Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 4/3/16 at 16:38 [ QUOTE ]

วัดท่าซุงได้มอบเครื่องผ่าตัดตาให้กับทาง ร.พ.อุทัยธานี ในงานสะเดาะเคราะห์ วิสาขบูชา 20 พ.ค. 59


วัดท่าซุงได้มอบเครื่องผ่าตัดตาให้กับทางโรงพยาบาล จ.อุทัยธานี
ในงานสะเดาะเคราะห์ วิสาขบูชา


เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙


ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาสได้มอบเครื่องผ่าตัดตา มูลค่า ๓ ล้าน ๕ แสนบาทให้แก่ โรงพยาบาล จังหวัดอุทัยธานี โดยมีคณะแพทย์จากโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 11/3/16 at 15:20 [ QUOTE ]


วัดท่าซุงจะทำพิธีมอบเครื่องมือดังกล่าวให้กับทางโรงพยาบาล
ในงานสะเดาะเคราะห์ วิสาขบูชา


วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙


ตามที่ได้มีการแจ้งข่าวเพื่อร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อซื้อเครื่องทางการ แพทย์ ได้แก่กล้องผ่าตัดทางตา พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน มีมูลค่าประมาณ ๓,๑๕๐,๐๐๐ บาทเพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลอุทัยธานี ไปแล้วนั้น

ทางวัดท่าซุงจะทำพิธีมอบเครื่องมือดังกล่าวให้กับทางโรงพยาบาล อุทัยธานีในงานสะเดาะเคราะห์ วิสาขบูชา วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นี้

ญาติโยมและพุทธบริษัททุกท่านยังสามารถร่วมสมทบทุนซื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว โดยสามารถถวายปัจจัยได้ที่ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลโดยตรง

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 25/4/16 at 07:07 [ QUOTE ]


ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลมอบเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลอุทัยธานี


วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙


วันนี้เวลาประมาณ ๘.๐๐น.ที่ตึกรับรองพระเถระ ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาสวัดท่าซุง

ได้มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธจำนวน ๑ ล้านบาท
บริจาคเครื่องมือผ่าตัดตาจำนวน ๑ เครื่องเป็นเงิน ๓ ล้านห้าแสนบาท
บริจาคเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑ ล้านห้าแสนหกหมื่นบาท

ให้แก่โรงพยาบาลอุทัยธานี โดยมีคณะแพทย์และผู้บริหารของโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 23/5/16 at 22:30 [ QUOTE ]


รายชื่อผู้สมทบทุนซื้อเครื่องมือผ่าตัดทางตา


ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙

รายชื่อผู้สมทบทุนซื้อเครื่องมือผ่าตัดทางตา มอบให้แก่โรงพยาบาลอุทัยธานี

1.คณะศิษย์พระอาจารย์โนรี วัดหนองหญ้าปล้อง กาญจนบุรี2,240บาท
2.คุณ กุ้ง,ป้าแป้น,อนงค์,เฉลียว,เสริมทรัพย์, สุธี และคณะ2,900บาท
3.คุณ ขี่หลิน ปัญจศีลวุฒิ, ปรานอม สกุลปิยไชย900บาท
4.คุณ จุฑาทิพย์ โฆษิตพิพัฒน์2,000บาท
5.คุณ ชาลี สักยกุล, สุเลขา เกรียงไกรกฤษฎา1,000บาท
6.คุณ ต่อ-ภาวินี สันติสิริ1,000บาท
7.คุณ ติ๋ม500บาท
8.คุณ โต-จิ๋ม-น้องแพท-น้องปุ๊ก1,200บาท
9.คุณ ทิพย์อัปสรา และลูกๆ2,500บาท
10.คุณ นพรุจ-สุวภัทร ลัคคะพร500บาท

11.คุณ บุญล้อม พุกอาษา1,000บาท
12.คุณ บุศรินทร์ เกษมสุภาพันธ์2,000บาท
13.คุณ ประไพศรี สุทัศน์, ชลภูมิ ฉลองสัพพัญญู1,000บาท
14.คุณ ปรีดา,น๊อต สิริธนะโชติ, รุ่งทิพย์ เจริญมิตรถาวร, ปัณณธร,ภวัต,ชนิกา,ปาลิดา,ภาวิดา,โภควุฒิ ฟองกษีร24,650บาท
15.คุณ ปุณณคริษฐ์ ประสงค์เงิน100บาท
16.คุณ พนิตกาญจน์ ลักษระวงค์ศรี50บาท
17.คุณ ไพเราะ ครุธสินธุ์500บาท
18.คุณ มงคล แก้วนุกูลกิจ500บาท
19.คุณ ลัดดา แสวงพรรค์1,000บาท
20.คุณ วนัชพร เที่ยงตรง500บาท

