Not logged in [Login - Register]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites ตั้งหัวข้อใหม่
[*] posted on 15/7/16 at 23:19 [ QUOTE ]

ชมเทปบันทึกภาพถ่ายทอดสด..สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดห้องสมุด ณ วัดท่าซุง


ชมเทปต้นฉบับจากช่อง NBT

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดห้องสมุด “เฉลิมราชกุมารี” ณ วัดท่าซุงชมเทปบันทึกภาพถ่ายทอดสด...สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดห้องสมุด “เฉลิมราชกุมารี” ณ วัดท่าซุง
ข่าวในพระราชสำนัก...สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดห้องสมุด “เฉลิมราชกุมารี” ณ วัดท่าซุง


หมายกำหนดการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ณ วัดท่าซุง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ระหว่างเวลา ๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.


กำหนดการของวัด

เวลา ๐๖.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่หอฉัน
เวลา ๐๗.๓๐ น. พุทธบริษัทเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่บริเวณเต็นท์ฝั่งตรงข้ามห้องสมุด
(ขอความร่วมมือผู้เฝ้ารับเสด็จทั่วไป กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย)

หมายกำหนดการพระราชพิธี

เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ เดินทางถึงห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เหล่าผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ครู และนักเรียน โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา พร้อมด้วยประชาชนทั้งหลาย ร่วมต้อนรับ

เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาถึงห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เหล่าผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ครู และนักเรียน โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา พร้อมด้วยประชาชนทั้งหลาย ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ

- ถวายพวงมาลัย
- เสด็จขึ้นลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
- ทรงวางพุ่มดอกไม้
- ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ
- ทรงคม
- เสด็จเข้าพลับพลาพิธี
- ประทับพระราชอาสน์
- ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรและหนังสือที่ระลึก
- นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลถวายรายงาน
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กราบบังคมทูลเบิกคณะผู้มีอุปการคุณ เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก
- เสด็จฯ ไปยังแท่น ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรผ้าคลุมป้ายห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
- เสด็จเข้าอาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ชั้นล่าง
- ทอดพระเนตรกิจกรรมและนิทรรศการ
- เสด็จฯ ไปทรงปลูกต้นตะเคียนทอง (จำนวน ๑ ต้น)
- เสด็จขึ้นอาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” (ทางบันได)
- เสด็จฯ ไปทรงสักการะหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
- ทรงวางพวงมาลัย
- ทรงคม
- เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) ถวายพระพุทธรูป (สมเด็จองค์ปฐมทองคำ หน้าตัก ๒.๙ นิ้ว)
- ทอดพระเนตรกิจกรรมและนิทรรศการ
- ประทับพักพระราชอิริยาบถ ณ ห้องรับรอง
- ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก
- เสด็จออกจากห้องรับรอง
- เสด็จฯ ไปยังบริเวณที่ฉายพระฉายาลักษณ์
- ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับข้าราชการ และคณะกรรมการ (จำนวน ๓ ชุด)
- เสด็จลงจากอาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”


เวลา ๑๐.๐๐ น. ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่อื่นต่อ

อ้างอิง - กำหนดการเดินทางของคณะ รมช.ศธ.

เมื่อส่งเสด็จแล้วท่านเจ้าคุณพระภาวนากิจวิมล ได้มอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการ กศน. ที่มาร่วมในงาน ผู้ร่วมงานรับเสด็จเข้าบริเวณห้องสมุดฯ เพื่อสมัครสมาชิก และถ่ายรูปภายในบริเวณที่มีการประดับตกแต่งอย่างสวยงามเป็นที่ระลึก

........สำหรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีความศรัทธาวัดท่าซุง มีความประสงค์จะเข้าไปชมภายในวัดท่าซุง คุณภาส์วริทธิ์ (ก๊วยเจ๋ง) – จารุภา (หลี) ภาสิทธิ์พล ซึ่งเป็นญาติกันได้นำท่านไปที่วิหารสมเด็จองค์ปฐม และวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร

ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วม

ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"ให้มาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนประตูทางเข้าห้องสมุดฝั่งวิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร
ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๗.๓๐ น. เพื่อเข้าร่วมซ้อมการรับเข็ม และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วม ก่อนพิธีจริง


รายชื่อเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก ในพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

