Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 4/11/14 at 23:38 [ QUOTE ]

ประกาศ..เรื่อง การละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับ วรรณกรรม ศิลปกรรม และภาพยนต์


ประกาศ

วันจันทาราม (ท่าซุง) ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


เรื่อง การละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับวรรณกรรม ศิลปกรรม และภาพยนต์ ของพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

.........ด้วยมีเว็บเพจบางเว็บได้กระทำการอํนเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับ วรรณกรรม ศิลปกรรม และภาพยนต์ ของพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) ด้วยการทำซ้ำดัดแปลง เผยแพร่ ต่อสาธารณชน และการโฆษณา ทั้งในโซเชียลมีเดีย และช่องทางสาธารณะต่างๆ โดยมิได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหากำไร หรือแสวงหาประโยชน์อื่นใด อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือประโยชน์ประการใดทั้งปวงนั้น

.........ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหลายฉบับ หลายกระทงความผิด อาทิ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้กระทำ และบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้อง ผูกพันทั้งหลาย ในฐานะตัวการผู้ยุยง ผู้สนับสนุน ไม่ว่าโดยเจตนา หรือประมาท ย่อมต้องถูกดำเนินคดี ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ในทุกสถานะ ทุกกรรม เรียงกระทงความผิดในทุกกรณี

........จึงแจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗


......หมายเหตุ หนังสือประกาศฉบับนี้ได้ออกมาอย่างเป็นทางการจาก "คณะสงฆ์วัดท่าซุง" เพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันทั้งภายในวัดและนอกวัด นี่เป็นการแจ้งเตือนโดยทั่วไป ส่วนผู้ที่กระทำความผิดแล้ว ทางวัดได้แจ้งเตือนผ่านสื่อไปแล้วเช่น ทางเว็บไซด์วัดท่าซุง และหนังสือธัมมวิโมกข์ เป็นต้น หนังสือประกาศฉบับนี้จึงเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่ง.

จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ


ืทีมงานฯ

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top