Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 18/9/14 at 10:36 [ QUOTE ]

ภาพ/คลีปวีดีโอ...พิธีพุทธาภิเษกในพระอุโบสถ วัดท่าซุง วันที่ 20 กันยายน 2557


คลิปวีดีโอ...พิธีพุทธาภิเษก ณ อุโบสถวัดท่าซุง
พิธีพุทธาภิเษก ณ อุโบสถวัดท่าซุง(20 ก.ย.2557)พิธีพุทธาภิเษกในพระอุโบสถ วัดท่าซุงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 20/9/14 at 23:02 [ QUOTE ]


พระภิกษุและนักเรียน ช่วยกันเตรียมงานวันพุทธาภิเษกในพระอุโบสถพระสงฆ์วัดท่าซุงได้นำคณะนักเรียน ร.ร.พระสุธรรมยานเถระวิทยา เตรียมตั้งเต๊นท์และทำความสะอาดฉีดน้ำล้างพื้นรอบพระอุโบสถวัดท่าซุง สำหรับงานพิธีพุทธาภิเษกในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 23/9/14 at 14:18 [ QUOTE ]


update คลีปวีดีโอ 23-09-2557

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top