21.คุณ วิเชียร นรการ, ณรงเดชช, นลพรรณ การมงคลวณิชย์, ปัญญา อยู่ยั่งยืน1,700บาท
22.คุณ ศิริรัตน์ 1,000บาท
23.คุณ ศิริรัตน์ อมรกิตติเมธี, ยุพดี เบ้าสุวรรณ2,000บาท
24.คุณ โศภิษฐ์, พาณิชย์ สดสี และคณะ16,000บาท
25.คุณ สมเกียรติ-บุญเฮียง ฉลองสัพพญญู600บาท
26.คุณ สมปอง เงินยวง200บาท
27.คุณ สุภร ลีละยุทธโยธิน500บาท
28.คุณ สุภา ธนะสกุลประเสริฐ2,000บาท
29.คุณ สุมิตร อริยวัจน์ และครอบครัว13,100บาท
30.คุณแม่ ซูฮ้า แซ่ฉุ่ย และลูกๆ หลานๆ10,100บาท

31.คุณแม่ เซี่ยมง้อ แซ่ปัง, นิด-อั้ว สนามชัยเขต10,000บาท
32.คุณแม่หงษ์, พิพัฒน์ โล่ชัยสิริกุล, อรวรรณ นาวกานนท์1,100บาท
33.คุณอนันท์-ขวัญใจ ชลชวลิต10,000บาท
34.พ.อ.สมบุญ-พิศวง 1,000บาท
35.พ.อ.อ.อาทิตย์, นิลลดา, อัจฉรา นนทรี11,000บาท
36.ม.ล.จิรเศรษฐ์-อโนมา-วรุตมาศ ศุขสวัสดิ์1,000บาท
37.ม.ล.ยุวันวรี กิติยากร800บาท
38.ม.ล.เอื้อมสุขย์ กิติยากร และครอบครัว400บาท
39.แม่ชี มยุรี จีรภัทร์ และลูกหลาน2,000บาท
40.คุณ ณิชกานต์ บุญเสนอ, พรหมนุช ทิพยางค์, พรหมภัทร กษานติกุล1,000บาท

41.คุณ ตั้ม100บาท
42.คุณ เตช ชูสงค์100บาท
43.คุณ ไตรภพ จันทร์ดี,หนุ่ม มณฑล,ครอบครัว เลอสิทธิ์ศักดิ์, จันทร์เพ็ญ จรูญเรืองวงศ์, ชญาดา ครำกระโทก, กิตติพร องคสฤษฎ์,เมธาวีร์ มีทรัพย์4,500บาท
44.คุณ ธงชัย พวงสิงห์100บาท
45.คุณ นันทวัน300บาท
46.คุณ นิพัทธ์ชัย รักตะกูลสดใด100บาท
47.คุณ ปิยะพร100บาท
48.คุณ พนม,นารีรัตน์ คำโช100บาท
49.คุณ พูน200บาท
50.คุณ ราชัน สมพงษ์20บาท

51.คุณ รุ่งอรณ ชูสงค์200บาท
52.คุณ ลำพอง50บาท
53.คุณ ศิญญพัณณ์ อัลเฟรดไลท์2,000บาท
54.คุณ ศุดญา,จิรทีปต์ อัญชลี ชูสงค์100บาท
55.คุณ สชาติ-ส่งศรี สพรรณบัฏิ200บาท
56.คุณ สมควร, สดา คณะศรี10,000บาท
57.คุณ สมชาย เกิดแก้ว110บาท
58.คุณ สำราญ ชูสงค์100บาท
59.คุณ สุชาติ สกุลรัตน์500บาท
60.คุณ สุภาพรรณ ปิ่นโพธิ์100บาท

