Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 9/11/14 at 16:24 [ QUOTE ]

(นาค 173 คน) กำหนดการและระเบียบข้อปฏิบัติ "งานธุดงควัตร" วันที่ 5 - 14 ธันวาคม 2557


กำหนดงานธุดงค์

ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗วันจันทร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ( รับสมัครพระอาคันตุกะ)

๐๙.๐๐ น. เปิดรับสมัครพระอาคันตุกะ (ที่ศาลานวราช วันที่ ๑ – ๓ ธันวาคม )
เริ่มให้ที่พักที่ศาลา ๒ ไร่ เปิดให้พระอาคันตุกะ เบิกของที่ ๒๕ ไร่

วันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ (รับสมัครพราหมณ์ชาย – หญิง)

งดบิณฑบาต ฉัน เช้า – เพล ที่ศาลา ๑๒ ไร่
๐๘.๐๐น. เปิดรับสมัครพราหมณ์ชาย-หญิง ที่ศาลา ๒๕ ไร่ อนุญาตให้พราหมณ์ชาย - หญิง เข้าป่าปักกลดได้
๐๙.๐๐ น. พราหมณ์ชาย- หญิง ไปเบิกมุ้ง หมอน และเสื่อ จากพระเจ้าหน้าที่ศาลา ๒๕ ไร่
๑๘.๐๐ น. ตรวจสอบรายชื่อของ "ผู้อุปสมบท" ณ ศาลาพระพินิจอักษร จำนวน ๑๗๓ คน (ปิดยอดจำนวนผู้อุปสมบท)

วันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ( อบรมนาค เบิกอัฎฐบริขาร)

๐๘.๓๐ น. เริ่มทำวัตรเช้าที่ ศาลา ๑๒ ไร่
๐๙.๐๐ น. พระชัยวัฒน์ อชิโต อบรมนาค และพระพี่เลี้ยงซ้อมขานนาคร่วมกัน ณ ศาลาพระพินิจอักษร
๑๑.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ (ครึ่งกำลัง) ณ ศาลา ๑๒ ไร่ ( ขอให้ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที )
๑๓.๐๐ น. ซ้อมขานนาคร่วมกัน และ เบิกเครื่องอัฏฐบริขาร ณ ตึกรับแขก
๑๖.๐๐ น. โกนผมที่ หน้า อุโบสถ (นาคชุดแรก)
๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญพระกรรมฐาน ที่ศาลา ๑๒ ไร่

วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ( พิธีบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์และ ที่หน้าอุโบสถ)

๐๘.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวง ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๑,รัชกาลที่ ๕ บริเวณหน้าโรงพยาบาลแม่และเด็ก(เดิม)
๐๙.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวง ที่หน้า อุโบสถ
หลวงพ่อเจ้าอาวาสให้โอวาทนาค (ที่ศาลาพระพินิจ)
๑๑.๓๐ น.ฝึกมโนมยิทธิ (ครึ่งกำลัง) ณ ศาลา ๑๒ ไร่ ( ขอให้ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที )
๑๔.๐๐ น. ซ้อมขานนาคโดยพระคู่สวด (ที่ศาลาพระพินิจ)
๑๖.๐๐ น. โกนผมที่ หน้า อุโบสถ (นาคชุดที่ ๒)
๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญพระกรรมฐาน ที่ศาลา ๑๒ ไร่

วันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ( วันอุปสมบท และ วันบวชพราหมณ์ชาย – หญิง )

๐๕.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าที่ศาลา ๔ ไร่ ทั้งนี้ จะต้องให้เสร็จก่อน เวลา ๖.๐๐ น.
๐๖.๓๐ น.ตั้งขบวนแห่ผู้อุปสมบทและผู้บวชพราหมณ์ชายหญิง โดยมีวงโยธวาทิตของคณะนักเรียน
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา นำขบวนเวียนรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ
๐๗.๐๐ น. เริ่มพิธีการบรรพชาสามเณรโดย ท่านเจ้าคุณพระอุทัยธรรมานุวัตร
รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เสร็จแล้วเริ่มพิธีอุปสมบทชุดที่ ๑ จำนวน ๒๔ รูป
๐๘.๐๐ น. เริ่มพิธีอุปสมบทชุดที่ ๕ ณ. อุโบสถ วัดเวฬุวนาราม (วัดยาง) โดยท่านพระครูอุทิตศุภการ
๐๙.๐๐ น. พิธีบวชพราหมณ์ชายหญิงโดย ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ณ ศาลา ๑๒ ไร่

๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร วัดท่าซุง และพระอาคันตุกะ ที่ศาลา ๑๒ ไร่
๑๑.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ (ครึ่งกำลัง) ณ ศาลา ๑๒ ไร่ (ขอให้ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที)
๑๒.๓๐ น. เริ่มพิธีอุปสมบทชุดที่ ๒ ณ. อุโบสถวัดท่าซุง โดย ท่านเจ้าคุณ พระราชอุทัยกวี
๑๒.๓๐ น. เริ่มพิธีอุปสมบทชุดที่ ๖ ณ. อุโบสถ วัดเวฬุวนาราม (วัดยาง)
โดย ท่านพระครูอุเทศธรรมโฆษิต

๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็นและเจริญ พระกรรมฐาน ณ ศาลา ๑๒ ไร่
๑๙.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ชี้แจงข้อปฏิบัติแก่ พระอาคันตุกะทุกรูปที่ ศาลา๑๒ ไร่
๒๒.๐๐ น. เสร็จพิธีอุปสมบทหมู่ พระอุปัชฌาย์ให้อนุศาสน์ที่ศาลาพระพินิจอักษร

วันเสาร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ปฐมนิเทศ, และสมาทานธุดงค์)

๐๖.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระ ภิกษุสามเณร ณ ศาลา ๑๒ ไร่
(ในวันนี้ พระภิกษุสามเณรทุกรูปยังไม่ออกบิณฑบาต)
๐๗.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าที่ศาลา ๑๒ ไร่
๐๘.๐๐ น. พระภิกษุสามเณรแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม และพราหมณ์ชายเดินเข้าไปปักกลดในป่าใหม่
ส่วนพราหมณ์หญิงปักกลดที่ป่าศรีไพร ( ป่าเก่า )
๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพลที่ศาลา ๑๒ ไร่
๑๑.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิที่ศาลา ๑๒ ไร่ (ขอให้ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที)
๑๖.๐๐ น. ทำวัตรเย็นและเจริญพระกรรมฐาน แล้วปฐมนิเทศและสมาทานธุดงค์ ณ ศาลา ๑๒ ไร่
๒๑.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย เข้านอน

เริ่มปฏิบัติธุดงควัตร

ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ปฎิบัติธุดงค์วัตร)

๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย ตื่นนอน
๐๔.๔๕ น. พระภิกษุสามเณร และพราหมณ์หญิงชาย เจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม
๐๖.๑๕ น. พระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาต (บริเวณ ลานจอดรถ ๒๕ ไร่)
๐๗.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าที่ศาลา ๑๒ ไร่ แล้วฉันภัตตาหาร(ฉันมื้อเดียว)
๐๘.๓๐ น. ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นทำความสะอาดศาลา ๑๒ ไร่ เป็นต้น

๑๑.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ ครึ่งกำลัง(ขอให้ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที)
๑๗.๐๐ น. ฉันน้ำปานะที่ศาลา ๑๒ ไร่
๑๗.๓๐ น. ทำวัตรเย็น และเจริญกรรมฐานร่วมกันที่ ศาลา ๑๒ ไร่
๑๙.๓๐ น. สนทนาธรรม
๒๑.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย เข้านอน

วันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง ,วันแรก)

๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย ตื่นนอน
๐๔.๔๕ น. พระภิกษุสามเณร และพราหมณ์หญิง - ชาย เจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม
๐๖.๑๕ น. พระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาต (บริเวณ ลานจอดรถ ๒๕ ไร่)
๐๗.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าที่ศาลา ๑๒ ไร่ แล้วฉันภัตตาหาร
๐๘.๓๐ น. ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นทำความสะอาดศาลา ๑๒ ไร่ เป็นต้น
๑๑.๕๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลทำพิธีบวงสรวงที่ ศาลา ๑๒ ไร่

๑๒.๐๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ แบบเต็มกำลังที่ ศาลา ๑๒ ไร่
๑๔.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลและพระสงฆ์ ๓ รูป ลงรับสังฆทานที่ ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็น และเจริญกรรมฐานร่วมกันที่ ศาลา ๑๒ ไร่
๑๙.๓๐ น. สนทนาธรรม
๒๑.๐๐ น. เข้านอน มีเสียงธรรมตามสาย

วันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง และวันรองสุดท้ายธุดงค์)

๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย ตื่นนอน
๐๔.๔๕ น. พระภิกษุสามเณร และพราหมณ์หญิง - ชาย เจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม
๐๖.๑๕ น. พระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาต (บริเวณ ลานจอดรถ ๒๕ ไร่)
๐๗.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าที่ศาลา ๑๒ ไร่ แล้วฉันภัตตาหารที่นั่น (ฉันมื้อเดียว)
๐๘.๓๐ น. ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นทำความสะอาดศาลา ๑๒ ไร่ เป็นต้น

