Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 18/4/16 at 10:12 [ QUOTE ]

ภาพ/คลิปวิดีโอ/ภาพสไลน์...ทำบุญสงกรานต์,พิธีสะเดาะเคราะห์และสรงน้ำพระ 17เมษายน 2559


คลิปวิดีโอ...ทำบุญงานสงกรานต์ พิธีสะเดาะเคราะห์แบบใช้ผ้าขาวและสรงน้ำพระ
ภาพสไลน์.... ทำบุญงานสงกรานต์ พิธีสะเดาะเคราะห์แบบใช้ผ้าขาวและสรงน้ำพระ
ภาพ... ทำบุญงานสงกรานต์ พิธีสะเดาะเคราะห์แบบใช้ผ้าขาวและสรงน้ำพระคลิปวิดีโอ... ทำบุญงานสงกรานต์ พิธีสะเดาะเคราะห์แบบใช้ผ้าขาวและสรงน้ำพระ
ทำบุญงานสงกรานต์
โรงทาน 4 ไร่ งานสะเดาะเคราะห์
พิธีสะเดาะเคราะห์แบบใช้ผ้าขาว วันที่ 17 เมษายน 2559
สรงน้ำพระและสามเณรภาพสไลน์...ทำบุญงานสงกรานต์ พิธีสะเดาะเคราะห์แบบใช้ผ้าขาวและสรงน้ำพระทำบุญงานสงกรานต์ และสรงน้ำพระ(คลิ๊กดูภาพ)

พิธีสะเดาะเคราะห์แบบใช้ผ้าขาว(คลิ๊กดูภาพ)ภาพ... ทำบุญงานสงกรานต์ พิธีสะเดาะเคราะห์แบบใช้ผ้าขาวและสรงน้ำพระ


ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top