) และคณะศิษย์
๗๐.คุณลัดดา เบญโชติเดช บริษัท สปีดเพล จำกัด

๗๑.คุณวรินทร - คุณพรจิรา ฉลภิญโญ ถวาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๗๒.คุณอณุรินทร์ คิดบรรจงและคณะ ถวาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๗๓.พ.อ.หญิงรัตนา - จักรกฤษณ์ - พรนิภา เอื้อบุณยะนันท์ ,ณัฐพร ธีรเนตร
๗๔.พระบัญญัติ อตโล วัดพรหมยานรังสรรค์ ถวาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๗๕.คุณพีรเชษฐ คัมภีร์ชนะ - คุณพลอยนภัส ศรีสำราญโชค ถวาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๗๖.คุณไพรเพชร แสงสาครรัตนะและครอบครัว ถวาย ๑๐๓,๐๐๐ บาท
๗๗.สิงห์ภูธร 8 ริ้ว ถวาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๗๘.คุณแม่มาลี ตั้งจิตยงสิวะและครอบครัว ถวาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๗๙.คุณอุทิศ ผลิวรรธนะและครอบครัว ถวาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๘๐.คุณภาส์วริทธิ์ ภาสิทธิ์พล,คุณจารุภา อภิภัทรกิตติ

๘๑.คุณชาญวิทย์ - ลักษมี มโนธีรวัฒน์ ถวาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๘๒.หลวงพ่อเห้งเจีย และแป๊ะกงทั้ง๕ ถวาย ๑๐๒,๐๐๐ บาท

ขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพเป็นอย่างสูง ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 14/9/14 at 20:32 [ QUOTE ]


พระพุทธรูปผาติกรรม ๔ ศอก พร้อมป้ายเจ้าภาพ


วันที่ ๑๑ ตุลาคม.๒๕๕๗

ขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพเป็นอย่างสูง◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 18/9/14 at 13:48 [ QUOTE ]
ขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพเป็นอย่างสูง◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 25/9/14 at 12:42 [ QUOTE ]


ขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพเป็นอย่างสูง[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 29/9/14 at 15:49 [ QUOTE ]


ขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพเป็นอย่างสูง[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 5/10/14 at 15:30 [ QUOTE ]


ขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพเป็นอย่างสูง[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 7/10/14 at 12:35 [ QUOTE ]


ขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพเป็นอย่างสูง[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 9/10/14 at 09:43 [ QUOTE ]


ขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพเป็นอย่างสูง[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 11/10/14 at 06:56 [ QUOTE ]


ขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพเป็นอย่างสูง[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 12/10/14 at 06:56 [ QUOTE ]


ขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพเป็นอย่างสูง[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top