61.คุณ แสงเดือน แสงประทีป และคณะ900บาท
62.คุณ อ๊อด-กัน200บาท
63.คุณ อำนวย, อำพร ป้อมเมือง200บาท
64.ที่พักปฏิบัติธรรมพระพินิจอักษร520บาท
65.พระกิตติพศ100บาท
66.พระกิตติศักดิ์100บาท
67.พระครูพินิจวรคุณ200บาท
68.พระฉัตรพล500บาท
69.พระต้น100บาท
70.พระทนงศักดิ์200บาท

71.พระธนพล100บาท
72.พระน๊อต100บาท
73.พระบุญเริ่ม นนฺทโก200บาท
74.พระเบิร์ด500บาท
75.พระใบฎีกาพิษณุ สุธมมฺธโร300บาท
76.พระใบฎีกาย่งศรี ฐิตวโร200บาท
77.พระอนุชิต สุธมฺมอชิโต500บาท
78.พระอิศเรส100บาท
79.ร้านดินดีไม้สวย1,000บาท
80.ร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวปลาโคตรอร่อย1,000บาท

81.สท.ทวีศักดิ์, บำรุง ปทุมมาศ200บาท
82.สุธี ช่างทำรอง100บาท
83.กลุ่มเพื่อนรักษ์ดี3,200บาท
84.คณะพระชัยวัฒน์ อชิโต4,400บาท
85.คุณ ปราณี,บรรพต,ทัศนีย์ แซ่จึง, คุณ ศักดิ์สิทธิ์ พันทวี, ครอบครัว วัฒนกูล500บาท
86.คุณ ปัญญารส (ติ๋ม)-สมชัย (ติ๊ก) เจริญชีพ และเพื่อนๆ 25,000บาท
87.คุณ สิริรัตน์ บัญัติสิน และครอบครัว200บาท
88.คุณ สุชิน ศิริรัตน์1,120บาท
89.คุณ องอาจ,สุพัตรา วนจารุโรจน์, ด.ช.อภิสิทธิ์ รักไทย, คุณ บุญเรือง บุรีรักษ และครอบครัว10,000บาท
90.คุณ อนัญญา บุญเสนอ2,000บาท

91.คุณ อรทัย มีผล, คุณ ประจักษ์ รักไทย, ด.ช.อภิสิทธิ์ รักไทย2,000บาท
92.คุณ ชาญพจน์-วีณา 1,600บาท
93.คุณ สุนทร สุวรรณภา3,700บาท
94.คุณ พรรณี จิวเฉลิมมิตร, คุณ บุญเรือน ทับบุญ2,000บาท
95.คณะมาลัยจากฟ้า สงขลา3,200บาท
96.แหม่ม ลูกสาวหลวงพี่สมพงษ์8,930บาท
97.คณะ ณิชนันท์ อดุลภัทร17,700บาท
98.คุณ พิชัย,ด.ช.ภาสวี,ด.ช.อริยะ ลีฬหาสกุล,คุณ เมย์ยี่ แซ่ลี่2,090บาท
99.คุณ สมชาย-มาลี ตันติโชติ5,340บาท
100.คุณ สุวรรณ ไทยวัฒนา,ครอบครัว10,000บาท

101.คุณ หน่อง-น้อง-ตุ๋ง5,000บาท
102.บ้าน พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต4,020บาท
103.ม.ล.ยุวันวรี กิติยากร500บาท
104.ม.ล.เอื้อมสุขย์ กิติยากร และครอบครัว600บาท
105.คุณ ชัชวาล สุทธิลักษณ์ และครอบครัว1,000บาท
106.คุณ พูลศักดิ์ และครอบครัว1,000บาท
107.คุณ สุรศักดิ์ และครอบครัว500บาท
108.คุณ เลอสรร น้ำทรง และครอบครัว500บาท
109.คุณ รินดา3,000บาท
110.คุณ ศิริพันธ์ โรจนุตมะ และครอบครัว500บาท

111.คุณ ไพฑูรย์ หาญสมภพ และครอบครัว20,000บาท
112.ครอบครัว หิรัญศุภโชค และครอบครัว2,000บาท
113.คุณ นัทธ์นภัส รุ่งวชิรา พร้อมครอบครัว และคณะ16,120บาท
114.คุณ โฉมงาม และครอบครัว และคณะ5,000บาท
115.คุณ อรทัย (สระบุรี)1,100บาท
116.คุณ ไชยยันต์-อัญชลี พันธ์สิทธิ์1,000บาท
117.ด.ญ.สุประวีณ์ กุลปราการ200บาท
118.ครอบครัว อภิศักดิ์ศิริ1,000บาท
119.คุณ นิวัฒน์-จิตรอนงค์ พฤกษ์วงศ์วาน2,000บาท
120.นพ.นภดล โพธิ์กระจ่าง600บาท

