Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 3/2/16 at 22:51 [ QUOTE ]

ภาพ...ถวายทองคำ ๑ กก.หล่อหลวงพ่อพระราชพรหมยานครบรอบ ๑๐๐ ปี


ภาพ...ถวายทองคำ ๑ กก.หล่อหลวงพ่อพระราชพรหมยานครบรอบ๑๐๐ปี


เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙


คุณกิตติชัย มิตรศรัทธา ได้ถวายทองคำจำนวน ๑ กก. หนัก ๗๐ บาทกับท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลเพื่อร่วมหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เนื่องในครบรอบ ๑๐๐ปีชาติกาล เดือนกรกฏาคมที่จะถึงนี้

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top