๑๑.๓๐ น. ฝึกมโนมยิทธิ แบบเต็มกำลังที่ ศาลา ๑๒ ไร่ (ขอให้ไปก่อนเวลา ๓๐ นาที)
๑๓.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลและพระสงฆ์ ๓ รูป ลงรับสังฆทานที่ ศาลา ๑๒ ไร่ ถึงเวลา ๑๔.๐๐ น.
๑๕.๓๐ น. ฉันน้ำปานะที่ศาลา ๑๒ ไร่
๑๖.๐๐ น. ทำวัตรเย็น และเจริญกรรมฐานร่วมกันที่ ศาลา ๑๒ ไร่
๑๘.๓๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล นำพระภิกษุสามเณร และพราหมณ์ชายหญิง
ขอขมาสถานที่สำคัญ ( เฉพาะบางแห่ง ) ภายในวัดท่าซุง
๒๑.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย เข้านอน

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ (วันสุดท้ายอยู่ธุดงค์)

๐๔.๐๐ น. เสียงธรรมตามสาย ตื่นนอน
๐๔.๔๕ น. พระภิกษุสามเณร และพราหมณ์หญิงชาย เจริญกรรมฐานร่วมกัน ณ ลานธรรม
๐๖.๑๕ น. พระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาต (บริเวณ ลานจอดรถ ๒๕ ไร่)
๐๗.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าที่ศาลา ๑๒ ไร่ แล้วฉันภัตตาหาร(ฉันมื้อเดียว)

๐๙.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลนำพระภิกษุสามเณร และพราหมณ์ชายหญิง ลาสมาทานธุดงค์
เสร็จแล้วนำขอขมาสถานที่สำคัญ (ส่วนที่เหลือ) ภายในวัดท่าซุง ครบทั้ง ๑๘ แห่ง
๑๑.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลเป็นประธานในพิธีลาสิกขาบท
ที่วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และเจริญชัยมงคลกถาการฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง ( ศาลา ๑๒ ไร่ )


เริ่มฝึกตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้ไม่เคยฝึกและมีความประสงค์จะฝึกมโนมยิทธิ ให้เขียนใบสมัครเพื่อขอรับการฝึกมโนมยิทธิที่เจ้าหน้าที่ในศาลา ๑๒ ไร่ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๑.๐๐ น. เข้าห้องฝึกเวลา ๑๑.๓๐ น. เริ่มฝึกเวลา ๑๒.๓๐ น. เครื่องบูชาครูมีเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ที่ศาลา ๑๒ ไร่

งดบิณฑบาต ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๑๔ ธันวาคม


วันที่ ๒ – ๖ ธันวาคม พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง และพระอาคันตุกะทั้งหมด(เข้าธุดงค์)
ฉันภัตตาหารเช้า – เพล ที่ศาลา ๑๒ ไร่
วันที่ ๗ – ๑๔ ธันวาคม พระภิกษุสงฆ์วัดท่าซุง และพระอาคันตุกะ(ไม่เข้าธุดงค์)
ฉันภัตตาหารเช้า – เพล ที่ศาลา ๔ ไร่

หมายเหตุ


ระเบียบข้อปฏิบัติประจำวันนี้ ขอให้ผู้ร่วมปฏิบัติ"ธุดงค์" ทุกท่าน ถือเป็นระเบียบปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อห้ามอย่าได้ฝ่าฝืนเป็นอันขาด และโปรดถือเวลานัดหมายเป็นเรื่องสำคัญ อย่าให้ผู้อื่นต้องมานั่งรอคอย เพราะท่านเพียงคนเดียว ในงานครั้งนี้ จะมีจำนวนคนมากขึ้น จึงขอให้ทุกคนตรงเวลา คำว่า “ตรงเวลา” หมายถึงต้องมารอก่อนล่วงหน้า เมื่อถึงเวลาจะได้เริ่มกันเลย ไม่ใช่มาถึงตรงเวลาพอดี อย่างนี้ใช้ไม่ได้

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ หลังจากทำวัตรเช้าแล้วให้เข้าแถวที่จัดเป็น กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ กลุ่ม ๓ กลุ่ม ๔ ในศาลา ๑๒ ไร่ เมื่อกลุ่มไหนจัดแถวเรียบร้อยแล้วให้เดินไปปักกลดในป่าได้ ไว้ระยะห่างกันประมาณ ๖ – ๗ เมตรขึ้นไป

เมื่อถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗อันเป็นวันสุดท้ายของงาน จะนำไปกราบไหว้บูชาสถานที่สำคัญภายในวัด ๑๘ แห่ง แล้วมาทำพิธีลาสิกขาบทณ วิหาร ๑๐๐ เมตร (แต่ระยะหลังมีการนำไปกราบไหว้ในตอนกลางคืนก่อนบ้าง) หลังจากนั้นขอให้ทุกคนช่วยกันเก็บกวาดสถานที่, ล้างห้องส้วม, ทิ้งขยะ ให้เรียบร้อย แล้วนำสิ่งของที่เบิกมาคืนเจ้าหน้าที่ให้ครบถ้วน