121.กลุ่มสะพานบุญเมืองพระชนก (คลับปริ๊นซ์)1,200บาท
122.คุณ ประดิษฐ์ เปรมใจ350บาท
123.คุณ จุรี สิงหพันธุ์, ครอบครัว นาคนวล500บาท
124.คุณ ทิพยนันท์ พันธ์อมรชัย2,000บาท
125.คุณ จิณณ์ญาดา อนุรัฐพันธ์ และครอบครัว4,300บาท
126.ร.ต.ณัฐพงศ์ อิ่นคำ1,350บาท
127.คุณ กัญณิฌา,คณิศร ฉัตรคุ้มเกล้า,คุณ ประภัสพร พงษ์หนู,คุณ พิมล บุญนาค 200บาท
128.คุณ กาญจนา แซ่อุ้ย และครอบครัว1,000บาท
129.คุณ นัฏฐนันท์ วรโชติจารุศิริ500บาท
130.พระบุญชู และครอบครัว ธนะสุข1,600บาท

131.คุณชาลี ทองเรือง และครอบครัว5,000บาท
132.คุณ ทิพยา วิลาวัลย์ และคณะตาพระยา1,000บาท
133.คุณ เดือนฉาย 3,000บาท
134.คุณ รสมาลิน สุขสุขานนท์, คุณ จิระศักดิ์ ทุ่งทอง และลูกๆ1,000บาท
135.คุณ โสภา อนันตรักษ์,คุณ กรรธิมา,สมพร บุญยาชัย1,000บาท
136.คุณ สุลีรัตน์ สงวนเจียม,จักรกฤษณ์ เชียงเจริญ100บาท
137.คณะลูกศิษย์จากเบลเยี่ยม อุ้ม,ทอม,เกษ1,000บาท
138.คุณ ศิริรักษ์ วัฒนกษิต1,000บาท
139.คุณ วิไลพร,สุรศักดิ์ สินทวีวงศ์1,000บาท
140.คุณ แสวง เตชะงามวงศ์30,000บาท

141.คุณ ดาว,จ๋า,แจ้ม,ครอบครัว1,500บาท
142.คุณ จิตตะการ สันธานเดชา,คุณ สายชล เกตุแก้ว400บาท
143.คุณ ธนัช ถึงมีทรงเอก,คุณ ศศิณี คำเสมอ และลูกหลาน200บาท
144.คุณ พิชญา เภาเจริญ และครอบครัว100บาท
145.คุณ รัตนาวดี พฤถษชาติ และครอบครัว500บาท
146.คุณ สมศักดิ์ ทองสลัด และครอบครัว100บาท
147.คุณ อัจฉรา-อริษา-นิติมา ไพศาลอัศวเสนี2,500บาท
148.คณะวัดป่าเทพนิมิตเจดีย์สามัคคีธรรม อ.นาแก นครพนม3,000บาท
149.คุณ ศิริพันธ์ โรจนุตมะ5,800บาท
150.คุณ ศิริชัย วิศวพิพัฒน์ และพี่ๆ ทุกคน500บาท

151.คุณ ฉลองศักดิ์-สัมฤทธิ์ เกตุคง200บาท
152.คุณ ลำไย ปั่นเปี่ยมทอง,ยุพิน,อัญชสา มูลคำ,พัชนี ดำรงค์ศรี,องอาจ ชัยขุนพล,สิทธิชัย เครื่องสุข,พิมพ์ภัส ทรัพย์ยิ่ง,จันทร์ทิพย์ กองร้อย800บาท
153.คุณ จตุภัทร หนูรุ่น1,000บาท
154.คุณ จุฑารัตน์ วิรัชหทัย500บาท
155.ไม่ออกนาม840,275บาท

รวมเป็นเงิน 1,240,935 บาท

ท่านที่ประสงค์จะบริจาคสามารถถวายปัจจัย
ได้ที่ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมลได้โดยตรง

◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top