Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 11/3/16 at 15:01 [ QUOTE ]

คณะผู้บริหารศาลได้มาเข้าอบรมหลักสูตร"ผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับกลาง"วันที่ 9-11 มี.ค. 2559


คณะผู้บริหารศาลได้มาเข้าอบรมหลักสูตร
"ผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับกลาง" รุ่นที่ ๑๓


วันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙


วันแรก คุณสมศักดิ์ เกียรติศักดาชัย นิติกรชำนาญพิเศษ เป็นตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาและกราบพระ ท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล เจ้าอาวาส เปิดปฐมนิเทศการอบรมครั้งนี้

เวลา ๑๔.๐๐น.คณะทั้งหมดเข้ารับการฝึกกรรมฐานมโนมยิทธิ โดยมีผู้เข้าฝึก ๖๑ คนฝึกได้ ๕๗ คน ไม่ได้ ๔คน

ช่วงเย็นได้เข้าทำวัตรเย็นที่มหาวิหารแก้ว ๑๐๐เมตรหลังจากเสร็จภารกิจแล้วเข้าที่พักที่ศาลา ๒๕ ไร่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้ปฏิบัติได้ร่วมกันทำทั้งสองวัน

วันสุดท้าย เวลา ๘.๓๐น.คณะผู้บริหารศาลได้มาเข้ารับการฝึกกรรมฐานจำนวน๖๑คน ฝึกเบื้องต้น ๔ คน ฝึกท่องเที่ยว ๕๗ คน เป็นการเสร็จสิ้นการอบรมในครั้งนี้
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top