1 นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ
2 นาย เผด็จ นุ้ยปรี
3 นาย สมพร กาญจน์นิรันดร์
4 นาย นิวัฒน์ พุ่มมณี
5 น.ส.ลัดดา เบญโชติเดช
6 นาง ณชญาดา ชูชัยศรี
7 นาง มัณฑนา อยู่ยั่งยืน
8 นาง นวลศศิธร ศุภกูล
9 นาย สมเกียรติ พิมพันธุ์
10 นาง สุทธิยา สัญญะเขตต์

11 นาย ชุมนุมพร ชวนานนท์
12 นาย วิโชติ กุลเกตุ
13 น.ส.นิภา เจนกสิสาท
14 นาย ปฎิรูป ศิลปรัตน์
15 นาย สิทธิชัย พูลสินทรัพย์
16 น.ส. นิโลบล จันทร์วงศ์
17 นาง เมทินี กาญจนพิภพ
18 คุณทองย้อย ชุ่มน้ำค้าง
19 น.ส.พิชชาพร เริ่มเจริญสุข
20 นาง พรจิรา ฉลภิญโญ

21 คุณนฤภัทร พงษ์กายี
22 น.ส.สุกุลตา มิตรศรัทธา
23 น.ส.สุเลขา เกรียงไกรกฤษฎา
24 นาย สมพงษ์ พรปทุมชัยกิจ
25 น.ส. สุดา เสริมศรี
26 พันเอกหญิง จันทร์ทิพย์ เชาวน์ไกลวงศ์
27 คุณแม่จำรัส เสนสกุล
28 นาง ประไพ สุนทราณู
29 นาง จุฑาวรรณ โอฬารวัฒน์
30 นาง นกแก้ว กิติฐากร

31 นาง มาลี จิวราช
32 น.ส.สุภาวดี รักซ้อน
33 ครอบครัวเชษฐ์เจริญรัตน์
34 คุณผไทมาศ ศรประดิษฐ์
35 นาง ธัญกมล เบญโชติเดช
36 นาง ศจินา มงคล
37 ดร.ศุภชัย ผ่องสวัสดิ์
38 แม่ชีปิยวัลย์ แนบเนียน
39 น.ส.ณัฐพร แนบเนียน
40 คุณตลอม จันทร์แดง

41 นาง วิรัลพัชร นิมิตนพสิทธิ์
42 นาง ณฐมน เนื่องจำนงค์
43 น.ส.รินทร์ธอร เดโชพัฒน์สรณ์
44 นาง ธัญญพัทธ์ พีระธำรงสิทธิ์
45 คุณเพิ่มศรี เศรษฐพานิช
46 นาง กรรณิการ์ ตั้งสมชัย
47 นาย สุรสิทธิ์ รุ่งโรจน์ชวกุล
48 นาย ปรีชา อารีกุล
49 ทันตแพทย์ อิสริย์ กุลสมบูรณ์
50 คุณพัชรา อัสสรัตนานนท์

51 นาง ศุภากานต์ หว่อง
52 นายมาโนช โพธิ์ดี
53 คุณมุกดา วงษ์สวรรค์
54 คุณสุรศักดิ์,พวงพรรษ์ (วนิดา ชวพันธุ์) ตนานุวัฒน์
55 น.ส.อรุณศรี เล็งเลิศผล
56 นาย อุดร,นุวรี ศิริวัฒนกุล
57 น.ส.กุณฑิกา สุนทราณู
58 น.ส.วิชชุดา ชัยกูล
59 คุณกานดา นวรัตน์ ณ อยุธยา
60 น.ส. อณุภา ประดับพงษ์

61 นาง รัชนี เอิบประสาทสุข
62 พลโท สุกิจ,เนื้อทิพย์ เนื่องจำนงค์
63 นาง ฉันทนา วิรามทิพย์สกุล
64 น.ส. อารยา ทิพาเสถียร
65 น.ส.ภัคชาดา หิรัณย์เตชะ
66 นาย กฤษณะพงศ์ มหาเปารยะ
67 นาย ปองภพ ประดับพงษ์
68 น.ส.สุมาลี อนันต์พลังใจ
69 นาย ศศิวัฒน์ แสงสีทอง
70 ด.ช.ดารัณ หิรัณย์เตชะ

