Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 3/4/15 at 23:48 [ QUOTE ]

ภาพ...ประชุมกรรมการ ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี (วัดท่าซุง) ณ วันที่ 21 เมษายน 2558


ภาพ...ประชุมกรรมการ ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี (วัดท่าซุง)


ณ วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558


เวลา 13.15 น. ณ ห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้มอบหมายให้นายวิศิษฐ คูรัตนเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) โดยมี นายวิศิษฐ คูรัตนเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวเปิดประชุมก่อน หลังจากนั้น นางกนกพรรณ สุวรรณพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ผู้แทนเลขาธิการสำนักงาน กศน. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและอำเภอในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ในที่ประชุมได้แจ้งวัตถุประสงค์

และรายงานผลความคืบหน้าการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราช กุมารี”วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) มีผลงานมากกว่า 90% การจัดห้องคอมพิวเตอร์ (ห้องอิเล็กทรอนิกส์) เสร็จแล้ว คงเหลือการจัดมุมหนังสือทั่วไป/มุมเด็กและครอบครัว มุมประวัติศาสตร์ชาติไทย และการจัดห้องเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ส่วนขั้นตอนพิธีการเปิดห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) ทางจังหวัดอุทัยธานี จะรายงานให้สำนักงาน กศน.ทราบตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (วัดท่าซุง) ประธานฝ่ายสงฆ์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การก่อสร้างห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ 100% ภายในเดือนพฤษภาคม 2558 นี้ หลังจากเลิกประชุมผู้มาประชุมฯได้ไปเยี่ยมชมห้องสมุดฯ ดังกล่าว.
ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 23/4/15 at 22:24 [ QUOTE ]


ภาพ...ความคืบหน้าการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"


ณ วันที่ 3 เมษายน 2558


ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top