โดยเฉพาะของที่เบิกไปนั้น เป็นส่วนกลางของสงฆ์ เช่น บาตร กลด มุ้ง และเสื่อ หมอน เป็นต้น ทั้งพระและฆราวาสเมื่อนำไปใช้แล้ว จะต้องรักษาและทำความสะอาดให้ดี ถ้าชำรุดจะต้องซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมด้วย หากมิฉะนั้น...จะถือว่าท่านทำลายของสงฆ์ทันที ฯประกาศ

มีเจ้าหน้าที่จาก "สำนักงานพุทธศาสนา จังหวัดอุทัยธานี" มาตั้งโต๊ะภายในศาลา 12 ไร่ เพื่อจัดทำวันลาหยุดในการปฏิบัติธรรมให้แก่ข้าราชการ หรือบุคคลที่ต้องการใบลาหยุดเพื่อปฎิบัติธรรม

สิ่งที่ควรทราบ


๑. ฆราวาสชาย – หญิง จะอยู่ธุดงค์ในป่า โปรดติดต่อเข้าธุดงค์อยู่ป่ากับพระเจ้าหน้าที่ ที่ ๒๕ ไร่ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม เป็นต้นไป ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้าไปในเขตธุดงค์
๒. ฆราวาสผู้หญิงสมัครอยู่ธุดงค์ แต่ไม่ได้อยู่ป่า พักที่อาคาร ๒๕ ไร่
ฆราวาสผู้ชายสมัครธุดงค์ แต่ไม่ได้อยู่ป่า พักที่อาคาร ๔ ไร่
๓. พราหมณ์ชาย – หญิง ที่ไม่ได้อยู่ธุดงค์ในป่า ไปเจริญกรรมฐานร่วมกันที่ลานธรรม ให้นั่งต่อแถวหลังพราหมณ์ชาย – หญิง ที่อยู่ธุดงค์ในป่า
๔. พระอาคันตุกะที่เดินทางมาเพื่อธุดงค์ ให้ติดต่อพระเจ้าหน้าที่ ที่ศาลานวราช
๕. พระอาคันตุกะที่ไม่ได้มาอยู่ธุดงค์ พักที่อาคารบนหอฉัน ฉันเช้า-เพล ที่ศาลา ๔ ไร่ ( ไม่ต้องออกบิณฑบาต )
๖. ผู้ที่ประสงค์จะใส่บาตรพระในตอนเช้า ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม. มีอาหารจำหน่ายที่บริเวณลานจอดรถ ๒๕ ไร่ เมื่อซื้ออาหารใส่บาตรแล้ว โปรดเข้าแถวให้เรียบร้อยก่อนเวลา ๐๖.๐๐ น.
๗. ผู้ที่อยู่ธุดงค์ ทั้งพระภิกษุสงฆ์สามเณร และฆราวาสชาย-หญิง กรณีเจ็บป่วย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ศาลา ๑๒ ไร่ และที่ห้องพยาบาลตึกขาว ชั้น ๒
๘. ห้ามเรี่ยไรในเขตวัด ผู้ใดพบเห็นว่ามีคนมาเรี่ยไรในเขตวัด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ของวัดให้ทราบโดยด่วน
๙. ผู้ที่พักในห้องพัก โปรดเก็บสิ่งของมีค่าติดตัวไว้เสมอ เมื่อออกจากห้องให้นำติดตัวไปด้วย
สำหรับฆราวาสมีข้อห้ามดังนี้

- ห้ามนำวิทยุ โทรทัศน์ เตารีด กระทะ ไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า หรือวัตถุอื่นๆ เพื่อประกอบอาหารภายในบริเวณธุดงค์อย่างเด็ดขาด
- ห้ามนำผู้อื่น เช่น ญาติหรือเพื่อนของตนมาพักปะปนในสถานที่ธุดงค์ ถ้าจะพบกันขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ แล้วไปพบปะสนทนากันภายนอกสถานที่ และอย่าพูดคุยเสียงดังจนเกินไป
- ห้ามเข้าทรง
- ห้ามเรี่ยไร
- ห้ามแจกเอกสารใดๆ หรือจำหน่ายสิ่งของโดยมิได้รับอนุญาตจากทางวัดเสียก่อน ถ้าหากมีผู้ฝ่าผืนหรือแอบอ้าง จะเป็นทางตรง หรือโดยอ้อมก็ตาม โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ทราบทันที ดังนี้ ฯ

ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 3/12/14 at 00:02 [ QUOTE ]


3 - 12 - 2557

[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top