71 นาง ณัฐพร ธีรเนตร
72 น.ส.อุณา ตันตระกูลชาญชัย
73 นาง ละเมียด แก้วมณี
74 นาง ปุญชรัศมิ์ พิสิทธิ์จิรกุล
75 น.ส.อุมาภรณ์ อมรสันต์
76 น.ส.สุกัญญา ตั้งศุภวัฒนกิจ
77 นาง วัฒนวัลย์ สารีรัตน์
78 นาง ทัศนีย์ อัศวชัยกุล
79 นาง เพ็ญพรรณ อ่ำรัศมี
80 น.ส.กิจจา กาญจนบรรณ

81 นาง บงกช เกียรติเรืองชัย
82 นาย พงศธร เสนสกุล
83 นาง กัญญา เบญจรัตนพรรณ
84 นาง อมรรัตน์ เดชสีห์
85 น.ส.ณัฐรดา ภูมิธเนศ
86 น.ส.สิริกร ภูมิธเนศ
87 น.ส.ชนิษฐา เนียวกุล
88 น.ส.นิรมล จันทร์คง
89 นาง ณฤดี ใจยิ้ม
90 นาง สุขขา อ่อนจิตต์

91 นาง สนอง ฟักเขียว
92 น.ส.ชณิภัฏ ชวนานนท์
93 นาย ธรรมรัตน์ เหลืองเจริญรัตน์
94 นาง สมสมร วงศ์รจิต
95 น.ส. ณัฎฐ์สิณี เขียวชอุ่ม
96 น.ส.พัณณ์ชิตา ศิริโรจน์วรากร
97 นาง อนัญญา บุญเสนอ
98 นาย จำนงค์ อ่างทอง
99 นาย วิจิตร เสนสกุล
100 นาย วิจารณ์ เสนสกุล


งานรับเสด็จต้องการความเรียบร้อยสูงสุด หากท่านใดมาไม่ทันเวลาลงทะเบียน ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าพระราชทานเข็ม และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วม

การแต่งกายสำหรับผู้เข้าพระราชทานเข็ม
ข้าราชการในพระองค์
: แต่งเครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง
ข้าราชการในพื้นที่ : ชุดเครื่องแบบปกติขาว
ประชาชนทั่วไป :
ผู้ชาย : ชุดสูทสากล
ผู้หญิง : ชุดไทยหรือชุดสุภาพ (กระโปรง)


............ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” วัดจันทาราม(ท่าซุง) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานีแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ตามโครงการของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยอาศัยเงินบริจาคของคณะศิษย์วัดจันทาราม(ท่าซุง) ตลอดจนถึงประชาชนที่มีจิตศรัทธา เป็นมูลค่าประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นับเป็นห้องสมุดที่เกิดขึ้นจากความศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา และความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ ของคณะศิษยานุศิษย์วัดจันทาราม(ท่าซุง) ตลอดจนถึงข้าราชการและประชาชนชาวอุทัยธานีทุกหมู่เหล่า

ในการก่อตั้งห้องสมุดแห่งนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่ให้ได้มาค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนรักการอ่าน และเป็นการสนองพระราชปณิธานและแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมการศึกษาสำหรับประชาชน ตามที่ได้พระราชทานลายพระหัตถ์เชิญชวนให้ “ร่วมกันทำให้ชาวโลก อ่านออกเขียนได้”

อีกทั้งยังถือเป็นความร่วมมืออันดีระหว่างสถาบันศาสนา ภาคการศึกษา และประชาชน หรือที่รู้จักกันในนาม “บวร” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยความมีคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างยั่งยืนสืบไป โดยห้องสมุดแห่งนี้ยังเป็นตัวอย่างของการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการร่วมกันก่อตั้งโครงการอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ผู้มาใช้บริการ โดยเป็นการนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญขององค์กรภาครัฐ ประสานกับความคล่องตัวในการบริหารงานของเอกชน นำไปสู่การดำเนินงานในรูปแบบที่เอกชนเป็นผู้ลงทุนและบริหารงาน ตามแนวนโยบายของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะทำให้เกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการบริการต่อประชาชนอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
[*] posted on 22/7/16 at 03:39 [ QUOTE ]


.

ภาพ...สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ณ วัดท่าซุง


วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
◄ll กลับสู่สารบัญ


[ PROFILE ] [ FIND ] [ U2U ]
ตั้งหัวข้อใหม่

Go To Top