Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 17/12/14 at 22:06 [ QUOTE ]

ประมวลภาพ/คลิปวีดีโอ...การฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง วันที่ 12 ธันวาคม 2557คลิปวีดีโอ...การฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2557
การฝึกมโนมยิทธิ แบบเต็มกำลัง วันที่ 12 ธันวาคม 2557
ปฏิบัติธรรม ณ ลานธรรม วัดท่าซุง 7-14 ธ.ค.2557
ทำบุญตักบาตร ที่ลาน 25 ไร่ วันที่ 7-14 ธันวาคม 2557
กิจกรรมงานธุดงค์ (ทำวัตร ลาสิกขา และตักอาหาร)ประมวลภาพ...พิธีฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลัง


วันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 17/12/14 at 22:08 [ QUOTE ]


ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top