Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 8/11/15 at 22:16 [ QUOTE ]

ภาพ/คลิปวิดีโอ...งานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดจันทาราม(ท่าซุง) วันที่ 7 - 8 พ.ย. 2558


♠ ภาพ...โรงทานงานมหากฐินสามัคคี ที่ศาลา ๔ ไร่ วัดท่าซุงประจำปี ๒๕๕๘
♠ ภาพ...งานทอดมหากฐินสามัคคี วัดท่าซุงประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
♠ ภาพ...ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ลงรับสังฆทานที่ศาลา ๑๒ ไร่ เริ่มงานกฐิน
♠ ภาพ...พิธีบวงสรวงยกพระยืน มาประดิษฐานที่ด้านหน้าตึกพิพิธภัณฑ์

คลิปวิดีโอ...งานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดจันทาราม(ท่าซุง) วันที่ 7 - 8 พ.ย. 2558พิธีบวงสรวงยกพระประดิษฐานที่ด้านหน้าตึกพิพิธภัณฑ์ วันที่ 7 พ.ย. 2558
พิธีทอดกฐินสามัคคี วัดท่าซุง ปี 2558 วันที่ 8 พ.ย. 2558

วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘


เวลา ๑๗.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ทำพิธีบวงสรวงยกพระยืน มาประดิษฐานที่ด้านหน้าตึกพิพิธภัณฑ์

เวลา ๑๘.๐๐ น. ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ลงรับสังฆทานที่ศาลา ๑๒ ไร่


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 9/11/15 at 14:55 [ QUOTE ]ภาพ...งานทอดมหากฐินสามัคคี วัดท่าซุงประจำปี ๒๕๕๘


วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘


◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 9/11/15 at 14:58 [ QUOTE ]


ภาพ...โรงทานงานมหากฐินสามัคคี ที่ศาลา ๔ ไร่ วัดท่าซุงประจำปี ๒๕๕๘

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top