Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 20/1/15 at 20:23 [ QUOTE ]

ภาพ...ความคืบหน้าการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี", และ ร.พ.ทางเลือก


ภาพ...ความคืบหน้าการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"


ณ วันที่ 20 มกราคม 2558
ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 20/1/15 at 20:25 [ QUOTE ]


ภาพ...ความคืบหน้าการก่อสร้าง อาคารที่พักปฏิบัติธรรม และร.พ.ทางเลือกณ วันที่ 20 มกราคม 2558

การก่อสร้างด้านหน้าและทางเท้าของโรงพยาบาลและอาคารที่พัก
เข้าดูการก่อสร้างภายในอาคารชั้นล่างสุด


เข้าดูการก่อสร้างภายในอาคารชั้นที่ 2


ขึ้นไปดูการก่อสร้างภายในอาคารชั้นบนสุด


ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 20/1/15 at 20:28 [ QUOTE ]


ดูการก่อสร้างด้านหน้าอาคาร
ดูการก่อสร้างด้านหลังอาคาร


ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top